ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ

  • Συγγραφέας: Ευ. Περάκης, Ν. Ρόκας
  • Έκδοση: 2013
  • Σελίδες: 574
  • Σχήμα:17 X 24
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€50.00 Φυσικά πρόσωπα
€60.00 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Η παρούσα έκδοση «Γενικό Μέρος Εμπορικού Δικαίου - Αξιόγραφα» αποτελεί συνένωση των συγγραμμάτων «Ε. Περάκης, Γενικό Μέρος του Εμπορικού Δικαίου, 2011» και «Ν. Ρόκας, Αξιόγραφα, 2012». Στο πρώτο εξ αυτών αναπτύσσεται το Γενικό Μέρος του εμπορικού δικαίου ενώ το δεύτερο περιλαμβάνει τη θεωρία των Αξιογράφων. Αναλυτικότερα, το πρώτο μέρος διαιρείται σε τρία επιμέρους μέρη και έντεκα κεφάλαια που περιλαμβάνουν με συνοπτικό τρόπο όλα τα ζητήματα του γενικού μέρους του εμπορικού δικαίου. Καταρχάς αναλύεται η γενική θεωρία του εμπορικού δικαίου όπου περιγράφεται η εμπορική δράση, ως αντικείμενο του εμπορικού δικαίου, η ταυτότητα του εμπορικού δικαίου, η σχέση του με το αστικό δίκαιο καθώς και με την οικονομική επιστήμη. Κατόπιν επιχειρείται η ιστορική προσέγγιση του εμπορικού δικαίου και των συστημάτων εμπορικότητας, ενώ παρατίθενται και οι πηγές του εμπορικού δικαίου (εμπορική νομοθεσία, εμπορικό έθιμο, δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμπορική διαιτησία κ.λπ.). Ακολούθως αναπτύσσονται οι εμπορικές πράξεις και οι έμποροι. Στα πλαίσια των εμπορικών πράξεων αναλύονται ζητήματα που αφορούν το χερσαίο και θαλάσσιο εμπόριο, τους τρόπους επέκτασης της εμπορικότητας της πράξης καθώς και τις αμφιμερώς και ετερομερώς εμπορικές πράξεις. Ακολουθεί διεξοδική ανάλυση του υποκειμένου του εμπορικού δικαίου, των εμπόρων (φυσικά πρόσωπα, εταιρίες, μικρεμπόροι, βιοτέχνες κ.λπ.), καθώς και των λεγόμενων «χωλών» εμπόρων. Περαιτέρω, αναπτύσσονται οι συνέπειες και η σημασία της εμπορικότητας και παρατίθενται τελικές σκέψεις για τη μετάβαση από την παραδοσιακή έννοια του εμπορικού δικαίου σε ένα δίκαιο της επιχείρησης. Ακολούθως, παρουσιάζεται η επιχείρηση και η οργάνωσή της, φωτίζονται πλείστα κομβικά ζητήματα όπως η μεταβίβαση της επιχείρησης, η μίσθωση αυτής, η επικαρπία και το ενέχυρο σε επιχείρηση, η αναγκαστική εκτέλεσης επιχείρησης καθώς και ζητήματα πτωχευτικού δικαίου. Σημαντικό κεφάλαιο του εμπορικού δικαίου καταλαμβάνουν τα βοηθητικά πρόσωπα της εμπορικής επιχείρησης και τα συστήματα διανομής που αναλύονται στη συνέχεια. Εντός του κεφαλαίου αυτού αναπτύσσονται σημαντικά θέματα του εμπορικού δικαίου, όπως η εμπορική αντιπροσωπεία, ο παραγγελιοδοχικός αντιπρόσωπος, ο διανομέας, η σύμβαση δικαιόχρησης (franchising) κ.λπ. Ιδιαίτερο κεφάλαιο αποτελεί η λογιστική οργάνωση της επιχείρησης όπου παρουσιάζονται μεταξύ άλλων τα βιβλία των εμπόρων, ο τρόπος και η διάρκεια τήρησης και καταχώρισης των εγγραφών σε αυτά καθώς και ζητήματα σχετικά με την αποδεικτική τους δύναμη. Στο τελευταίο κεφάλαιο του πρώτου αυτού μέρους με τίτλο «Η δημοσίου δικαίου οργάνωση του εμπορίου – Επιμελητήρια – Εμπορικό μητρώο» παρουσιάζονται με συντομία ορισμένα ζητήματα οργάνωσης του εμπορίου και της επιχείρησης με κανόνες δημοσίου δικαίου καθώς και η σχέση του εμπορικού δικαίου με το φορολογικό και το ποινικό δίκαιο.

Το δεύτερο μέρος του έργου «Γενικό Μέρος Εμπορικού Δικαίου - Αξιόγραφα», καταλαμβάνεται από την ανάλυση του δικαίου των Αξιογράφων. Αρχικά αναλύονται οι πηγές του δικαίου των αξιογράφων, ο ορισμός και τα εννοιολογικά τους στοιχεία, η αξιογραφική ενσωμάτωση, οι διακρίσεις των αξιογράφων, οι αξιογραφικές θεωρίες, η περάτωση της αξιογραφικής ενσωμάτωσης και η δικαστική επιδίωξη του ενσωματωμένου δικαιώματος. Εν συνεχεία παρουσιάζεται αναλυτικά η έκταξη ως βασικός αξιογραφικός τύπος. Στο τρίτο μέρος αναλύεται σε βάθος η συναλλαγματική, ενώ στο τέταρτο μέρος η επιταγή. Τα δύο τελευταία μέρη αφιερώνονται το μεν πέμπτο στα εμπορικά αξιόγραφα εις διαταγή, το δε έκτο στα ανώνυμα αξιόγραφα της κεφαλαιαγοράς.

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα


ΤΜΗΜΑ Α΄  
ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ  
ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  
ΚΕΦΑΛΑIΟ ΠΡΩΤΟ 
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ, ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡIΚΟΥ ΔIΚΑIΟΥ 
§ 1. Η «εμπορικότητα» και το ΕμπΔΣελ. 9
§ 2. Τα συστατικά της εμπορικότητας - Γενική περιγραφήΣελ. 13
Α. Η διαμεσολάβηση και άλλες υπηρεσίεςΣελ. 13
Β. Ο εμπορικός κίνδυνος (ή αβεβαιότητα)Σελ. 18
Γ. Το εμπορικό κέρδος (και η εμπορική ζημία)Σελ. 20
Δ. Η δράση σε αγοράΣελ. 24
Ε. ΣύνθεσηΣελ. 29
§ 3. Το διπλό πρόσημο της εμπορικής δράσηςΣελ. 30
Α. Το θετικό πρόσημοΣελ. 30
Β. Το αρνητικό πρόσημοΣελ. 31
Γ. Ηθική και εμπορικές συναλλαγέςΣελ. 33
ΚΕΦΑΛΑIΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 
Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡIΚΟΥ ΔIΚΑIΟΥ 
§ 4. Η ιδιαίτερη «οπτική» (αρχές) του ΕμπΔΣελ. 36
Α. Η αρχή της (ποσοτικά και ποιοτικά) σημαντικής δράσηςΣελ. 36
Β. Η αρχή της χρηματικής συναλλαγήςΣελ. 38
Γ. Η δυναμική οπτική του ΕμπΔΣελ. 39
Δ. Η διεθνής οπτικήΣελ. 41
Ε. Η αρχή της αποτελεσματικότηταςΣελ. 42
ΣΤ. Η αρχή της ελεύθερης δράσηςΣελ. 43
Ζ. Άλλες αρχέςΣελ. 44
Η. Συμπέρασμα: Το «πνεύμα του εμπορικού δικαίου»Σελ. 44
Θ. Η ερμηνεία στο ΕμπΔΣελ. 45
§ 5. Η σχέση ΕμπΔ με το αστικό δίκαιοΣελ. 46
Α. Η ειδικότητα και η ιδιαιτερότητα του ΕμπΔΣελ. 47
Β. ΕμπΔ και δίκαιο του καταναλωτήΣελ. 48
§ 6. Η «εμπορικοποίηση του δικαίου»Σελ. 50
§ 7. Η «δημοσιοποίηση του ΕμπΔ» και το «οικονομικό δίκαιο»Σελ. 51
§ 8. ΕμπΔ και οικονομική επιστήμηΣελ. 54
Α. Η αμφίδρομη σχέση οικονομικής επιστήμης και ΕμπΔΣελ. 54
Β. Η «οικονομική ανάλυση του δικαίου», ως η «φιλοσοφία του ΕμπΔ»Σελ. 55
§ 9. Οι κλάδοι του ΕμπΔΣελ. 57
ΚΕΦΑΛΑIΟ ΤΡΙΤΟ 
IΣΤΟΡIΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓIΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ 
§ 10. Από την αρχαιότητα μέχρι το ΜεσαίωναΣελ. 60
§ 11. Η νεότερη ιστορίαΣελ. 61
Α. Δυτικός ΜεσαίωναςΣελ. 61
Β. Η άνοδος τoυ καπιταλισμoύ - Ο μερκαντιλισμός - Οι Οrdonnances τoυ Λoυδoβίκoυ XIVΣελ. 62
Γ. Η γαλλική επανάσταση και o Code de commerceΣελ. 63
Δ. Οι γερμανικoί κώδικες τoυ 19oυ αιώνα - Ο HGBΣελ. 64
Ε. Η Ελβετία (ο Κώδικας των Ενοχών) και η Iταλία (o Codice Civile)Σελ. 65
ΣΤ. Η Αγγλία και oι ΗΠΑ (o Uniform Commercial Code)Σελ. 66
Ζ. Ο 20ός και 21ος αιώναςΣελ. 66
§ 12. Ιστoρική πρoσέγγιση τoυ νεότερoυ ελληνικoύ ΕμπΔΣελ. 67
Α. Μέχρι την υιoθέτηση τoυ Code de commerceΣελ. 67
Β. Η υιoθέτηση τoυ Code de commerce στην ΕλλάδαΣελ. 67
Γ. Το ΒΔ περί αρμoδιότητoς των Εμπoρoδικείων (1835)Σελ. 69
Δ. Η εξέλιξη τoυ ΕμπΝ και του εμπορικού δικαίου από το 19ο αιώνα μέχρι σήμεραΣελ. 69
§ 13. Τα σχέδια ενός νέου Εμπoρικoύ ΚώδικαΣελ. 69
§ 14. Το ΕμπΔ στις αρχές του 21ου αιώνα - Η παγκοσμιοποίησηΣελ. 70
§ 15. Τα «συστήματα εμπορικότητας»Σελ. 71
Α. Το γαλλικό (αλλά και ελληνικό) «αντικειμενικό» σύστημα των εμπορικών πράξεωνΣελ. 71
Β. Το γερμανικό (υποκειμενικό) σύστημα του εμπορικού επαγγέλματος - Ο «merchant» της αμερικανικής νομοθεσίαςΣελ. 72
Γ. Η ιταλική και αυστριακή παραλλαγή του υποκειμενικού συστήματος: Το σύστημα της εμπορικής επιχείρησης και του επιχειρηματίαΣελ. 73
Δ. Το σύστημα της τυπικής εμπορικότηταςΣελ. 74
Ε. Η ειδική ρύθμιση των εμπορικών συναλλαγών (αγγλοσαξωνικό, σκανδιναβικό σύστημα)Σελ. 75
ΣΤ. Εκτίμηση των συστημάτωνΣελ. 75
ΚΕΦΑΛΑIΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 
ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 
§ 16. ΓενικάΣελ. 77
§ 17. Η εμπορική νομοθεσία και το εμπορικό έθιμοΣελ. 78
§ 18. Τo δίκαιo της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΣελ. 79
§ 19. Τo διεθνές εμπορικό και οικονομικό δίκαιοΣελ. 80
Α. Διεθνείς συμβάσεις για την ελεύθερη διενέργεια του εμπορίου Σελ. 80
B. Διεθνείς συμβάσεις και άλλες προσπάθειες για την ομοιόμορφη ρύθμιση του εμπορίουΣελ. 81
§ 20. Η αυτoρρύθμιση τoυ εμπoρίoυΣελ. 82
Α. Οι εμπoρικές συνήθειεςΣελ. 82
Β. Οι «Κώδικες» συμπεριφοράς και δεοντολογίας και το «soft law»Σελ. 85
Γ. Η τυπoπoίηση στo ΕμπΔΣελ. 86
§ 21. Η πρακτική επίλυσης των εμπορικών διαφορών (νoμoλoγία δικαστηρίων, εμπορική διαιτησία)Σελ. 87
Α. Η νoμoλoγίαΣελ. 87
Β. H διαιτησία στo ΕμπΔΣελ. 88
§ 22. Η Lex MercatoriaΣελ. 89
Α. Τo πρόβλημα της Lex Mercatoria και η σύνδεσή της με τη διεθνή διαιτησίαΣελ. 89
Β. Εκτίμηση της Lex MercatoriaΣελ. 91
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ  
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΟΙ  
ΚΕΦΑΛΑIΟ ΠΕΜΠΤΟ 
Η ΕΜΠΟΡIΚΗ ΠΡΑΞΗ (ΑΡΘΡΑ 2 ΚΑΙ 3 ΔΑΕ) 
§ 23. ΕισαγωγήΣελ. 96
Α. Γενικά για τις εμπορικές πράξειςΣελ. 96
Β. Η «επιχείρηση» κατά τα άρθρα 2 και 3 ΔΑΕΣελ. 98
§ 24. Το άρθρο 2 ΔΑΕ (χερσαίο εμπόριο)Σελ. 101
Α. ΔιανομήΣελ. 101
(1) Η αγορά προς μεταπώληση αυτούσιων πραγμάτωνΣελ. 101
(2) Η «επιχείρηση» προμήθειαςΣελ. 103
(3) Εκτός εμπορικότητας: Τα ακίνηταΣελ. 104
Β. ΠαραγωγήΣελ. 106
(1) Εκτός εμπορικότητας: Η «πρωτογενής» παραγωγή και διάθεσηΣελ. 106
(2) Αγορά προς επεξεργασία και μεταπώληση - Η «επιχείρηση» χειροτε­χνίαςΣελ. 109
Γ. ΥπηρεσίεςΣελ. 110
(1) Η «επιχείρηση» πρακτορείαςΣελ. 110
(2) H «επιχείρηση» παραγγελίαςΣελ. 112
(3) H «επιχείρηση μετακομίσεως διά γης ή διʼ ύδατος»Σελ. 116
(4) «Τραπεζιτικές» και «κολλυβιστικές» εργασίεςΣελ. 117
(5) Η μεσιτεία - η «επιχείρησις πλειστηριάσεως»Σελ. 118
(6) Οι συναλλαγματικές και οι αποστολές χρημάτωνΣελ. 119
(7) Η «επιχείρηση» δημοσίων θεαμάτωνΣελ. 120
(8) Η σύμβαση εργασίας των υπαλλήλων του εμπόρουΣελ. 121
(9) Εκτός εμπορικότητας: Τα ελευθέρια επαγγέλματα και η επιστη­μονική και καλλιτεχνική δράσηΣελ. 121
§ 25. Το άρθρο 3 ΔΑΕ (θαλάσσιο εμπόριο)Σελ. 123
§ 26. Τρόποι επέκτασης της εμπορικότητας της πράξηςΣελ. 126
Α. Εμπορικότητα με βάση νεότερους νόμουςΣελ. 126
Β. Εθιμική εμπορικότηταΣελ. 127
Γ. Εμπορικότητα ίδρυσης εμπορικής εταιρίας ή μεταβίβασης συμμετοχής σʼ αυτήΣελ. 127
Δ. Η παράγωγη εμπορικότηταΣελ. 128
(1) Παράγωγη εξ αντικειμένου εμπορικότηταΣελ. 128
(2) Παράγωγη εξ υποκειμένου εμπορικότηταΣελ. 131
Ε. Ερμηνευτική επέκταση της εμπορικότηταςΣελ. 134
(1) Διασταλτική ερμηνείαΣελ. 134
(2) Η αναλογίαΣελ. 134
(3) Η αναλογία στις αποκλειόμενες από το ΕμπΔ δράσεις (πρωτογενής παραγωγή, ακίνητα, ελευθέρια κλπ. επαγγέλματα)Σελ. 136
(4) Η κατασκευή της χειροτεχνίας, της προμήθειας κλπ.Σελ. 137
(5) Η στήριξη της εμπορικότητας στην επιχείρησηΣελ. 138
ΣΤ. Ειδικά: Εγγύηση και άλλες ασφάλειεςΣελ. 142
§ 27. Αμφιμερώς και ετερομερώς εμπορικές πράξειςΣελ. 143
ΚΕΦΑΛΑIΟ ΕΚΤΟ 
Ο ΕΜΠΟΡΟΣ (ΑΡΘΡΟ 1 ΕμπΝ) 
§ 28. Επί φυσικών πρoσώπων: Τo σύνηθες επάγγελμαΣελ. 146
§ 29. Eπί εταιριών: Ο σκoπόςΣελ. 151
§ 30. Τυπικό σύστημα: Η νoμoθετική βoύλησηΣελ. 154
§ 31. Ο μικρέμπoρoς και ο βιοτέχνηςΣελ. 154
§ 32. Εμπoρία κράτoυς και δημόσιων επιχειρήσεων και oργανισμώνΣελ. 157
Α. Η εμπορικότητα των κρατικών πράξεωνΣελ. 157
Β. Η εμπορική ιδιότητα του κράτους και των κρατικών οργανισμώνΣελ. 159
§ 33. Περιoρισμoί στη δυνατότητα πρόσβασης στo εμπορικό επάγγελμαΣελ. 160
Α. Εμπoρική ικανότηταΣελ. 160
Β. ΑσυμβίβασταΣελ. 165
Γ. Νόμιμoι και συμβατικoί περιoρισμoί εμπoρίαςΣελ. 166
§ 34. Οι «χωλoί» έμπoρoιΣελ. 166
Α. Φαινόμενoς έμποροςΣελ. 167
Β. Παρένθετος και κρυπτόμενος έμπoρoςΣελ. 169
Γ. Κτήση εμπορικής ιδιότητας από εταίρο με άρση της νομικής προσωπικότητας της εταιρίαςΣελ. 171
Δ. Ο πτωχεύσας πoυ ασκεί εμπoρίαΣελ. 175
Ε. Η άσκηση παράνoμης εμπoρίας - Ειδικά: ο αλλοδαπός χωρίς άδειαΣελ. 175
ΣΤ. Η άσκηση εμπoρικής δράσης από μη κερδοσκοπικά ν.π.ι.δ.Σελ. 177
Ζ. Ο μη καταχωρισθείς στο εμπορικό μητρώο (ΓΕΜΗ), κατά το άρθρο 15 § 3 ν. 3419/2005Σελ. 180
§ 35. Απόδειξη - Ο κατά τεκμήριο έμπορος του άρθρου 15 § 2 ν. 3419/2005 - Το δεδικασμένoΣελ. 180
§ 36. Χρόνος και τόπoς της εμπoρικής δράσηςΣελ. 184
Α. Χρόνoς της εμπoρικής δράσηςΣελ. 184
(1) Έναρξη της εμπoρικής ιδιότητας (και η εγγραφή στο ΓΕΜΗ)Σελ. 184
(2) Λήξη της εμπoρικής ιδιότητας (και διαγραφή από το ΓΕΜΗ)Σελ. 184
Β. Τόπoς της εμπoρικής δράσηςΣελ. 187
(1) Η κύρια εγκατάσταση και η εταιρική έδραΣελ. 187
(2) Υπoκατάστημα και άλλες δευτερεύουσες εγκαταστάσειςΣελ. 189
(3) Η διαδικτυακή εγκατάστασηΣελ. 190
§ 37. Εμπορική επωνυμία, διακριτικός τίτλος, ηλεκτρονική διεύθυνση (domain name)Σελ. 191
ΚΕΦΑΛΑIΟ ΕΒΔΟΜΟ 
ΣΥΝΕΠΕIΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡIΚΟΤΗΤΑΣ 
§ 38. ΓενικάΣελ. 192
§ 39. Συνέπειες της εμπορικότητας της πράξηςΣελ. 193
§ 40. Συνέπειες της εμπορικής ιδιότηταςΣελ. 195
§ 41. Συνέπειες εμπορικότητας πράξης και εμπορικής ιδιότηταςΣελ. 200
§ 42. Επισκόπηση των συνεπειών - «Ευμενείς» και «δυσμενείς» συνέπειεςΣελ. 203
§ 43. Η ενδεχόμενη σχετικότητα της εμπορικότητας και των συνεπειών τηςΣελ. 204
Α. Ενδεχόμενη σχετικότητα της έννοιας της εμπορικότηταςΣελ. 204
Β. Ενδεχόμενη σχετικότητα των συνεπειών της εμπορικότηταςΣελ. 208
§ 44. Τελικές σκέψεις: Από το ΕμπΔ στο δίκαιο της επιχείρησηςΣελ. 210
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ  
Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ 
Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
§ 45. ΓενικάΣελ. 216
§ 46. Το πολυσήμαντο της έννοιας της επιχείρησηςΣελ. 219
§ 47. Η επιχείρηση: Υποκείμενο ή αντικείμενο δικαίου;Σελ. 222
Α. Η επιχείρηση, υποκείμενο δικαίου;Σελ. 222
Β. Η επιχείρηση ως αυτοτελής φορέας συμφερόντων. Το «συμφέρον της επιχείρησης»Σελ. 223
§ 48. Μεταβίβαση της επιχείρησηςΣελ. 225
Α. Μεταβίβαση εν ζωήΣελ. 225
Β. Μεταβίβαση αιτία θανάτουΣελ. 231
§ 49. Μεταβίβαση συνόλου μετοχών ή άλλων εταιρικών συμμετοχώνΣελ. 232
§ 50. Άλλες πράξεις με αντικείμενο την επιχείρησηΣελ. 233
Α. Μίσθωση επιχείρησηςΣελ. 233
Β. Η επιχείρηση ως αντικείμενο εισφοράς σε εταιρίαΣελ. 234
Γ. Επικαρπία σε επιχείρησηΣελ. 234
Δ. Ενέχυρο σε επιχείρησηΣελ. 234
Ε. Ανάθεση σε τρίτους της διοίκησης και διαχείρισης της επιχείρησηςΣελ. 234
ΣΤ. Αναγκαστική εκτέλεση σε επιχείρησηΣελ. 235
Ζ. Επιδίκαση επιχείρησηςΣελ. 236
Η. Η επιχείρηση στην πτώχευσηΣελ. 237
Θ. Η διακοπή της επιχείρησηςΣελ. 237
§ 51. Προστασία της επιχείρησηςΣελ. 237
Α. Τρόποι προστασίαςΣελ. 237
Β. Η ιδέα διατήρησης της επιχείρησηςΣελ. 239
ΚΕΦΑΛΑIΟ ΕΝΑΤΟ 
ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
§ 52. Το προσωπικό της επιχείρησης - Η ανάθεση λειτουργιών της επιχείρησης σε τρίτουςΣελ. 240
A. Οι εργαζόμενοι στην επιχείρησηΣελ. 240
Β. Η παροχή υπηρεσιών από τρίτους - Υπηρεσίες «φασόν» - Το «οutsourcing» και το «offshoring»Σελ. 243
Γ. Συστήματα διανoμήςΣελ. 245
§ 53. Ο εμπορικός αντιπρόσωποςΣελ. 246
Α. Γενικά - Το π.δ. 219/1991 - Έννοια εμπορικού αντιπροσώπουΣελ. 246
Β. Η νομική φύση της σύμβασης εμπορικής αντιπροσωπείαςΣελ. 250
Γ. Τύπος της σύμβασηςΣελ. 250
Δ. Υποχρεώσεις του εμπορικού αντιπροσώπουΣελ. 251
Ε. Υποχρεώσεις του αντιπροσωπευομένουΣελ. 254
ΣΤ. Η αμοιβή (προμήθεια) του εμπορικού αντιπροσώπουΣελ. 255
Ζ. Η λύση της σύμβασης εμπορικής αντιπροσωπείαςΣελ. 256
Η. Η αποζημίωση του εμπορικού αντιπροσώπουΣελ. 259
Θ. Φύση των διατάξεων του π.δ. 219/1991Σελ. 265
§ 54. Ο παραγγελιοδοχικός αντιπρόσωποςΣελ. 266
§ 55. Ο διανομέαςΣελ. 267
Α. ΓενικάΣελ. 267
Β. Υποχρεώσεις των μερώνΣελ. 269
Γ. Λύση της σύμβασης - Η αναλογική εφαρμογή των διατάξεων για την εμπορική αντιπροσωπείαΣελ. 271
§ 56. Η σύμβαση δικαιόχρησης (franchising)Σελ. 276
§ 57. Η προβληματική του δικτύου διανομήςΣελ. 278
§ 58. Άλλοι βοηθητικοί διαμεσολαβητέςΣελ. 282
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ 
Η ΛΟΓIΣΤIΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
§ 59. Τα βιβλία των εμπόρωνΣελ. 284
§ 60. Τα βιβλία του Εμπορικού ΝόμουΣελ. 285
Α. Το ημερολόγιοΣελ. 286
Β. Το βιβλίο απογραφώνΣελ. 287
Γ. Το βιβλίο «αντιγραφής» επιστολώνΣελ. 288
Δ. Υποχρεωτικά βιβλία με βάση άλλους νόμουςΣελ. 289
Ε. Προαιρετικά εμπορικά βιβλίαΣελ. 289
ΣΤ. Ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ - π.δ. 186/1992)Σελ. 289
§ 61. Τρόπος και διάρκεια τήρησης των βιβλίωνΣελ. 290
§ 62. Τρόπος λογιστικής καταχώρησης των εγγραφώνΣελ. 292
Α. Το απλογραφικό λογιστικό σύστημαΣελ. 292
Β. Το διπλογραφικό σύστημαΣελ. 293
Γ. Ετήσιες οικονομικές καταστάσειςΣελ. 294
Δ. Η λογιστική τυποποίησηΣελ. 295
§ 63. Η αποδεικτική δύναμη των εμπορικών βιβλίωνΣελ. 295
Α. Η υπέρ του εμπόρου αυξημένη αποδεικτική δύναμη - το «απόσπασμα» από τα βιβλίαΣελ. 295
Β. Η κατά του εμπόρου αποδεικτική δύναμηΣελ. 301
§ 64. Εμφάνιση και ανακοίνωση των εμπορικών βιβλίωνΣελ. 303
Α. ΑνακοίνωσηΣελ. 304
Β. ΕμφάνισηΣελ. 305
(1) Η επίδειξη των εμπορικών βιβλίων κατά τις κοινές διατάξειςΣελ. 305
(2) Η εμφάνιση των εμπορικών βιβλίων κατά τον ΕμπΝΣελ. 306
§ 65. Τα εμπορικά βιβλία ως πράγματαΣελ. 309
ΚΕΦΑΛΑIΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ 
H ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡIΟΥ - ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ 
§ 66. Το «οικονομικό σύνταγμα»Σελ. 310
A. ΓενικάΣελ. 311
Β. Προστασία της ιδιοκτησίας και της οικονομικής ελευθερίαςΣελ. 312
§ 67. Η διοικητική οργάνωση και ρύθμιση του εμπορίου και της εμπορικής δράσηςΣελ. 315
Α. Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, οι ΟΤΑ και άλλοι ανεξάρτητοι φορείςΣελ. 315
Β. Ρύθμιση και περιορισμοί στην άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτωνΣελ. 316
§ 68. Τα επιμελητήριαΣελ. 316
A. Η νομική φύση των επιμελητηρίωνΣελ. 317
Β. Η σημερινή οργάνωση των εμπορικών επιμελητηρίωνΣελ. 317
Γ. Υποχρέωση εγγραφής - ΣυνδρομήΣελ. 320
Δ. Άλλοι επιμελητηριακοί οργανισμοίΣελ. 320
§ 69. Η εμπορική δημοσιότητα - Το σύστημα του Εμπορικού ΜητρώουΣελ. 321
A. ΓενικάΣελ. 321
Β. Το σύστημα του εμπορικού μητρώουΣελ. 322
Γ. Το εμπορικό μητρώο στην Ελλάδα - Ο ν. 3419/2005Σελ. 324
Δ. Δημοσιότητα και αρχή του φαινομένου δικαίουΣελ. 333
§ 70. Εμπορικό δίκαιο και φορολογικό δίκαιοΣελ. 334
§ 71. Εμπορικό δίκαιο και ποινικό δίκαιοΣελ. 336
ΒIΒΛIΟΓΡΑΦIΑ (επιλογή) 
I. ΗμεδαπήΣελ. 337
II. ΑλλοδαπήΣελ. 339
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 343
ΤΜΗΜΑ Β΄  
ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ  
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ  
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
§ 1. Εισαγωγικά. Πηγές του δικαίου των αξιόγραφωνΣελ. 360
§ 2. Ορισμός και εννοιολογικά στοιχεία των αξιόγραφωνΣελ. 362
I. ΟρισμόςΣελ. 362
II. Εννοιολογικά στοιχείαΣελ. 362
1. ΈγγραφοΣελ. 362
2. ΔικαίωμαΣελ. 366
3. Σύνδεση δικαιώματος και εγγράφουΣελ. 366
§ 3. Η αξιογραφική ενσωμάτωσηΣελ. 367
I. Η σημασία της ενσωμάτωσηςΣελ. 367
II. Συνέπειες της ενσωμάτωσηςΣελ. 369
III. Όρια της ενσωμάτωσης. Σύγχρονες τάσεις στα αξιόγραφα της κεφαλαιαγοράςΣελ. 373
§ 4. Διακρίσεις αξιόγραφωνΣελ. 374
I. Επιτελούμενη οικονομική λειτουργίαΣελ. 375
II. Αξιόγραφα στον κομιστή, εις διαταγή, ονομαστικάΣελ. 376
1. Αξιόγραφα στον κομιστή ή ανώνυμαΣελ. 376
2. Αξιόγραφα εις διαταγήΣελ. 378
3. Ονομαστικά αξιόγραφαΣελ. 380
III. Αξιόγραφα δημόσιας πίστεως και άλλοι αξιογραφικοί τίτλοιΣελ. 383
IV. Φύση ενσωματωμένου δικαιώματοςΣελ. 384
V. Συστατικά και δηλωτικά αξιόγραφαΣελ. 386
VI. Αξιόγραφα αιτιώδη και αναιτιώδηΣελ. 386
§ 5. Η γένεση του ενσωματωμένου δικαιώματος (αξιογραφικές θεωρίες)Σελ. 388
§ 6. Περάτωση της αξιογραφικής ενσωμάτωσηςΣελ. 392
I. Απόσβεση του δικαιώματοςΣελ. 392
II. Απώλεια ή καταστροφήΣελ. 393
§ 7. Δικαστική επιδίωξη του ενσωματωμένου δικαιώματοςΣελ. 395
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ  
ΕΚΤΑΞΗ  
§ 8. Η έκταξη ως βασικός τύποςΣελ. 398
Ι. Η έκταξη ως τριμερής σχέση και οι υποκείμενες σχέσειςΣελ. 398
II. Νομική φύσηΣελ. 399
III. Ο αξιογραφικός χαρακτήρας της έκταξηςΣελ. 400
IV. Αποτελέσματα της έκταξηςΣελ. 401
V. Μεταβίβαση της έκταξηςΣελ. 402
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ  
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ  
§ 9. ΓενικάΣελ. 404
I. Έννοια και μετέχοντα πρόσωπαΣελ. 404
II. ΧαρακτηριστικάΣελ. 405
III. Οικονομική σημασίαΣελ. 407
IV. Ιστορική και νομοθετική εξέλιξηΣελ. 410
1. Εξέλιξη του θεσμούΣελ. 410
2. Εξέλιξη της νομοθεσίαςΣελ. 411
3. Διεθνής εξέλιξηΣελ. 412
§ 10. Ανάληψη υποχρέωσης από συναλλαγματικήΣελ. 413
I. ΙκανότηταΣελ. 413
II. Αρχή της αυτοτέλειας των υπογραφώνΣελ. 414
III. Ανάληψη υποχρέωσης από αντιπρόσωποΣελ. 415
IV. ΠλαστότηταΣελ. 417
§ 11. Τυπικά στοιχεία της συναλλαγματικήςΣελ. 417
I. Τα οκτώ τυπικά στοιχείαΣελ. 417
II. Συνέπειες από την έλλειψη τυπικών στοιχείωνΣελ. 424
1. Ακυρότητα της συναλλαγματικήςΣελ. 424
2. ΜετατροπήΣελ. 426
III. Χαρτοσήμανση της συναλλαγματικήςΣελ. 427
IV. Το επουσιώδες περιεχόμενο της συναλλαγματικής (ρήτρες στη συναλλαγματική)Σελ. 427
1. Προβλεπόμενες ρήτρεςΣελ. 427
2. Επιτρεπόμενες ρήτρεςΣελ. 428
3. Ρήτρες μη επιτρεπόμενεςΣελ. 429
V. Λευκή συναλλαγματικήΣελ. 429
1. ΈννοιαΣελ. 429
2. Εξουσιοδότηση συμπληρώσεωςΣελ. 430
3. ΣυνέπειεςΣελ. 430
VI. Η ευθύνη του εκδότηΣελ. 432
§ 12. Η αποδοχήΣελ. 433
Ι. Έννοια και σημασίαΣελ. 433
ΙΙ. Εμφάνιση προς αποδοχήΣελ. 433
III. Δήλωση αποδοχήςΣελ. 435
IV. Αποδοχή με απόκλιση από το περιεχόμενο της συναλλαγματικήςΣελ. 435
V. Αποτελέσματα αποδοχήςΣελ. 436
VI. Σύμβαση δόσεως και λήψεωςΣελ. 437
VII. Αποτελέσματα της άρνησης αποδοχήςΣελ. 437
§ 13. Μεταβίβαση της συναλλαγματικήςΣελ. 437
I. Μεταβίβαση με εκχώρησηΣελ. 438
II. Μεταβίβαση με οπισθογράφησηΣελ. 439
1. Έννοια και νομική φύση της οπισθογράφησηςΣελ. 439
2. Τύπος οπισθογράφησηςΣελ. 441
3. Περιεχόμενο οπισθογράφησηςΣελ. 441
III. Αποτελέσματα της οπισθογράφησηςΣελ. 442
1. Νομιμοποιητικά αποτελέσματαΣελ. 442
α) Έννοια και σημασίαΣελ. 442
β) Η σειρά οπισθογραφήσεωνΣελ. 444
2. Μεταβιβαστικά αποτελέσματαΣελ. 444
α) ΓενικάΣελ. 444
β) Καλόπιστη κτήσηΣελ. 445
γ) Αποκλεισμός ενστάσεωνΣελ. 447
3. Εγγυητικά αποτελέσματαΣελ. 447
4. Συνέπειες διακοπής της σειράς οπισθογραφήσεωνΣελ. 448
IV. Ιδιαίτερα είδη οπισθογράφησηςΣελ. 449
1. Λευκή οπισθογράφησηΣελ. 449
2. Πληρεξουσιοδοτική οπισθογράφησηΣελ. 451
3. Καλυμμένη πληρεξουσιοδοτική οπισθογράφησηΣελ. 452
4. Ενεχυρική οπισθογράφησηΣελ. 453
5. Μετοπισθογράφηση (όψιμη οπισθογράφηση)Σελ. 455
§ 14. Αποκλεισμός ενστάσεωνΣελ. 456
Ι. ΓενικάΣελ. 456
II. Διακρίσεις ενστάσεωνΣελ. 457
1. Ενστάσεις που προκύπτουν από τον τίτλοΣελ. 458
2. Ενστάσεις εγκυρότηταςΣελ. 459
3. Προσωπικές ενστάσειςΣελ. 462
§ 15. Συναλλαγματική και υποκείμενη (βασική) σχέσηΣελ. 465
I. Το αναιτιώδες της απαίτησης από συναλλαγματικήΣελ. 465
II. Απαίτηση από συναλλαγματική και υποκείμενη σχέσηΣελ. 467
III. Υποκείμενη σχέση και επιδιωκόμενοι σκοποί με την ανάληψη υποχρέωσης από συναλλαγματικήΣελ. 468
§ 16. Εκπλήρωση της υποχρέωσης από τη συναλλαγματικήΣελ. 469
I. Λήξη της συναλλαγματικήςΣελ. 469
II. Εμφάνιση προς πληρωμήΣελ. 469
III. ΠληρωμήΣελ. 471
IV. Πληρωμή σε μη δικαιούχοΣελ. 472
§ 17. ΑναγωγήΣελ. 474
I. Αναγωγή για πληρωμήΣελ. 474
1. Ουσιαστικές προϋποθέσειςΣελ. 474
2. Τυπικές προϋποθέσειςΣελ. 475
3. Έκπτωση του κομιστή από το δικαίωμα αναγωγήςΣελ. 476
4. ΕιδοποίησηΣελ. 477
5. Αποτελέσματα της αναγωγήςΣελ. 477
II. Αναγωγή για απόδοση. Ανάστροφη κυκλοφορία της συναλλαγματικήςΣελ. 478
§ 18. Τριτεγγύηση και παρέμβασηΣελ. 481
I. ΤριτεγγύησηΣελ. 481
1. ΓενικάΣελ. 481
2. ΤύποςΣελ. 482
3. ΑποτελέσματαΣελ. 483
4. Αναγωγή του τριτεγγυητήΣελ. 484
II. ΠαρέμβασηΣελ. 484
§ 19. Αντίτυπα και αντίγραφαΣελ. 485
I. ΑντίτυπαΣελ. 485
II. ΑντίγραφαΣελ. 486
§ 20. Παραγραφή και αδικαιολόγητος πλουτισμόςΣελ. 487
Ι. ΠαραγραφήΣελ. 487
II. Αδικαιολόγητος πλουτισμόςΣελ. 488
§ 21. Γραμμάτιο εις διαταγήΣελ. 493
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ  
ΕΠΙΤΑΓΗ  
§ 22. Έννοια και σημασίαΣελ. 498
Ι. ΈννοιαΣελ. 498
ΙΙ. Οικονομική σημασίαΣελ. 498
III. Ιστορική και νομοθετική εξέλιξηΣελ. 499
§ 23. Διαφορές από τη συναλλαγματικήΣελ. 500
§ 24. Έκδοση, τύπος και σχέσεις αιτίαςΣελ. 503
I. Έκδοση και τύποςΣελ. 503
II. Σχέσεις αιτίαςΣελ. 505
§ 25. Μεταβίβαση της επιταγήςΣελ. 507
§ 26. Εμφάνιση και πληρωμή της επιταγήςΣελ. 510
I. ΕμφάνισηΣελ. 510
II. ΠληρωμήΣελ. 511
§ 27. Αναγωγή, παραγραφή, αδικαιολόγητος πλουτισμόςΣελ. 516
I. ΑναγωγήΣελ. 516
II. Παραγραφή και αδικαιολόγητος πλουτισμόςΣελ. 517
§ 28. Ιδιαίτερα είδη επιταγήςΣελ. 518
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ  
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΕΙΣ ΔΙΑΤΑΓΗ  
§ 29. Τα εμπορικά αξιόγραφα του άρθρου 76 ν.δ. 1923Σελ. 523
I. Τα κατʼ ιδίαν αξιόγραφαΣελ. 523
1. Εμπορική εντολή πληρωμήςΣελ. 523
2. Εμπορικό χρεωστικό ομόλογοΣελ. 523
3. Αποθετήριο και ενεχυρόγραφοΣελ. 524
4. Θαλάσσια φορτωτικήΣελ. 525
5. Χερσαία φορτωτικήΣελ. 526
6. Δελτίο αεροπορικής μεταφοράςΣελ. 527
7. ΑσφαλιστήριοΣελ. 527
8. Άλλα αξιόγραφα εις διαταγήΣελ. 527
II. Κοινοί κανόνες που εφαρμόζονται στα εις διαταγή αξιόγραφα του άρθρ. 76 ν.δ. 1923Σελ. 528
ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ  
ΑΝΩΝΥΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ  
§ 30. Ανώνυμα χρεόγραφαΣελ. 532
I. Έννοια και σημασίαΣελ. 532
II. Βασικά χαρακτηριστικάΣελ. 533
1. Δημιουργία υποχρέωσηςΣελ. 533
2. Άσκηση της απαίτησηςΣελ. 533
3. ΕκπλήρωσηΣελ. 534
4. Αποκλεισμός ενστάσεωνΣελ. 535
5. ΜεταβίβασηΣελ. 535
6. Ονομαστικά χρεόγραφαΣελ. 535
III. Παρεπόμενα έγγραφαΣελ. 536
1. ΤοκομερίδιαΣελ. 536
2. ΜερισματόγραφαΣελ. 537
3. Στέλεχος ανανεώσεωςΣελ. 537
§ 31. Οι μετοχέςΣελ. 537
I. Έννοια και είδηΣελ. 537
II. Σύνδεση δικαιώματος και εγγράφου. Προστασία καλής πίστηςΣελ. 539
ΠΗΓΕΣΣελ. 541
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 549
 
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.