4 ΚΩΔΙΚΕΣ ΣΥΝ 37

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ενημέρωση μέχρι τον Ν 4571/2018
  • Επιμέλεια: Λ. Καρατζά
  • Έκδοση: 54η 2018
  • Σελίδες: 2320
  • Σχήμα:12 x 17
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
Φυσικά πρόσωπα
Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, με την ευκαιρία της κυκλοφορίας της 54ης έκδοσης του έργου «4 Κώδικες συν 37», προσφέρει για άλλη μια φορά δωρεάν πρόσβαση και επικαιροποίηση της ηλεκτρονικής έκδοσης 4 Κώδικες συν 45 online για 6 μήνες από την ημερομηνία ενεργοποίησής της. Η εφαρμογή λειτουργεί από PC/Laptop (Windows), κινητό/tablet (Android) και Windows Smartphone. Μετά την παρέλευση των 6 μηνών δωρεάν πρόσβασης, ο χρήστης έχει πρόσβαση μόνο στην αναζήτηση της εφαρμογής και όχι στο περιεχόμενό της. Εφόσον επιλέξει να έχει πρόσβαση στο διαρκώς επικαιροποιημένο περιεχόμενο της εφαρμογής θα επιβαρυνθεί με μικρό ετήσιο κόστος επικαιροποίησης.

Η παρούσα 54η έκδοση του έργου «4 Κώδικες συν 37» είναι για πρώτη φορά ενημερωμένη με το νέο νόμο περί ανωνύμων εταιριών Ν 4548/2018 (ΦΕΚ Α΄ 104/13.6.2018) που τίθεται σε εφαρμογή από 1.1.2019. Από την έναρξη της ισχύος του καταργούνται τα άρθρα 1 έως 63δ και 90 έως 146 του ΚΝ 2190/1920 με το άρθρο 189 στοιχ. α΄ του Ν 4548/2018. Ως εκ τούτου κρίθηκε σκόπιμο να περιληφθούν μόνο τα άρθρα 64 - 89 του ΚΝ 2190/1920 που αφορούν τους μετασχηματισμούς εταιριών, τα οποία διατηρούνται σε ισχύ μέχρι την ψήφιση νέου σχετικού νόμου.

Το έργο είναι επίσης ενημερωμένο με το Ν 4571/2018 (ΦΕΚ Α΄ 186/30.10.2018) που τροποποίησε τα άρθρα 110Α και 407 του Ποινικού Κώδικα και την ΚΥΑ Δ3γ/81508/24.10.2018 (ΦΕΚ Β΄ 4838/30.10.2018) που τροποποίησε τους Πίνακες του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν 3459/2006 (Ναρκωτικά). Προηγήθηκαν οι Ν 4554/2018 (ΦΕΚ Α΄ 130/18.7.2018), Ν 4549/2018 (ΦΕΚ Α΄ 105/14.6.2018), Ν 4541/2018 (ΦΕΚ Α΄ 93/31.5.2018) και ΥΑ 85090/2018 (ΦΕΚ Β΄ 3519/21.8.2018). Σημειώνεται ότι ο Ν 4335/2015 (ΦΕΚ Α΄ 87/23.7.2015) επέφερε σημαντικές αλλαγές στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας τροποποιώντας 319 άρθρα του.

Για τη διευκόλυνση του αναγνώστη τα 41 βασικά νομοθετήματα που περιλαμβάνει το έργο έχουν χωριστεί σε έξι διακριτές θεματικές ενότητες: Αστικό, Ποινικό, Δημόσιο, Ευρωπαϊκό, Εμπορικό και Εργατικό Δίκαιο.

Η ενότητα «Αστικό Δίκαιο» πέραν του Αστικού Κώδικα, του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, του Ν 3869/2010 για τα Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα συμπληρώθηκε με τους Ν 2308/1995 και 2664/1998 για το Κτηματολόγιο.

Στην ενότητα «Ποινικό Δίκαιο» περιλαμβάνονται ο Ποινικός Κώδικας, ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, ο Ν 4139/2013 περί εξαρτησιογόνων ουσιών και ο Ν 3459/2006 (ΚΝΝ) για τα ναρκωτικά.

Στην ενότητα «Δημόσιο Δίκαιο» περιλαμβάνονται το Σύνταγμα, το ΠΔ 18/1989 για το Συμβούλιο της Επικρατείας, ο Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας (Ν 2717/1999), ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας (Ν 2690/1999), ο Ν 1406/1983 για τις διαφορές ουσίας, ο Ν 702/1977 για τις ακυρωτικές διαφορές και διαφορές κοινωνικής ασφάλισης και ο ΚΕΔΕ (ΝΔ 356/1974).

Στην ενότητα «Ευρωπαϊκό Δίκαιο» περιλαμβάνονται η Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΕΕ), η Συνθήκη για τη Λειτουργία της ΕΕ (ΣΛΕΕ), ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ).

Στην ενότητα «Εμπορικό Δίκαιο» περιλαμβάνονται το Γενικό Μέρος του Εμπορικού Δικαίου [ΒΔ 19.4/1.5.1835 (άρθρα 1-69, 90-101) για τον Εμπορικό Νόμο, ΒΔ 2/14.5.1835 (άρθρα 1-8) για τις Εμπορικές πράξεις και το ΠΔ 131/2003 για τοΗλεκτρονικό εμπόριο], η Βιομηχανική Ιδιοκτησία [Ν 1733/1987 (άρθρα 1, 5-23) για την ευρεσιτεχνία και Ν 4072/2012 (άρθρα 121-196) για τα σήματα], το Δίκαιο του Ανταγωνισμού [Ν 146/1914 (άρθρα 1-24) για τον αθέμιτο και Ν 3959/2011 (άρθρα 1-11) για τον ελεύθερο ανταγωνισμό], η Προστασία του Καταναλωτή (Ν 2251/1994), το Δίκαιο των Εμπορικών Εταιριών [Ν 4548/2018 περί αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιριών και ΚΝ 2190/1920 (άρθρα 64-89) για τους μετασχηματισμούς εταιριών, Ν 3190/1955 (άρθρα 1-61α) για τις ΕΠΕ, Ν 4072/2012 (άρθρα 43-120) για τις ΙΚΕ και (άρθρα 249-294) για τις Προσωπικές εμπορικές εταιρείες], το Δίκαιο των Αξιογράφων [Ν 5325/1932 για τη συναλλαγματική, ΝΔ 17.7/13.8.1923 (άρθρα 68-95) για τα αξιόγραφα και Ν 5960/1933 για την επιταγή], το Ασφαλιστικό Δίκαιο [Ν 2496/1997 για την ιδιωτική ασφάλιση και ΠΔ 237/1986 (άρθρα 1-37α) για την ασφάλιση οχημάτων], το Πτωχευτικό Δίκαιο (Ν 3588/2007 και το ΠΔ 133/2016 για τονΔιαχειριστή Αφερεγγυότητας) και οι Εμπορικές Μισθώσεις (ΠΔ 34/1995).

Τέλος, στην ενότητα «Εργατικό Δίκαιο» περιλαμβάνονται 3 νομοθετήματα για την Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου (Ν 2112/1920 για την απόλυση ιδιωτικών υπαλλήλων, ΒΔ 16/18.7.1920 για την απόλυση εργατοτεχνιτών και Ν 3198/1955 για την απόλυση υπαλλήλων / εργατοτεχνιτών).

Στόχος μας είναι το έργο «4 Κώδικες συν 37», είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή, να αποτελεί εγγύηση πλήρους και διαρκούς ενημέρωσης όλων των νομοθετημάτων που περιλαμβάνει, ώστε να παραμένει πάντα ένα πολύτιμο βοήθημα για κάθε νομικό.

Σχετικά έργα

Δείτε ακόμα


ΕΚΔΟΣΕΙΣ | ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ | ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ | ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ | ISO - 29990 | ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ / ΕΠΙΤΟΜΕΣ | ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ | ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ | ΑΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ | ΛΕΞΙΚΑ | ΕΤΑΙΡΙΕΣ (ΛΟΙΠΕΣ) | ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ | ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ | ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΣΥΝΕΔΡΙΑ | ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ | MOBILEAPPS | ΚΩΔΙΚΕΣ ΤΣΕΠΗΣ | ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - MARITIME LAW STUDIES | ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ/ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ | ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ | ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ | ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ/ΕΤΗΣΙΟΙ ΤΟΜΟΙ | ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ | ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ | ΝΟΜΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ | ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | QUALEX | ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ | ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ | ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ | ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ | ΣΥΝΕΔΡΙΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΕΠ | ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΔΕΕ | ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ | ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΔΔΑ | ΕΦΑΔΠΟΛΔ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΔΙΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ | ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ | ΚΩΔΙΚΕΣ | ΘΠΔΔ | ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | LEXLABS | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ & ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ | ΦΟΙΤΗΤΕΣ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ & ΑΓΩΓΕΣ | ΠΟΙΝΔΙΚ | ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ | ΔΙΤΕ | ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ | ΣΠΟΥΔΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ | ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & GDPR | ΛΕΞΙΚΑ | ΠΕΡΔΙΚ | ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ & ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ | ΔΙΔ | ΣΠΟΥΔΕΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΘΕΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ - ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΥΡΔΙΚ | ΠΑΙΔΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ | ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ - ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ | ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ | ΙΑΤΡΙΚΟ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΕΚΔ. ΚΕΡΚΥΡΑ - ECONOMIA | ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ | ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ | ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ | ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ ΑΠΘ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΦΟΙΤΗΤΕΣ | ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ, ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ | ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ | ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΙΣΤΟΡΙΑ & ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ | VARIA | ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ | ΕΜΠΟΡΙΚΟ (ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, ΝΑΥΤΙΚΟ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ) | ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | ΝΕΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΙΟΝΙΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ - ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ | ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & GDPR | ΚΩΔΙΚΕΣ ΤΣΕΠΗΣ LEX COLORATA | ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ & ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ | ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ | ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ - ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΜΠΟΡΙΚΟ (ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, ΝΑΥΤΙΚΟ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ) | ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ - ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΙΑΤΡΙΚΟ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ | ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & GDPR | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ & ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ - ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ | VARIA | ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ - ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ | ΙΑΤΡΙΚΟ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ | VARIA | ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ |

Περιεχόμενα


ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ
ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
1) Αστικός Κώδικας Σελ. 3
Εισαγωγικός Νόμος Αστικού Κώδικα Σελ. 237
2) Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας Σελ. 253
Εισαγωγικός Νόμος Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας Σελ. 524
3) Ν 3869/2010 Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα Σελ. 537
4) Ν 2308/1995 Κτηματολόγιο Σελ. 563
Ν 2664/1998 Κτηματολόγιο Σελ. 585
ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
5) Ποινικός Κώδικας Σελ. 629
6) Κώδικας Ποινικής Δικονομίας Σελ. 769
7) Ν 4139/2013 Περί εξαρτησιογόνων ουσιών Σελ. 977
Ν 3459/2006 Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά (ΚΝΝ) Σελ. 1019
ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ
8) Σύνταγμα Σελ. 1041
9) Συμβούλιο της Επικρατείας (ΠΔ 18/1989) Σελ. 1101
10) Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας (Ν 2717/1999) Σελ. 1143
11) Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας (Ν 2690/1999) Σελ. 1257
12) Ν 1406/1983 Διαφορές ουσίας Σελ. 1275
13)Ν 702/1977 Ακυρωτικές διαφορές - Διαφορές κοινωνικής ασφάλισης Σελ. 1283
14) ΚΕΔΕ (ΝΔ 356/1974) Σελ. 1292
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
15) Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΕΕ) Σελ. 1349
16) Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) Σελ. 1379
17)Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Χάρτης ΘΔ) Σελ. 1507
18) Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) Σελ. 1518
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Γενικό Μέρος Εμπορικού Δικαίου
19) ΒΔ 19.4/1.5.1835 Εμπορικός Νόμος Σελ. 1539
20) ΒΔ 2/14.5.1835 Εμπορικές πράξεις Σελ. 1546
21) ΠΔ 131/2003 Ηλεκτρονικό εμπόριο Σελ. 1548
Βιομηχανική ιδιοκτησία
22) Ν 1733/1987 Ευρεσιτεχνία Σελ. 1558
23) Ν 4072/2012 Σήματα Σελ. 1581
Δίκαιο Ανταγωνισμού
24) Ν 146/1914 Αθέμιτος Σελ. 1633
25) Ν 3959/2011 Ελεύθερος Σελ. 1641
Προστασία καταναλωτή
26) Ν 2251/1994 Σελ. 1655
Δίκαιο εμπορικών εταιριών
27) Ν 4548/2018 για τις ΑΕ Σελ. 1719
ΚΝ 2190/1920 για τις ΑΕ Σελ. 1839
28) Ν 3190/1955 για τις ΕΠΕ Σελ. 1861
29) Ν 4072/2012 για τις ΙΚΕ Σελ. 1889
30) Ν 4072/2012 για τις Προσωπικές Εμπορικές Εταιρείες Σελ. 1921
Δίκαιο αξιογράφων
31) Ν 5325/1932 περί Συναλλαγματικής Σελ. 1935
32) ΝΔ 17.7/13.8.1923 Αξιόγραφα Σελ. 1957
33) Ν 5960/1933 περί Επιταγής Σελ. 1960
Ασφαλιστικό Δίκαιο
34) Ν 2496/1997 Ασφαλιστική σύμβαση Σελ. 1975
35) ΠΔ 237/1986 Ασφάλιση οχημάτων Σελ. 1992
Πτωχευτικό Δίκαιο
36) Ν 3588/2007 Πτωχευτικός Κώδικας Σελ. 2029
37)ΠΔ 133/2016 Ρύθμιση του επαγγέλματος του διαχειριστή αφερεγγυότητας Σελ. 2113
Εμπορικές Μισθώσεις
38) ΠΔ 34/1995 Σελ. 2131
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου
39) Ν 2112/1920 Ιδιωτικοί υπάλληλοι Σελ. 2169
40) ΒΔ 16/18.7.1920 Εργατοτεχνίτες Σελ. 2175
41) Ν 3198/1955 Υπάλληλοι / Εργατοτεχνίτες Σελ. 2179
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΔ 456/1984
ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Oι κανόνες του δικαίου γενικά [Άρθρα 1-3] Σελ. 3
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο [Άρθρα 4-33] Σελ. 3
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ – Φυσικό πρόσωπο [Άρθρα 34-60] Σελ. 6
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Νομικά πρόσωπα [Άρθρα 61-126] Σελ. 9
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ – Δικαιοπραξίες [Άρθρα 127-200] Σελ. 15
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ – Αιρέσεις και προθεσμίες [Άρθρα 201-210] Σελ. 22
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ – Αντιπροσώπευση και πληρεξουσιότητα [Άρθρα 211-235] Σελ. 23
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ – Συναίνεση και έγκριση [Άρθρα 236-239] Σελ. 25
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ – Προθεσμίες [Άρθρα 240-246] Σελ. 26
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ – Παραγραφή και αποσβεστική προθεσμία [Άρθρα 247-280] Σελ. 26
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ –Άσκηση δικαιωμάτων, αυτοδικία, άμυνα και κατάσταση ανάγκης [Άρθρα 281-286] Σελ. 30
ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Η υποχρέωση παροχής γενικά [Άρθρα 287-334] Σελ. 33
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ –Αδυναμία παροχής και υπερημερία του οφειλέτη [Άρθρα 335-348] Σελ. 38
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ – Υπερημερία του δανειστή [Άρθρα 349-360] Σελ. 39
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Ενοχές από συμβάσεις γενικά [Άρθρα 361-373] Σελ. 41
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ – Αρχές για τις αμφοτεροβαρείς συμβάσεις [Άρθρα 374-388] Σελ. 42
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ – Συμβατική υπαναχώρηση [Άρθρα 389-401] Σελ. 44
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ – Αρραβώνας και ποινική ρήτρα [Άρθρα 402-409] Σελ. 45
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ – Σύμβαση υπέρ τρίτου και σε βάρος τρίτου [Άρθρα 410-415] Σελ. 46
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ – Απόσβεση των ενοχών [Άρθρα 416-454] Σελ. 47
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ – Εκχώρηση [Άρθρα 455-470] Σελ. 50
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ – Αναδοχή χρέους [Άρθρα 471-479] Σελ. 52
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ – Ενοχή εις ολόκληρον [Άρθρα 480-495] Σελ. 53
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ – Δωρεά [Άρθρα 496-512] Σελ. 54
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Πώληση και ανταλλαγή [Άρθρα 513-573] Σελ. 56
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ – Μίσθωση πράγματος [Άρθρα 574-618] Σελ. 63
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ –Μίσθωση αγροτικού κτήματος ή άλλου προσοδοφόρου αντικειμένου [Άρθρα 619-640] Σελ. 68
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ – Επίμορτη αγροληψία [Άρθρα 641-647] Σελ. 70
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ – Σύμβαση εργασίας [Άρθρα 648-680] Σελ. 71
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ – Σύμβαση έργου [Άρθρα 681-702] Σελ. 75
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ – Μεσιτεία [Άρθρα 703-708] Σελ. 78
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ – Προκήρυξη [Άρθρα 709-712] Σελ. 79
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Εντολή [Άρθρα 713-729] Σελ. 79
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ – Διοίκηση αλλοτρίων [Άρθρα 730-740] Σελ. 81
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Εταιρία [Άρθρα 741-784] Σελ. 82
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΕΜΠΤΟ – Κοινωνία [Άρθρα 785-805] Σελ. 86
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΚΤΟ – Δάνειο [Άρθρα 806-809] Σελ. 88
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΒΔΟΜΟ – Χρησιδάνειο [Άρθρα 810-821] Σελ. 89
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΟΓΔΟΟ – Παρακαταθήκη [Άρθρα 822-833] Σελ. 90
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΝΑΤΟ – Ευθύνη των ξενοδόχων [Άρθρα 834-839] Σελ. 91
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ – Ισόβια πρόσοδος [Άρθρα 840-843] Σελ. 92
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ – Παίγνιο και στοίχημα [Άρθρα 844-846] Σελ. 92
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Εγγύηση [Άρθρα 847-870] Σελ. 93
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ – Συμβιβασμός [Άρθρα 871-872] Σελ. 95
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ –Αφηρημένη υπόσχεση ή αναγνώριση χρέους [Άρθρα 873-875] Σελ. 95
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΠΕΜΠΤΟ – Έκταξη [Άρθρα 876-887] Σελ. 95
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΕΚΤΟ – Ανώνυμα χρεόγραφα [Άρθρα 888-900] Σελ. 97
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΕΒΔΟΜΟ – Επίδειξη πράγματος [Άρθρα 901-903] Σελ. 98
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΟΓΔΟΟ – Αδικαιολόγητος πλουτισμός [Άρθρα 904-913] Σελ. 99
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΕΝΑΤΟ – Αδικοπραξίες [Άρθρα 914-938] Σελ. 100
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΟ – Καταδολίευση των δανειστών [Άρθρα 939-946] Σελ. 102
ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ - ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΡΩΤΟ –Τα πράγματα και τα δικαιώματα πάνω σ’ αυτά γενικώς [Άρθρα 947-973] Σελ. 104
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Νομή [Άρθρα 974-998] Σελ. 106
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ – Η κυριότητα γενικά και το περιεχόμενό της [Άρθρα 999-1032] Σελ. 109
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Κτήση κυριότητας [Άρθρα 1033-1093] Σελ. 112
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ – Προστασία της κυριότητας [Άρθρα 1094-1112] Σελ. 118
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ – Συγκυριότητα [Άρθρα 1113-1117] Σελ. 120
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ – Πραγματικές δουλείες [Άρθρα 1118-1141] Σελ. 121
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ – Προσωπικές δουλείες [Άρθρα 1142-1191] Σελ. 123
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ – Μεταγραφή [Άρθρα 1192-1208] Σελ. 128
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ – Ενέχυρο [Άρθρα 1209-1256] Σελ. 130
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ – Υποθήκη [Άρθρα 1257-1345] Σελ. 134
ΒΙΒΛΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Μνηστεία [Άρθρα 1346-1349] Σελ. 143
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Γάμος [Άρθρα 1350-1371] Σελ. 143
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ – Άκυρος και ακυρώσιμος γάμος [Άρθρα 1372-1385] Σελ. 146
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Σχέσεις των συζύγων από το γάμο [Άρθρα 1386-1416] Σελ. 148
KΕΦΑΛΑΙΑ ΠΕΜΠΤΟ - ΕΚΤΟ [Καταργήθηκαν με το Ν 1329/1983] Σελ. 148
KΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ – Διαζύγιο [Άρθρα 1438-1446] Σελ. 154
ΚΕΦΑΛΑΙΟΟΓΔΟΟ –Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή [Άρθρα 1455-1460] Σελ. 157
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ – Συγγένεια [Άρθρα 1461-1484] Σελ. 158
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ – Διατροφή από το νόμο [Άρθρα 1485-1504] Σελ. 163
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ – Σχέσεις γονέων και τέκνων [Άρθρα 1505-1541] Σελ. 165
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ – [Εξώγαμα τέκνα - Καταργήθηκε με το Ν 1329/1983] Σελ. 172
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ – Υιοθεσία [Άρθρα 1542-1588] Σελ. 172
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Επιτροπεία ανηλίκου [Άρθρα 1589-1654] Σελ. 178
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ – Αναδοχή ανηλίκου [Άρθρα 1655-1665] Σελ. 187
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ – Δικαστική συμπαράσταση [Άρθρα 1666-1688] Σελ. 188
ΚΕΦΑΛΑΙΟΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ –Δικαστική επιμέλεια ξένων υποθέσεων [Άρθρα 1689-1694] Σελ. 192
ΚΕΦΑΛΑΙΟΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ –[Δικαστική αντίληψη - Καταργήθηκε με το Ν 2447/1996] Σελ. 193
ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Η κληρονομική διαδοχή γενικά [Άρθρα 1710-1715] Σελ. 194
ΚΕΦΑΛΑΙΟΔΕΥΤΕΡΟ –Σύνταξη, ανάκληση και δημοσίευση διαθηκών [Άρθρα 1716-1780] Σελ. 194
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ – Περιεχόμενο της διαθήκης [Άρθρα 1781-1812] Σελ. 204
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Εξ αδιαθέτου διαδοχή [Άρθρα 1813-1824] Σελ. 207
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ – Νόμιμη μοίρα [Άρθρα 1825-1845] Σελ. 209
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ – Αποδοχή και αποποίηση της κληρονομίας [Άρθρα 1846-1859] Σελ. 212
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ – Κληρονομική αναξιότητα [Άρθρα 1860-1864] Σελ. 213
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ – Σχολάζουσα κληρονομία [Άρθρα 1865-1870] Σελ. 214
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ – Αγωγή περί κλήρου [Άρθρα 1871-1883] Σελ. 215
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ – Σχέσεις περισσότερων κληρονόμων [Άρθρα 1884-1894] Σελ. 216
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ – Συνεισφορά [Άρθρα 1895-1900] Σελ. 217
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ – Κληρονόμος με απογραφή [Άρθρα 1901-1912] Σελ. 218
ΚΕΦΑΛΑΙΟΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ –Δικαστική εκκαθάριση της κληρονομίας [Άρθρα 1913-1922] Σελ. 220
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Κληρονομικό καταπίστευμα [Άρθρα 1923-1941] Σελ. 221
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ – Εκποίηση της κληρονομίας [Άρθρα 1942-1955] Σελ. 224
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ – Κληρονομητήριο [Άρθρα 1956-1966] Σελ. 225
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ – Κληροδοσίες [Άρθρα 1967-2010] Σελ. 227
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ – Τρόπος [Άρθρα 2011-2016] Σελ. 232
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ – Εκτελεστής της διαθήκης [Άρθρα 2017-2031] Σελ. 233
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ – Δωρεά αιτία θανάτου [Άρθρα 2032-2035] Σελ. 235
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 1-102] Σελ. 237
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Ουσιαστικές διατάξεις [Άρθρα 103-121] Σελ. 250
ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΔ 503/1985
ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων [Άρθρα 1-6] Σελ. 253
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ –Προσδιορισμός της αξίας του αντικειμένου της δίκης [Άρθρα 7-11] Σελ. 255
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ – Καθ’ ύλην αρμοδιότητα [Άρθρα 12-21] Σελ. 256
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Κατά τόπον αρμοδιότητα [Άρθρα 22-41] Σελ. 260
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ – Παρέκταση της αρμοδιότητας [Άρθρα 42-44] Σελ. 263
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ – Έρευνα της αρμοδιότητας [Άρθρα 45-47] Σελ. 263
ΚΕΦΑΛΑΙΟΕΒΔΟΜΟ –Παραπομπή από δικαστήριο σε δικαστήριο [Άρθρα 48-51] Σελ. 264
ΚΕΦΑΛΑΙΟΟΓΔΟΟ –Εξαίρεση δικαστών και υπαλλήλων της γραμματείας [Άρθρα 52-61] Σελ. 264
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ – Διάδικοι [Άρθρα 62-73] Σελ. 267
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ – Ομοδικία [Άρθρα 74-78] Σελ. 269
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ – Συμμετοχή τρίτων στη δίκη [Άρθρα 79-93Α] Σελ. 270
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ – Πληρεξουσιότητα [Άρθρα 94-105] Σελ. 273
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ – Θεμελιώδεις δικονομικές αρχές [Άρθρα 106-116Α] Σελ. 275
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Εκθέσεις [Άρθρο 117] Σελ. 277
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ – Δικόγραφα [Άρθρα 118-121] Σελ. 278
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ – Επιδόσεις [Άρθρα 122-143] Σελ. 279
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ – Προθεσμίες [Άρθρα 144-151] Σελ. 287
ΚΕΦΑΛΑΙΟΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ –Επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση [Άρθρα 152-158] Σελ. 289
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ – Ακυρότητες [Άρθρα 159-161] Σελ. 290
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ – Εγγυοδοσία [Άρθρα 162-172] Σελ. 290
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ – Δικαστικά έξοδα [Άρθρα 173-193] Σελ. 292
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Ευεργέτημα πενίας [Άρθρα 194-204] Σελ. 296
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ – Ποινές [Άρθρα 205-207] Σελ. 298
ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Απόπειρα συμβιβασμού [Άρθρα 208-214Γ] Σελ. 301
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Άσκηση της αγωγής [Άρθρα 215-220] Σελ. 304
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ – Συνέπειες από την άσκηση της αγωγής [Άρθρα 221-225] Σελ. 306
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Εισαγωγή της αγωγής για συζήτηση [Άρθρα 226-232] Σελ. 307
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ – Συζήτηση στο ακροατήριο [Άρθρα 233-281] Σελ. 309
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ – Παρεμπίπτοντα [Άρθρα 282-285] Σελ. 322
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ – Διακοπή και επανάληψη της δίκης [Άρθρα 286-292] Σελ. 323
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ – Κατάργηση και περάτωση της δίκης [Άρθρα 293-299] Σελ. 324
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ – Απόφαση [Άρθρα 300-314] Σελ. 325
ΚΕΦΑΛΑΙΟΔΕΚΑΤΟ –Διαδικασία διόρθωσης και ερμηνείας αποφάσεων [Άρθρα 315-320] Σελ. 329
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ – Δεδικασμένο [Άρθρα 321-334] Σελ. 330
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ – Απόδειξη [Άρθρα 335-465] Σελ. 332
ΚΕΦΑΛΑΙΟΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ –Ειδικές διατάξεις για τις μικροδιαφορές [Άρθρα 466-472] Σελ. 352
ΚΕΦΑΛΑΙΟΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ –Ειδικές διατάξεις για τη λογοδοσία [Άρθρα 473-477] Σελ. 354
ΚΕΦΑΛΑΙΟΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ –Ειδικές διατάξεις για τη διανομή [Άρθρα 478-494] Σελ. 355
ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ - ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Γενικές διατάξεις [Άρθρα 495-500] Σελ. 359
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Ανακοπή ερημοδικίας [Άρθρα 501-510] Σελ. 361
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ – Έφεση [Άρθρα 511-537] Σελ. 363
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Αναψηλάφηση [Άρθρα 538-551] Σελ. 368
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ – Αναίρεση [Άρθρα 552-582] Σελ. 372
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ – Ανακοπή και τριτανακοπή [Άρθρα 583-590] Σελ. 383
ΒΙΒΛΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Γενικές διατάξεις [Άρθρο 591] Σελ. 385
ΚΕΦΑΛΑΙΟΔΕΥΤΕΡΟ –Διαφορές από την οικογένεια, το γάμο και την ελεύθερη συμβίωση [Άρθρα 592-613] Σελ. 386
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ – Περιουσιακές διαφορές [Άρθρα 614-622B] Σελ. 392
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Διαταγές [Άρθρα 623-645] Σελ. 396
ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Γενικές διατάξεις [Άρθρα 682-703] Σελ. 405
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Εγγυοδοσία [Άρθρα 704-705] Σελ. 410
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ – Εγγραφή προσημείωσης υποθήκης [Άρθρο 706] Σελ. 411
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Συντηρητική κατάσχεση [Άρθρα 707-724] Σελ. 411
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ – Δικαστική μεσεγγύηση [Άρθρα 725-727] Σελ. 415
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ – Προσωρινή επιδίκαση απαιτήσεων [Άρθρα 728-730] Σελ. 416
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ – Προσωρινή ρύθμιση κατάστασης [Άρθρα 731-736] Σελ. 417
ΚΕΦΑΛΑΙΟΟΓΔΟΟ –Σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κατάθεση [Άρθρα 737-738] Σελ. 419
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ – Ευρωπαϊκή Διαταγή Δέσμευσης Λογαριασμού [Άρθρo 738Α] Σελ. 419
ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΤΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Γενικές διατάξεις [Άρθρα 739-781] Σελ. 422
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Ειδικές διατάξεις [Άρθρα 782-866] Σελ. 429
ΒΙΒΛΙΟ ΕΒΔΟΜΟ - ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
Διαιτησία [Άρθρα 867-903] Σελ. 448
ΒΙΒΛΙΟ ΟΓΔΟΟ - ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Γενικές διατάξεις [Άρθρα 904-940Α] Σελ. 459
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Μέσα της αναγκαστικής εκτέλεσης [Άρθρα 941-952] Σελ. 470
ΚΕΦΑΛΑΙΟΤΡΙΤΟ –Κατάσχεση της κινητής περιουσίας του οφειλέτη [Άρθρα 953-981] Σελ. 473
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Κατάσχεση στα χέρια τρίτου [Άρθρα 982-991Β] Σελ. 492
ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΕΜΠΤΟ –Κατάσχεση ακινήτων, πλοίων ή αεροσκαφών του οφειλέτη [Άρθρα 992-1016] Σελ. 496
ΚΕΦΑΛΑΙΟΕΚΤΟ –Διατάξεις κοινές για τον πλειστηριασμό κινητών και ακινήτων [Άρθρα 1017-1021] Σελ. 507
ΚΕΦΑΛΑΙΟΕΒΔΟΜΟ –Κατάσχεση ειδικών περιουσιακών στοιχείων [Άρθρα 1022-1033] Σελ. 509
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ – Αναγκαστική διαχείριση [Άρθρα 1034-1046] Σελ. 512
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ – Προσωπική κράτηση [Άρθρα 1047-1054] Σελ. 516
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Εισαγωγικός Νόμος [Άρθρα 1-76] Σελ. 524
Ν 3869/2010
Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις
[Άρθρα 1-17, 19, 22] Σελ. 537
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Ν 2308/1995
Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου. Διαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία και άλλες διατάξεις
[Άρθρα 1-14, 20] Σελ. 563
Ν 2664/1998
Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Γενικές διατάξεις [Άρθρα 1-5] Σελ. 585
ΚΕΦΑΛΑΙΟΔΕΥΤΕΡΟ –Οι πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία [Άρθρα 6-9] Σελ. 590
ΚΕΦΑΛΑΙΟΤΡΙΤΟ –Περιεχόμενο του κτηματολογικού βιβλίου και έννομα αποτελέσματα των κτηματολογικών εγγραφών [Άρθρα 10-13a] Σελ. 599
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Διαδικασία κτηματολογικών εγγραφών [Άρθρα 14-16] Σελ. 605
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ – Διόρθωση κτηματολογικών στοιχείων [Άρθρα 17-20a] Σελ. 610
ΚΕΦΑΛΑΙΟΕΚΤΟ –Δημοσιότητα των κτηματολογικών στοιχείων [Άρθρα 21-22] Σελ. 619
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ – Τελικές και μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 23-24, 34] Σελ. 620
ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΔ 283/1985
ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ - ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Ο ποινικός νόμος [Άρθρα 1-13] Σελ. 629
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Η αξιόποινη πράξη [Άρθρα 14-41] Σελ. 632
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Απόπειρα και συμμετοχή [Άρθρα 42-49] Σελ. 636
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Ποινές, μέτρα ασφάλειας, αποζημίωση [Άρθρα 50-78] Σελ. 638
ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Επιμέτρηση της ποινής [Άρθρα 79-98] Σελ. 648
ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ –Αναστολή της ποινής υπό όρο και απόλυση υπό όρο [Άρθρα 99-110Γ] Σελ. 656
ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Λόγοι που εξαλείφουν το αξιόποινο [Άρθρα 111-120] Σελ. 667
ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Ειδικές διατάξεις για ανηλίκους [Άρθρα 121-133] Σελ. 669
ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟ - ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Προσβολές του πολιτεύματος [Άρθρα 134-137Δ] Σελ. 676
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Προδοσία της χώρας [Άρθρα 138-152] Σελ. 679
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Εγκλήματα κατά ξένων κρατών [Άρθρα 153-156] Σελ. 681
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ –Εγκλήματα κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων [Άρθρα 157-166] Σελ. 682
ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ –Προσβολές κατά της πολιτειακής εξουσίας [Άρθρα 167-182Α] Σελ. 685
ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Επιβουλή της Δημόσιας Τάξης [Άρθρα 183-197] Σελ. 688
ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Επιβουλή της θρησκευτικής ειρήνης [Άρθρα 198-201] Σελ. 696
ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ –Εγκλήματα που ανάγονται στη στρατιωτική υπηρεσία και στην υποχρέωση για στράτευση [Άρθρα 202-206] Σελ. 697
ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Εγκλήματα σχετικά με το νόμισμα [Άρθρα 207-215Α] Σελ. 698
ΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Εγκλήματα σχετικά με τα υπομνήματα [Άρθρα 216-223] Σελ. 700
ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ –Εγκλήματα σχετικά με την απονομή της Δικαιοσύνης [Άρθρα 224-234] Σελ. 703
ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Εγκλήματα σχετικά με την Υπηρεσία [Άρθρα 235-263Β] Σελ. 705
ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα [Άρθρα 264-289] Σελ. 715
ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ –Εγκλήματα κατά της ασφάλειας των συγκοινωνιών, των τηλεφωνικών επικοινωνιών και κατά των κοινωφελών εγκαταστάσεων [Άρθρα 290-298] Σελ. 719
ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Εγκλήματα κατά της ζωής [Άρθρα 299-307] Σελ. 722
ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Σωματικές βλάβες [Άρθρα 308-315Β] Σελ. 724
ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Μονομαχία [Άρθρα 316-321] Σελ. 727
ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ –Εγκλήματα κατά της προσωπικής ελευθερίας [Άρθρα 322-335] Σελ. 727
ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ –Εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής [Άρθρα 336-353] Σελ. 732
ΕΙΚΟΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ –Εγκλήματα σχετικά με το γάμο και την οικογένεια [Άρθρα 354-360] Σελ. 740
ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Εγκλήματα κατά της τιμής [Άρθρα 361-369] Σελ. 741
ΕΙΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Παραβίαση απορρήτων [Άρθρα 370-371] Σελ. 744
ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ –Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας [Άρθρα 372-384Α] Σελ. 747
ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ –Εγκλήματα κατά των περιουσιακών δικαιωμάτων [Άρθρα 385-406Α] Σελ. 751
ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Επαιτεία και αλητεία [Άρθρα 407-410] Σελ. 756
ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Πταίσματα [Άρθρα 411-457] Σελ. 757
ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Τελικές διατάξεις [Άρθρα 458-459] Σελ. 763
ΤΡΙΤΟ ΒΙΒΛΙΟ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 460-473] Σελ. 764
ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΔ 258/1986
ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Ποινική δικαιοδοσία [Άρθρα 1-2] Σελ. 769
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Τα ποινικά δικαστήρια [Άρθρα 3-13] Σελ. 770
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ –Αποκλεισμός, εξαίρεση και αποχή των δικαστικών προσώπων [Άρθρα 14-26] Σελ. 773
ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Γενικές διατάξεις [Άρθρα 27-35] Σελ. 778
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ –Έναρξη και αναβολή της ποινικής δίωξης [Άρθρα 36-45Β] Σελ. 782
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Έγκληση [Άρθρα 46-53] Σελ. 786
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Άδεια για δίωξη [Άρθρα 54-56] Σελ. 789
ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Δεδικασμένο [Άρθρα 57-58] Σελ. 789
ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Προδικαστικά ζητήματα [Άρθρα 59-62] Σελ. 790
ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Νομιμοποίηση - Αρμοδιότητα [Άρθρα 63-70] Σελ. 791
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ –[Άρθρο 71 - Απαιτήσεις του κατηγορουμένου που αθωώθηκε] Σελ. 793
ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΔΙΑΔΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Κατηγορούμενοι [Άρθρα 72-81] Σελ. 793
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Πολιτικώς ενάγοντες [Άρθρα 82-88] Σελ. 795
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Αστικώς υπεύθυνοι [Άρθρα 89-95] Σελ. 796
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Δικαιώματα των διαδίκων [Άρθρα 96-108Α] Σελ. 798
ΠΕΜΠΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Αρμοδιότητα καθ’ ύλην [Άρθρα 109-121] Σελ. 802
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Τοπική αρμοδιότητα [Άρθρα 122-126] Σελ. 808
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Γενική διάταξη [Άρθρο 127] Σελ. 809
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ –Αρμοδιότητα σε περίπτωση συνάφειας και συναιτιότητας [Άρθρα 128-131] Σελ. 810
ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ –Σύγκρουση της αρμοδιότητας και αρμοδιότητα κατά παραπομπή [Άρθρα 132-137] Σελ. 811
ΕΚΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Αποφάσεις και πρακτικά [Άρθρα 138-147] Σελ. 813
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Εκθέσεις [Άρθρα 148-153] Σελ. 818
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Κοινοποιήσεις και επιδόσεις [Άρθρα 154-165] Σελ. 819
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Προθεσμίες [Άρθρα 166-169] Σελ. 823
ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Ακυρότητες [Άρθρα 170-176] Σελ. 824
ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟ - ΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Γενικοί ορισμοί [Άρθρα 177-179] Σελ. 827
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Αυτοψία [Άρθρα 180-182] Σελ. 827
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ –Πραγματογνώμονες και τεχνικοί σύμβουλοι [Άρθρα 183-208] Σελ. 828
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Μάρτυρες [Άρθρα 209-232] Σελ. 836
ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Διερμηνείς [Άρθρα 233-238Β] Σελ. 845
ΤΡΙΤΟ ΒΙΒΛΙΟ - ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ
ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΑΝΑΚΡΙΣΗ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Γενικοί ορισμοί [Άρθρα 239-242] Σελ. 849
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Προανάκριση [Άρθρα 243-245] Σελ. 850
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Κύρια ανάκριση [Άρθρα 246-250] Σελ. 852
ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ
ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Γενικές διατάξεις [Άρθρα 251-252] Σελ. 854
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Έρευνες [Άρθρα 253-259] Σελ. 854
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Κατάσχεση [Άρθρα 260-269] Σελ. 858
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Απολογία του κατηγορουμένου [Άρθρα 270-274] Σελ. 861
ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ –Σύλληψη και προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου [Άρθρα 275-304] Σελ. 863
ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Συμβούλιο Πλημμελειοδικών [Άρθρα 305-315] Σελ. 876
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Συμβούλιο Εφετών [Άρθρα 316-319] Σελ. 883
ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΙΒΛΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ
ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ [Άρθρα 320-328] Σελ. 885
ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ
ΚΥΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Θεμελιώδεις αρχές της διαδικασίας [Άρθρα 329-332] Σελ. 888
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ –Καθήκοντα και δικαιώματα εκείνου που διευθύνει τη συζήτηση [Άρθρα 333-338] Σελ. 889
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Έναρξη της διαδικασίας στο ακροατήριο [Άρθρα 339-349] Σελ. 891
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Αποδεικτική διαδικασία [Άρθρα 350-368] Σελ. 895
ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Τι ακολουθεί την αποδεικτική διαδικασία [Άρθρα 369-373] Σελ. 900
ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Στο πλημμελειοδικείο [Άρθρο 374] Σελ. 901
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Στο εφετείο [Άρθρα 375-376] Σελ. 902
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Στα μικτά δικαστήρια [Άρθρα 377-408] Σελ. 903
ΠΕΜΠΤΟ ΒΙΒΛΙΟ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Πταίσματα [Άρθρα 409-416] Σελ. 914
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Πλημμελήματα [Άρθρα 417-427] Σελ. 916
ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΑΠΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΦΥΓΟΔΙΚΩΝ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Πλημμελήματα [Άρθρα 428-431] Σελ. 919
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Κακουργήματα [Άρθρα 432-435] Σελ. 921
ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Έκδοση [Άρθρα 436-456] Σελ. 922
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ –Άλλες περιπτώσεις δικαστικής συνδρομής [Άρθρα 457-461] Σελ. 927
ΕΚΤΟ ΒΙΒΛΙΟ - ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ
ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ [Άρθρα 462-476] Σελ. 929
ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ
ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Έφεση [Άρθρα 477-481] Σελ. 933
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Αίτηση αναίρεσης [Άρθρα 482-485] Σελ. 934
ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Έφεση [Άρθρα 486-503] Σελ. 935
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Αναίρεση [Άρθρα 504-524] Σελ. 942
ΕΒΔΟΜΟ ΒΙΒΛΙΟ - ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Επανάληψη της διαδικασίας [Άρθρα 525-530] Σελ. 948
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Αποκατάσταση [Άρθρα 531-532] Σελ. 951
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ –Αποζημίωση εκείνων που κρατήθηκαν και μετέπειτα αθωώθηκαν [Άρθρα 533-545] Σελ. 951
ΟΓΔΟΟ ΒΙΒΛΙΟ - ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Αποφάσεις εκτελεστές [Άρθρα 546-554] Σελ. 954
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ –Αναβολή και διακοπή της εκτέλεσης της ποινής [Άρθρα 555-563] Σελ. 956
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ –Αμφιβολίες και αντιρρήσεις σχετικά με την εκτέλεση [Άρθρα 564-566] Σελ. 959
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Τέλος των ποινών [Άρθρα 567-569] Σελ. 960
ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ –Εκτέλεση αποφάσεων για τις πολιτικές απαιτήσεις [Άρθρα 570-571] Σελ. 961
ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ –Εποπτεία στην έκτιση της στερητικής της ελευθερίας ποινής [Άρθρο 572] Σελ. 961
ΕΝΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ - ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
Ποινικό Μητρώο [Άρθρα 573-580] Σελ. 962
ΔΕΚΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ - ΕΞΟΔΑ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Έξοδα της Ποινικής Διαδικασίας [Άρθρα 581-589] Σελ. 967
ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Μεταβατικές Διατάξεις [Άρθρα 590-603] Σελ. 971
ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
Ν 4139/2013
Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Α΄
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ [Άρθρα 1-60] Σελ. 977
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – Ναρκωτικά και πρόδρομες ουσίες [Άρθρα 1-3] Σελ. 977
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – Έλεγχος και όροι διάθεσης ναρκωτικών φαρμάκων [Άρθρα 4-9] Σελ. 982
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – Ναρκωτικά Κρατικού Μονοπωλίου [Άρθρα 10-19] Σελ. 984
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ –Ποινικές διατάξεις - Θεραπευτικά και ασφαλιστικά μέτρα [Άρθρα 20-41] Σελ. 987
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ – Δικονομικές διατάξεις [Άρθρα 42-44] Σελ. 1002
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ –Έσοδα από ποινές και διάθεση ναρκωτικών ουσιών για εκπαιδευτικούς σκοπούς [Άρθρα 45-47] Σελ. 1004
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ –Οργανισμοί και όργανα - Προγράμματα αντιμετώπισης της εξάρτησης από ναρκωτικές ουσίες [Άρθρα 48-60] Σελ. 1005
ΜΕΡΟΣ Β΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ – Τελικές και μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 97, 99, 100 παρ. 1, 104] Σελ. 1014
Ν 3459/2006
Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά (ΚΝΝ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – Ναρκωτικά και πρόδρομες ουσίες [Άρθρο 1] Σελ. 1019
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ –Οργανισμοί και Όργανα - Προγράμματα Αντιμετώπισης της Εξάρτησης από Ναρκωτικές Ουσίες [Άρθρα 58, 61] Σελ. 1034
ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ [1975/1986/2001/2008]
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 1-3] Σελ. 1041
ΤΜΗΜΑ Α΄
Μορφή του Πολιτεύματος [Άρθρα 1-2] Σελ. 1041
ΤΜΗΜΑ Β΄
Σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας [Άρθρο 3] Σελ. 1041
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ [Άρθρα 4-25] Σελ. 1042
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ [Άρθρα 26-105] Σελ. 1054
ΤΜΗΜΑ Α΄
Σύνταξη της Πολιτείας [Άρθρα 26-29] Σελ. 1054
ΤΜΗΜΑ Β΄
Πρόεδρος της Δημοκρατίας [Άρθρα 30-50] Σελ. 1055
ΤΜΗΜΑ Γ΄
Βουλή [Άρθρα 51-80] Σελ. 1064
ΤΜΗΜΑ Δ΄
Κυβέρνηση [Άρθρα 81-86] Σελ. 1077
ΤMHMA E΄
Δικαστική Εξουσία [Άρθρα 87-100Α] Σελ. 1080
ΤΜΗΜΑ ΣΤ΄
Διοίκηση [Άρθρα 101-105] Σελ. 1088
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 106-120] Σελ. 1092
ΤΜΗΜΑ Α΄
Ειδικές διατάξεις [Άρθρα 106-109] Σελ. 1092
ΤΜΗΜΑ Β΄
Αναθεώρηση του Συντάγματος [Άρθρο 110] Σελ. 1094
ΤΜΗΜΑ Γ΄
Μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 111-119] Σελ. 1095
ΤΜΗΜΑ Δ΄
Ακροτελεύτια διάταξη [Άρθρο 120] Σελ. 1099
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΠΔ 18/1989
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ [Άρθρα 1-14] Σελ. 1101
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ [Άρθρα 15-16] Σελ. 1107
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ Σελ. 1108
KΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Γενικοί δικονομικοί κανόνες [Άρθρα 17-40] Σελ. 1108
KΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Προσφυγές [Άρθρα 41-44] Σελ. 1124
KΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ – Αίτηση ακυρώσεως [Άρθρα 45-52Α] Σελ. 1125
KΕΦΑΛΑΙΟ ΤEΤΑΡΤΟ – Αίτηση αναιρέσεως [Άρθρα 53-57] Σελ. 1132
KΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ – Έφεση [Άρθρα 58-67] Σελ. 1134
KΕΦΑΛΑΙΟ ΕKΤΟ – Διόρθωση και ερμηνεία αποφάσεων [Άρθρα 68-69] Σελ. 1136
KΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ – Αίτηση επανάληψης της διαδικασίας [Άρθρο 69Α] Σελ. 1137
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
KΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Γενικές ρυθμίσεις [Άρθρα 70-71] Σελ. 1137
KΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Ειδικά θέματα [Άρθρα 72-76] Σελ. 1138
KΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ – Μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 77-82] Σελ. 1140
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ν 2717/1999
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σελ. 1143
ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ
Έκταση εφαρμογής των διατάξεων του κώδικα [Άρθρο 1] Σελ. 1143
ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ
Δικαιοδοσία και αρμοδιότητα [Άρθρα 2-13] Σελ. 1144
ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ
Αποκλεισμός - Αποχή - Εξαίρεση [Άρθρα 14-22] Σελ. 1149
ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ
Διάδικοι [Άρθρα 23-32] Σελ. 1152
ΠΕΜΠΤΟ ΤΜΗΜΑ
Θεμελιώδεις δικονομικές αρχές [Άρθρα 33-43] Σελ. 1157
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟ
Γενικά θέματα της διαδικασίας [Άρθρα 44-62] Σελ. 1159
ΕΒΔΟΜΟ ΤΜΗΜΑ
Ένδικα βοηθήματα [Άρθρα 63-80] Σελ. 1167
ΟΓΔΟΟ ΤΜΗΜΑ
Ένδικα μέσα [Άρθρα 81-111] Σελ. 1175
ΕΝΑΤΟ ΤΜΗΜΑ
Παρέμβαση [Άρθρα 112-114] Σελ. 1183
ΔΕΚΑΤΟ ΤΜΗΜΑ
Ομοδικία - Συνάφεια [Άρθρα 115-123] Σελ. 1184
ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΤΜΗΜΑ
Αντικειμενική σώρευση - Συνεκδίκαση [Άρθρα 124-125] Σελ. 1187
ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΤΜΗΜΑ
Προδικασία [Άρθρα 126-131] Σελ. 1188
ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ
Κύρια διαδικασία [Άρθρα 132-143] Σελ. 1195
ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ
Απόδειξη [Άρθρα 144-186] Σελ. 1202
ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΤΜΗΜΑ
Απόφαση και πρακτικά [Άρθρα 187-199] Σελ. 1214
ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ ΤΜΗΜΑ
Προσωρινή δικαστική προστασία [Άρθρα 200-215] Σελ. 1220
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Σελ. 1229
ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ
Διαδικασία διαφορών διοικητικής εκτέλεσης [Άρθρα 216-243] Σελ. 1229
ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ
Διαδικασία εκλογικών διαφορών [Άρθρα 244-272] Σελ. 1234
ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ
Διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής [Άρθρα 272Α-272Ι] Σελ. 1243
ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ [Άρθρα 273-277] Σελ. 1247
ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 1253
ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ
Μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 278-282] Σελ. 1253
ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ
Τελικές διατάξεις [Άρθρα 283-285] Σελ. 1254
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ν 2690/1999
Άρθρο πρώτο Σελ. 1257
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Γενικές διατάξεις [Άρθρα 1-12] Σελ. 1257
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Συλλογικά όργανα της Διοίκησης [Άρθρα 13-15] Σελ. 1266
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Διοικητική πράξη [Άρθρα 16-21] Σελ. 1268
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Διοικητική σύμβαση [Άρθρα 22-23] Σελ. 1270
ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Διοικητικές προσφυγές – Αναφορές [Άρθρα 24-27] Σελ. 1270
ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Τελικές και μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 28-33] Σελ. 1272
Άρθρο δεύτερο Σελ. 1272
Άρθρο τρίτο Σελ. 1273
Ν 1406/1983
Ολοκλήρωση της δικαιοδοσίας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, συγκρότηση Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και ρύθμιση μερικών άλλων θεμάτων
[Άρθρα 1-11, 31-32, 38, 40] Σελ. 1275
Ν 702/1977
Περί υπαγωγής υποθέσεων εις τα διοικητικά δικαστήρια, αντικαταστάσεως, τροποποιήσεως και καταργήσεως διατάξεων του ΝΔ 170/1973 περί του Συμβουλίου της Επικρατείας
[Άρθρα 1-5Α, 7, 33, 36-37] Σελ. 1283
ΝΔ 356/1974
Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ – Εισαγωγικαί Διατάξεις [Άρθρα 1-8] Σελ. 1292
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ – Διοικητική Εκτέλεσις [Άρθρα 9-72] Σελ. 1299
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ – Ανακοπαί [Άρθρα 73-75] Σελ. 1330
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ – Έξοδα Εκτελέσεως [Άρθρα 76-79] Σελ. 1332
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ – Πειθαρχικαί Διατάξεις [Άρθρα 80-81] Σελ. 1334
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΚΤΟΝ – Διαγραφή χρεών [Άρθρο 82] Σελ. 1335
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΒΔΟΜΟΝ – Συμψηφισμός [Άρθρο 83] Σελ. 1338
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΟΓΔΟΟΝ –Κοινοποιήσεις και εκπροσώπησις Δημοσίου [Άρθρα 84-85] Σελ. 1339
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΝΑΤΟΝ – Εγγυηταί - Μισθωταί - Υπομισθωταί [Άρθρα 86-88] Σελ. 1340
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΚΑΤΟΝ – Γενικαί Διατάξεις [Άρθρα 89-93] Σελ. 1341
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΝΔΕΚΑΤΟΝ – Τελικαί Διατάξεις [Άρθρα 94-95] Σελ. 1342
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ)
Προοίμιο Σελ. 1349
ΤΙΤΛΟΣ Ι
Κοινές διατάξεις [Άρθρα 1-8] Σελ. 1351
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ
Διατάξεις περί δημοκρατικών αρχών [Άρθρα 9-12] Σελ. 1354
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ
Διατάξεις περί των θεσμικών οργάνων [Άρθρα 13-19] Σελ. 1356
ΤΙΤΛΟΣ ΙV
Διατάξεις περί των ενισχυμένων συνεργασιών [Άρθρα 20] Σελ. 1361
ΤΙΤΛΟΣ V
Γενικές διατάξεις για την εξωτερική δράση της Ένωσης και ειδικές διατάξεις σχετικά με την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας [Άρθρα 21-46] Σελ. 1362
ΤΙΤΛΟΣ VI
Τελικές διατάξεις [Άρθρα 47-55] Σελ. 1374
Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΟΙ ΑΡΧΕΣ [Άρθρο 1] Σελ. 1380
ΤΙΤΛΟΣ Ι
Κατηγορίες και τομείς αρμοδιοτήτων της Ένωσης [Άρθρα 2-6] Σελ. 1380
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ
Διατάξεις γενικής εφαρμογής [Άρθρα 7-17] Σελ. 1383
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕNΕΙΑ ΤΗΣ ΕNΩΣΗΣ [Άρθρα 18-25] Σελ. 1385
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ [Άρθρα 26-197] Σελ. 1387
ΤΙΤΛΟΣ Ι
Η εσωτερική αγορά [Άρθρα 26-27] Σελ. 1387
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ
Η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων [Άρθρα 28-29] Σελ. 1388
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – Η τελωνειακή ένωση [Άρθρα 30-32] Σελ. 1388
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – Η τελωνειακή συνεργασία [Άρθρο 33] Σελ. 1389
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 –Η απαγόρευση των ποσοτικών περιορισμών μεταξύ των κρατών μελών [Άρθρα 34-37] Σελ. 1389
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ
Η γεωργία και η αλιεία [Άρθρα 38-44] Σελ. 1390
ΤΙΤΛΟΣ IV
Η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων [Άρθρα 45-66] Σελ. 1393
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – Οι εργαζόμενοι [Άρθρα 45-48] Σελ. 1393
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – Το δικαίωμα εγκαταστάσεως [Άρθρα 49-55] Σελ. 1394
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – Οι υπηρεσίες [Άρθρα 56-62] Σελ. 1396
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – Κεφάλαια και πληρωμές [Άρθρα 63-66] Σελ. 1398
ΤΙΤΛΟΣ V
Ο χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης [Άρθρα 67-89] Σελ. 1399
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – Γενικές διατάξεις [Άρθρα 67-76] Σελ. 1399
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 –Πολιτικές σχετικά με τους ελέγχους στα σύνορα, το άσυλο και τη μετανάστευση [Άρθρα 77-80] Σελ. 1401
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – Δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις [Άρθρο 81] Σελ. 1403
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – Δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις [Άρθρα 82-86] Σελ. 1404
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 – Αστυνομική συνεργασία [Άρθρα 87-89] Σελ. 1408
ΤΙΤΛΟΣ VΙ
Οι μεταφορές [Άρθρα 90-100] Σελ. 1409
ΤΙΤΛΟΣ VΙΙ
Kοινοί κανόνες για τον ανταγωνισμό, τη φορολογία και την προσέγγιση των νομοθεσιών [Άρθρα 101-118] Σελ. 1412
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – Κανόνες ανταγωνισμού [Άρθρα 101-109] Σελ. 1412
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – Φορολογικές διατάξεις [Άρθρα 110-113] Σελ. 1416
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – Η προσέγγιση των νομοθεσιών [Άρθρα 114-118] Σελ. 1417
ΤΙΤΛΟΣ VΙΙΙ
Οικονομική και νομισματική πολιτική [Άρθρο 119] Σελ. 1419
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – Οικονομική πολιτική [Άρθρα 120-126] Σελ. 1419
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – Νομισματική πολιτική [Άρθρα 127-133] Σελ. 1424
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – Θεσμικές διατάξεις [Άρθρα 134-135] Σελ. 1426
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 –Ειδικές διατάξεις για τα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ [Άρθρα 136-138] Σελ. 1427
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 – Μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 139-144] Σελ. 1428
ΤΙΤΛΟΣ ΙΧ
Απασχόληση [Άρθρα 145-150] Σελ. 1432
ΤΙΤΛΟΣ Χ
Κοινωνική πολιτική [Άρθρα 151-161] Σελ. 1434
ΤΙΤΛΟΣ ΧΙ
Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο [Άρθρα 162-164] Σελ. 1438
ΤΙΤΛΟΣ ΧΙΙ
Παιδεία, επαγγελματική εκπαίδευση, νεολαία και αθλητισμός [Άρθρα 165-166] Σελ. 1439
ΤΙΤΛΟΣ ΧΙΙΙ
Πολιτισμός [Άρθρο 167] Σελ. 1440
ΤΙΤΛΟΣ ΧΙV
Δημόσια υγεία [Άρθρο 168] Σελ. 1441
ΤΙΤΛΟΣ ΧV
Προστασία των καταναλωτών [Άρθρο 169] Σελ. 1443
ΤΙΤΛΟΣ XVΙ
Διευρωπαϊκά δίκτυα [Άρθρα 170-172] Σελ. 1443
ΤΙΤΛΟΣ ΧVΙI
Βιομηχανία [Άρθρο 173] Σελ. 1444
ΤΙΤΛΟΣ XVIIΙ
Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή [Άρθρα 174-178] Σελ. 1445
ΤΙΤΛΟΣ XΙΧ
Έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη και διάστημα [Άρθρα 179-190] Σελ. 1446
ΤΙΤΛΟΣ XΧ
Περιβάλλον [Άρθρα 191-193] Σελ. 1449
ΤΙΤΛΟΣ ΧΧΙ
Ενέργεια [Άρθρο 194] Σελ. 1451
ΤΙΤΛΟΣ ΧΧΙΙ
Τουρισμός [Άρθρο 195] Σελ. 1452
ΤΙΤΛΟΣ XXIIΙ
Πολιτική προστασία [Άρθρο 196] Σελ. 1452
ΤΙΤΛΟΣ ΧΧΙV
Διοικητική συνεργασία [Άρθρο 197] Σελ. 1453
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΕΡΠΟΝΤΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΩΝ [Άρθρα 198-204] Σελ. 1454
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ [Άρθρα 205-222] Σελ. 1455
ΤΙΤΛΟΣ Ι
Γενικές διατάξεις για την εξωτερική δράση της Ένωσης [Άρθρο 205] Σελ. 1455
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ
Η κοινή εμπορική πολιτική [Άρθρα 206-207] Σελ. 1456
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ
Η συνεργασία με τρίτες χώρες και η ανθρωπιστική βοήθεια [Άρθρα 208-214] Σελ. 1457
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – Η συνεργασία για την ανάπτυξη [Άρθρα 208-211] Σελ. 1457
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 –Η οικονομική, Χρηματοοικονομική και τεχνική συνεργασία με τρίτες χώρες [Άρθρα 212-213] Σελ. 1458
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – Η ανθρωπιστική βοήθεια [Άρθρο 214] Σελ. 1459
ΤΙΤΛΟΣ ΙV
Περιοριστικά μέτρα [Άρθρο 215] Σελ. 1459
ΤΙΤΛΟΣ V
Οι διεθνείς συμφωνίες [Άρθρα 216-219] Σελ. 1460
ΤΙΤΛΟΣ VI
Σχέσεις της Ένωσης με διεθνείς οργανισμούς και τρίτες χώρες και αντιπροσωπείες της Ένωσης [Άρθρα 220-221] Σελ. 1463
ΤΙΤΛΟΣ VIΙ
Ρήτρα αλληλεγγύης [Άρθρο 222] Σελ. 1463
ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 223-334] Σελ. 1464
ΤΙΤΛΟΣ Ι
Θεσμικές διατάξεις [Άρθρα 223-308] Σελ. 1464
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – Τα θεσμικά όργανα [Άρθρα 223-287] Σελ. 1464
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 –Νομικές πράξεις της Ένωσης, διαδικασίες θέσπισης και άλλες διατάξεις [Άρθρα 288-299] Σελ. 1482
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – Τα συμβουλευτικά όργανα της Ένωσης [Άρθρα 300-307] Σελ. 1487
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων [Άρθρο 308] Σελ. 1490
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ
Δημοσιονομικές διατάξεις [Άρθρο 310-325] Σελ. 1490
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – Οι ίδιοι πόροι της Ένωσης [Άρθρο 311] Σελ. 1491
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο [Άρθρο 312] Σελ. 1491
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – Ο ετήσιος προϋπολογισμός της Ένωσης [Άρθρα 313-316] Σελ. 1492
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – Εκτέλεση του προϋπολογισμού και απαλλαγή [Άρθρα 317-319] Σελ. 1495
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 – Κοινές διατάξεις [Άρθρα 320-324] Σελ. 1496
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 – Καταπολέμηση της απάτης [Άρθρο 325] Σελ. 1497
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ
Ενισχυμένες συνεργασίες [Άρθρα 326-334] Σελ. 1497
ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ
ΓΕNΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 335-358] Σελ. 1500
Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2012/C 362/02)
TΙΤΛΟΣ Ι
Αξιοπρέπεια [Άρθρα 1-5] Σελ. 1508
TΙΤΛΟΣ ΙΙ
Ελευθερίες [Άρθρα 6-19] Σελ. 1509
TΙΤΛΟΣ ΙΙΙ
Ισότητα [Άρθρα 20-26] Σελ. 1511
ΤΙΤΛΟΣ IV
Αλληλεγγύη [Άρθρα 27-38] Σελ. 1512
ΤΙΤΛΟΣ V
Δικαιώματα των πολιτών [Άρθρα 39-46] Σελ. 1513
ΤΙΤΛΟΣ VI
Δικαιοσύνη [Άρθρα 47-50] Σελ. 1515
ΤΙΤΛΟΣ VII
Γενικές διατάξεις που διέπουν την ερμηνεία και την εφαρμογή του Χάρτη [Άρθρα 51-54] Σελ. 1515
Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ)
Άρθρο πρώτον [Άρθρο 1] Σελ. 1518
ΤΙΤΛΟΣ Ι
Δικαιώματα και ελευθερίες [Άρθρα 2-18] Σελ. 1519
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου [Άρθρα 19-51] Σελ. 1523
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ
Διάφορες διατάξεις [Άρθρα 52-59] Σελ. 1531
Άρθρο δεύτερον Σελ. 1533
Πρώτο Πρωτόκολλο ΕΣΔΑ
Προστασία ιδιοκτησίας [Άρθρο 1] Σελ. 1534
Δικαίωμα στην εκπαίδευση [Άρθρο 2] Σελ. 1534
Δικαίωμα για ελεύθερες εκλογές [Άρθρο 3] Σελ. 1534
Εδαφική εφαρμογή [Άρθρο 4] Σελ. 1534
Σχέσεις με τη Σύμβαση [Άρθρο 5] Σελ. 1535
Υπογραφή και επικύρωση [Άρθρο 6] Σελ. 1538
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Α) ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΒΔ της 19.4/1.5.1835
Περί του Εμπορικού Νόμου
[Άρθρα 1-69, 90-101]
ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ - ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ
Περί των Εμπόρων [Άρθρο 1] Σελ. 1539
[Άρθρα 2-7. Καταργήθηκαν] Σελ. 1539
TMHMA ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Περί Εμπορικών Βιβλίων [Άρθρα 8-17] Σελ. 1539
TMHMA ΤΡΙΤΟΝ
Περί εταιριών Σελ. 1541
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
Περί διαφόρων εταιριών και των κανόνων αυτών [Άρθρα 18-50] Σελ. 1541
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Περί των μεταξύ συνεταίρων διαφορών και περί του τρόπου της κρίσεως αυτών [Άρθρα 51-64] Σελ. 1542
ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟΝ
Περί χωρισμού υπαρχόντων [Άρθρα 65-69] Σελ. 1542
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟΝ
Περί παραγγελιοδόχων Σελ. 1543
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
Περί των παραγγελιοδόχων εν γένει [Άρθρα 90-94] Σελ. 1543
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Περί των παραγγελιοδόχων των αναδεχομένων την διά γης ή δι’ ύδατος μετακόμισιν [Άρθρα 95-101] Σελ. 1543
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
Περί του αγωγιάτου [Άρθρα 102-107] Σελ. 1544
TMHMA ΕΒΔΟΜΟΝ
Περί Αγοράς και Πωλήσεως [Άρθρο 108] Σελ. 1545
ΒΔ της 2/14.5.1835
Περί αρμοδιότητος Εμποροδικείων
[Άρθρα 1-3] Σελ. 1546
ΠΔ 131/2003
Ηλεκτρονικό εμπόριο
Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 1-2] Σελ. 1548
ΙΙ. ΑΡΧΕΣ – [Άρθρα 3-14] Σελ. 1551
ΙΙΙ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ [Άρθρα 15-21] Σελ. 1555
Β) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Ν 1733/1987
Μεταφορά τεχνολογίας, εφευρέσεις, τεχνολογική καινοτομία και σύσταση Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας
[Άρθρα 1, 5-23]
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (Ο.Β.Ι.) [Άρθρο 1] Σελ. 1558
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ [Άρθρα 5-18] Σελ. 1559
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – Γενικές Διατάξεις - Δικαιούχοι [Άρθρα 5-6] Σελ. 1559
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – Διαδικασία χορήγησης Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας [Άρθρα 7-9] Σελ. 1561
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ –Δικαιώματα από το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και διάρκεια ισχύος του [Άρθρα 10-11] Σελ. 1565
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ – Διαδοχή και άδειες εκμετάλλευσης [Άρθρα 12-14] Σελ. 1565
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ – Ακυρότητα - Έκπτωση - Προστασία [Άρθρα 15-17Ζ΄] Σελ. 1568
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ – Δίπλωμα τροποποίησης [Άρθρο 18] Σελ. 1574
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ [Άρθρα 19-20] Σελ. 1575
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – Πιστοποιητικό υποδείγματος χρησιμότητας [Άρθρο 19] Σελ. 1575
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – Τεχνικοί νεωτερισμοί και βραβεία [Άρθρα 20] Σελ. 1575
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ [Άρθρα 21-22] Σελ. 1576
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ [Άρθρο 23] Σελ. 1578
Ν 4072/2012
Για τα Σήματα
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΣΗΜΑΤΑ [Άρθρα 121-196] Σελ. 1581
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – Έννοια και προϋποθέσεις προστασίας [Άρθρα 121-124] Σελ. 1581
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – Περιεχόμενο δικαιώματος - Έκταση προστασίας [Άρθρα 125-130] Σελ. 1583
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – Το σήμα ως περιουσιακό αγαθό [Άρθρα 131-133] Σελ. 1586
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ – Διαδικασία καταχώρισης [Άρθρα 134-149] Σελ. 1587
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ – Προσβολή σήματος [Άρθρα 150-158] Σελ. 1595
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ – Παραίτηση, έκπτωση από το δικαίωμα, ακυρότητα [Άρθρα 159-162] Σελ. 1600
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ – Συλλογικά σήματα [Άρθρο 163] Σελ. 1602
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ – Διεθνή σήματα [Άρθρα 164-174] Σελ. 1603
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ – Κοινοτικό σήμα [Άρθρα 175-176] Σελ. 1606
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ – Σήματα αλλοδαπών καταθετών [Άρθρο 177] Σελ. 1607
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IA΄ – Ειδικές, μεταβατικές και τελικές διατάξεις [Άρθρα 178-183] Σελ. 1608
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄ – Σήμα ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών [Άρθρα 184-196] Σελ. 1610
[Άρθρο 330 - Κωδικοποίηση ρυθμίσεων - Έναρξη ισχύος] Σελ. 1619
Παραρτήματα Σελ. 1620
Γ) ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
α) Αθέμιτος ανταγωνισμός
Ν 146/1914
Περί αθεμίτου ανταγωνισμού
[Άρθρα 1-24] Σελ. 1633
β) Ελεύθερος ανταγωνισμός
Ν 3959/2011
Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Αντικείμενο ρυθμίσεων [Άρθρα 1-11] Σελ. 1641
Δ) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Ν 2251/1994
Προστασία των καταναλωτών
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΟΡΙΣΜΟΙ [Άρθρα 1-1a] Σελ. 1655
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ [Άρθρο 2] Σελ. 1658
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ [Άρθρα 3-4θ] Σελ. 1661
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ [Άρθρα 5-6] Σελ. 1682
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΥΓΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ [Άρθρα 7-7α] Σελ. 1685
ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ [Άρθρο 8] Σελ. 1690
ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ - ΑΘΕΜΙΤΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ [Άρθρα 9-9θ] Σελ. 1691
ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 10-13] Σελ. 1700
ΜΕΡΟΣ ΕΝΑΤΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ [Άρθρα 13α-15] Σελ. 1712
Ε) ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
Ν 4548/2018
Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 1-3] Σελ. 1719
ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ [Άρθρα 4-11] Σελ. 1721
ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ [Άρθρα 12-14] Σελ. 1725
ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ [Άρθρα 15-32] Σελ. 1227
ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ
ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ [Άρθρα 33-76] Σελ. 1740
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ [Άρθρα 77-115] Σελ. 1767
ΤΜΗΜΑ ΕΒΔΟΜΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ [Άρθρα 116-140] Σελ. 1790
ΤΜΗΜΑ ΟΓΔΟΟ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ [Άρθρα 141-144] Σελ. 1806
ΤΜΗΜΑ ΕΝΑΤΟ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ [Άρθρα 145-157] Σελ. 1811
ΤΜΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ [Άρθρα 158-163] Σελ. 1821
ΤΜΗΜΑ ΕΝΔΕΚΑΤΟ
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ [Άρθρα 164-171] Σελ. 1824
ΤΜΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑΤΟ
ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ [Άρθρα 172-175] Σελ. 1829
ΤΜΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 176-181] Σελ. 1831
ΤΜΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 182-190] Σελ. 1833
ΚΝ 2190/1920
Περί Ανωνύμων Εταιρειών
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 10ον – Μεταβατικαί και τελικαί διατάξεις [Άρθρα 64-67] Σελ. 1839
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 11ον – Συγχώνευση Ανώνυμων Εταιρειών [Άρθρο 68] Σελ. 1841
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 11α – Συγχώνευση με απορρόφηση [Άρθρα 69-79α] Σελ. 1842
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 11β –Συγχώνευση με σύσταση νέας Ανώνυμης Εταιρείας [Άρθρο 80] Σελ. 1852
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 12ον – Διάσπαση Ανώνυμων Εταιρειών [Άρθρο 81] Σελ. 1852
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 12α – Διάσπαση με απορρόφηση [Άρθρα 82-87] Σελ. 1853
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 12β –Διάσπαση με σύσταση νέων Ανώνυμων Εταιρειών [Άρθρο 88] Σελ. 1858
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 12γ – Διάσπαση με απορρόφηση και σύσταση νέων ΑΕ [Άρθρο 89] Σελ. 1859
N 3190/1955
Περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης
[Άρθρα 1-61α]
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α’ – Γενικαί διατάξεις [Άρθρα 1-5] Σελ. 1862
ΚΕΦΑΛΑΙΟN Β’ – Σύστασις της εταιρίας [Άρθρα 6-9] Σελ. 1863
KEΦΑΛΑΙΟΝ Γ’ – Οργάνωσις και διοίκησις της εταιρείας [Άρθρα 10-21] Σελ. 1866
KEΦΑΛΑΙΟΝ Γ1’ – Οικονομικές καταστάσεις και διανομή κερδών [Άρθρα 22-26] Σελ. 1870
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ’ – Δικαιώματα και υποχρεώσεις των εταίρων [Άρθρα 27-37] Σελ. 1872
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε’ – Τροποποίησις της εταιρικής συμβάσεως [Άρθρα 38-43α] Σελ. 1876
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ’ – Διάλυσις και εκκαθάρισις [Άρθρα 44-50β] Σελ. 1878
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ’ –Μετατροπή εταιρειών εις εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης [Άρθρα 51-53] Σελ. 1881
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η’ – Συγχώνευσις εταιριών περιωρισμένης ευθύνης [Άρθρα 54-55] Σελ. 1883
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ’ – Φορολογικαί διατάξεις [Άρθρο 56] Σελ. 1884
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι’ – Αλλοδαπαί εταιρείαι [Άρθρα 57-59] Σελ. 1884
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι1’ – Γενικές δικονομικές διατάξεις [Άρθρο 59a] Σελ. 1885
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ’ – Ποινικαί διατάξεις [Άρθρα 60] Σελ. 1885
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΒ’ – Μεταβατικαί διατάξεις [Άρθρα 61-61α] Σελ. 1886
Ν 4072/2012 (άρθρα 43-120)
Για τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρίες
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Σελ. 1890
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 43-48] Σελ. 1890
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ [Άρθρα 49-54] Σελ. 1892
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ [Άρθρα 55-67] Σελ. 1894
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ –ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ - Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ [Άρθρα 68-74] Σελ. 1897
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ –ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ [Άρθρα 75-82] Σελ. 1899
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ –ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΛΛΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ [Άρθρα 83-93] Σελ. 1902
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ –ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ [Άρθρα 94-95] Σελ. 1906
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ –ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΣ [Άρθρα 96-101] Σελ. 1906
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’ – ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ [Άρθρα 102-105] Σελ. 1908
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’ – ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ - ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ [Άρθρα 106-115] Σελ. 1909
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙA’ –ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ [Άρθρα 116-118] Σελ. 1913
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ’ –ΠΟΙΝΙΚΕΣ, ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 119-120] Σελ. 1918
[Άρθρο 330 - Κωδικοποίηση ρυθμίσεων - Έναρξη ισχύος] Σελ. 1919
Ν 4072/2012 (άρθρα 249-294)
Για τις Προσωπικές Εμπορικές Εταιρείες
ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Σελ. 1922
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ [Άρθρα 249-270] Σελ. 1922
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ [Άρθρα 271-284] Σελ. 1927
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – ΑΦΑΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ [Άρθρα 285-292] Σελ. 1930
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ – ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ [Άρθρα 293-294] Σελ. 1932
[Άρθρο 330 - Κωδικοποίηση ρυθμίσεων - Έναρξη ισχύος] Σελ. 1932
ΣΤ) ΔΙΚΑΙΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ
Ν 5325/1932
Περί συναλλαγματικής και γραμματίου εις διαταγήν
ΤΙΤΛΟΣ Ι
Περί συναλλαγματικής Σελ. 1935
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α’ – Περί εκδόσεως και τύπου συναλλαγματικής [Άρθρα 1-10] Σελ. 1935
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β’ – Περί οπισθογραφήσεως [Άρθρα 11-20] Σελ. 1937
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ’ – Περί αποδοχής [Άρθρα 21-29] Σελ. 1938
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ’ – Περί τριτεγγυήσεως [Άρθρα 30-32] Σελ. 1940
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε’ – Περί λήξεως [Άρθρα 33-37] Σελ. 1940
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ’ – Περί πληρωμής [Άρθρα 38-42] Σελ. 1941
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ’ –Περί αναγωγής ελλείψει αποδοχής και ελλείψει πληρωμής [Άρθρα 43-54] Σελ. 1942
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η’ – Περί παρεμβάσεως [Άρθρα 55-63] Σελ. 1946
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ’ –Περί πλειόνων αντιτύπων και αντιγράφων [Άρθρα 64-68] Σελ. 1948
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι’ – Περί αλλοιώσεων [Άρθρο 69] Σελ. 1949
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ’ – Περί παραγραφής [Άρθρα 70-71] Σελ. 1949
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΒ’ – Γενικαί διατάξεις [Άρθρα 72-74] Σελ. 1950
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ
Περί γραμματίου εις διαταγήν [Άρθρα 75-78] Σελ. 1950
ΤΙΤΛΟΣ IIΙ
Ειδικαί διατάξεις [Άρθρα 79-89] Σελ. 1951
ΤΙΤΛΟΣ IV
Διατάξεις Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου [Άρθρα 90-96] Σελ. 1953
Τελικαί διατάξεις [Άρθρα 97-100] Σελ. 1954
ΝΔ της 17.7/13.8.1923
Περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιρειών
[Άρθρα 68-95]
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η΄ – Περί δικαιογράφων εις τον κομιστήν και εις διαταγήν Σελ. 1957
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤOΝ
Γενικαί διατάξεις [Άρθρο 68] Σελ. 1957
ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Περί ανωνύμων χρεωγράφων [Άρθρα 69-75. Καταργήθηκαν] Σελ. 1957
ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ
Περί δικαιογράφων εις διαταγήν [Άρθρα 76-80] Σελ. 1958
ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟΝ
Περί απωλείας δικαιογράφων εις διαταγήν [Άρθρα 81-86. Καταργήθηκαν] Σελ. 1958
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ’ – Δικονομικαί διατάξεις [Άρθρα 87-94] Σελ. 1958
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι’ – Ποινικαί και τελικαί διατάξεις [Άρθρο 95] Σελ. 1959
Ν 5960/1933
Περί Επιταγής
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α’ – Περί εκδόσεως και τύπου της επιταγής [Άρθρα 1-13] Σελ. 1960
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β’ – Περί μεταβιβάσεως [Άρθρα 14-24] Σελ. 1962
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ’ – Περί τριτεγγυήσεως [Άρθρα 25-27] Σελ. 1963
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ’ – Περί εμφανίσεως και πληρωμής [Άρθρα 28-36] Σελ. 1964
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε’ –Περί διγράμμου επιταγής και περί επιταγής εις λογαριασμόν [Άρθρα 37-39] Σελ. 1965
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ’ – Περί αναγωγής ελλείψει πληρωμής [Άρθρα 40-48] Σελ. 1966
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ΄ – Περί πλειόνων αντιτύπων [Άρθρα 49-50] Σελ. 1969
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η΄ – Περί αλλοιώσεων [Άρθρο 51] Σελ. 1969
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ΄ – Περί παραγραφής [Άρθρα 52-53] Σελ. 1969
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι’ – Γενικαί διατάξεις [Άρθρα 54-57] Σελ. 1970
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ’ – Πρόσθετοι διατάξεις [Άρθρα 58-69] Σελ. 1970
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΒ’ – Διατάξεις Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου [Άρθρα 70-76] Σελ. 1971
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΓ’ –Δικονομικαί, φορολογικαί και ποινικαί διατάξεις [Άρθρα 77-80] Σελ. 1972
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΔ’ – Τελικαί Διατάξεις [Άρθρα 81-82] Σελ. 1973
Ζ) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Ν 2496/1997
Ασφαλιστική σύμβαση, τροποποιήσεις της νομοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις
[Άρθρα 1-33]
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Ασφαλιστική Σύμβαση Σελ. 1975
Τμήμα Πρώτο
Γενικές διατάξεις [Άρθρα 1-10] Σελ. 1975
Τμήμα Δεύτερο
Ασφάλιση ζημιών [Άρθρα 11-26] Σελ. 1981
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – Γενικές διατάξεις [Άρθρα 11-18] Σελ. 1981
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – Είδη ασφάλισης ζημιών [Άρθρα 19-26] Σελ. 1984
Τμήμα Τρίτο
Ασφάλιση προσώπων [Άρθρα 27-32] Σελ. 1987
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – Γενικές Διατάξεις [Άρθρο 27] Σελ. 1987
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – Ασφάλιση ζωής [Άρθρα 28-30] Σελ. 1987
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ – Ασφάλιση ατυχημάτων και ασθενειών [Άρθρα 31-32] Σελ. 1988
Τμήμα Τέταρτο
Τελικές διατάξεις [Άρθρο 33] Σελ. 1989
ΠΔ 237/1986
Κωδικοποίηση των διατάξεων περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως οχημάτων
[Άρθρα 1-37α]
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – Γενικές Διατάξεις [Άρθρα 1-15] Σελ. 1992
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – Επικουρικό Κεφάλαιο [Άρθρα 16-25] Σελ. 2009
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ – Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης [Άρθρα 26-34α] Σελ. 2016
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ – Συνοριακή Ασφάλιση [Άρθρα 35-37α] Σελ. 2026
Η) ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Ν 3588/2007
Πτωχευτικός Κώδικας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Η κήρυξη της πτώχευσης [Άρθρα 1-14] Σελ. 2030
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Συνέπειες της πτώχευσης [Άρθρα 15-51] Σελ. 2036
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ – Όργανα της πτώχευσης [Άρθρα 52-88] Σελ. 2046
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Εξέλεγξη των πιστώσεων [Άρθρα 89-95] Σελ. 2060
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ – Eιδικές διατάξεις επί νομικών προσώπων [Άρθρα 96-98] Σελ. 2062
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης [Άρθρα 99-106ια] Σελ. 2063
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ – Σχέδιο αναδιοργάνωσης [Άρθρα 107-131] Σελ. 2080
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ –Η εκκαθάριση της περιουσίας του οφειλέτη και η διανομή [Άρθρα 132-161] Σελ. 2087
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ –Απλοποιημένη διαδικασία επί πτωχεύσεων μικρών επιχειρήσεων [Άρθρα 162-163] Σελ. 2100
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ – Η περάτωση της πτώχευσης [Άρθρα 164-167] Σελ. 2103
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ –Η απαλλαγή του οφειλέτη φυσικού προσώπου [Άρθρα 167-170α] Σελ. 2104
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ – Ποινικές διατάξεις [Άρθρα 171-177] Σελ. 2106
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ –Τελικές και μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 178-182] Σελ. 2109
ΠΔ 133/2016
Ρύθμιση του επαγγέλματος του διαχειριστή αφερεγγυότητας
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 1-4] Σελ. 2113
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ [Άρθρα 5-9] Σελ. 2115
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ [Άρθρα 10-12] Σελ. 2118
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ [Άρθρα 13-16] Σελ. 2119
ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ [Άρθρα 17-25] Σελ. 2121
ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ
[Άρθρα 26-27] Σελ. 2126
ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ
ΤΕΛΙΚΕΣ – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 28-29] Σελ. 2127
Θ) ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ
ΠΔ 34/1995
Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων
KΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – Έκταση ισχύος διατάξεων [Άρθρα 1-4] Σελ. 2131
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – Διάρκεια μίσθωσης [Άρθρα 5-6] Σελ. 2134
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – Μίσθωμα [Άρθρα 7-10] Σελ. 2135
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ –Παραχώρηση χρήσης - Μεταβίβαση μισθωτικής σχέσης - Μίσθωση από μη δικαιούμενο [Άρθρα 11-14] Σελ. 2139
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ – Καταγγελία Μίσθωσης [Άρθρα 15-43] Σελ. 2140
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ – Μεταβατικές και άλλες διατάξεις [Άρθρα 44-67] Σελ. 2149
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Ν 2112/1920
Περί υποχρεωτικής καταγγελίας συμβάσεως εργασίας ιδιωτικών υπαλλήλων
[Άρθρα 1-12] Σελ. 2169
ΒΔ της 16/18.7.1920
Περί επεκτάσεως του Ν 2112 «Περί καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας των ιδιωτικών υπαλλήλων» και επί των εργατών, τεχνιτών και υπηρετών
[Άρθρα 1-11] Σελ. 2175
Ν 3198/1955
Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί καταγγελίας της σχέσεως εργασίας διατάξεων
[Άρθρα 1-12] Σελ. 2179
ΕΝΙΑΙΟ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 2187




Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.