4 ΚΩΔΙΚΕΣ ΣΥΝ 37

Ενημέρωση μέχρι τον Ν 4465/2017
  • Επιμέλεια: Λ. Καρατζά
  • Έκδοση: 49η 2017
  • Σελίδες: 2254
  • Σχήμα:12 x 17
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€40.00 Φυσικά πρόσωπα
€50.00 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, με την ευκαιρία της κυκλοφορίας της 49ης έκδοσης του έργου «4 Κώδικες συν 37», προσφέρει δωρεάν πρόσβαση και επικαιροποίηση της ηλεκτρονικής έκδοσης 4 Κώδικες συν 45 online για 6 μήνες από την ημερομηνία ενεργοποίησής της. Η εφαρμογή λειτουργεί από PC/Laptop (Windows),  κινητό/tablet (Androit) και Windows Smartphone. Μετά την παρέλευση των 6 μηνών δωρεάν πρόσβασης, ο χρήστης έχει πρόσβαση μόνο στην αναζήτηση της εφαρμογής και όχι στο περιεχόμενό της. Εφόσον επιλέξει να έχει πρόσβαση στο διαρκώς επικαιροποιημένο περιεχόμενο της εφαρμογής θα επιβαρυνθεί με μικρό ετήσιο κόστος επικαιροποίησης.

Η παρούσα έκδοση είναι ενημερωμένη μέχρι και τον Ν 4465/2017 (ΦΕΚ Α΄ 47/4.4.2017) που τροποποίησε τα άρθρα 241, 575 ΚΠολΔ, 33  του ΠΔ 18/1989 για το ΣτΕ και 135 ΚΔΔ, το ΠΔ 133/2016 (ΦΕΚ Α΄ 242/29.12.2016) «Ρύθμιση του επαγγέλματος του διαχειριστή αφερεγγυότητας», τον Ν 4446/2016 (ΦΕΚ Α΄ 240/22.12.2016) που τροποποίησε  τα άρθρα 241, 495, 505, 575, 740, 800 ΚΠολΔ και 71 ΕισΝΚΠολΔ,  18, 21, 42, 46, 48, 63, 163, 192, 201, 229, 231, 322 ΚΠΔ, τα 17, 19, 21, 33, 36, 41, 53, 58, 69Α του ΠΔ 18/1989  για το ΣτΕ, 5, 6, 17, 19, 27, 42, 93, 126, 126Α, 126Β, 127, 128, 128Α, 129, 133, 135, 142, 194, 202, 209Α, 276, 277 ΚΔΔ και 95 άρθρα του ΠτΚ, τον Ν 4443/2016 (ΦΕΚ Α΄ 232/9.12.2016) που τροποποίησε τα άρθρα 208Α, 211, 213 ΠΚ και 253Α ΚΠΔ, τον Ν 4441/2016 (ΦΕΚ Α΄ 227/6.12.2016) που τροποποίησε τα άρθρα 4 του ΚΝ 2190/1920 για τις ΑΕ και 281, 282Α του Ν 4072/2012 για τις ΕΕ και την ΥΑ Γ5γ/51003 (ΦΕΚ Β΄ 3833/29.11.2016) που προσέθεσε ουσία στον πίνακα Γ΄ του Ν 3459/2006 για τα Ναρκωτικά.

Προηγήθηκαν ο Ν 4423/2016 (ΦΕΚ Α΄ 182/27.9.2016), η Πράξη της Τράπεζας της Ελλάδας 100/2016 (ΦΕΚ Β΄ 2550/18.8.2016), οι Ν 4411/2016 (ΦΕΚ Α΄ 142/3.8.2016), Ν 4403/2016 (ΦΕΚ Α΄ 125/7.7.2016), Ν 4389/2016 (ΦΕΚ Α΄ 94/27.5.2016), Ν 4384/2016 (ΦΕΚ Α΄ 78/26.4.2016), Ν 4381/2016 (ΦΕΚ Α΄ 70/20.4.2016), Ν 4378/2016 (ΦΕΚ Α΄ 55/5.4.2016), Ν 4373/2016 (ΦΕΚ Α΄ 49/1.4.2016), Ν 4370/2016 (ΦΕΚ Α΄ 37/7.3.2016), Ν 4369/2016
(ΦΕΚ Α΄ 33/27.2.2016), Ν 4366/2016 (ΦΕΚ Α΄ 18/15.2.2016), Ν 4364/2016 (ΦΕΚ Α΄ 13/5.2.2016), Ν 4361/2016 (ΦΕΚ Α΄ 10/1.2.2016), Ν 4360/2016 (ΦΕΚ Α΄ 9/29.1.2016), οι ΥΑ Γ5γ/οικ. 25555, Γ5γ/οικ. 25558 (ΦΕΚ Β΄ 1108/ 19.4.2016), καθώς και ο νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας (Ν 4335/2015, ΦΕΚ Α΄ 87/23.7.2015, με έναρξη ισχύος από 1.1.2016, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις), ο οποίος τροποποίησε 319 άρθρα του ΚΠολΔ και 2 άρθρα του ΕισΝΚΠολΔ.

Για τη διευκόλυνση του αναγνώστη τα 41 βασικά νομοθετήματα που περιλαμβάνει το έργο έχουν χωριστεί σε έξι διακριτές θεματικές ενότητες: Αστικό, Ποινικό, Δημόσιο, Ευρωπαϊκό, Εμπορικό και Εργατικό Δίκαιο.

Η ενότητα «Αστικό Δίκαιο» πέραν του Αστικού Κώδικα, του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, του Ν 3869/2010 για τα Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα συμπληρώθηκε με τους Ν 2308/1995 και 2664/1998 για το Κτηματολόγιο.

Στην ενότητα «Ποινικό Δίκαιο» περιλαμβάνονται ο Ποινικός Κώδικας, ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, ο Ν 4139/2013 περί εξαρτησιογόνων ουσιών και ο Ν 3459/2006 (ΚΝΝ) για τα ναρκωτικά.

Στην ενότητα «Δημόσιο Δίκαιο» περιλαμβάνονται το Σύνταγμα, το ΠΔ 18/1989 για το Συμβούλιο της Επικρατείας, ο Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας (Ν 2717/1999), ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας (Ν 2690/1999), ο Ν 1406/1983 για τις διαφορές ουσίας, ο Ν 702/1977 για τις ακυρωτικές διαφορές και διαφορές κοινωνικής ασφάλισης και ο ΚΕΔΕ (ΝΔ 356/1974).

Στην ενότητα «Ευρωπαϊκό Δίκαιο» περιλαμβάνονται η Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΕΕ), η Συνθήκη για τη Λειτουργία της ΕΕ (ΣΛΕΕ), ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ).

Στην ενότητα «Εμπορικό Δίκαιο» περιλαμβάνονται το Γενικό Μέρος του Εμπορικού Δικαίου [ΒΔ 19.4/1.5.1835 (άρθρα 1-69, 90-101) για τον Εμπορικό Νόμο, ΒΔ 2/14.5.1835 (άρθρα 1-8) για τις Εμπορικές πράξεις και για πρώτη φορά το ΠΔ 131/2003 για το Ηλεκτρονικό εμπόριο], η Βιομηχανική ιδιοκτησία [Ν 1733/1987 (άρθρα 1, 5-23) για την ευρεσιτεχνία και Ν 4072/2012 (άρθρα 121-196) για τα σήματα], το Δίκαιο του Ανταγωνισμού [Ν 146/1914 (άρθρα 1-24) για τον αθέμιτο και Ν 3959/2011 (άρθρα 1-11) για τον ελεύθερο ανταγωνισμό], η Προστασία του καταναλωτή (Ν 2251/1994), το Δίκαιο των εμπορικών εταιριών [ΚΝ 2190/1920 για τις ΑΕ, Ν 3190/1955 (άρθρα 1-61α) για τις ΕΠΕ, Ν 4072/2012 (άρθρα 43-120) για τις ΙΚΕ και (άρθρα 249-294) για τις Προσωπικές εμπορικές εταιρείες], το Δίκαιο των αξιογράφων [Ν 5325/1932 για τη συναλλαγματική, ΝΔ 17.7/13.8.1923 (άρθρα 68-95) για τα αξιόγραφα και Ν 5960/1933 για την επιταγή], το Ασφαλιστικό Δίκαιο [Ν 2496/1997 για την ιδιωτική ασφάλιση και ΠΔ 237/1986 (άρθρα 1-37α) για την ασφάλιση οχημάτων], το Πτωχευτικό Δίκαιο (Ν 3588/2007 και για πρώτη φορά το ΠΔ 133/2016 για τον Διαχειριστή Αφερεγγυότητας) και οι Εμπορικές Μισθώσεις (ΠΔ 34/1995).

Τέλος, στην ενότητα «Εργατικό Δίκαιο» περιλαμβάνονται 3 νομοθετήματα για την Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου (Ν 2112/1920 για την απόλυση ιδιωτικών υπαλλήλων, ΒΔ 16/18.7.1920 για την απόλυση εργατοτεχνιτών και Ν 3198/1955 για την απόλυση υπαλλήλων / εργατοτεχνιτών).

Στόχος μας είναι το έργο «4 Κώδικες συν 37», είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή, να αποτελεί εγγύηση πλήρους και διαρκούς ενημέρωσης όλων των νομοθετημάτων που περιλαμβάνει, ώστε να παραμένει πάντα ένα πολύτιμο βοήθημα για κάθε νομικό.

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΔ 456/1984
ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Oι κανόνες του δικαίου γενικά [Άρθρα 1-3] Σελ. 3
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο [Άρθρα 4-33] Σελ. 3
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ – Φυσικό πρόσωπο [Άρθρα 34-60] Σελ. 6
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Νομικά πρόσωπα [Άρθρα 61-126] Σελ. 9
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ – Δικαιοπραξίες [Άρθρα 127-200] Σελ. 15
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ – Αιρέσεις και προθεσμίες [Άρθρα 201-210] Σελ. 22
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ – Αντιπροσώπευση και πληρεξουσιότητα [Άρθρα 211-235] Σελ. 23
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ – Συναίνεση και έγκριση [Άρθρα 236-239] Σελ. 25
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ – Προθεσμίες [Άρθρα 240-246] Σελ. 26
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ – Παραγραφή και αποσβεστική προθεσμία [Άρθρα 247-280] Σελ. 26
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ – Άσκηση δικαιωμάτων, αυτοδικία, άμυνα και κατάσταση ανάγκης [Άρθρα 281-286] Σελ. 30
ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Η υποχρέωση παροχής γενικά [Άρθρα 287-334] Σελ. 33
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Αδυναμία παροχής και υπερημερία του οφειλέτη [Άρθρα 335-348] Σελ. 38
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ – Υπερημερία του δανειστή [Άρθρα 349-360] Σελ. 39
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Ενοχές από συμβάσεις γενικά [Άρθρα 361-373] Σελ. 41
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ – Αρχές για τις αμφοτεροβαρείς συμβάσεις [Άρθρα 374-388] Σελ. 42
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ – Συμβατική υπαναχώρηση [Άρθρα 389-401] Σελ. 44
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ – Αρραβώνας και ποινική ρήτρα [Άρθρα 402-409] Σελ. 45
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ – Σύμβαση υπέρ τρίτου και σε βάρος τρίτου [Άρθρα 410-415] Σελ. 46
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ – Απόσβεση των ενοχών [Άρθρα 416-454] Σελ. 47
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ – Εκχώρηση [Άρθρα 455-470] Σελ. 50
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ – Αναδοχή χρέους [Άρθρα 471-479] Σελ. 52
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ – Ενοχή εις ολόκληρον [Άρθρα 480-495] Σελ. 53
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ – Δωρεά [Άρθρα 496-512] Σελ. 54
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Πώληση και ανταλλαγή [Άρθρα 513-573] Σελ. 56
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ – Μίσθωση πράγματος [Άρθρα 574-618] Σελ. 63
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ – Μίσθωση αγροτικού κτήματος ή άλλου προσοδοφόρου αντικειμένου [Άρθρα 619-640] Σελ. 68
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ – Επίμορτη αγροληψία [Άρθρα 641-647] Σελ. 70
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ – Σύμβαση εργασίας [Άρθρα 648-680] Σελ. 71
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ – Σύμβαση έργου [Άρθρα 681-702] Σελ. 75
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ – Μεσιτεία [Άρθρα 703-708] Σελ. 78
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ – Προκήρυξη [Άρθρα 709-712] Σελ. 79
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Εντολή [Άρθρα 713-729] Σελ. 79
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ – Διοίκηση αλλοτρίων [Άρθρα 730-740] Σελ. 81
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Εταιρία [Άρθρα 741-784] Σελ. 82
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΕΜΠΤΟ – Κοινωνία [Άρθρα 785-805] Σελ. 86
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΚΤΟ – Δάνειο [Άρθρα 806-809] Σελ. 88
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΒΔΟΜΟ – Χρησιδάνειο [Άρθρα 810-821] Σελ. 89
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΟΓΔΟΟ – Παρακαταθήκη [Άρθρα 822-833] Σελ. 90
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΝΑΤΟ – Ευθύνη των ξενοδόχων [Άρθρα 834-839] Σελ. 91
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ – Ισόβια πρόσοδος [Άρθρα 840-843] Σελ. 92
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ – Παίγνιο και στοίχημα [Άρθρα 844-846] Σελ. 92
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Εγγύηση [Άρθρα 847-870] Σελ. 93
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ – Συμβιβασμός [Άρθρα 871-872] Σελ. 95
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Αφηρημένη υπόσχεση ή αναγνώριση χρέους [Άρθρα 873-875] Σελ. 95
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΠΕΜΠΤΟ – Έκταξη [Άρθρα 876-887] Σελ. 95
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΕΚΤΟ – Ανώνυμα χρεόγραφα [Άρθρα 888-900] Σελ. 97
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΕΒΔΟΜΟ – Επίδειξη πράγματος [Άρθρα 901-903] Σελ. 98
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΟΓΔΟΟ – Αδικαιολόγητος πλουτισμός [Άρθρα 904-913] Σελ. 99
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΕΝΑΤΟ – Αδικοπραξίες [Άρθρα 914-938] Σελ. 100
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΟ – Καταδολίευση των δανειστών [Άρθρα 939-946] Σελ. 102
ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ - ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Τα πράγματα και τα δικαιώματα πάνω σ’ αυτά γενικώς [Άρθρα 947-973] Σελ. 104
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Νομή [Άρθρα 974-998] Σελ. 106
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ – Η κυριότητα γενικά και το περιεχόμενό της [Άρθρα 999-1032] Σελ. 109
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Κτήση κυριότητας [Άρθρα 1033-1093] Σελ. 112
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ – Προστασία της κυριότητας [Άρθρα 1094-1112] Σελ. 118
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ – Συγκυριότητα [Άρθρα 1113-1117] Σελ. 120
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ – Πραγματικές δουλείες [Άρθρα 1118-1141] Σελ. 121
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ – Προσωπικές δουλείες [Άρθρα 1142-1191] Σελ. 123
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ – Μεταγραφή [Άρθρα 1192-1208] Σελ. 128
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ – Ενέχυρο [Άρθρα 1209-1256] Σελ. 130
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ – Υποθήκη [Άρθρα 1257-1345] Σελ. 134
ΒΙΒΛΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Μνηστεία [Άρθρα 1346-1349] Σελ. 143
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Γάμος [Άρθρα 1350-1371] Σελ. 143
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ – Άκυρος και ακυρώσιμος γάμος [Άρθρα 1372-1385] Σελ. 146
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Σχέσεις των συζύγων από το γάμο [Άρθρα 1386-1416] Σελ. 148
KΕΦΑΛΑΙΑ ΠΕΜΠΤΟ - ΕΚΤΟ [Καταργήθηκαν με το Ν 1329/1983] Σελ. 148
KΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ – Διαζύγιο [Άρθρα 1438-1446] Σελ. 154
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ – Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή [Άρθρα 1455-1460] Σελ. 156
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ – Συγγένεια [Άρθρα 1461-1484] Σελ. 158
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ – Διατροφή από το νόμο [Άρθρα 1485-1504] Σελ. 162
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ – Σχέσεις γονέων και τέκνων [Άρθρα 1505-1541] Σελ. 165
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ – [Εξώγαμα τέκνα - Καταργήθηκε με το Ν 1329/1983] Σελ. 171
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ – Υιοθεσία [Άρθρα 1542-1588] Σελ. 172
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Επιτροπεία ανηλίκου [Άρθρα 1589-1654] Σελ. 178
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ – Αναδοχή ανηλίκου [Άρθρα 1655-1665] Σελ. 187
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ – Δικαστική συμπαράσταση [Άρθρα 1666-1688] Σελ. 188
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ – Δικαστική επιμέλεια ξένων υποθέσεων [Άρθρα 1689-1694] Σελ. 192
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ – [Δικαστική αντίληψη - Καταργήθηκε με το Ν 2447/1996] Σελ. 193
ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Η κληρονομική διαδοχή γενικά [Άρθρα 1710-1715] Σελ. 194
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Σύνταξη, ανάκληση και δημοσίευση διαθηκών [Άρθρα 1716-1780] Σελ. 194
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ – Περιεχόμενο της διαθήκης [Άρθρα 1781-1812] Σελ. 204
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Εξ αδιαθέτου διαδοχή [Άρθρα 1813-1824] Σελ. 207
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ – Νόμιμη μοίρα [Άρθρα 1825-1845] Σελ. 209
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ – Αποδοχή και αποποίηση της κληρονομίας [Άρθρα 1846-1859] Σελ. 212
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ – Κληρονομική αναξιότητα [Άρθρα 1860-1864] Σελ. 213
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ – Σχολάζουσα κληρονομία [Άρθρα 1865-1870] Σελ. 214
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ – Αγωγή περί κλήρου [Άρθρα 1871-1883] Σελ. 215
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ – Σχέσεις περισσότερων κληρονόμων [Άρθρα 1884-1894] Σελ. 216
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ – Συνεισφορά [Άρθρα 1895-1900] Σελ. 217
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ – Κληρονόμος με απογραφή [Άρθρα 1901-1912] Σελ. 218
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ – Δικαστική εκκαθάριση της κληρονομίας [Άρθρα 1913-1922] Σελ. 220
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Κληρονομικό καταπίστευμα [Άρθρα 1923-1941] Σελ. 221
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ – Εκποίηση της κληρονομίας [Άρθρα 1942-1955] Σελ. 224
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ – Κληρονομητήριο [Άρθρα 1956-1966] Σελ. 225
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ – Κληροδοσίες [Άρθρα 1967-2010] Σελ. 227
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ – Τρόπος [Άρθρα 2011-2016] Σελ. 232
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ – Εκτελεστής της διαθήκης [Άρθρα 2017-2031] Σελ. 233
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ – Δωρεά αιτία θανάτου [Άρθρα 2032-2035] Σελ. 235
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 1-101] Σελ. 237
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Ουσιαστικές διατάξεις [Άρθρα 103-121] Σελ. 250
ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΔ 503/1985
ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων [Άρθρα 1-6] Σελ. 253
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Προσδιορισμός της αξίας του αντικειμένου της δίκης [Άρθρα 7-11] Σελ. 254
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ – Καθ’ ύλην αρμοδιότητα [Άρθρα 12-21] Σελ. 255
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Κατά τόπον αρμοδιότητα [Άρθρα 22-41] Σελ. 259
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ – Παρέκταση της αρμοδιότητας [Άρθρα 42-44] Σελ. 262
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ – Έρευνα της αρμοδιότητας [Άρθρα 45-47] Σελ. 263
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ – Παραπομπή από δικαστήριο σε δικαστήριο [Άρθρα 48-51] Σελ. 263
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ – Εξαίρεση δικαστών και υπαλλήλων της γραμματείας [Άρθρα 52-61] Σελ. 264
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ – Διάδικοι [Άρθρα 62-73] Σελ. 267
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ – Ομοδικία [Άρθρα 74-78] Σελ. 269
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ – Συμμετοχή τρίτων στη δίκη [Άρθρα 79-93Α] Σελ. 270
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ – Πληρεξουσιότητα [Άρθρα 94-105] Σελ. 272
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ – Θεμελιώδεις δικονομικές αρχές [Άρθρα 106-116Α] Σελ. 274
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Εκθέσεις [Άρθρο 117] Σελ. 276
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ – Δικόγραφα [Άρθρα 118-121] Σελ. 277
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ – Επιδόσεις [Άρθρα 122-143] Σελ. 278
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ – Προθεσμίες [Άρθρα 144-151] Σελ. 286
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ – Επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση [Άρθρα 152-158] Σελ. 288
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ – Ακυρότητες [Άρθρα 159-161] Σελ. 289
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ – Εγγυοδοσία [Άρθρα 162-172] Σελ. 289
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ – Δικαστικά έξοδα [Άρθρα 173-193] Σελ. 291
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Ευεργέτημα πενίας [Άρθρα 194-204] Σελ. 295
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ – Ποινές [Άρθρα 205-207] Σελ. 297
ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Απόπειρα συμβιβασμού [Άρθρα 208-214Γ] Σελ. 299
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Άσκηση της αγωγής [Άρθρα 215-220] Σελ. 302
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ – Συνέπειες από την άσκηση της αγωγής [Άρθρα 221-225] Σελ. 304
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Εισαγωγή της αγωγής για συζήτηση [Άρθρα 226-232] Σελ. 305
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ – Συζήτηση στο ακροατήριο [Άρθρα 233-281] Σελ. 307
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ – Παρεμπίπτοντα [Άρθρα 282-285] Σελ. 320
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ – Διακοπή και επανάληψη της δίκης [Άρθρα 286-292] Σελ. 321
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ – Κατάργηση και περάτωση της δίκης [Άρθρα 293-299] Σελ. 322
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ – Απόφαση [Άρθρα 300-314] Σελ. 323
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ – Διαδικασία διόρθωσης και ερμηνείας αποφάσεων [Άρθρα 315-320] Σελ. 327
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ – Δεδικασμένο [Άρθρα 321-334] Σελ. 328
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ – Απόδειξη [Άρθρα 335-465] Σελ. 330
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ
Γενικές διατάξεις [Άρθρα 335-351] Σελ. 330
ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ
Ομολογία [Άρθρα 352-354] Σελ. 332
ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ
Aυτοψία [Άρθρα 355-367] Σελ. 332
ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ
Πραγματογνωμοσύνη [Άρθρα 368-392] Σελ. 335
ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ
Μάρτυρες [Άρθρα 393-414] Σελ. 339
ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΤΟΣ
Eξέταση των διαδίκων [Άρθρα 415-420] Σελ. 343
ΤΙΤΛΟΣ ΕΒΔΟΜΟΣ
[Όρκος] (Άρθρα 421-424 - Έχουν καταργηθεί τα άρθρα 425-431) Σελ. 344
ΤΙΤΛΟΣ ΟΓΔΟΟΣ
Έγγραφα [Άρθρα 432-465] Σελ. 345
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ – Ειδικές διατάξεις για τις μικροδιαφορές [Άρθρα 466-472] Σελ. 350
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Ειδικές διατάξεις για τη λογοδοσία [Άρθρα 473-477] Σελ. 352
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ – Ειδικές διατάξεις για τη διανομή [Άρθρα 478-494] Σελ. 353
ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ - ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Γενικές διατάξεις [Άρθρα 495-500] Σελ. 357
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Ανακοπή ερημοδικίας [Άρθρα 501-510] Σελ. 359
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ – Έφεση [Άρθρα 511-537] Σελ. 361
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Αναψηλάφηση [Άρθρα 538-551] Σελ. 366
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ – Αναίρεση [Άρθρα 552-582] Σελ. 370
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ – Ανακοπή και τριτανακοπή [Άρθρα 583-590] Σελ. 381
ΒΙΒΛΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Γενικές διατάξεις [Άρθρο 591] Σελ. 383
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Διαφορές από την οικογένεια, το γάμο και την ελεύθερη συμβίωση [Άρθρα 592-613] Σελ. 384
ΤΙΤΛΟΣ Ι:
Υπαγόμενες διαφορές [Άρθρο 592] Σελ. 384
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ
Κοινές διατάξεις [Άρθρα 593-602] Σελ. 385
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ
Διατάξεις για τις γαμικές διαφορές [Άρθρα 603-605] Σελ. 387
ΤΙΤΛΟΣ ΙV
Διατάξεις για τις διαφορές από τις σχέσεις γονέων και τέκνων [Άρθρα 606-609] Σελ. 388
ΤΙΤΛΟΣ V
Διατάξεις για τις λοιπές οικογενειακές διαφορές [Άρθρα 610-613] Σελ. 389
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ – Περιουσιακές διαφορές [Άρθρα 614-622B] Σελ. 390
ΤΙΤΛΟΣ Ι
Υπαγόμενες διαφορές [Άρθρο 614] Σελ. 390
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ
Διατάξεις για τις μισθωτικές διαφορές [Άρθρα 615-620] Σελ. 392
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ
Διατάξεις για τις εργατικές διαφορές [Άρθρα 621-622] Σελ. 393
ΤΙΤΛΟΣ ΙV
Διατάξεις για τις διαφορές απο αμοιβές [Άρθρo 622A] Σελ. 393
ΤΙΤΛΟΣ V
Διατάξεις για τις διαφορές απο πιστωτικούς τίτλους [Άρθρo 622B] Σελ. 394
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Διαταγές [Άρθρα 623-645] Σελ. 394
ΤΙΤΛΟΣ Ι
Διαταγή πληρωμής [Άρθρa 623-636] Σελ. 394
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ
Διαταγή απόδοσης της χρήσης μισθίου [Άρθρα 637-645] Σελ. 398
(Tα άρθρα 646-681Δ καταργήθηκαν)
ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Γενικές διατάξεις [Άρθρα 682-703] Σελ. 401
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Εγγυοδοσία [Άρθρα 704-705] Σελ. 406
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ – Εγγραφή προσημείωσης υποθήκης [Άρθρο 706] Σελ. 407
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Συντηρητική κατάσχεση [Άρθρα 707-724] Σελ. 407
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ – Δικαστική μεσεγγύηση [Άρθρα 725-727] Σελ. 411
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ – Προσωρινή επιδίκαση απαιτήσεων [Άρθρα 728-730] Σελ. 412
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ – Προσωρινή ρύθμιση κατάστασης [Άρθρα 731-736] Σελ. 413
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ – Σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κατάθεση [Άρθρα 737-738] Σελ. 415
ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΤΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Γενικές διατάξεις [Άρθρα 739-781] Σελ. 416
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Ειδικές διατάξεις [Άρθρα 782-866] Σελ. 422
ΒΙΒΛΙΟ ΕΒΔΟΜΟ - ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
Διαιτησία [Άρθρα 867-903] Σελ. 442
ΒΙΒΛΙΟ ΟΓΔΟΟ - ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Γενικές διατάξεις [Άρθρα 904-940Α] Σελ. 453
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Μέσα της αναγκαστικής εκτέλεσης [Άρθρα 941-952] Σελ. 464
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ – Κατάσχεση της κινητής περιουσίας του οφειλέτη [Άρθρα 953-981] Σελ. 467
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Κατάσχεση στα χέρια τρίτου [Άρθρα 982-991Β] Σελ. 481
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ – Κατάσχεση ακινήτων, πλοίων ή αεροσκαφών του οφειλέτη [Άρθρα 992-1016] Σελ. 485
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ – Διατάξεις κοινές για τον πλειστηριασμό κινητών και ακινήτων [Άρθρα 1017-1021] Σελ. 496
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ – Κατάσχεση ειδικών περιουσιακών στοιχείων [Άρθρα 1022-1033] Σελ. 498
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ – Αναγκαστική διαχείριση [Άρθρα 1034-1046] Σελ. 500
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ – Προσωπική κράτηση [Άρθρα 1047-1054] Σελ. 504
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Εισαγωγικός Νόμος [Άρθρα 1-76] Σελ. 510
Ν 3869/2010
Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις
[Άρθρα 1-17, 19, 22] Σελ. 523
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Ν 2308/1995
Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου. Διαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία και άλλες διατάξεις
[Άρθρα 1-14, 20] Σελ. 545
Ν 2664/1998
Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Γενικές διατάξεις [Άρθρα 1-5] Σελ. 567
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Οι πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία [Άρθρα 6-9] Σελ. 572
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ – Περιεχόμενο του κτηματολογικού βιβλίου και έννομα αποτελέσματα των κτηματολογικών εγγραφών [Άρθρα 10-13a] Σελ. 581
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Διαδικασία κτηματολογικών εγγραφών [Άρθρα 14-16] Σελ. 587
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ – Διόρθωση κτηματολογικών στοιχείων [Άρθρα 17-20a] Σελ. 592
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ – Δημοσιότητα των κτηματολογικών στοιχείων [Άρθρα 21-22] Σελ. 601
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ – Τελικές και μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 23-24, 34] Σελ. 602
ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΔ 283/1985
ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ - ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Ο ποινικός νόμος Σελ. 613
Ι. Χρονικά όρια ισχύος των ποινικών νόμων [Άρθρα 1-4] Σελ. 613
II. Τοπικά όρια ισχύος των ποινικών νόμων [Άρθρα 5-11] Σελ. 614
ΙΙΙ. Σχέση του Κώδικα με ειδικούς νόμους και επεξήγηση όρων του [Άρθρα 12-13] Σελ. 615
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Η αξιόποινη πράξη Σελ. 616
Ι. Γενικές διατάξεις [Άρθρα 14-19] Σελ. 616
ΙΙ. Ο άδικος χαρακτήρας της πράξης [Άρθρα 20-25] Σελ. 617
ΙΙΙ. Ο καταλογισμός της πράξης [Άρθρα 26-35] Σελ. 618
IV. Εγκληματίες ελαττωμένης ικανότητας προς καταλογισμό [Άρθρα 36-41] Σελ. 619
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Απόπειρα και συμμετοχή Σελ. 621
Ι. Απόπειρα [Άρθρα 42-44] Σελ. 621
ΙΙ. Συμμετοχή [Άρθρα 45-49] Σελ. 622
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Ποινές, μέτρα ασφάλειας, αποζημίωση Σελ. 622
Ι. Κύριες ποινές [Άρθρα 50-58] Σελ. 622
ΙΙ. Παρεπόμενες ποινές [Άρθρα 59-68] Σελ. 624
ΙΙΙ. Μέτρα ασφάλειας [Άρθρα 69-76] Σελ. 626
IV. Αποζημίωση [Άρθρα 77-78] Σελ. 630
ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Επιμέτρηση της ποινής Σελ. 630
Ι. Γενικοί κανόνες [Άρθρα 79-87] Σελ. 630
ΙΙ. Εγκληματίες υπότροποι και καθ’ έξη [Άρθρα 88-93] Σελ. 635
III. Συρροή εγκλημάτων [Άρθρα 94-98] Σελ. 637
ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Αναστολή της ποινής υπό όρο και απόλυση υπό όρο Σελ. 638
Ι. Αναστολή εκτέλεσης της ποινής υπό όρο [Άρθρα 99-104] Σελ. 638
ΙΙ. Απόλυση του καταδίκου υπό όρο [Άρθρα 105-110Γ] Σελ. 641
ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Λόγοι που εξαλείφουν το αξιόποινο Σελ. 649
Ι. Παραγραφή [Άρθρα 111-116] Σελ. 649
II. Παραίτηση από την έγκληση [Άρθρα 117-120] Σελ. 650
ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Ειδικές διατάξεις για ανηλίκους [Άρθρα 121-133] Σελ. 651
ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟ - ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Προσβολές του πολιτεύματος [Άρθρα 134-137Δ] Σελ. 658
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Προδοσία της χώρας [Άρθρα 138-152] Σελ. 661
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Εγκλήματα κατά ξένων κρατών [Άρθρα 153-156] Σελ. 663
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Εγκλήματα κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων Σελ. 664
Ι. Εγκλήματα κατά πολιτικών σωμάτων και της Κυβέρνησης [Άρθρα 157-160] Σελ. 664
ΙΙ. Εγκλήματα κατά τις εκλογές [Άρθρα 161-166] Σελ. 666
ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Προσβολές κατά της πολιτειακής εξουσίας [Άρθρα 167-182Α] Σελ. 667
ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Επιβουλή της Δημόσιας Τάξης [Άρθρα 183-197] Σελ. 670
ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Επιβουλή της θρησκευτικής ειρήνης [Άρθρα 198-201] Σελ. 678
ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Εγκλήματα που ανάγονται στη στρατιωτική υπηρεσία και στην υποχρέωση για στράτευση [Άρθρα 202-206] Σελ. 678
ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Εγκλήματα σχετικά με το νόμισμα [Άρθρα 207-215Α] Σελ. 679
ΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Εγκλήματα σχετικά με τα υπομνήματα [Άρθρα 216-223] Σελ. 682
ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Εγκλήματα σχετικά με την απονομή της Δικαιοσύνης [Άρθρα 224-234] Σελ. 684
ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Εγκλήματα σχετικά με την Υπηρεσία [Άρθρα 235-263Β] Σελ. 687
ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα [Άρθρα 264-289] Σελ. 696
ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Εγκλήματα κατά της ασφάλειας των συγκοινωνιών, των τηλεφωνικών επικοινωνιών και κατά των κοινωφελών εγκαταστάσεων [Άρθρα 290-298] Σελ. 700
ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Εγκλήματα κατά της ζωής [Άρθρα 299-307] Σελ. 704
ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Σωματικές βλάβες [Άρθρα 308-315Α] Σελ. 705
ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Μονομαχία [Άρθρα 316-321] Σελ. 708
ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Εγκλήματα κατά της προσωπικής ελευθερίας [Άρθρα 322-335] Σελ. 708
ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής [Άρθρα 336-353] Σελ. 713
ΕΙΚΟΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Εγκλήματα σχετικά με το γάμο και την οικογένεια [Άρθρα 354-360] Σελ. 721
ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Εγκλήματα κατά της τιμής [Άρθρα 361-369] Σελ. 722
ΕΙΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Παραβίαση απορρήτων [Άρθρα 370-371] Σελ. 724
ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας [Άρθρα 372-384Α] Σελ. 727
ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Εγκλήματα κατά των περιουσιακών δικαιωμάτων [Άρθρα 385-406Α] Σελ. 732
ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Επαιτεία και αλητεία [Άρθρα 407-410] Σελ. 737
ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Πταίσματα Σελ. 737
Ι. Γενικές διατάξεις [Άρθρα 411-412] Σελ. 737
ΙΙ. Τα ειδικότερα πταίσματα [Άρθρα 413-457] Σελ. 738
ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Τελικές διατάξεις [Άρθρα 458-459] Σελ. 743
ΤΡΙΤΟ ΒΙΒΛΙΟ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 460-473] Σελ. 744
ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΔ 258/1986
ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Σελ. 749
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Ποινική δικαιοδοσία [Άρθρα 1-2] Σελ. 749
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Τα ποινικά δικαστήρια [Άρθρα 3-13] Σελ. 750
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Αποκλεισμός, εξαίρεση και αποχή των δικαστικών προσώπων [Άρθρα 14-26] Σελ. 753
ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ Σελ. 758
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Γενικές διατάξεις [Άρθρα 27-35] Σελ. 758
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Έναρξη και αναβολή της ποινικής δίωξης [Άρθρα 36-45Β] Σελ. 762
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Έγκληση [Άρθρα 46-53] Σελ. 766
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Άδεια για δίωξη [Άρθρα 54-56] Σελ. 769
ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Δεδικασμένο [Άρθρα 57-58] Σελ. 769
ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Προδικαστικά ζητήματα [Άρθρα 59-62] Σελ. 769
ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Σελ. 771
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Νομιμοποίηση - Αρμοδιότητα [Άρθρα 63-70] Σελ. 771
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – [Άρθρο 71 - Απαιτήσεις του κατηγορουμένου που αθωώθηκε] Σελ. 773
ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΔΙΑΔΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ Σελ. 773
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Κατηγορούμενοι [Άρθρα 72-81] Σελ. 773
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Πολιτικώς ενάγοντες [Άρθρα 82-88] Σελ. 775
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Αστικώς υπεύθυνοι [Άρθρα 89-95] Σελ. 776
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Δικαιώματα των διαδίκων [Άρθρα 96-108Α] Σελ. 778
ΠΕΜΠΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ Σελ. 781
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Αρμοδιότητα καθ’ ύλην [Άρθρα 109-121] Σελ. 781
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Τοπική αρμοδιότητα [Άρθρα 122-126] Σελ. 786
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Γενική διάταξη [Άρθρο 127] Σελ. 788
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Αρμοδιότητα σε περίπτωση συνάφειας και συναιτιότητας [Άρθρα 128-131] Σελ. 788
ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Σύγκρουση της αρμοδιότητας και αρμοδιότητα κατά παραπομπή [Άρθρα 132-137] Σελ. 789
ΕΚΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Σελ. 791
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Αποφάσεις και πρακτικά [Άρθρα 138-147] Σελ. 791
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Εκθέσεις [Άρθρα 148-153] Σελ. 797
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Κοινοποιήσεις και επιδόσεις [Άρθρα 154-165] Σελ. 798
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Προθεσμίες [Άρθρα 166-169] Σελ. 802
ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Ακυρότητες [Άρθρα 170-176] Σελ. 803
ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟ - ΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Γενικοί ορισμοί [Άρθρα 177-179] Σελ. 805
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Αυτοψία [Άρθρα 180-182] Σελ. 805
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Πραγματογνώμονες και τεχνικοί σύμβουλοι Σελ. 806
Α) Πραγματογνώμονες [Άρθρα 183-203] Σελ. 806
Β) Τεχνικοί σύμβουλοι [Άρθρα 204-208] Σελ. 813
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Μάρτυρες [Άρθρα 209-232] Σελ. 814
ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Διερμηνείς [Άρθρα 233-238Β] Σελ. 823
ΤΡΙΤΟ ΒΙΒΛΙΟ - ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ
ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΑΝΑΚΡΙΣΗ Σελ. 827
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Γενικοί ορισμοί [Άρθρα 239-242] Σελ. 827
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Προανάκριση [Άρθρα 243-245] Σελ. 828
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Κύρια ανάκριση [Άρθρα 246-250] Σελ. 830
ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ
ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Σελ. 832
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Γενικές διατάξεις [Άρθρα 251-252] Σελ. 832
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Έρευνες [Άρθρα 253-259] Σελ. 832
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Κατάσχεση [Άρθρα 260-269] Σελ. 836
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Απολογία του κατηγορουμένου [Άρθρα 270-274] Σελ. 839
ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Σύλληψη και προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου [Άρθρα 275-304] Σελ. 841
ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ Σελ. 853
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Συμβούλιο Πλημμελειοδικών [Άρθρα 305-315] Σελ. 853
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Συμβούλιο Εφετών [Άρθρα 316-319] Σελ. 859
ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΙΒΛΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ
ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ [Άρθρα 320-328] Σελ. 861
ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ
ΚΥΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σελ. 864
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Θεμελιώδεις αρχές της διαδικασίας [Άρθρα 329-332] Σελ. 864
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Καθήκοντα και δικαιώματα εκείνου που διευθύνει τη συζήτηση [Άρθρα 333-338] Σελ. 865
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Έναρξη της διαδικασίας στο ακροατήριο [Άρθρα 339-349] Σελ. 867
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Αποδεικτική διαδικασία Σελ. 871
α) Μάρτυρες [Άρθρα 350-361] Σελ. 871
β) Πραγματογνωμοσύνη και αυτοψία [Άρθρα 362-363] Σελ. 874
γ) Έγγραφα [Άρθρα 364-365] Σελ. 875
δ) Εξέταση του κατηγορουμένου και του αστικώς υπευθύνου [Άρθρα 366-368] Σελ. 875
ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Τι ακολουθεί την αποδεικτική διαδικασία [Άρθρα 369-373] Σελ. 876
ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Σελ. 877
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Στο πλημμελειοδικείο [Άρθρο 374] Σελ. 877
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Στο εφετείο [Άρθρα 375-376] Σελ. 878
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Στα μικτά δικαστήρια [Άρθρα 377-408] Σελ. 879
ΠΕΜΠΤΟ ΒΙΒΛΙΟ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σελ. 890
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Πταίσματα Σελ. 890
1. Πταίσματα που καταλαμβάνονται επ’ αυτοφώρω [Άρθρα 409-413] Σελ. 890
2. Πταίσματα που βεβαιώνονται με έκθεση [Άρθρα 414-416] Σελ. 891
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Πλημμελήματα Σελ. 892
1. Πλημμελήματα που καταλαμβάνονται επ’ αυτοφώρω [Άρθρα 417-426] Σελ. 892
2. Πλημμελήματα που βεβαιώνονται με έκθεση [Άρθρο 427] Σελ. 895
ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΑΠΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΦΥΓΟΔΙΚΩΝ Σελ. 895
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Πλημμελήματα [Άρθρα 428-431] Σελ. 895
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Κακουργήματα [Άρθρα 432-435] Σελ. 897
ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ Σελ. 898
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Έκδοση [Άρθρα 436-456] Σελ. 898
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Άλλες περιπτώσεις δικαστικής συνδρομής [Άρθρα 457-461] Σελ. 903
ΕΚΤΟ ΒΙΒΛΙΟ - ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ
ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ [Άρθρα 462-476] Σελ. 905
ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ
ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΩΝ Σελ. 909
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Έφεση [Άρθρα 477-481] Σελ. 909
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Αίτηση αναίρεσης [Άρθρα 482-485] Σελ. 910
ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Σελ. 911
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Έφεση [Άρθρα 486-503] Σελ. 911
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Αναίρεση [Άρθρα 504-524] Σελ. 918
ΕΒΔΟΜΟ ΒΙΒΛΙΟ - ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Επανάληψη της διαδικασίας [Άρθρα 525-530] Σελ. 924
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Αποκατάσταση [Άρθρα 531-532] Σελ. 927
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Αποζημίωση εκείνων που κρατήθηκαν και μετέπειτα αθωώθηκαν [Άρθρα 533-545] Σελ. 927
ΟΓΔΟΟ ΒΙΒΛΙΟ - ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Αποφάσεις εκτελεστές [Άρθρα 546-554] Σελ. 930
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Αναβολή και διακοπή της εκτέλεσης της ποινής [Άρθρα 555-563] Σελ. 932
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Αμφιβολίες και αντιρρήσεις σχετικά με την εκτέλεση [Άρθρα 564-566] Σελ. 935
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Τέλος των ποινών [Άρθρα 567-569] Σελ. 936
ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Εκτέλεση αποφάσεων για τις πολιτικές απαιτήσεις [Άρθρα 570-571] Σελ. 936
ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Εποπτεία στην έκτιση της στερητικής της ελευθερίας ποινής [Άρθρο 572] Σελ. 937
ΕΝΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ - ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
Ποινικό Μητρώο [Άρθρα 573-580] Σελ. 938
ΔΕΚΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ - ΕΞΟΔΑ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Έξοδα της Ποινικής Διαδικασίας [Άρθρα 581-589] Σελ. 943
ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Μεταβατικές Διατάξεις [Άρθρα 590-603] Σελ. 947
ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
Ν 4139/2013
Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Α΄
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ [Άρθρα 1-60] Σελ. 953
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – Ναρκωτικά και πρόδρομες ουσίες [Άρθρα 1-3] Σελ. 953
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – Έλεγχος και όροι διάθεσης ναρκωτικών φαρμάκων [Άρθρα 4-9] Σελ. 955
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – Ναρκωτικά Κρατικού Μονοπωλίου [Άρθρα 10-19] Σελ. 957
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ – Ποινικές διατάξεις - Θεραπευτικά και ασφαλιστικά μέτρα [Άρθρα 20-41] Σελ. 960
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ – Δικονομικές διατάξεις [Άρθρα 42-44] Σελ. 975
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ – Έσοδα από ποινές και διάθεση ναρκωτικών ουσιών για εκπαιδευτικούς σκοπούς [Άρθρα 45-47] Σελ. 977
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ – Οργανισμοί και όργανα - Προγράμματα αντιμετώπισης της εξάρτησης από ναρκωτικές ουσίες [Άρθρα 48-60] Σελ. 978
ΜΕΡΟΣ Β΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ – Τελικές και μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 97, 99, 100 παρ. 1, 104] Σελ. 987
Ν 3459/2006
Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά (ΚΝΝ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – Ναρκωτικά και πρόδρομες ουσίες [Άρθρο 1] Σελ. 989
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ – Οργανισμοί και Όργανα - Προγράμματα Αντιμετώπισης της Εξάρτησης από Ναρκωτικές Ουσίες [Άρθρα 58, 61] Σελ. 1003
ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ [1975/1986/2001/2008]
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 1-3] Σελ. 1009
ΤΜΗΜΑ Α΄
Μορφή του Πολιτεύματος [Άρθρα 1-2] Σελ. 1009
ΤΜΗΜΑ Β΄
Σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας [Άρθρο 3] Σελ. 1009
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ [Άρθρα 4-25] Σελ. 1010
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ [Άρθρα 26-105] Σελ. 1022
ΤΜΗΜΑ Α΄
Σύνταξη της Πολιτείας [Άρθρα 26-29] Σελ. 1022
ΤΜΗΜΑ Β΄
Πρόεδρος της Δημοκρατίας [Άρθρα 30-50] Σελ. 1023
ΤΜΗΜΑ Γ΄
Βουλή [Άρθρα 51-80] Σελ. 1032
ΤΜΗΜΑ Δ΄
Κυβέρνηση [Άρθρα 81-86] Σελ. 1045
ΤMHMA E΄
Δικαστική Εξουσία [Άρθρα 87-100Α] Σελ. 1048
ΤΜΗΜΑ ΣΤ΄
Διοίκηση [Άρθρα 101-105] Σελ. 1056
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 106-120] Σελ. 1060
ΤΜΗΜΑ Α΄
Ειδικές διατάξεις [Άρθρα 106-109] Σελ. 1060
ΤΜΗΜΑ Β΄
Αναθεώρηση του Συντάγματος [Άρθρο 110] Σελ. 1062
ΤΜΗΜΑ Γ΄
Μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 111-119] Σελ. 1063
ΤΜΗΜΑ Δ΄
Ακροτελεύτια διάταξη [Άρθρο 120] Σελ. 1067
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΠΔ 18/1989
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ [Άρθρα 1-14] Σελ. 1069
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ [Άρθρα 15-16] Σελ. 1075
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ Σελ. 1076
KΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Γενικοί δικονομικοί κανόνες [Άρθρα 17-40] Σελ. 1076
KΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Προσφυγές [Άρθρα 41-44] Σελ. 1092
KΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ – Αίτηση ακυρώσεως [Άρθρα 45-52Α] Σελ. 1093
KΕΦΑΛΑΙΟ ΤEΤΑΡΤΟ – Αίτηση αναιρέσεως [Άρθρα 53-57] Σελ. 1099
KΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ – Έφεση [Άρθρα 58-67] Σελ. 1102
KΕΦΑΛΑΙΟ ΕKΤΟ – Διόρθωση και ερμηνεία αποφάσεων [Άρθρα 68-69] Σελ. 1103
KΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ – Αίτηση επανάληψης της διαδικασίας [Άρθρο 69Α] Σελ. 1104
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
KΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Γενικές ρυθμίσεις [Άρθρα 70-71] Σελ. 1104
KΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Ειδικά θέματα [Άρθρα 72-76] Σελ. 1105
KΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ – Μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 77-82] Σελ. 1107
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ν 2717/1999
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σελ. 1109
ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ
Έκταση εφαρμογής των διατάξεων του κώδικα [Άρθρο 1] Σελ. 1109
ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ
Δικαιοδοσία και αρμοδιότητα [Άρθρα 2-13] Σελ. 1110
ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ
Αποκλεισμός - Αποχή - Εξαίρεση [Άρθρα 14-22] Σελ. 1115
ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ
Διάδικοι [Άρθρα 23-32] Σελ. 1118
ΠΕΜΠΤΟ ΤΜΗΜΑ
Θεμελιώδεις δικονομικές αρχές [Άρθρα 33-43] Σελ. 1123
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟ
Γενικά θέματα της διαδικασίας [Άρθρα 44-62] Σελ. 1125
ΕΒΔΟΜΟ ΤΜΗΜΑ
Ένδικα βοηθήματα [Άρθρα 63-80] Σελ. 1133
ΟΓΔΟΟ ΤΜΗΜΑ
Ένδικα μέσα [Άρθρα 81-111] Σελ. 1141
ΕΝΑΤΟ ΤΜΗΜΑ
Παρέμβαση [Άρθρα 112-114] Σελ. 1149
ΔΕΚΑΤΟ ΤΜΗΜΑ
Ομοδικία - Συνάφεια [Άρθρα 115-123] Σελ. 1150
ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΤΜΗΜΑ
Αντικειμενική σώρευση - Συνεκδίκαση [Άρθρα 124-125] Σελ. 1153
ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΤΜΗΜΑ
Προδικασία [Άρθρα 126-131] Σελ. 1153
ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ
Κύρια διαδικασία [Άρθρα 132-143] Σελ. 1161
ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ
Απόδειξη [Άρθρα 144-186] Σελ. 1167
ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΤΜΗΜΑ
Απόφαση και πρακτικά [Άρθρα 187-199] Σελ. 1180
ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ ΤΜΗΜΑ
Προσωρινή δικαστική προστασία [Άρθρα 200-215] Σελ. 1186
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Σελ. 1194
ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ
Διαδικασία διαφορών διοικητικής εκτέλεσης [Άρθρα 216-243] Σελ. 1194
ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ
Διαδικασία εκλογικών διαφορών [Άρθρα 244-272] Σελ. 1199
ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ
Διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής [Άρθρα 272Α-272Ι] Σελ. 1208
ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ [Άρθρα 273-277] Σελ. 1212
ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 1218
ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ
Μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 278-282] Σελ. 1218
ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ
Τελικές διατάξεις [Άρθρα 283-285] Σελ. 1218
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ν 2690/1999
Άρθρο πρώτο Σελ. 1221
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Γενικές διατάξεις [Άρθρα 1-12] Σελ. 1221
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Συλλογικά όργανα της Διοίκησης [Άρθρα 13-15] Σελ. 1230
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Διοικητική πράξη [Άρθρα 16-21] Σελ. 1232
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Διοικητική σύμβαση [Άρθρα 22-23] Σελ. 1234
ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Διοικητικές προσφυγές – Αναφορές [Άρθρα 24-27] Σελ. 1234
ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Τελικές και μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 28-33] Σελ. 1236
Άρθρο δεύτερο Σελ. 1236
Άρθρο τρίτο Σελ. 1237
Ν 1406/1983
Ολοκλήρωση της δικαιοδοσίας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, συγκρότηση Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και ρύθμιση μερικών άλλων θεμάτων
[Άρθρα 1-11, 31-32, 38, 40] Σελ. 1239
Ν 702/1977
Περί υπαγωγής υποθέσεων εις τα διοικητικά δικαστήρια, αντικαταστάσεως, τροποποιήσεως και καταργήσεως διατάξεων του ΝΔ 170/1973 περί του Συμβουλίου της Επικρατείας
[Άρθρα 1-5Α, 7, 33, 36-37] Σελ. 1247
ΝΔ 356/1974
Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ – Εισαγωγικαί Διατάξεις [Άρθρα 1-8] Σελ. 1256
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ – Διοικητική Εκτέλεσις [Άρθρα 9-72] Σελ. 1263
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ – Ανακοπαί [Άρθρα 73-75] Σελ. 1291
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ – Έξοδα Εκτελέσεως [Άρθρα 76-79] Σελ. 1293
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ – Πειθαρχικαί Διατάξεις [Άρθρα 80-81] Σελ. 1294
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΚΤΟΝ – Διαγραφή χρεών [Άρθρο 82] Σελ. 1295
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΒΔΟΜΟΝ – Συμψηφισμός [Άρθρο 83] Σελ. 1298
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΟΓΔΟΟΝ – Κοινοποίησις και εκπροσώπησις Δημοσίου [Άρθρα 84-85] Σελ. 1299
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΝΑΤΟΝ – Εγγυηταί - Μισθωταί - Υπομισθωταί [Άρθρα 86-88] Σελ. 1300
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΚΑΤΟΝ – Γενικαί Διατάξεις [Άρθρα 89-93] Σελ. 1301
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΝΔΕΚΑΤΟΝ – Τελικαί Διατάξεις [Άρθρα 94-95] Σελ. 1302
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ)
ΤΙΤΛΟΣ Ι
Κοινές διατάξεις [Άρθρα 1-8] Σελ. 1309
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ
Διατάξεις περί δημοκρατικών αρχών [Άρθρα 9-12] Σελ. 1312
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ
Διατάξεις περί των θεσμικών οργάνων [Άρθρα 13-19] Σελ. 1314
ΤΙΤΛΟΣ ΙV
Διατάξεις περί των ενισχυμένων συνεργασιών [Άρθρα 20] Σελ. 1319
ΤΙΤΛΟΣ V
Γενικές διατάξεις για την εξωτερική δράση της Ένωσης και ειδικές διατάξεις σχετικά με την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας Σελ. 1320
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – Γενικές διατάξεις για την εξωτερική δράση της Ένωσης [Άρθρα 21-22] Σελ. 1320
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – Ειδικές διατάξεις σχετικά με την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας [Άρθρα 23-46] Σελ. 1322
ΤΙΤΛΟΣ VI
Τελικές διατάξεις [Άρθρα 47-55] Σελ. 1332
Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΟΙ ΑΡΧΕΣ [Άρθρο 1] Σελ. 1338
ΤΙΤΛΟΣ Ι
Κατηγορίες και τομείς αρμοδιοτήτων της Ένωσης [Άρθρα 2-6] Σελ. 1338
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ
Διατάξεις γενικής εφαρμογής [Άρθρα 7-17] Σελ. 1341
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕNΕΙΑ ΤΗΣ ΕNΩΣΗΣ [Άρθρα 18-25] Σελ. 1343
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ [Άρθρα 26-197] Σελ. 1345
ΤΙΤΛΟΣ Ι
Η εσωτερική αγορά [Άρθρα 26-27] Σελ. 1345
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ
Η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων [Άρθρα 28-29] Σελ. 1346
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – Η τελωνειακή ένωση [Άρθρα 30-32] Σελ. 1346
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – Η τελωνειακή συνεργασία [Άρθρο 33] Σελ. 1347
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – Η απαγόρευση των ποσοτικών περιορισμών μεταξύ των κρατών μελών [Άρθρα 34-37] Σελ. 1347
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ
Η γεωργία και η αλιεία [Άρθρα 38-44] Σελ. 1348
ΤΙΤΛΟΣ IV
Η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων [Άρθρα 45-66] Σελ. 1351
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – Οι εργαζόμενοι [Άρθρα 45-48] Σελ. 1351
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – Το δικαίωμα εγκαταστάσεως [Άρθρα 49-55] Σελ. 1352
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – Οι υπηρεσίες [Άρθρα 56-62] Σελ. 1354
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – Κεφάλαια και πληρωμές [Άρθρα 63-66] Σελ. 1356
ΤΙΤΛΟΣ V
Ο χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης [Άρθρα 67-89] Σελ. 1357
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – Γενικές διατάξεις [Άρθρα 67-76] Σελ. 1357
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – Πολιτικές σχετικά με τους ελέγχους στα σύνορα, το άσυλο και τη μετανάστευση [Άρθρα 77-80] Σελ. 1359
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – Δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις [Άρθρο 81] Σελ. 1361
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – Δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις [Άρθρα 82-86] Σελ. 1362
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 – Αστυνομική συνεργασία [Άρθρα 87-89] Σελ. 1366
ΤΙΤΛΟΣ VΙ
Οι μεταφορές [Άρθρα 90-100] Σελ. 1367
ΤΙΤΛΟΣ VΙΙ
Kοινοί κανόνες για τον ανταγωνισμό, τη φορολογία και την προσέγγιση των νομοθεσιών [Άρθρα 101-118] Σελ. 1370
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – Κανόνες ανταγωνισμού [Άρθρα 101-109] Σελ. 1370
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – Φορολογικές διατάξεις [Άρθρα 110-113] Σελ. 1374
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – Η προσέγγιση των νομοθεσιών [Άρθρα 114-118] Σελ. 1375
ΤΙΤΛΟΣ VΙΙΙ
Οικονομική και νομισματική πολιτική [Άρθρο 119] Σελ. 1377
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – Οικονομική πολιτική [Άρθρα 120-126] Σελ. 1377
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – Νομισματική πολιτική [Άρθρα 127-133] Σελ. 1382
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – Θεσμικές διατάξεις [Άρθρα 134-135] Σελ. 1384
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – Ειδικές διατάξεις για τα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ [Άρθρα 136-138] Σελ. 1385
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 – Μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 139-144] Σελ. 1386
ΤΙΤΛΟΣ ΙΧ
Απασχόληση [Άρθρα 145-150] Σελ. 1390
ΤΙΤΛΟΣ Χ
Κοινωνική πολιτική [Άρθρα 151-161] Σελ. 1392
ΤΙΤΛΟΣ ΧΙ
Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο [Άρθρα 162-164] Σελ. 1396
ΤΙΤΛΟΣ ΧΙΙ
Παιδεία, επαγγελματική εκπαίδευση, νεολαία και αθλητισμός [Άρθρα 165-166] Σελ. 1397
ΤΙΤΛΟΣ ΧΙΙΙ
Πολιτισμός [Άρθρο 167] Σελ. 1398
ΤΙΤΛΟΣ ΧΙV
Δημόσια υγεία [Άρθρο 168] Σελ. 1399
ΤΙΤΛΟΣ ΧV
Προστασία των καταναλωτών [Άρθρο 169] Σελ. 1401
ΤΙΤΛΟΣ XVΙ
Διευρωπαϊκά δίκτυα [Άρθρα 170-172] Σελ. 1401
ΤΙΤΛΟΣ ΧVΙI
Βιομηχανία [Άρθρο 173] Σελ. 1402
ΤΙΤΛΟΣ XVIIΙ
Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή [Άρθρα 174-178] Σελ. 1403
ΤΙΤΛΟΣ XΙΧ
Έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη και διάστημα [Άρθρα 179-190] Σελ. 1404
ΤΙΤΛΟΣ XΧ
Περιβάλλον [Άρθρα 191-193] Σελ. 1407
ΤΙΤΛΟΣ ΧΧΙ
Ενέργεια [Άρθρο 194] Σελ. 1409
ΤΙΤΛΟΣ ΧΧΙΙ
Τουρισμός [Άρθρο 195] Σελ. 1410
ΤΙΤΛΟΣ XXIIΙ
Πολιτική προστασία [Άρθρο 196] Σελ. 1410
ΤΙΤΛΟΣ ΧΧΙV
Διοικητική συνεργασία [Άρθρο 197] Σελ. 1411
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΕΡΠΟΝΤΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΩΝ [Άρθρα 198-204] Σελ. 1412
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ [Άρθρα 205-222] Σελ. 1413
ΤΙΤΛΟΣ Ι
Γενικές διατάξεις για την εξωτερική δράση της Ένωσης [Άρθρο 205] Σελ. 1413
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ
Η κοινή εμπορική πολιτική [Άρθρα 206-207] Σελ. 1414
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ
Η συνεργασία με τρίτες χώρες και η ανθρωπιστική βοήθεια [Άρθρα 208-214] Σελ. 1415
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – Η συνεργασία για την ανάπτυξη [Άρθρα 208-211] Σελ. 1415
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – Η οικονομική, Χρηματοοικονομική και τεχνική συνεργασία με τρίτες χώρες [Άρθρα 212-213] Σελ. 1416
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – Η ανθρωπιστική βοήθεια [Άρθρο 214] Σελ. 1417
ΤΙΤΛΟΣ ΙV
Περιοριστικά μέτρα [Άρθρο 215] Σελ. 1417
ΤΙΤΛΟΣ V
Οι διεθνείς συμφωνίες [Άρθρα 216-219] Σελ. 1418
ΤΙΤΛΟΣ VI
Σχέσεις της Ένωσης με διεθνείς οργανισμούς και τρίτες χώρες και αντιπροσωπείες της Ένωσης [Άρθρα 220-221] Σελ. 1421
ΤΙΤΛΟΣ VIΙ
Ρήτρα αλληλεγγύης [Άρθρο 222] Σελ. 1421
ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 223-334] Σελ. 1422
ΤΙΤΛΟΣ Ι
Θεσμικές διατάξεις [Άρθρα 223-308] Σελ. 1422
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – Τα θεσμικά όργανα [Άρθρα 223-287] Σελ. 1422
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – Νομικές πράξεις της Ένωσης, διαδικασίες θέσπισης και άλλες διατάξεις [Άρθρα 288-299] Σελ. 1440
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – Τα συμβουλευτικά όργανα της Ένωσης [Άρθρα 300-307] Σελ. 1445
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων [Άρθρο 308] Σελ. 1448
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ
Δημοσιονομικές διατάξεις [Άρθρο 310-325] Σελ. 1448
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – Οι ίδιοι πόροι της Ένωσης [Άρθρο 311] Σελ. 1449
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο [Άρθρο 312] Σελ. 1449
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – Ο ετήσιος προϋπολογισμός της Ένωσης [Άρθρα 313-316] Σελ. 1450
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – Εκτέλεση του προϋπολογισμού και απαλλαγή [Άρθρα 317-319] Σελ. 1453
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 – Κοινές διατάξεις [Άρθρα 320-324] Σελ. 1454
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 – Καταπολέμηση της απάτης [Άρθρο 325] Σελ. 1455
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ
Ενισχυμένες συνεργασίες [Άρθρα 326-334] Σελ. 1455
ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ
ΓΕNΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 335-358] Σελ. 1458
Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2012/C 362/02)
TΙΤΛΟΣ Ι
Αξιοπρέπεια [Άρθρα 1-5] Σελ. 1466
TΙΤΛΟΣ ΙΙ
Ελευθερίες [Άρθρα 6-19] Σελ. 1467
TΙΤΛΟΣ ΙΙΙ
Ισότητα [Άρθρα 20-26] Σελ. 1469
ΤΙΤΛΟΣ IV
Αλληλεγγύη [Άρθρα 27-38] Σελ. 1470
ΤΙΤΛΟΣ V
Δικαιώματα των πολιτών [Άρθρα 39-46] Σελ. 1471
ΤΙΤΛΟΣ VI
Δικαιοσύνη [Άρθρα 47-50] Σελ. 1473
ΤΙΤΛΟΣ VII
Γενικές διατάξεις που διέπουν την ερμηνεία και την εφαρμογή του Χάρτη [Άρθρα 51-54] Σελ. 1473
Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ)
Άρθρο πρώτον [Άρθρο 1] Σελ. 1476
ΤΙΤΛΟΣ Ι
Δικαιώματα και ελευθερίες [Άρθρα 2-18] Σελ. 1477
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου [Άρθρα 19-51] Σελ. 1481
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ
Διάφορες διατάξεις [Άρθρα 52-59] Σελ. 1489
Άρθρο δεύτερον Σελ. 1491
Πρώτο Πρωτόκολλο ΕΣΔΑ
Προστασία ιδιοκτησίας [Άρθρο 1] Σελ. 1492
Δικαίωμα στην εκπαίδευση [Άρθρο 2] Σελ. 1492
Δικαίωμα για ελεύθερες εκλογές [Άρθρο 3] Σελ. 1492
Εδαφική εφαρμογή [Άρθρο 4] Σελ. 1492
Σχέσεις με τη Σύμβαση [Άρθρο 5] Σελ. 1493
Υπογραφή και επικύρωση [Άρθρο 6] Σελ. 1493
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Α) ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΒΔ της 19.4/1.5.1835
Περί του Εμπορικού Νόμου
[Άρθρα 1-69, 90-101]
ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ - ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ
Περί των Εμπόρων [Άρθρο 1] Σελ. 1497
[Άρθρα 2-7. Καταργήθηκαν] Σελ. 1497
TMHMA ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Περί Εμπορικών Βιβλίων [Άρθρα 8-17] Σελ. 1497
TMHMA ΤΡΙΤΟΝ
Περί εταιριών Σελ. 1499
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
Περί διαφόρων εταιριών και των κανόνων αυτών [Άρθρα 18-50] Σελ. 1499
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Περί των μεταξύ συνεταίρων διαφορών και περί του τρόπου της κρίσεως αυτών [Άρθρα 51-64] Σελ. 1500
ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟΝ
Περί χωρισμού υπαρχόντων [Άρθρα 65-69] Σελ. 1500
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟΝ
Περί παραγγελιοδόχων Σελ. 1501
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
Περί των παραγγελιοδόχων εν γένει [Άρθρα 90-94] Σελ. 1501
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Περί των παραγγελιοδόχων των αναδεχομένων την διά γης ή δι’ ύδατος μετακόμισιν [Άρθρα 95-101] Σελ. 1501
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
Περί του αγωγιάτου [Άρθρα 102-107] Σελ. 1502
TMHMA ΕΒΔΟΜΟΝ
Περί Αγοράς και Πωλήσεως Σελ. 1503
ΒΔ της 2/14.5.1835
Περί αρμοδιότητος Εμποροδικείων
[Άρθρα 1-3] Σελ. 1504
ΠΔ 131/2003
Ηλεκτρονικό εμπόριο
Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 1-2] Σελ. 1506
ΙΙ. ΑΡΧΕΣ – 1. Εγκατάσταση και πληροφόρηση [Άρθρα 3-4] Σελ. 1509
2. Εμπορικές επικοινωνίες [Άρθρα 5-14] Σελ. 1510
ΙΙΙ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ [Άρθρα 15-21] Σελ. 1513
Β) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Ν 1733/1987
Μεταφορά τεχνολογίας, εφευρέσεις, τεχνολογική καινοτομία και σύσταση Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας
[Άρθρα 1, 5-23]
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (Ο.Β.Ι.) [Άρθρο 1] Σελ. 1516
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ [Άρθρα 5-18] Σελ. 1517
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – Γενικές Διατάξεις - Δικαιούχοι [Άρθρα 5-6] Σελ. 1517
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – Διαδικασία χορήγησης Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας [Άρθρα 7-9] Σελ. 1519
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ – Δικαιώματα από το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και διάρκεια ισχύος του [Άρθρα 10-11] Σελ. 1522
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ – Διαδοχή και άδειες εκμετάλλευσης [Άρθρα 12-14] Σελ. 1523
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ – Ακυρότητα - Έκπτωση - Προστασία [Άρθρα 15-17Ζ΄] Σελ. 1525
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ – Δίπλωμα τροποποίησης [Άρθρο 18] Σελ. 1531
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ [Άρθρα 19-20] Σελ. 1532
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – Πιστοποιητικό υποδείγματος χρησιμότητας [Άρθρο 19] Σελ. 1532
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – Τεχνικοί νεωτερισμοί και βραβεία [Άρθρα 20] Σελ. 1533
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ [Άρθρα 21-22] Σελ. 1534
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ [Άρθρο 23] Σελ. 1535
Ν 4072/2012
Για τα Σήματα
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΣΗΜΑΤΑ [Άρθρα 121-196] Σελ. 1537
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – Έννοια και προϋποθέσεις προστασίας [Άρθρα 121-124] Σελ. 1537
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – Περιεχόμενο δικαιώματος - Έκταση προστασίας [Άρθρα 125-130] Σελ. 1539
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – Το σήμα ως περιουσιακό αγαθό [Άρθρα 131-133] Σελ. 1542
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ – Διαδικασία καταχώρισης [Άρθρα 134-149] Σελ. 1543
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ – Προσβολή σήματος [Άρθρα 150-158] Σελ. 1551
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ – Παραίτηση, έκπτωση από το δικαίωμα, ακυρότητα [Άρθρα 159-162] Σελ. 1556
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ – Συλλογικά σήματα [Άρθρο 163] Σελ. 1558
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ – Διεθνή σήματα [Άρθρα 164-174] Σελ. 1559
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ – Κοινοτικό σήμα [Άρθρα 175-176] Σελ. 1562
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ – Σήματα αλλοδαπών καταθετών [Άρθρο 177] Σελ. 1563
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IA΄ – Ειδικές, μεταβατικές και τελικές διατάξεις [Άρθρα 178-183] Σελ. 1564
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄ – Σήμα ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών [Άρθρα 184-196] Σελ. 1566
[Άρθρο 330 - Κωδικοποίηση ρυθμίσεων - Έναρξη ισχύος] Σελ. 1575
Παραρτήματα Σελ. 1576
Γ) ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
α) Αθέμιτος ανταγωνισμός
Ν 146/1914
Περί αθεμίτου ανταγωνισμού
[Άρθρα 1-24] Σελ. 1589
β) Ελεύθερος ανταγωνισμός
Ν 3959/2011
Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Αντικείμενο ρυθμίσεων [Άρθρα 1-5] Σελ. 1597
Δ) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Ν 2251/1994
Προστασία των καταναλωτών
[Άρθρο 1] Σελ. 1611
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ [Άρθρα 2-9θ] Σελ. 1612
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 10-15] Σελ. 1656
Ε) ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
ΚΝ 2190/1920
Περί Ανωνύμων Εταιρειών
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1ον – Γενικαί διατάξεις [Άρθρα 1-17β] Σελ. 1678
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 2ον – Διοικητικόν Συμβούλιον [Άρθρα 18-24] Σελ. 1713
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3ον – Γενικαί συνελεύσεις [Άρθρα 25-35γ] Σελ. 1721
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 4ον – Ελεγκταί και δικαιώματα μειοψηφίας [Άρθρα 36-40ε] Σελ. 1736
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 5ον – Βιβλία, ισολογισμός και διάθεσις κερδών [Άρθρα 41-46α] Σελ. 1741
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 6ον – Διάλυσις και εκκαθάρισις [Άρθρα 47-49γ] Σελ. 1750
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 7ον – Αλλοδαπαί ανώνυμοι εταιρείαι [Άρθρα 50-50ε] Σελ. 1757
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 8ον – Κρατική εποπτεία [Άρθρα 51-53α] Σελ. 1761
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 9ον – Ποινικαί διατάξεις [Άρθρα 54-63δ] Σελ. 1762
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 10ον – [Άρθρα 64-67] Σελ. 1766
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 11ον – Συγχώνευση Ανώνυμων Εταιρειών [Άρθρο 68] Σελ. 1768
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 11α – Συγχώνευση με απορρόφηση [Άρθρα 69-79α] Σελ. 1769
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 11β – Συγχώνευση με σύσταση νέας Ανώνυμης Εταιρείας [Άρθρο 80] Σελ. 1779
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 12ον – Διάσπαση Ανώνυμων Εταιρειών [Άρθρο 81] Σελ. 1779
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 12α – Διάσπαση με απορρόφηση [Άρθρα 82-87] Σελ. 1780
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 12β – Διάσπαση με σύσταση νέων Ανώνυμων Εταιρειών [Άρθρο 88] Σελ. 1785
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 12γ – Διάσπαση με απορρόφηση και σύσταση νέων ΑΕ [Άρθρο 89] Σελ. 1786
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 13 – Ενοποιημένοι λογαριασμοί (Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις) [Άρθρα 90-109] Σελ. 1786
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 – Ετήσιοι και ενοποιημένοι λογαριασμοί (οικονομικές καταστάσεις) των Πιστωτικών Ιδρυμάτων και λοιπών άλλων χρηματοδοτικών ιδρυμάτων [Άρθρα 110-133] Σελ. 1789
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 – Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) [Άρθρα 134-143] Σελ. 1790
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 – Εκθέσεις πληρωμών σε κυβερνήσεις [Άρθρα 144-146] Σελ. 1793
N 3190/1955
Περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης
[Άρθρα 1-61α]
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α’ – Γενικαί διατάξεις [Άρθρα 1-5] Σελ. 1800
ΚΕΦΑΛΑΙΟN Β’ – Σύστασις της εταιρίας [Άρθρα 6-9] Σελ. 1801
KEΦΑΛΑΙΟΝ Γ’ – Οργάνωσις και διοίκησις της εταιρείας [Άρθρα 10-26] Σελ. 1806
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ’ – Δικαιώματα και υποχρεώσεις των εταίρων [Άρθρα 27-37] Σελ. 1811
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε’ – Τροποποίησις της εταιρικής συμβάσεως [Άρθρα 38-43α] Σελ. 1814
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ’ – Διάλυσις και εκκαθάρισις [Άρθρα 44-50α] Σελ. 1816
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ’ – Μετατροπή εταιρειών εις εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης [Άρθρα 51-53] Σελ. 1819
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η’ – Συγχώνευσις εταιριών περιωρισμένης ευθύνης [Άρθρα 54-55] Σελ. 1821
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ’ – Φορολογικαί διατάξεις [Άρθρο 56] Σελ. 1821
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι’ – Αλλοδαπαί εταιρείαι [Άρθρα 57-59] Σελ. 1822
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ’ – Ποινικαί διατάξεις [Άρθρα 60] Σελ. 1822
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΒ’ – Μεταβατικαί διατάξεις [Άρθρα 61-61α] Σελ. 1823
Ν 4072/2012 (άρθρα 43-120)
Για τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρίες
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Σελ. 1828
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 43-48] Σελ. 1828
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ [Άρθρα 49-54] Σελ. 1830
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ [Άρθρα 55-67] Σελ. 1832
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ - Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ [Άρθρα 68-74] Σελ. 1835
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ – ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ [Άρθρα 75-82] Σελ. 1837
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΛΛΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ [Άρθρα 83-93] Σελ. 1840
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ – ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ [Άρθρα 94-95] Σελ. 1844
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ – ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΣ [Άρθρα 96-101] Σελ. 1844
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’ – ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ [Άρθρα 102-105] Σελ. 1846
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’ – ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ - ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ [Άρθρα 106-115] Σελ. 1847
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙA’ – ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ [Άρθρα 116-118] Σελ. 1851
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ’ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ, ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 119-120] Σελ. 1856
[Άρθρο 330 - Κωδικοποίηση ρυθμίσεων - Έναρξη ισχύος] Σελ. 1857
Ν 4072/2012 (άρθρα 249-294)
Για τις Προσωπικές Εμπορικές Εταιρείες
ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Σελ. 1860
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ [Άρθρα 249-270] Σελ. 1860
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ [Άρθρα 271-284] Σελ. 1865
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – ΑΦΑΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ [Άρθρα 285-292] Σελ. 1868
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ – ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ [Άρθρα 293-294] Σελ. 1870
[Άρθρο 330 - Κωδικοποίηση ρυθμίσεων - Έναρξη ισχύος] Σελ. 1870
ΣΤ) ΔΙΚΑΙΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ
Ν 5325/1932
Περί συναλλαγματικής και γραμματίου εις διαταγήν
ΤΙΤΛΟΣ Ι
Περί συναλλαγματικής Σελ. 1873
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α’ – Περί εκδόσεως και τύπου συναλλαγματικής [Άρθρα 1-10] Σελ. 1873
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β’ – Περί οπισθογραφήσεως [Άρθρα 11-20] Σελ. 1875
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ’ – Περί αποδοχής [Άρθρα 21-29] Σελ. 1876
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ’ – Περί τριτεγγυήσεως [Άρθρα 30-32] Σελ. 1878
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε’ – Περί λήξεως [Άρθρα 33-37] Σελ. 1878
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ’ – Περί πληρωμής [Άρθρα 38-42] Σελ. 1879
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ’ – Περί αναγωγής ελλείψει αποδοχής και ελλείψει πληρωμής [Άρθρα 43-54] Σελ. 1880
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η’ – Περί παρεμβάσεως [Άρθρα 55-63] Σελ. 1884
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ’ – Περί πλειόνων αντιτύπων και αντιγράφων [Άρθρα 64-68] Σελ. 1886
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι’ – Περί αλλοιώσεων [Άρθρο 69] Σελ. 1887
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ’ – Περί παραγραφής [Άρθρα 70-71] Σελ. 1887
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΒ’ – Γενικαί διατάξεις [Άρθρα 72-74] Σελ. 1888
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ
Περί γραμματίου εις διαταγήν [Άρθρα 75-78] Σελ. 1888
ΤΙΤΛΟΣ IIΙ
Ειδικαί διατάξεις [Άρθρα 79-89] Σελ. 1889
ΤΙΤΛΟΣ IV
Διατάξεις Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου [Άρθρα 90-96] Σελ. 1891
Τελικαί διατάξεις [Άρθρα 97-100] Σελ. 1892
ΝΔ της 17.7/13.8.1923
Περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιρειών
[Άρθρα 68-95]
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η΄ – Περί δικαιογράφων εις τον κομιστήν και εις διαταγήν Σελ. 1893
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤOΝ
Γενικαί διατάξεις [Άρθρο 68] Σελ. 1893
ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Περί ανωνύμων χρεωγράφων [Άρθρα 69-75. Καταργήθηκαν] Σελ. 1893
ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ
Περί δικαιογράφων εις διαταγήν [Άρθρα 76-80] Σελ. 1894
ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟΝ
Περί απωλείας δικαιογράφων εις διαταγήν [Άρθρα 81-86. Καταργήθηκαν] Σελ. 1894
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ’ – Δικονομικαί διατάξεις [Άρθρα 87-94] Σελ. 1894
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι’ – Ποινικαί και τελικαί διατάξεις [Άρθρο 95] Σελ. 1895
Ν 5960/1933
Περί Επιταγής
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α’ – Περί εκδόσεως και τύπου της επιταγής [Άρθρα 1-13] Σελ. 1896
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β’ – Περί μεταβιβάσεως [Άρθρα 14-24] Σελ. 1898
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ’ – Περί τριτεγγυήσεως [Άρθρα 25-27] Σελ. 1899
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ’ – Περί εμφανίσεως και πληρωμής [Άρθρα 28-36] Σελ. 1900
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε’ – Περί διγράμμου επιταγής και περί επιταγής εις λογαριασμόν [Άρθρα 37-39] Σελ. 1901
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ’ – Περί αναγωγής ελλείψει πληρωμής [Άρθρα 40-48] Σελ. 1902
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ΄ – Περί πλειόνων αντιτύπων [Άρθρα 49-50] Σελ. 1905
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η΄ – Περί αλλοιώσεων [Άρθρο 51] Σελ. 1905
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ΄ – Περί παραγραφής [Άρθρα 52-53] Σελ. 1905
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι’ – Γενικαί διατάξεις [Άρθρα 54-57] Σελ. 1906
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ’ – Πρόσθετοι διατάξεις [Άρθρα 58-69] Σελ. 1906
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΒ’ – Διατάξεις Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου [Άρθρα 70-76] Σελ. 1907
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΓ’ – Δικονομικαί, φορολογικαί και ποινικαί διατάξεις [Άρθρα 77-80] Σελ. 1908
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΔ’ – Τελικαί Διατάξεις [Άρθρα 81-82] Σελ. 1909
Ζ) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Ν 2496/1997
Ασφαλιστική σύμβαση, τροποποιήσεις της νομοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις
[Άρθρα 1-33]
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Ασφαλιστική Σύμβαση Σελ. 1911
Τμήμα Πρώτο
Γενικές διατάξεις [Άρθρα 1-10] Σελ. 1911
Τμήμα Δεύτερο
Ασφάλιση ζημιών [Άρθρα 11-26] Σελ. 1917
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – Γενικές διατάξεις [Άρθρα 11-18] Σελ. 1917
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – Είδη ασφάλισης ζημιών [Άρθρα 19-26] Σελ. 1920
Τμήμα Τρίτο
Ασφάλιση προσώπων [Άρθρα 27-32] Σελ. 1923
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – Γενικές Διατάξεις [Άρθρο 27] Σελ. 1923
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – Ασφάλιση ζωής [Άρθρα 28-30] Σελ. 1923
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ – Ασφάλιση ατυχημάτων και ασθενειών [Άρθρα 31-32] Σελ. 1924
Τμήμα Τέταρτο
Τελικές διατάξεις [Άρθρο 33] Σελ. 1925
ΠΔ 237/1986
Κωδικοποίηση των διατάξεων περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως οχημάτων
[Άρθρα 1-37α]
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – Γενικές Διατάξεις [Άρθρα 1-15] Σελ. 1926
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – Επικουρικό Κεφάλαιο [Άρθρα 16-25] Σελ. 1942
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ – Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης [Άρθρα 26-34α] Σελ. 1949
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ – Συνοριακή Ασφάλιση [Άρθρα 35-37α] Σελ. 1959
Η) ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Ν 3588/2007
Πτωχευτικός Κώδικας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Η κήρυξη της πτώχευσης [Άρθρα 1-14] Σελ. 1964
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Συνέπειες της πτώχευσης [Άρθρα 15-51] Σελ. 1970
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ – Όργανα της πτώχευσης [Άρθρα 52-88] Σελ. 1979
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Εξέλεγξη των πιστώσεων [Άρθρα 89-95] Σελ. 1994
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ – Eιδικές διατάξεις επί νομικών προσώπων [Άρθρα 96-98] Σελ. 1997
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης [Άρθρα 99-106ια] Σελ. 1998
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ – Σχέδιο αναδιοργάνωσης [Άρθρα 107-131] Σελ. 2014
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ – Η εκκαθάριση της περιουσίας του οφειλέτη και η διανομή [Άρθρα 132-161] Σελ. 2021
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ – Απλοποιημένη διαδικασία επί πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου [Άρθρα 162-163] Σελ. 2033
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ – Η περάτωση της πτώχευσης [Άρθρα 164-167] Σελ. 2034
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ – Η απαλλαγή του οφειλέτη φυσικού προσώπου [Άρθρα 167-170α] Σελ. 2035
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ – Ποινικές διατάξεις [Άρθρα 171-177] Σελ. 2037
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ – Τελικές και μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 178-182] Σελ. 2039
ΠΔ 133/2016
Ρύθμιση του επαγγέλματος του διαχειριστή αφερεγγυότητας
[Άρθρα 1-29] Σελ. 2045
Θ) ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ
ΠΔ 34/1995
Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων
[Άρθρα 1-67] Σελ. 2063
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Ν 2112/1920
Περί υποχρεωτικής καταγγελίας συμβάσεως εργασίας ιδιωτικών υπαλλήλων
[Άρθρα 1-12] Σελ. 2101
ΒΔ της 16/18.7.1920
Περί επεκτάσεως του Ν 2112 «Περί καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας των ιδιωτικών υπαλλήλων» και επί των εργατών, τεχνιτών και υπηρετών
[Άρθρα 1-11] Σελ. 2107
Ν 3198/1955
Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί καταγγελίας της σχέσεως εργασίας διατάξεων
[Άρθρα 1-12] Σελ. 2111
ΕΝΙΑΙΟ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 2119
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.