ΠΛΟΙΟ ΥΠΟ ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ

  • Συγγραφέας: Κ. Γιαννόπουλος
  • Έκδοση: 2003
  • Σελίδες: 112
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€15.00 Φυσικά πρόσωπα
€15.00 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Η παρούσα μελέτη έχει ως αντικείμενο το ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς του ναυπηγούμενου πλοίου.

Στο πρώτο κεφάλαιο δίνονται οι σχετικοί ορισμοί και εντοπίζονται οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ του έτοιμου (αποπερατωμένου) και του ναυπηγούμενου (υπό κατασκευή) πλοίου.

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρατίθενται και ερμηνεύονται οι εφαρμοστέες φορολογικές διατάξεις για διάφορα θέματα, όπως προξενικά ναυτιλιακά τέλη, ΦΠΑ, φορολογία χαρτοσήμου, ΚΒΣ κ.λπ.

Στο τέλος διερευνάται το ζήτημα της ισχύος των ανωτέρω διατάξεων σε περίπτωση που το εν λόγω πλοίο καταχωρηθεί στο νηολόγιο (εγκριτική πράξη) ως αποπερατωμένο.

Δεδομένης της αναγκαίας αντιπαραβολής του καθεστώτος του ναυπηγούμενου προς αυτό του αποπερατωμένου πλοίου, η μελέτη καθίσταται χρήσιμη και για εκείνον που ενδιαφέρεται για τη φορολογική αντιμετώπιση του έτοιμου πλοίου.

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α~ 
Εισαγωγή - Γενικοί ορισμοί |11 
1. Ναυπηγούμενο (υπό κατασκευή) πλοίο | 14 
2. Πλοίο έτοιμο και πλοίο ναυπηγούμενο - Ομοιότητες και διαφορές | 16 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β~ 
Α. Το ισχύον φορολογικό καθεστώς του ναυπηγούμενου (υπό κατασκευή) πλοίου  
1. Φορολογία εισοδήματος κατά το ν. 27/1975 | 19 
α. Οι εφαρμοστέες διατάξεις| 19 
β. Η ερμηνεία τους| 25 
2. Φορολογία εισοδήματος πλοίων κατά το διεθνές φορολογικό δίκαιο | 30 
Β. Προξενικά ναυτιλιακά τέλη κατά το ν.δ. 952/1971 | 31 
1. Οι εφαρμοστέες διατάξεις| 31 
2. Η ερμηνεία τους| 32 
Γ. Φορολογία προστιθέμενης αξίας κατά το ν. 2589/2000 | 37 
1. Οι εφαρμοστέες διατάξεις| 37 
2. Η ερμηνεία τους| 39 
Δ. Φορολογία Χαρτοσήμου | 41 
1. Οι εφαρμοστέες διατάξεις| 41 
2. Η ερμηνεία τους| 48 
Ε. Φορολογία συγκέντρωσης κεφαλαίων κατά το ν. 1676/1986 | 53 
1. Οι εφαρμοστέες διατάξεις| 53 
2. Η ερμηνεία τους| 54 
ΣΤ. Φορολογία μεταβίβασης πλοίων κατά το ν. 1587/1950 | 57 
1. Οι εφαρμοστέες διατάξεις| 57 
2. Η ερμηνεία τους| 60 
Ζ. Φορολογία κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών κατά το ν. 2961/2001 | 60 
Η. Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992) | 67 
Θ. Το άρθρο 13 του, έχοντος αυξημένη τυπική δύναμη, ν.δ. 2687/1953 (Α) και οι, φορολογικού περιεχομένου, όροι των εγκριτικών πράξεων, οι οποίες εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του (Β) | 69 
Ι. Επίμετρο: Κι αν το υπό ναυπήγηση πλοίο, αντί να εμφανιστεί και να καταχωριστεί (στο νηολόγιο, στην εγκριτική πράξη) ως υπό ναυπήγηση, εμφανίστηκε και καταχωρίστηκε ως έτοιμο (αποπερατωμένο) πλοίο, τούτο δεν υπόκειται στις πιο πάνω φορολογίες | 75 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ~ 
Επίλογος|84 
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.