ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ

  • Περιγραφή, ανάλυση και εκτίμηση δεδομένων
  • Οι Αριθμοδείκτες και η σημασία τους
  • Τεχνικές αποτίμησης των επιχειρήσεων
  • Ορισμοί - Παραδείγματα - Πρακτική εφαρμογή
Για λογιστές, φοροτεχνικούς, δικηγόρους και αναλυτές
  • Συγγραφέας: Β. Μιχελινάκης
  • Έκδοση: 2013
  • Σελίδες: 144
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€20.00 Φυσικά πρόσωπα
€30.00 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Το βιβλίο «Διαβάζοντας έναν Ισολογισμό» της Οικονομικής Βιβλιοθήκης βοηθά τον αναγνώστη να αξιοποιήσει σωστά και ωφέλιμα τις λογιστικές πληροφορίες που αντλούνται από τις οικονομικές καταστάσεις η δημοσιότητα των οποίων προβλέπεται από το νόμο.

Τέτοιες οικονομικές καταστάσεις αποτελούν:

? ο ισολογισμός,

? η κατάσταση λογαριασμού «αποτελεσμάτων χρήσης»,

? ο «πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων» και

? το προσάρτημα ισολογισμού.

Στην εισαγωγή του βιβλίου Διαβάζοντας έναν Ισολογισμό, που αναφέρεται στη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων, καταγράφονται με την χρήση κατανοητών παραδειγμάτων όλοι οι συνηθισμένοι τρόποι και οι παραποιήσεις που επιχειρούνται στις οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι τρόποι με τους οποίους μπορούν να αποκαλυφθούν.

Στη συνέχεια, στο πρώτο μέρος του εγχειριδίου παρατίθενται τα εξής υποδείγματα των λογιστικών καταστάσεων σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ. Σχέδιο:

? Υπόδειγμα Ισολογισμού 31ης Δεκεμβρίου 2012,

? Κατάσταση Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης (Λ/80)

? Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (Λ/86)

? Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων (Λ/88) και

? Προσάρτημα Οικονομικών Καταστάσεων.

Η διευκρίνιση των ειδικότερων εννοιών και του ακριβούς περιεχομένου των ως άνω υποδειγμάτων και λογαριασμών δίνεται στο επόμενο κεφάλαιο του βιβλίου Διαβάζοντας έναν Ισολογισμό.

Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου Διαβάζοντας έναν Ισολογισμό παρουσιάζεται μία ολοκληρωμένη ανάλυση της οικονομικής διάρθρωσης της επιχείρησης μέσω της παρουσίασης των αντίστοιχων αριθμοδεικτών.

Στο τρίτο και τελευταίο μέρος του πρακτικού βοηθήματος Διαβάζοντας έναν Ισολογισμό, παρατίθενται εφαρμογές, χρησιμοποιώντας προσομοιώσεις παραδειγμάτων από σύγχρονα οικονομικά μοντέλα και δεδομένα. Συνήθως στα βιβλία παρουσιάζονται κάποιες ειδικά κατασκευασμένες για εκπαιδευτικούς λόγους καταστάσεις. Ωστόσο, οι συγγραφείς θεώρησαν σκόπιμο ότι είναι πιο χρήσιμη για τον αναγνώστη η εξαγωγή δεικτών και συμπερασμάτων από πραγματικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις που δημοσιεύονται στο ΦΕΚ. Από τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών που χρησιμοποιούνται ως παράδειγμα υπολογίστηκαν συγκεκριμένοι δείκτες χρηματοοικονομικής ανάλυσης με τη βοήθεια των οποίων εξάγονται και τα συμπεράσματα για την οικονομική κατάσταση των εν λόγω εταιρειών.

Το βιβλίο Διαβάζοντας έναν Ισολογισμό απευθύνεται σε μεγάλο κύκλο προσώπων. Εκτός από τους σπουδαστές οικονομικών σχολών, τους λογιστές ? φοροτεχνικούς, τους αναλυτές και τους δικηγόρους - νομικούς συμβούλους εταιρειών, ενδιαφερόμενοι μπορεί να είναι οι μέτοχοι και ειδικά οι μικρομέτοχοι μίας εταιρείας οι οποίοι μπορεί να μην συμμετέχουν στη διοίκησή της, αλλά θέλουν να γνωρίζουν ότι τα χρήματα που έχουν επενδύσει θα συνεχίσουν να τους αποφέρουν εισόδημα, όπως επίσης και ότι η χρηματική αξία της συμμετοχής τους θα συνεχίσει να αυξάνεται στα επόμενα χρόνια. Ωστόσο, πέρα των υφιστάμενων μετόχων ενδιαφερόμενοι είναι και οι επενδυτές του ευρύτερου περιβάλλοντος, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα να υπολογίσουν την απόδοση και την προοπτική μιας ενδεχόμενης επένδυσης στην εταιρεία αυτή. Επίσης, το έργο απευθύνεται σε όλους όσους είναι επιφορτισμένοι με το ελεγκτικό έργο είτε αυτοί είναι οι ορκωτοί ελεγκτές, είτε είναι το δημόσιο και ιδιαίτερα οι φορολογικές αρχές, οι οποίες ενδιαφέρονται μέσω της ελεγκτικής διαδικασίας να διαπιστώσουν αν έχουν εφαρμοστεί ορθά οι κανόνες και οι ρυθμίσεις που προβλέπει η φορολογική νομοθεσία. Τέλος, ενδιαφερόμενοι μπορεί να είναι οι πιστωτές της εταιρείας και ιδιαίτερα οι τράπεζες, οι οποίες πρέπει να είναι σε θέση να ελέγξουν και να εξασφαλίσουν ότι η εταιρεία θα έχει τη δυνατότητα να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την χρηματοδότησή της.

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα


ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Α. Η ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝΣελ. 1
Β. Η ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝΣελ. 6
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ  
Η ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  
Α. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝΣελ. 10
i. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣΣελ. 12
ii. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Λ/80)Σελ. 17
iii. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)Σελ. 20
iv. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)Σελ. 22
v. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝΣελ. 23
Β. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝΣελ. 37
1α. Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ)Σελ. 37
Ι. ΤΟ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΣελ. 37
ΙΙ. ΤΟ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΣελ. 39
ΙΙΙ. ΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑΣελ. 40
IV. OI ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣΣελ. 41
V. ΤΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑΣελ. 42
VI. TA ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑΣελ. 43
VII. ΟΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙΣελ. 43
1β. Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΠΑΘΗΤΙΚΟ)Σελ. 44
Ι. ΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΣελ. 44
ΙΙ. ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣΣελ. 45
ΙΙΙ. ΟΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣΣελ. 46
IV. ΟΙ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣΣελ. 47
V. ΟΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙΣελ. 48
2. Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣΣελ. 48
Ι. ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑΣελ. 48
ΙΙ. ΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑΣελ. 50
3. Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣΣελ. 52
Ι. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑΣελ. 53
ΙΙ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑΣελ. 55
4. Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝΣελ. 56
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ  
Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ  
Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗΣελ. 58
ΙΙ. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣελ. 59
ΙΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣΣελ. 61
1. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣΣελ. 64
2. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣΣελ. 66
IV. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣΣελ. 67
1. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗΣελ. 68
V. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣΣελ. 71
1. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ «ΒΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ»Σελ. 72
2. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ «ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ»Σελ. 74
VI. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣΣελ. 74
VII. ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΔΠΧΠ)Σελ. 76
VIIΙ. KYA 6511/172/2006 (ΦΕΚ B' 237/23.2.2006) «Δημοσιευόμενα Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία των Εταιρειών που συντάσσουν Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, σύμφωνα με τα υιοθετηθέντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ)»Σελ. 77
 
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ  
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  
I. ΕΙΣΑΓΩΓΗΣελ. 95
ΙΙ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ 1Σελ. 96
1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΟΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣελ. 103
2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥΣελ. 103
3. ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣΣελ. 104
Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣΣελ. 105
Β. ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣΣελ. 107
Γ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣΣελ. 109
4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΣελ. 110
ΙΙΙ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ 2Σελ. 110
A. ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣΣελ. 117
B. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣΣελ. 119
Γ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΣελ. 120
IV. ΕΦΑΡΜΟΓΗ 3Σελ. 121
I. ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝΣελ. 122
1. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΣελ. 125
2. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣΣελ. 125
3. ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣΣελ. 127
4. ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣΣελ. 128
5. ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣΣελ. 129
6. ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣΣελ. 129
V. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΣελ. 130
 
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 131
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.