ΔΙΚΑΙΟ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ

  • Συγγραφέας: Μ. Φεφές
  • Πρόλογος: Α.-Α. Μητροπούλου
  • Έκδοση: 2012
  • Σελίδες: 216
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€25.00 Φυσικά πρόσωπα
€35.00 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Το έργο αποτελεί μια πολύ σημαντική προσπάθεια ερμηνείας της νομοθεσίας για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς. Η αναφορά στον Ν 2810/2000 παρέχει στον συγγραφέα τα εργαλεία ανάλυσης ενός θεσμικού νόμου, τις διατάξεις του οποίου διατρέχουν οι αρχές και οι αξίες του συνεργατισμού, πάνω στις οποίες και οικοδομείται. Ο συγγραφέας προβαίνει εισαγωγικά σε μια επαρκή εξέταση των εννοιών των διεθνών συνεταιριστικών αρχών και αξιών, τις οποίες εγκλείει ο συνεταιριστικός θεσμός, όχι μόνον ως νομικό μόρφωμα, αλλά και ως οικονομική μονάδα και κοινωνική δημιουργία. Η κατανόηση της έννοιας και λειτουργίας του θεσμού αποτελεί κυρίαρχο στοιχείο στην ερμηνεία και εφαρμογή του Συνεταιριστικού Δικαίου, απαραίτητο τόσο για τους μελετητές όσο και για τους εφαρμοστές του δικαίου. Παρατίθεται επίσης και αναλύεται και ο πρόσφατος νόμος για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς (Ν 4015/2011). Ειδικότερα μετά το εισαγωγικό μέρος (Κεφ. 1), το έργο επιμερίζεται σε δώδεκα (12) περαιτέρω επί μέρους κεφάλαια ως εξής: στο Κεφ. 2 αναλύονται τα σχετικά με την έννοια και τη φύση του συνεταιρισμού, τις συνεταιριστικές αξίες και αρχές και τους συνεταιρισμούς κατά το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο Κεφ. 3 αποδίδονται τα γενικά στοιχεία των συνεταιρισμών: ορισμός, νομική προσωπικότητα, νομική βάση, αρχές, ευθύνη και κίνητρα, ενώ στο Κεφ. 4 εξετάζονται τα σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ συνεταιρισμών. Ακολουθεί το Κεφ. 5, όπου αναλύονται οι έννοιες της σύστασης και συγχώνευσης των συνεταιρισμών και ειδικότερα, η σύσταση ex novo, η συγχώνευση κατʼ άρθ. 21 και κατά τον Ν 4015/2011, η σχετική διαδικασία και οι συνέπειες, η συγχώνευση πρωτοβάθμιων συνεταιρισμών, η μετατροπή με συγχώνευση, οι ενώσεις (ΚΕΣΕ, ΚΑΣΟ) και συνεταιριστικές εταιρείες και τα όργανα συγχωνευομένων ή μετατρεπομένων συνεταιρισμών. Στο Κεφ. 6 εξετάζεται το ζήτημα της κρατικής εποπτείας και του Μητρώου των συνεταιρισμών και στο Κεφ. 7 τα σχετικά με το περιεχόμενο και τις διατυπώσεις δημοσιότητας του καταστατικού του συνεταιρισμού. Εν συνεχεία, στο Κεφ. 8 αναλύονται θέματα που αφορούν τα μέλη του συνεταιρισμού (απόκτηση ιδιότητας μέλους, σχέσεις μελών και συνεταιρισμού, απώλεια ιδιότητας μέλους κ.ά.) και ακολουθεί το Κεφ. 9 σχετικά με το κεφάλαιο του συνεταιρισμού (μερίδες, τίτλοι κ.λπ.). Στο Κεφ. 10 ο συγγραφέας εξετάζει και ερμηνεύει τις διατάξεις που αφορούν τα όργανα του αγροτικού συνεταιρισμού (Γενική Συνέλευση, Διοικητικό και Εποπτικό Συμβούλιο). Το Κεφ. 11 αναφέρεται στα οικονομικά θέματα του αγροτικού συνεταιρισμού (οικονομικές καταστάσεις, πλεόνασμα, κέρδος, αποθεματικά) και στο Κεφ. 12 αναλύονται τα σχετικά με τη λήξη, πτώχευση, λύση και εκκαθάριση και αλλαγή της νομικής μορφής του αγροτικού συνεταιρισμού. Το έργο ολοκληρώνεται από σχετικό Επίμετρο στο Κεφ. 13, ενώ ακολουθεί Παράρτημα Ν 2810/2010, σχετική βιβλιογραφία και ενιαίο αλφαβητικό ευρετήριο.

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα


ΠΡΟΛΟΓΟΣΣελ. VII
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗΣελ. 1
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ  
I) ΓΕΝΙΚΑΣελ. 9
II) ΕΝΝΟΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣελ. 13
III) ΦΥΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣελ. 14
IV) ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣΣελ. 16
V) ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣΣελ. 17
VI) ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣΣελ. 30
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
Ι) ΟΡΙΣΜΟΣΣελ. 37
ΙΙ) ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ Σελ. 38
ΙΙI) ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗΣελ. 39
ΙV) ΔΙΕΠΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣΣελ. 39
V) ΕΥΘΥΝΗΣελ. 41
VI) ΚΙΝΗΤΡΑΣελ. 42
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ  
I) ΓΕΝΙΚΑΣελ. 51
II) ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΒΑΘΜΩΝΣελ. 51
III) Α.Ε.Σ. Σελ. 55
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΣΥΣΤΑΣΗ  
I) ΓΕΝΙΚΑΣελ. 59
II) ΣΥΣΤΑΣΗ EX NOVOΣελ. 59
III) ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣελ. 63
α) ΓενικάΣελ. 63
β) Συγχώνευση του άρθρου 21Σελ. 63
i) ΕισαγωγήΣελ. 63
ii) ΔιαδικασίαΣελ. 64
iii) ΣυνέπειεςΣελ. 66
γ) Συγχωνεύσεις και μετατροπές του Ν 4015/2011Σελ. 67
i) ΕισαγωγήΣελ. 67
ii) Συγχώνευση «πρωτοβάθμιων» συνεταιρισμώνΣελ. 68
iii) Μετατροπή ΕΑΣ σε Α.Σ. ή ΑΕΣ με συγχώνευσηΣελ. 70
iv) ΚΕΣΕ - ΚΑΣΟΣελ. 74
v) Συνεταιριστικές ΕταιρείεςΣελ. 75
vi) Όργανα συγχωνευόμενων ή μετατρεπόμενων συνεταιρισμώνΣελ. 75
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ - ΜΗΤΡΩΟ  
I) ΓΕΝΙΚΑΣελ. 77
II) ΕΓΓΡΑΦΗΣελ. 80
III) ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣελ. 82
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ  
I) ΓΕΝΙΚΑΣελ. 87
ΙΙ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΣελ. 87
ΙΙΙ) ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣΣελ. 90
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΜΕΛΗ  
I) ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΗΣελ. 91
II) ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣΣελ. 94
III) ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣελ. 95
IV) ΑΠΩΛΕΙΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣΣελ. 97
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟΥ Α.Σ.  
I) ΓΕΝΙΚΑΣελ. 99
II) ΜΕΡΙΔΕΣΣελ. 101
III) ΑΛΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙΣελ. 104
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ Α.Σ.  
I) ΓΕΝΙΚΑΣελ. 105
II) Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣελ. 105
α) ΑρμοδιότηταΣελ. 105
β) Είδη - Σύγκληση - ΔιεξαγωγήΣελ. 109
γ) ΣυμμετοχήΣελ. 109
δ) Ψηφοφορία - Απαρτία - ΠλειοψηφίαΣελ. 111
ε) ΑκυρότηταΣελ. 112
III) ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣελ. 113
α) ΓενικάΣελ. 113
β) Διοικητικό ΣυμβούλιοΣελ. 114
γ) Γενικός ΔιευθυντήςΣελ. 119
IV) ΕΛΕΓΧΟΣΣελ. 119
α) Εποπτικό ΣυμβούλιοΣελ. 119
β) ΕλεγκτέςΣελ. 120
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚA ΘΕΜΑΤΑ  
I) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣΣελ. 125
II) ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ - ΚΕΡΔΟΣ - ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑΣελ. 127
α) ΓενικάΣελ. 127
β) Τακτικό (νόμιμο) αποθεματικόΣελ. 128
γ) Διανομή πλεονάσματοςΣελ. 129
i) Ανάπτυξη του συνεταιρισμούΣελ. 130
ii) Απόδοση στα μέλη ανάλογα με τις συναλλαγές τους με το συνεταιρισμό, δηλαδή συνολική διανομή τουΣελ. 130
iii) Υποστήριξη άλλων δραστηριοτήτων που εγκρίνονται από τα μέληΣελ. 131
δ) Διανομή κερδώνΣελ. 131
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΛΗΞΗ  
I) ΓΕΝΙΚΑΣελ. 133
II) ΠΤΩΧΕΥΣΗΣελ. 133
III) ΛΥΣΗΣελ. 135
IV) ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣελ. 137
V) ΑΛΛΑΓΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣΣελ. 140
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 ΕΠΙΜΕΤΡΟΣελ. 143
παραρτημα  
Νόμος 2810/2010 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί»Σελ. 148
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 195
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 197
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.