ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - 6ος ΤΟΜΟΣ

Εθνικό Κτηματολόγιο - Κοινόχρηστα πράγματα - Δημόσια κτήματα - Εκκλησιαστικά ακίνητα - Προστασία υδάτων - Φορολογία ακινήτων
  • Συγγραφέας: Δ. Αργυρίου, Π. Δουβίτσας, Α. Καραντάνα
  • Διεύθυνση Σειράς: Β. Τσούμας
  • Έκδοση: 2012
  • Σελίδες: 412
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€40.00 Φυσικά πρόσωπα
€50.00 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Στον έκτο τόμο του Δικαίου των Ακινήτων της σειράς Ειδικά Θέματα του Δικαίου περιλαμβάνονται έξι ενότητες που καλύπτουν πλήρως τα θέματα της διόρθωσης των αρχικών εγγραφών στο Εθνικό Κτηματολόγιο, των κοινόχρηστων πραγμάτων, των δημόσιων και των εκκλησιαστικών κτημάτων, της προστασίας των υδάτων και της φορολογίας των ακινήτων. Οι συγγραφείς έχουν προσαρμόσει τις συμβολές τους στις τελευταίες νομοθετικές εξελίξεις και χρησιμοποιούν ως μέσο αναφοράς πλούσια νομολογία. 
Η πρώτη εκτεταμένη ενότητα στο βιβλίο Δίκαιο των Ακινήτων αφορά στη διαδικασία διόρθωσης των πρώτων εγγραφών στο Εθνικό Κτηματολόγιο. Αναλύονται διεξοδικά το αντικείμενο των κτηματολογικών εγγραφών, οι πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία, η διαδικασία διόρθωσης των κτηματολογικών στοιχείων, η οριστικοποίηση των πρώτων εγγραφών, τα δικαιώματα των πραγματικών δικαιούχων, τα ακίνητα αγνώστου ιδιοκτήτη κ.ά. 
Στη δεύτερη ενότητα για τα κοινόχρηστα πράγματα καταγράφεται το σχετικό εννοιολογικό και νομοθετικό πλαίσιο που τα διέπει, όπως και το αντίστοιχο των χερσαίων (οδοί, πλατείες κ.λπ.) και θαλάσσιων κοινόχρηστων πραγμάτων (αιγιαλός, παραλίες, εμπορικοί και τουριστικοί λιμένες). 
Περαιτέρω, η τρίτη ενότητα όπου αναλύονται διεξοδικά τα δημόσια κτήματα, είναι ενημερωμένη με τον Ν 4061/2012 για τη διαχείριση και προστασία ακινήτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και εμπλουτισμένη με νομικά ζητήματα σχετικά με τον κατασχετό χαρακτήρα των δημοσίων κτημάτων. Περιγράφεται αναλυτικά η κτήση της κυριότητας των δημόσιων κτημάτων, η διοίκηση και η προστασία τους. 
Στην τέταρτη ενότητα του εγχειριδίου αναπτύσσεται το καθεστώς των εκκλησιαστικών ακινήτων, ο τρόπος διαχείρισης της εκκλησιαστικής περιουσίας, η κτήση της και η κατάσχεσή της. 
Η προστασία των υδάτων αποτελεί το θέμα της πέμπτης ενότητας στον 6ο τόμο του Δικαίου των Ακινήτων, όπου καταγράφονται ο τρόπος διαχείρισης και η προστασία των υδατικών πόρων, των υδάτων, των ρεμάτων και των ιαματικών πηγών. 
Στο τέλος του Δικαίου των Ακινήτων παρατίθεται η ενότητα που προσεγγίζει νομοθετικά και νομολογιακά τη φορολογία της ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα και η οποία πηγάζει από τη φορολογία εισοδήματος, τον Φόρο Μεταβίβασης Ακινήτων, τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, τον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας, το ΕΕΤΗΔΕ, τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού κ.ά. 
Ο έκτος αυτός τόμος του Δικαίου των Ακινήτων ολοκληρώνει και την ομώνυμη σειρά που εγκαινιάστηκε το 2006. Η λειτουργικότητα της σειράς έγκειται ακριβώς στην εύχρηστη συγκέντρωση σε έξι τόμους των μονογραφιών που αφορούν άμεσα ή έμμεσα την ακίνητη περιουσία στη χώρα μας.

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα


ΠΡΟΛΟΓΟΣΣελ. VII
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣΣελ. IX
Ο ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ  
Προλογικό σημείωμαΣελ. 3
ΠεριεχόμεναΣελ. 5
ΒιβλιογραφίαΣελ. 7
Αλφαβητικό ευρετήριοΣελ. 7
1. ΕισαγωγήΣελ. 13
2. Το νομικό πλαίσιο της λειτουργίας των οικοδομικών συνεταιρισμώνΣελ. 14
3. Τα είδη των οικοδομικών συνεταιρισμώνΣελ. 19
4. Τι είναι οικοδομικός συνεταιρισμόςΣελ. 22
Ορισμός - ΣκοπόςΣελ. 22
5. Η νομική προσωπικότητα του Οικοδομικού ΣυνεταιρισμούΣελ. 24
6. Ο οικοδομικός συνεταιρισμός είναι έμπορος ή όχι;Σελ. 25
7. Ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας των οικοδομικών συνεταιρισμώνΣελ. 27
8. Η σύσταση των οικοδομικών συνεταιρισμώνΣελ. 31
9. Η έγκριση του καταστατικού του νεοσυνιστωμένου οικοδομικού συνεταιρισμούΣελ. 33
10. Η δημοσίευση της εγκριτικής αποφάσεως του καταστατικούΣελ. 35
11. Η νομική φύση και η δεσμευτικότητα του καταστατικούΣελ. 36
12. Η τροποποίηση του καταστατικούΣελ. 38
13. Η ανάκληση της εγκριτικής απόφασης του καταστατικού ή των τροποποιήσεών τουΣελ. 45
14. Η παράβαση διατάξεων του καταστατικούΣελ. 46
15. Το περιεχόμενο του καταστατικούΣελ. 48
16. Τα υποχρεωτικά στοιχεία του καταστατικούΣελ. 49
α. ΕπωνυμίαΣελ. 50
β. Η έδραΣελ. 50
γ. Ο σκοπός και η κατηγορίαΣελ. 51
δ. Η μνεία του κατά τόπον αρμοδίου ΟΤΑΣελ. 52
ε. Τα ονοματεπώνυμα και τα στοιχεία των συνεταίρωνΣελ. 53
στ. Η διάρκεια του συνεταιρισμούΣελ. 53
ζ. Κεφάλαιο και πόροι του συνεταιρισμούΣελ. 55
η. Οι όροι συμμετοχής στο συνεταιρισμόΣελ. 57
θ. Οι όροι αποχώρησης από το συνεταιρισμόΣελ. 59
ι. Οι όροι αποβολής από το συνεταιρισμόΣελ. 62
ια. Τα δικαιώματα των συνεταίρωνΣελ. 62
Ιβ. Οι υποχρεώσεις των συνεταίρωνΣελ. 69
ιγ. Ο ελάχιστος χρόνος δέσμευσης των μελών Σελ. 74
ιδ. Η συνεταιριστική μερίδα Σελ. 74
ιε. Το ζήτημα της ευθύνης των συνεταίρωνΣελ. 78
ιστ. Η οργάνωση και διοίκηση του συνεταιρισμούΣελ. 81
ιζ. Οι προϋποθέσεις και η σύγκληση των Γενικών ΣυνελεύσεωνΣελ. 82
ιη. Η διάλυση του συνεταιρισμούΣελ. 82
ιθ. Οι προϋποθέσεις τροποποίησης του καταστατικούΣελ. 88
κ. Ο τρόπος δημιουργίας αποθεματικώνΣελ. 89
κα. Η παράθεση της γνώμης του οικείου Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου για την ανάγκη σύστασης του συνεταιρισμούΣελ. 89
κβ. Οι προαιρετικές προβλέψειςΣελ. 89
17. Πώς αποκτάται η συνεταιριστική ιδιότηταΣελ. 90
18. Οι συνέπειες της αποκτήσεως της συνεταιριστικής ιδιότητος Σελ. 91
19. Η σχέση μεταξύ του συνεταιρισμού και των μελών τουΣελ. 92
20. Η λύση της συνεταιριστικής σχέσηςΣελ. 95
21. Ο θάνατος του συνεταίρου και το κληρονομητό (ή μη) της συνεταιριστικής σχέσεωςΣελ. 96
22. Η διαγραφή του συνεταίρουΣελ. 97
23. Το Διοικητικό Συμβούλιο του συνεταιρισμούΣελ. 103
24. Εκλογή, συγκρότηση σε σώμα και χρόνος θητείας του ΔΣΣελ. 105
25. Τα αναπληρωματικά μέλη του ΔΣΣελ. 109
26. Υποχρεώσεις, εξουσίες και ευθύνες του Διοικητικού ΣυμβουλίουΣελ. 109
27. Η λειτουργία του Διοικητικού ΣυμβουλίουΣελ. 113
28. Το προσωρινό Διοικητικό ΣυμβούλιοΣελ. 115
29. Το Διοικητικό Συμβούλιο σε σχέση με τα λοιπά συνεταιριστικά όργαναΣελ. 120
30. Οικονομικές σχέσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με τον συνεταιρισμόΣελ. 122
31. Το Εποπτικό Συμβούλιο του συνεταιρισμούΣελ. 123
32. Εκλογή και συγκρότηση σε σώμα του Εποπτικού ΣυμβουλίουΣελ. 125
33. Τα αναπληρωματικά μέλη του Εποπτικού ΣυμβουλίουΣελ. 126
34. Υποχρεώσεις, εξουσίες και ευθύνες του Εποπτικού ΣυμβουλίουΣελ. 126
35. Οι συνεδριάσεις του Εποπτικού ΣυμβουλίουΣελ. 128
36. Το προσωρινό Εποπτικό ΣυμβούλιοΣελ. 128
37. Η σχέση μεταξύ Εποπτικού Συμβουλίου - Εποπτεύουσας ΑρχήςΣελ. 129
38. Οικονομικές σχέσεις των μελών του ΕΣ με το συνεταιρισμόΣελ. 130
39. Η Γενική ΣυνέλευσηΣελ. 130
40. Η σύγκληση της Γενικής ΣυνελεύσεωςΣελ. 131
41. Προσκλήσεις Γενικής Συνελεύσεως και ημερήσια διάταξηΣελ. 134
42. Ποιοι δικαιούνται συμμετοχής στη Γενική ΣυνέλευσηΣελ. 136
43. Πότε συγκαλούνται οι Γενικές ΣυνελεύσειςΣελ. 138
44. Απαρτία και επαναληπτικές Γενικές ΣυνελεύσειςΣελ. 139
45. Οι αρμοδιότητες της Γενικής ΣυνελεύσεωςΣελ. 140
46. Η διεξαγωγή των εργασιών της Γενικής ΣυνελεύσεωςΣελ. 143
47. Η λήψη των αποφάσεων της Γενικής ΣυνελεύσεωςΣελ. 145
48. Η ακύρωση των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως και των λοιπών συνεταιριστικών οργάνωνΣελ. 147
49. Η χωροθέτηση του συνεταιρισμού και η απόκτηση συνεταιριστικής εκτάσεωςΣελ. 154
50. Η πολεοδόμηση της συνεταιριστικής εκτάσεωςΣελ. 158
51. Η διανομή και μεταβίβαση των συνεταιριστικών ακινήτωνΣελ. 161
52. Τα τεχνικά έργα υποδομής των οικοδομικών συνεταιρισμώνΣελ. 166
53. Η ανάληψη των τεχνικών έργων υποδομής από τους ΟΤΑΣελ. 170
54. Κίνητρα για την προώθηση του θεσμού των οικοδομικών συνεταιρισμώνΣελ. 173
55. Αναγκαστική συνένωση οικοδομικών συνεταιρισμών και αναγκαστική συμμετοχή ιδιοκτητώνΣελ. 174
56. Ενώσεις οικοδομικών συνεταιρισμώνΣελ. 175
57. Οικοδομικοί συνεταιρισμοί αποδήμων ΕλλήνωνΣελ. 175
58. Τα Βιβλία των οικοδομικών συνεταιρισμώνΣελ. 176
59. Εποπτεία και έλεγχος των οικοδομικών συνεταιρισμώνΣελ. 178
60. Οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί και η ΔικαιοσύνηΣελ. 180
61. Η εκκαθάριση διαλυομένων οικοδομικών συνεταιρισμώνΣελ. 190
62. Η αντιμετώπιση των παλαιών οικοδομικών συνεταιρισμώνΣελ. 195
ΠαράρτημαΣελ. 197
(i) ΣτΕ 2029/1992Σελ. 199
(ii) ΣτΕ 2030/1992Σελ. 211
(iii) Αιτιολογική Έκθεση άρθρου 39 Ν 4030/2011Σελ. 219
(iv) 'Αρθρο 39 Ν 4030/2011Σελ. 222
ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ  
ΠεριεχόμεναΣελ. 227
Βιβλιογραφία - ΔημοσιεύματαΣελ. 227
Αλφαβητικό ευρετήριοΣελ. 228
Α. Έννοια κατάτμησηςΣελ. 229
Β. Κατάτμηση κλήρουΣελ. 229
1. ΓενικάΣελ. 229
2. Περιπτώσεις επιτρεπόμενης κατάτμησηςΣελ. 231
α. Οικοπεδικοί κλήροιΣελ. 231
β. Κληροτεμάχια κείμενα εντός ρυμοτομικού σχεδίου ή χωρίων ή εντός ορίων οικισμούΣελ. 232
γ. Κληροτεμάχιο προοριζόμενο για τουριστική εγκατάσταση (ΑΝ 431/1968, άρθρο 1 παρ. 2Αβ, Ν 666/77, άρθρο 1)Σελ. 233
δ. ΔιάφοραΣελ. 234
Γ. Κατάτμηση οικοπέδωνΣελ. 234
Δ. Κατάτμηση ΑγροτεμαχίωνΣελ. 237
1. Γενικά Σελ. 237
2. Περιορισμοί κατάτμησης εκ του άρθρου 20 ΝΔ της 17.7.1923Σελ. 238
3. Περιορισμοί εκ του άρθρου 16 ΝΔ της 17.7.1923Σελ. 241
4. Ζώνες Οικιστικού ΕλέγχουΣελ. 242
Ε. Κατάτμηση δασικών εκτάσεωνΣελ. 247
ΣΤ. Νόμος 4014/2011, άρθρο 24 παρ. 1 γ' Σελ. 248
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΛΗΡΟΣ  
ΠεριεχόμεναΣελ. 253
Βιβλιογραφία - ΔημοσιεύματαΣελ. 253
Αλφαβητικό ευρετήριοΣελ. 254
Αγροτικός κλήροςΣελ. 255
Α. ΓενικάΣελ. 255
1. Έννοια αγροτικού ακινήτου - Νομοθετικό πλαίσιοΣελ. 255
2. Πρόσωπα στα οποία παραχωρούνται οι κλήροιΣελ. 255
3. Εγκατάσταση στον κλήροΣελ. 256
Β. Προστασία της κυριότητας και της νομής του κλήρου, πριν από την ισχύ του ΑΝ 431/1968Σελ. 258
1. Πλασματική νομήΣελ. 258
α. Χρονικό σημείο έναρξης της προστασίαςΣελ. 258
β. Έννοια και συνέπειες της πλασματικής νομής του κληρούχουΣελ. 258
γ. Προστασία κληρονόμων του κληρούχου (πλασματική νομή και αυτών επί του κλήρου)Σελ. 259
δ. Προστασία νομικών προσώπωνΣελ. 260
ε. Προστασία των ειδικών διαδόχωνΣελ. 260
στ. Περιορισμοί της προστασίαςΣελ. 260
2. Περιορισμοί μεταβίβασης των κλήρων Σελ. 261
3. Εκμίσθωση των κλήρων (άρθρο 205 ΑγρΚωδ, πριν την κατάργησή του με το Ν 3147/2003)Σελ. 261
Γ. Το καθεστώς μετά τον ΑΝ 431/1968 Σελ. 262
1. Κατάργηση του καθεστώτος της πλασματικής νομήςΣελ. 262
2. Χρονικό σημείο από το οποίο είναι δυνατή η κτήση της κυριότητας από άλλον με χρησικτησίαΣελ. 263
3. Έκπτωση από τον κλήροΣελ. 264
4. Μεταβίβαση των κλήρωνΣελ. 264
Δ. Διαδικασία αναγνώρισης κυριότητας επί αγροτεμαχίουΣελ. 266
Ε. Επικύρωση μεταβιβάσεωνΣελ. 269
ΣΤ. Αξίωση αποζημίωσης κατά του Δημοσίου λόγω μη παραχώρησης εκτάσεων σε ακτήμονες Σελ. 270
Ζ. Διόρθωση κτηματολογικών στοιχείωνΣελ. 270
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΚΛΗΡΟΣ  
ΠεριεχόμεναΣελ. 275
Βιβλιογραφία - ΔημοσιεύματαΣελ. 275
Αλφαβητικό ευρετήριοΣελ. 275
Κτηνοτροφικός κλήροςΣελ. 277
ΑΝΑΔΑΣΜΟΣ  
ΠεριεχόμεναΣελ. 287
Βιβλιογραφία - ΔημοσιεύματαΣελ. 287
Αλφαβητικό ευρετήριοΣελ. 288
I. Αγροτικός αναδασμόςΣελ. 289
Α. ΈννοιαΣελ. 289
Β. ΣκοπόςΣελ. 290
Γ. Είδη αγροτικού αναδασμούΣελ. 290
Δ. Διαδικασία του αγροτικού αναδασμούΣελ. 291
1. Στάδιο της εφαρμογής του αναδασμούΣελ. 291
i. Εκούσιος αναδασμόςΣελ. 291
ii. Υποχρεωτικός αναδασμόςΣελ. 292
iii. Επιτροπή ΑναδασμούΣελ. 293
iv. Τοπογραφική και κτηματογραφική αποτύπωσηΣελ. 293
v. Διαδικασία των ενστάσεωνΣελ. 293
vi. Ποιοτική κατάταξη των αγροτεμαχίωνΣελ. 294
2. Αποτελέσματα της εφαρμογής του αγροτικού αναδασμούΣελ. 296
3. Συντέλεση του αγροτικού αναδασμούΣελ. 296
Ε. Αποτελέσματα του αγροτικού αναδασμού στις εμπράγματες σχέσειςΣελ. 297
1. ΓενικάΣελ. 297
2. ΚυριότηταΣελ. 298
3. Περιορισμένα εμπράγματα δικαιώματαΣελ. 301
i. Πραγματικές δουλείες Σελ. 301
ii. Προσωπικές δουλείεςΣελ. 302
4. Εμπράγματη ασφάλεια - ΚατάσχεσηΣελ. 302
5. ΜίσθωσηΣελ. 302
ΙΙ. Αστικός αναδασμόςΣελ. 303
ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ  
ΠεριεχόμεναΣελ. 307
Βιβλιογραφία - ΔημοσιεύματαΣελ. 307
Αλφαβητικό ευρετήριοΣελ. 308
Παραμεθόριες περιοχές Σελ. 309
Α. ΕισαγωγήΣελ. 309
Β. Διαδικασία χορήγησης αδειώνΣελ. 309
Ειδικότερη εφαρμογή των περιοριστικών διατάξεωνΣελ. 313
Α. ΠώλησηΣελ. 313
Β. ΜισθώσειςΣελ. 314
Γ. ΠλειστηριασμόςΣελ. 315
Δ. ΠληρεξουσιότηταΣελ. 317
Ε. ΠροσύμφωνοΣελ. 318
ΣΤ. ΧρησικτησίαΣελ. 318
Τελικά συμπεράσματαΣελ. 319
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ  
ΠεριεχόμεναΣελ. 323
Βιβλιογραφία - ΔημοσιεύματαΣελ. 323
Αλφαβητικό ευρετήριοΣελ. 324
ΑρχαιότητεςΣελ. 325
Εννοιολογικές προσεγγίσειςΣελ. 325
Διακρίσεις ακίνητων μνημείωνΣελ. 326
Α. Αρχαία ακίνητα μνημείαΣελ. 327
Β. Νεότερα πολιτιστικά αγαθάΣελ. 327
Γ. Αρχαιολογικοί χώροιΣελ. 329
Δ. Ιστορικοί τόποιΣελ. 332
Κεντρικό αρχαιολογικό συμβούλιοΣελ. 333
Η κυριότητα στα ακίνητα μνημείαΣελ. 333
Υποχρεώσεις κυρίων, νομέων ή κατόχων ακίνητων μνημείωνΣελ. 334
Ενέργειες σε ακίνητα μνημεία και στο περιβάλλον τουςΣελ. 335
Απαλλοτριώσεις - στέρηση χρήσης - αποζημίωσηΣελ. 337
ΑμοιβήΣελ. 338
Εθνικό αρχείο μνημείωνΣελ. 339
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.