ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

  • Συγγραφέας: Π. Δαβερώνας, Δ. Ζαφειροπούλου, Ε. Μούτου, Γ. Τέλλου
  • Πρόλογος: Ι. Ληξουριώτης
  • Έκδοση: 2012
  • Σελίδες: 348
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€35.00 Φυσικά πρόσωπα
€45.00 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Η έκδοση «ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ» αποτελεί ένα επιτυχές εγχείρημα σύγχρονης και όσο το δυνατόν πληρέστερης συστηματοποίησης του συνόλου του εργασιακού δικονομικού δικαίου. Το σύνολο της ύλης του εργατικού δικονομικού δικαίου, όπως αυτή κατεξοχήν ρυθμίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 663 επ. ΚΠολΔ, διαρθρώνεται και αντιμετωπίζεται σε δεκαπέντε κεφάλαια. Αναλυτικότερα, μετά το πρώτο κατατοπιστικό εισαγωγικό κεφάλαιο στο εργατικό δικονομικό δίκαιο, ακολουθούν τα ζητήματα αρμοδιότητας (καθʼ ύλην και κατά τόπο) και της διεθνούς δικαιοδοσίας στις εργατικές διαφορές, οι διαδικαστικές προϋποθέσεις διαδίκων (ικανότητα διαδίκου και δικαστικής παράστασης – πληρεξουσιότητα κ.λπ.), οι υποκειμενικά σύνθετες δίκες (ζητήματα ομοδικίας, πρόσθετη/κύρια παρέμβαση, προσεπίκληση, ειδική παρέμβαση συνδικαλιστικών οργανώσεων), η άσκηση της αγωγής (συνέπειες, περιεχόμενο και ζητήματα αοριστίας), η κύρια διαδικασία στις εργατικές διαφορές, η αποδεικτική διαδικασία, το δεδικασμένο, η διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων στις εργατικές διαφορές, τα ένδικα μέσα, ζητήματα αναγκαστικής εκτέλεσης και πειθαρχικού δικονομικού δικαίου, ενώ από την ενδελεχή ανάλυση δεν παραλείπεται το συλλογικό εργατικό δικονομικό δίκαιο, το ναυτεργατικό δικονομικό δίκαιο, καθώς και δικονομικά ζητήματα διεθνούς εργατικού δικαίου. Τέλος, ειδική μνεία γίνεται σε ξεχωριστό κεφάλαιο για τις δικονομικές διατάξεις ειδικών εργατικών νόμων, ώστε να καλύπτονται και εκείνα τα ζητήματα που δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Η έκδοση αποτελεί ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο για τους νομικούς της πράξης, απαραίτητο για όσους ασχολούνται με την εργατική δίκη.

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα


ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ι. ΛηξουριώτηΣελ. IX
ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑΣελ. XI
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΣελ. 1
I. Ιστορική αναδρομή Εργατικού Δικονομικού ΔικαίουΣελ. 1
II. H έννοια της εξαρτημένης εργασίας ως προϋπόθεση για την υπαγωγή στη διαδικασία των εργατικών διαφορώνΣελ. 3
III. Δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων για τις εργατικές διαφορέςΣελ. 16
IV. Διαφορές υπαγόμενες στη διαδικασία των εργατικών διαφορών (663 ΚΠολΔ)Σελ. 25
V. Ειδικές διατάξεις για τις μικροδιαφορές - Έκδοση διαταγής πληρωμήςΣελ. 33
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣΣελ. 34
Ι. Καθʼ ύλην αρμοδιότηταΣελ. 34
II. Κατά τόπον αρμοδιότηταΣελ. 37
ΙΙΙ. Διεθνής δικαιοδοσίαΣελ. 38
IV. Διαιτησία και εργατικές διαφορέςΣελ. 42
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ  
Α) ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣΣελ. 43
Ι. Ικανότητα διαδίκου και δικαστικής παράστασης - ΠληρεξουσιότηταΣελ. 43
II. Νομιμοποίηση και έννομο συμφέρον των διαδίκων στις εργατικές διαφορέςΣελ. 45
Β) ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΙΚΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣΣελ. 52
Ι. Απλή και αναγκαία ομοδικίαΣελ. 52
II. Πρόσθετη παρέμβαση - Κύρια παρέμβασηΣελ. 55
ΙΙΙ. ΠροσεπίκλησηΣελ. 57
IV. Ειδική παρέμβαση συνδικαλιστικών οργανώσεωνΣελ. 59
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΑΣΚΗΣΗ ΑΓΩΓΗΣ - ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ- ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ - ΑΟΡΙΣΤΙΑΣελ. 63
Ι. Άσκηση εργατικής αγωγήςΣελ. 63
Α. Προθεσμία κλητεύσεωςΣελ. 63
Β. Εγγραφή αγωγής στο πινάκιο - Πλασματική κλήτευσηΣελ. 64
ΙΙ. Το ορισμένο περιεχόμενο της αγωγήςΣελ. 66
Α. Τυπικά και ουσιαστικά στοιχεία της εργατικής αγωγήςΣελ. 66
Β. Στοιχεία ορισμένου αγωγών επί διαφόρων εργατικών θεμάτωνΣελ. 68
1. Αγωγή άκυρης απολύσεωςΣελ. 68
2. Αγωγή αποζημιώσεως απολύσεωςΣελ. 70
3. Αγωγή αποζημίωσης από εργατικό ατύχημαΣελ. 72
4. Αγωγή επιδίκασης αποδοχών υπερημερίας ή άλλων παροχών που οφείλονται από την σύμβαση εργασίαςΣελ. 73
5. Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος καταγγελίας συμβάσεως εργασίας (281 ΑΚ)Σελ. 79
6. Διάφορα ζητήματαΣελ. 81
ΙΙΙ. Πρόωρη καταψήφιση ή αναγνώριση υποχρεώσεωςΣελ. 85
Α. Καταβολή μη απαιτητών κατά τον χρόνο συζητήσεως της αγωγής αποδοχώνΣελ. 85
Β. Καταβολή μισθών υπερημερίας λόγω άκυρης καταγγελίας της εργασιακής συμβάσεως, για τον χρόνο μετά την συζήτηση της αγωγήςΣελ. 86
IV. Αναγνωριστική αγωγήΣελ. 88
V. Σώρευση αγωγώνΣελ. 91
Α. Αντικειμενική σώρευση αγωγών στην εργατική διαδικασίαΣελ. 91
Β. Επικουρική σώρευση αγωγών στην εργατική διαδικασίαΣελ. 94
VI. Συνέπειες από την άσκηση της αγωγήςΣελ. 96
Α. Συνέπειες δικονομικού δικαίουΣελ. 96
1. ΕκκρεμοδικίαΣελ. 96
2. Απαγόρευση μεταβολής του αγωγικού αιτήματοςΣελ. 97
3. Απαγόρευση μεταβολής της αγωγικής βάσης Σελ. 99
Β. Συνέπειες ουσιαστικού δικαίουΣελ. 100
1. Δικονομικοί τόκοι και τόκοι εργατικών απαιτήσεωνΣελ. 100
2. Διακοπή και αναστολή παραγραφής και αποσβεστικής προθεσμίαςΣελ. 103
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Η ΚΥΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ Σελ. 107
Ι. Συζήτηση στο ακροατήριοΣελ. 107
ΙΙ. Αναστολή δίκης - Επανάληψη συζήτησης - Κατάργηση δίκηςΣελ. 108
ΙΙΙ. Δικαστικό ένσημοΣελ. 111
IV. Δικονομική συμπεριφορά εναγόμενου Σελ. 113
Α. Άρνηση αγωγής - Ενστάσεις - Ανταγωγή - Παρεμπίπτουσα αγωγήΣελ. 113
Β. Κατʼ ιδίαν ενστάσεις εναγομένουΣελ. 116
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ Η ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣΣελ. 122
Ι. Επίκληση και προσαγωγή αποδεικτικών μέσωνΣελ. 122
II. Αντικείμενο της απόδειξης στις εργατικές διαφορέςΣελ. 125
III. Κατʼ ιδίαν αποδεικτικά μέσαΣελ. 131
Α. ΟμολογίαΣελ. 131
Β. ΈγγραφαΣελ. 133
Γ. Μάρτυρες - Εξέταση διαδίκωνΣελ. 135
Δ. Δικαστικά τεκμήριαΣελ. 136
Ε. Αυτοψία και πραγματογνωμοσύνηΣελ. 137
ΣΤ. Ένορκες βεβαιώσειςΣελ. 139
Ζ. Μη πληρούντα τους όρους του νόμου αποδεικτικά μέσαΣελ. 141
Η. Το βάρος απόδειξης στη διαδικασία των εργατικών διαφορώνΣελ. 143
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΤΟ ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣΣελ. 147
Ι. Αυτεπάγγελτη λήψη υπόψη του δεδικασμένου - Δικονομική μεταχείριση δεδικασμένου - Αναιρετικός έλεγχοςΣελ. 147
ΙΙ. Δεδικασμένο για κύρια ουσιαστικά - προδικαστικά (παρεμπίπτοντα) ζητήματαΣελ. 150
ΙΙΙ. Δεδικασμένο για αξιώσεις μεταγενέστερου χρονικού διαστήματοςΣελ. 155
IV. Δεδικασμένο για μέρος της απαιτήσεως ή του δικαιώματοςΣελ. 159
V. Δικονομικό δεδικασμένοΣελ. 163
VI. Προσωρινό δεδικασμένοΣελ. 165
Α. Προσωρινή ισχύς αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρωνΣελ. 165
Β. Ανακλήσεις αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρωνΣελ. 168
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣΣελ. 172
Ι. Ασφαλιστικά μέτρα και εργατικές διαφορέςΣελ. 172
ΙΙ. Η προσωρινή διαταγήΣελ. 173
ΙΙΙ. Ανάκληση της απόφασηςΣελ. 177
ΙV. Η προσωρινή επιδίκαση απαιτήσεωνΣελ. 179
Α. ΕισαγωγικάΣελ. 179
Β. Απαιτήσεις από αποδοχές εργασίας (άρθρο 728 § 1 περ. γ΄ ΚΠολΔ)Σελ. 180
1. Αίτηση για καταβολή αποδοχώνΣελ. 182
2. Αίτηση για καταβολή αποδοχών υπερημερίαςΣελ. 182
3. Αίτηση για καταβολή αποδοχών από άκυρη σύμβαση εργασίαςΣελ. 183
Γ. Απαιτήσεις από παράνομη καταγγελία της σύμβασης εργασίας (άρθρο 728 § 1 περ. δʼ ΚΠολΔ)Σελ. 184
Δ. Απαιτήσεις από εργατικό ατύχημα (άρθρο 728 § 1 περ. δʼ ΚΠολΔ)Σελ. 185
1. Έννοια εργατικού ατυχήματοςΣελ. 185
2. Αποζημίωση παθόντοςΣελ. 187
Ε. Απαιτήσεις αποζημίωσης λόγω θανάτωσης προσώπου (άρθρο 728 § 1 περ. στ΄ ΚΠολΔ)Σελ. 189
ΣΤ. Απαιτήσεις από παράβαση της σύμβασης εργασίας (άρθρο 728 § 1 περ. δ΄ ΚΠολΔ)Σελ. 190
Ζ. Απαιτήσεις από βλάβη του σώματος ή της υγείας (άρθρο 728 § 1 περ. ε΄ ΚΠολΔ)Σελ. 192
V. Προσωρινή ρύθμιση της κατάστασηςΣελ. 194
Α. Η προσωρινή ρύθμιση κατάστασης γενικάΣελ. 194
B. Το δικαίωμα του μισθωτού για πραγματική απασχόληση και η προσωρινή δικαστική προστασίαΣελ. 195
1. Το δικαίωμα του μισθωτού για πραγματική απασχόλησηΣελ. 195
2. Προσωρινή δικαστική προστασία - Αποδοχή υπηρεσιών απολυθέντος μισθωτούΣελ. 197
Γ. Μεταβολή των όρων εργασίαςΣελ. 201
Δ. Η προσωρινή αναστολή της απεργίαςΣελ. 202
Ε. Συλλογικές διαφορές εργασίαςΣελ. 204
ΣΤ. Λοιπά θέματαΣελ. 205
1. Λήψη πιστοποιητικού εργασίας ή ανάλυση μισθοδοσίαςΣελ. 205
2. Λήψη μέτρων ασφαλείας και πρόνοιας από τον εργοδότηΣελ. 205
Ζ. Η προσβολή της προσωπικότητας του εργαζομένουΣελ. 206
Η. Η σεξουαλική παρενόχληση του εργαζομένουΣελ. 207
Θ. Η δικαστική προστασία του θιγόμενου στην προσωπικότητά του εργαζομένου Σελ. 208
Ι. Η προσωρινή δικαστική προστασία των εργαζομένων «ορισμένου χρόνου» στο δημόσιο τομέα έναντι των καταχρήσεωνΣελ. 208
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝΣελ. 210
Ι. Ανακοπή ερημοδικίαςΣελ. 210
II. ΈφεσηΣελ. 211
IIΙ. ΑναίρεσηΣελ. 219
IV. ΑναψηλάφησηΣελ. 223
V. Ανακοπή-ΤριτανακοπήΣελ. 225
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣΣελ. 226
Ι. Προσωρινή εκτελεστότητα - Αναστολή εκτελέσεωςΣελ. 226
ΙΙ. Εκτέλεση απόφασης επιδικάζουσας μισθούς υπερημερίας σε σχέση με την παροχή επιδόματος ανεργίας του ΟΑΕΔΣελ. 228
ΙΙΙ. Προνομιακή κατάταξη εργατικών απαιτήσεων επί αναγκαστικής εκτέλεσης και επί πτωχεύσεωςΣελ. 230
IV. Ακατάσχετο μισθούΣελ. 235
V. Εκτέλεση κατά του Δημοσίου, ΟΤΑ, ΝΠΔΔΣελ. 240
VI. Προσωπική κράτησηΣελ. 241
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣελ. 246
Ι. ΕισαγωγήΣελ. 246
II. Πειθαρχικά όργαναΣελ. 247
III. Γενικές αρχές πειθαρχικού δικαίουΣελ. 248
IV. Αρχές πειθαρχικής διαδικασίαςΣελ. 251
Α. Ταχεία κίνηση της πειθαρχικής δίωξηςΣελ. 252
Β. Επαρκείς ενδείξεις ενοχής του διωκόμενουΣελ. 252
Γ. Απολογία διωκόμενουΣελ. 252
Δ. Η αρχή "in dubio pro reo"Σελ. 253
Ε. Η αρχή της ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολόγησης των πειθαρχικών αποφάσεωνΣελ. 254
ΣΤ. Η αρχή του σεβασμού της προσωπικότητας του εργαζομένουΣελ. 254
V. Πειθαρχικές ποινέςΣελ. 254
VI. Ένδικα μέσα κατά των πειθαρχικών αποφάσεωνΣελ. 255
VII. Εκτέλεση πειθαρχικής ποινήςΣελ. 257
VIII. Δικαστικός έλεγχος πειθαρχικών αποφάσεωνΣελ. 258
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΣελ. 261
Ι. Επιτροπές Προστασίας Συνδικαλιστικών ΣτελεχώνΣελ. 261
II. Δικονομική μεταχείριση απεργίαςΣελ. 267
IIΙ. Δικονομικό δίκαιο συνδικαλιστικών οργανώσεωνΣελ. 269
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΣελ. 274
Ι. ΓενικάΣελ. 274
II. Σύμβαση ναυτολόγησηςΣελ. 275
III. Διαδικασία εκδικάσεως ναυτεργατικών διαφορώνΣελ. 277
IV. ΑρμοδιότηταΣελ. 280
V. Παθητική νομιμοποίησηΣελ. 283
VI. Κοινοποίηση διαδικαστικών εγγράφων στον πλοίαρχοΣελ. 284
VII. Βάση αγωγήςΣελ. 285
VIII. Αποδεικτική δύναμη ναυτιλιακών εγγράφωνΣελ. 287
ΙΧ. Ναυτικά προνόμιαΣελ. 288
X. Συντηρητική κατάσχεση πλοίουΣελ. 290
A. Διαδικασία συντηρητικής κατάσχεσης πλοίουΣελ. 292
Β. Η απαγόρευση απόπλου με προσωρινή διαταγήΣελ. 295
XI. Απεργία ναυτεργατώνΣελ. 295
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝΣελ. 299
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΣελ. 307
Ι. ΕισαγωγήΣελ. 307
ΙΙ. Κανονιστική δραστηριότητα της Διεθνούς Οργάνωσης ΕργασίαςΣελ. 307
ΙΙΙ. Έλεγχος εφαρμογής των κανόνων της ΔΟΕΣελ. 309
Α. Διαδικασίες ελέγχου γενικής εφαρμογήςΣελ. 310
1. Τακτικός έλεγχος μέσω των εκθέσεων των κυβερνήσεωνΣελ. 311
2. Διαδικασία ελέγχου μέσω των καταγγελιώνΣελ. 311
3. Διαδικασία διαμαρτυριώνΣελ. 312
4. Διαδικασία παραπόνωνΣελ. 312
Β. Ad hoc διαδικασίες ελέγχουΣελ. 314
IV. Έλεγχος εφαρμογής της ΕΣΔΑΣελ. 316
V. Έλεγχος εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού ΧάρτηΣελ. 318
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 323
 
 
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.