ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

  • Συγγραφέας: Δ. Μυλωνόπουλος, Π. Μοίρα
  • Έκδοση: 2011
  • Σελίδες: 328
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€40 Φυσικά πρόσωπα
€50 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Η έκδοση αυτή η οποία ανήκει στη σειρά Ανοικτή Βιβλιοθήκη έχει ως αντικείμενο το έργο και το ρόλο των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως διαμορφώνονται μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας, στον τομέα του τουρισμού καθώς και την παρουσίαση των επιμέρους τουριστικών πολιτικών και δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Με την Συνθήκη της Λισαβόνας ο τουρισμός αποτελεί επίσημο αντικείμενο ενδιαφέροντος της Ένωσης και εντάσσεται στις υποστηρικτικές της αρμοδιότητες. O τουρισμός ως οικονομική δραστηριότητα μπορεί να δημιουργήσει ανάπτυξη και απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συνεισφέροντας ταυτόχρονα στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.

Το έργο αυτό, μετά από μια πλήρη αναφορά στην ιστορία, στα όργανα, στο ρόλο και στους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαντά μεταξύ άλλων στα ερωτήματα: τι σημαίνει ότι ο τουρισμός ανήκει στις υποστηρικτικές αρμοδιότητες της Ε.Ε.; μπορεί ευρωπαίος πολίτης να ασκήσει ελεύθερα το επάγγελμα του ξεναγού σε οποιοδήποτε κράτος-μέλος της Ε.Ε.; είναι ελεύθερη η παροχή θαλάσσιων ενδομεταφορών στα κράτη-μέλη της Ε.Ε.; ποια δικαιώματα έχει ο επιβάτης αεροπορικής εταιρείας σε περίπτωση ματαίωσης ή καθυστέρησης πτήσης, ή άρνησης επιβίβασης; τι είναι και σε ποιες περιπτώσεις απονέμεται το οικολογικό σήμα της Ε.Ε. στις τουριστικές επιχειρήσεις φιλοξενίας; ποια δικαιώματα και υποχρεώσεις απορρέουν από τα οργανωμένα ταξίδια; πώς λειτουργούν οι στατιστικές του τουρισμού στην Ε.Ε.;

Ειδικότερα, το βιβλίο διαρθρώνεται σε έξι Μέρη. Στο Μέρος Ι παρουσιάζεται το ιστορικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι Ιδρυτικές Συνθήκες, η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη και οι μετέπειτα Συνθήκες του Μάαστριχτ, του Άμστερνταμ, της Νίκαιας και της Λισαβόνας με ανάλυση των θεσμικών δομών τους, των πολιτικών τους και των πεδίων δράσης τους. Το Μέρος ΙΙ αναφέρεται στο θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Εκτίθενται κατά τρόπο εύληπτο και συνοπτικό τα νομοθετικά όργανα που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα δικαιοδοτικά όργανα της Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, καθώς και τα λοιπά όργανα, συμβουλευτικά και ανεξάρτητα, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο Μέρος ΙΙΙ εξετάζεται η λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ερευνώνται θέματα που αφορούν στο πλαίσιο αρχών, τις αρμοδιότητες, τη νομοθετική διαδικασία, την ελεύθερη κυκλοφορία και τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο Μέρος ΙV εκτίθενται εκτενώς όλα τα στοιχεία που αφορούν στην βασική θεματική του βιβλίου, ήτοι το τουριστικό φαινόμενο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειδικότερα, αναλύεται διεξοδικά το θεσμικό πλαίσιο του τουρισμού, η δράση των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τουρισμό ανά χρονική περίοδο έως σήμερα, καθώς και οι ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες και πολιτικές στον τουρισμό. Το Μέρος V αφορά την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στον τομέα του τουρισμού και ειδικότερα ερευνώνται η παροχή υπηρεσιών ξενάγησης και η ελεύθερη παροχή θαλάσσιων ενδομεταφορών. Τέλος, στο Μέρος VI παρουσιάζονται ειδικά θέματα του τουρισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως το οικολογικό σήμα, τα οργανωμένα ταξίδια, η αποζημίωση επιβατών αεροπορικής μεταφοράς και οι στατιστικές του τουρισμού στην ΕΕ.

Το έργο πλαισιώνεται από πλούσια ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία, καθώς και ευρετήριο των κυριότερων όρων που συναντά ο αναγνώστης στο βιβλίο. Είναι ένα εργαλείο χρήσιμο για τον φοιτητή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και για οποιονδήποτε ασχολείται επαγγελματικά στο χώρο του τουρισμού.

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα [Άνοιγμα όλων]


Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.