ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

  • Συγγραφέας: Ε. Περάκης
  • Έκδοση: 2η 2018
  • Σελίδες: 352
  • Σχήμα:17 x 24
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€35.00 Φυσικά πρόσωπα
€45.00 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


 Στην 2η αναθεωρημένη έκδοση του «Γενικού μέρους του εμπορικού δικαίου» καταβλήθηκαν προσπάθειες απλοποίησης της ύλης του γενικού μέρους του εμπορικού δικαίου. Στο πρώτο μέρος αναλύεται η γενική θεωρία του εμπορικού δικαίου όπου περιγράφεται καταρχάς η εμπορική δράση, ως αντικείμενο του εμπορικού δικαίου. Το δεύτερο μέρος του έργου καταλαμβάνουν οι εμπορικές πράξεις και οι έμποροι. Στο τρίτο μέρος του έργου παρουσιάζεται η επιχείρηση και η οργάνωσή της. Ιδιαίτερο κεφάλαιο αποτελεί η λογιστική οργάνωση της επιχείρησης όπου παρουσιάζονται μεταξύ άλλων τα βιβλία των εμπόρων κλπ. Το ευσύνοπτο και πλήρες αυτό έργο του εμπορικού δικαίου έχει εμπλουτισθεί με νεότερη βιβλιογραφία και νομολογία.

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΑIΟ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ, ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡIΚΟΥ ΔIΚΑIΟΥ
§ 1. Η «εμπορικότητα» και το ΕμπΔ Σελ. 3
§ 2. Τα συστατικά της εμπορικότητας ‑ Γενική περιγραφή
Α. Η διαμεσολάβηση και άλλες υπηρεσίες Σελ. 6
Β. Ο εμπορικός κίνδυνος (ή αβεβαιότητα) Σελ. 11
Γ. Το εμπορικό κέρδος (και η εμπορική ζημία) Σελ. 12
Δ. Η δράση σε αγορά Σελ. 16
Ε. Σύνθεση Σελ. 20
§ 3. Το διπλό πρόσημο της εμπορικής δράσης Σελ. 21
Α. Το θετικό πρόσημο Σελ. 21
Β. Το αρνητικό πρόσημο Σελ. 21
Γ. Ηθική και εμπορικές συναλλαγές Σελ. 23
ΚΕΦΑΛΑIΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡIΚΟΥ ΔIΚΑIΟΥ
§ 4. Η ιδιαίτερη «οπτική» (αρχές) του ΕμπΔ
Α. Η αρχή της (ποσοτικά και ποιοτικά) σημαντικής δράσης Σελ. 25
Β. Η αρχή της χρηματικής συναλλαγής Σελ. 27
Γ. Η δυναμική οπτική του ΕμπΔ Σελ. 28
Δ. Η διεθνής οπτική Σελ. 30
Ε. Η αρχή της αποτελεσματικότητας Σελ. 30
ΣΤ. Η αρχή της ελεύθερης δράσης Σελ. 32
Ζ. Άλλες αρχές Σελ. 32
Η. Συμπέρασμα: Το «πνεύμα του εμπορικού δικαίου» Σελ. 32
Θ. Η ερμηνεία στο ΕμπΔ Σελ. 33
§ 5. Η σχέση ΕμπΔ με το αστικό δίκαιο
Α. Η ειδικότητα και η ιδιαιτερότητα του ΕμπΔ Σελ. 34
Β. ΕμπΔ και δίκαιο του καταναλωτή Σελ. 35
§ 6. Η «εμπορικοποίηση του δικαίου» Σελ. 36
§ 7. Η «δημοσιοποίηση του ΕμπΔ» και το «οικονομικό δίκαιο» Σελ. 37
§ 8. ΕμπΔ και οικονομική επιστήμη Σελ. 39
Α. Η αμφίδρομη σχέση οικονομικής επιστήμης και ΕμπΔ Σελ. 40
Β. Η «οικονομική ανάλυση του δικαίου», ως η «φιλοσοφία του ΕμπΔ» Σελ. 40
§ 9. Οι κλάδοι του ΕμπΔ Σελ. 42
ΚΕΦΑΛΑIΟ ΤΡΙΤΟ
IΣΤΟΡIΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓIΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ – TA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ
§ 10. Από την αρχαιότητα μέχρι το Μεσαίωνα Σελ. 44
§ 11. Η νεότερη ιστορία
Α. Δυτικός Μεσαίωνας Σελ. 45
Β. Η άνοδος τoυ καπιταλισμoύ ‑ Ο μερκαντιλισμός ‑ Οι Οrdonnances τoυ Λoυδoβίκoυ XIV Σελ. 46
Γ. Η γαλλική επανάσταση και o Code de commerce Σελ. 47
Δ. Οι γερμανικoί κώδικες τoυ 19oυ αιώνα ‑ Ο HGB Σελ. 48
Ε. Η Ελβετία (ο Κώδικας των Ενοχών) και η Iταλία (o Codice Civile) Σελ. 48
ΣΤ. Η Αγγλία και oι ΗΠΑ (o Uniform Commercial Code) Σελ. 49
Ζ. Ο 20ός και ο 21ος αιώνας Σελ. 49
§ 12. Ιστoρική πρoσέγγιση τoυ νεότερoυ ελληνικoύ ΕμπΔ
Α. Μέχρι την υιoθέτηση τoυ Code de commerce Σελ. 49
Β. Η υιoθέτηση τoυ Code de commerce στην Ελλάδα Σελ. 50
Γ. Το ΒΔ περί αρμoδιότητoς των Εμπoρoδικείων (1835) Σελ. 51
Δ. Η εξέλιξη τoυ ΕμπΝ και του εμπορικού δικαίου από το 19ο αιώνα μέχρι σήμερα Σελ. 51
§ 13. Τα σχέδια ενός νέου Εμπoρικoύ Κώδικα Σελ. 52
§ 14. Το ΕμπΔ στις αρχές του 21ου αιώνα – Η παλινδρόμηση μεταξύ παγκοσμιοποίησης και επιστροφής στα σύνορα Σελ. 52
§ 15. Τα «συστήματα εμπορικότητας»
Α. Το γαλλικό (αλλά και ελληνικό) «αντικειμενικό» σύστημα των εμπορικών πράξεων Σελ. 53
Β. Το γερμανικό (υποκειμενικό) σύστημα του εμπορικού επαγγέλματος – Ο «merchant» της αμερικανικής νομοθεσίας Σελ. 54
Γ. Η ιταλική και αυστριακή παραλλαγή του υποκειμενικού συστήματος: Το σύστημα της εμπορικής επιχείρησης και του επιχειρηματία Σελ. 54
Δ. Το σύστημα της τυπικής εμπορικότητας Σελ. 55
Ε. Η ειδική ρύθμιση των εμπορικών συναλλαγών (αγγλοσαξωνικό, σκανδιναβικό σύστημα) Σελ. 55
ΣΤ. Εκτίμηση των συστημάτων Σελ. 56
ΚΕΦΑΛΑIΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
§ 16. Γενικά Σελ. 57
§ 17. Η εμπορική νομοθεσία και το εμπορικό έθιμο Σελ. 58
§ 18. Τo δίκαιo της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 59
§ 19. Τo διεθνές εμπορικό και οικονομικό δίκαιο
Α. Διεθνείς συμβάσεις για την ελεύθερη διενέργεια του εμπορίου Σελ. 60
B. Διεθνείς συμβάσεις και άλλες προσπάθειες για την ομοιόμορφη ρύθμιση του εμπορίου Σελ. 60
§ 20. Η αυτoρρύθμιση τoυ εμπoρίoυ
Α. Οι εμπoρικές συνήθειες Σελ. 61
Β. Οι «Κώδικες» συμπεριφοράς και δεοντολογίας - το «soft law» Σελ. 64
Γ. Η τυπoπoίηση στo ΕμπΔ Σελ. 65
§ 21. Η πρακτική επίλυσης των εμπορικών διαφορών (νoμoλoγία δικαστηρίων, εμπορική διαιτησία)
Α. Η νoμoλoγία Σελ. 65
Β. H διαιτησία στo ΕμπΔ Σελ. 66
§ 22. Η Lex Mercatoria
Α. Τo πρόβλημα της Lex Mercatoria και η σύνδεσή της με τη διεθνή διαιτησία Σελ. 67
Β. Εκτίμηση της Lex Mercatoria Σελ. 69
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΟΙ
ΚΕΦΑΛΑIΟ ΠΕΜΠΤΟ
Η ΕΜΠΟΡIΚΗ ΠΡΑΞΗ (ΑΡΘΡΑ 2 ΚΑΙ 3 ΔΑΕ)
§ 23. Εισαγωγή
Α. Γενικά για τις εμπορικές πράξεις Σελ. 74
Β. Η «επιχείρηση» κατά τα άρθρα 2 και 3 ΔΑΕ Σελ. 76
§ 24. Το άρθρο 2 ΔΑΕ (χερσαίο εμπόριο)
Α. Διανομή Σελ. 78
(1) Η αγορά προς μεταπώληση αυτούσιων πραγμάτων Σελ. 78
(2) Η «επιχείρηση» προμήθειας Σελ. 80
(3) Εκτός εμπορικότητας: Τα ακίνητα Σελ. 81
Β. Παραγωγή Σελ. 83
(1) Εκτός εμπορικότητας: Η «πρωτογενής» παραγωγή και διάθεση Σελ. 83
(2) Αγορά προς επεξεργασία και μεταπώληση – Η «επιχείρηση» χειροτε­χνίας Σελ. 85
Γ. Υπηρεσίες Σελ. 86
(1) Η «επιχείρηση» πρακτορείας Σελ. 86
(2) H «επιχείρηση» παραγγελίας Σελ. 90
(3) H «επιχείρηση μετακομίσεως διά γης ή δι’ ύδατος» Σελ. 93
(4) «Τραπεζιτικές» και «κολλυβιστικές» εργασίες Σελ. 94
(5) Η μεσιτεία ‑ η «επιχείρησις πλειστηριάσεως» Σελ. 95
(6) Οι συναλλαγματικές και οι αποστολές χρημάτων Σελ. 96
(7) Η «επιχείρηση» δημοσίων θεαμάτων Σελ. 97
(8) Η σύμβαση εργασίας των υπαλλήλων του εμπόρου Σελ. 98
(9) Εκτός εμπορικότητας: Τα ελευθέρια επαγγέλματα και η επιστη­μονική και καλλιτεχνική δράση Σελ. 98
§ 25. Το άρθρο 3 ΔΑΕ (θαλάσσιο εμπόριο) Σελ. 100
§ 26. Τρόποι επέκτασης της εμπορικότητας της πράξης
Α. Εμπορικότητα με βάση νεότερους νόμους Σελ. 103
Β. Εθιμική εμπορικότητα Σελ. 103
Γ. Εμπορικότητα ίδρυσης εμπορικής εταιρίας ή μεταβίβασης συμμετοχής σ’ αυτή Σελ. 103
Δ. Η παράγωγη εμπορικότητα Σελ. 104
(1) Παράγωγη εξ αντικειμένου εμπορικότητα Σελ. 104
(2) Παράγωγη εξ υποκειμένου εμπορικότητα Σελ. 106
Ε. Ερμηνευτική επέκταση της εμπορικότητας Σελ. 109
(1) Διασταλτική ερμηνεία Σελ. 109
(2) Η αναλογία Σελ. 110
(3) Η αναλογία στις αποκλειόμενες από το ΕμπΔ δράσεις (πρωτογενής παραγωγή, ακίνητα, ελευθέρια κλπ. επαγγέλματα) Σελ. 111
(4) Η κατασκευή της χειροτεχνίας, της προμήθειας κλπ. Σελ. 112
(5) Η στήριξη της εμπορικότητας στην επιχείρηση Σελ. 113
ΣΤ. Ειδικά: Εγγύηση και άλλες ασφάλειες Σελ. 117
§ 27. Αμφιμερώς και ετερομερώς εμπορικές πράξεις Σελ. 118
ΚΕΦΑΛΑIΟ ΕΚΤΟ
Ο ΕΜΠΟΡΟΣ (ΑΡΘΡΟ 1 ΕμπΝ)
§ 28. Επί φυσικών πρoσώπων: Τo σύνηθες επάγγελμα Σελ. 122
§ 29. Eπί εταιριών: Ο σκoπός Σελ. 126
§ 30. Τυπικό σύστημα: Η νoμoθετική βoύληση Σελ. 129
§ 31. Ο μικρέμπoρoς και ο βιοτέχνης Σελ. 129
§ 32. Εμπoρία κράτoυς και δημόσιων επιχειρήσεων και oργανισμών
Α. Η εμπορικότητα των κρατικών πράξεων Σελ. 132
Β. Η εμπορική ιδιότητα του κράτους και των κρατικών οργανισμών Σελ. 133
§ 33. Περιoρισμoί στη δυνατότητα πρόσβασης στo εμπορικό επάγγελμα
Α. Εμπoρική ικανότητα Σελ. 134
Β. Ασυμβίβαστα Σελ. 139
Γ. Νόμιμoι και συμβατικoί περιoρισμoί εμπoρίας Σελ. 139
§ 34. Οι «χωλoί» έμπoρoι
Α. Φαινόμενoς έμπορος Σελ. 140
Β. Παρένθετος και κρυπτόμενος έμπoρoς Σελ. 142
Γ. Κτήση εμπορικής ιδιότητας από εταίρο με άρση της νομικής προσωπικότητας της εταιρίας Σελ. 144
Δ. Ο πτωχεύσας πoυ ασκεί εμπoρία; Σελ. 147
Ε. Η άσκηση παράνoμης εμπoρίας – Ειδικά: ο αλλοδαπός χωρίς άδεια Σελ. 148
ΣΤ. Η άσκηση εμπoρικής δράσης από μη κερδοσκοπικά ν.π.ι.δ. Σελ. 149
Ζ. Ο μη καταχωρισθείς στο Γ.Ε.ΜΗ. κατά το άρθρο 16 § 3 ν. 3419/2005 Σελ. 152
§ 35. Απόδειξη – Ο κατά τεκμήριο έμπορος του άρθρου 15 § 2 ν. 3419/2005 – Το δεδικασμένo Σελ. 152
§ 36. Χρόνος και τόπoς της εμπoρικής δράσης
Α. Χρόνoς της εμπoρικής δράσης Σελ. 155
(1) Έναρξη της εμπoρικής ιδιότητας (και εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ.) Σελ. 155
(2) Λήξη της εμπoρικής ιδιότητας (και διαγραφή από το Γ.Ε.ΜΗ.) Σελ. 156
Β. Τόπoς της εμπoρικής δράσης Σελ. 157
(1) Η κύρια εγκατάσταση και η εταιρική έδρα Σελ. 157
(2) Υπoκατάστημα και άλλες δευτερεύουσες εγκαταστάσεις Σελ. 159
§ 37. Εμπορική επωνυμία, διακριτικός τίτλος, «όνομα χώρου» (domain name) Σελ. 160
ΚΕΦΑΛΑIΟ ΕΒΔΟΜΟ
ΣΥΝΕΠΕIΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡIΚΟΤΗΤΑΣ
§ 38. Γενικά Σελ. 161
§ 39. Συνέπειες της εμπορικότητας της πράξης Σελ. 162
§ 40. Συνέπειες της εμπορικής ιδιότητας Σελ. 163
§ 41. Συνέπειες εμπορικότητας πράξης και εμπορικής ιδιότητας Σελ. 168
§ 42. Επισκόπηση των συνεπειών – «Ευμενείς» και «δυσμενείς» συνέπειες Σελ. 171
§ 43. Η ενδεχόμενη σχετικότητα της εμπορικότητας και των συνεπειών της
Α. Ενδεχόμενη σχετικότητα της έννοιας της εμπορικότητας Σελ. 172
Β. Ενδεχόμενη σχετικότητα των συνεπειών της εμπορικότητας Σελ. 174
§ 44. Τελικές σκέψεις: Από το ΕμπΔ στο δίκαιο της επιχείρησης Σελ. 176
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
§ 45. Γενικά Σελ. 182
§ 46. Το πολυσήμαντο της έννοιας της επιχείρησης Σελ. 185
§ 47. Η επιχείρηση: Υποκείμενο ή αντικείμενο δικαίου;
Α. Η επιχείρηση, υποκείμενο δικαίου; Σελ. 187
Β. Η επιχείρηση ως αυτοτελής φορέας συμφερόντων. Το «συμφέρον της επιχείρησης» Σελ. 188
§ 48. Μεταβίβαση της επιχείρησης
Α. Μεταβίβαση εν ζωή Σελ. 191
Β. Μεταβίβαση αιτία θανάτου Σελ. 196
§ 49. Μεταβίβαση συνόλου μετοχών ή άλλων εταιρικών συμμετοχών Σελ. 197
§ 50. Άλλες πράξεις με αντικείμενο την επιχείρηση
Α. Μίσθωση επιχείρησης Σελ. 198
Β. Η επιχείρηση ως αντικείμενο εισφοράς σε εταιρία Σελ. 198
Γ. Επικαρπία σε επιχείρηση Σελ. 198
Δ. Ενέχυρο σε επιχείρηση Σελ. 199
Ε. Ανάθεση σε τρίτους της διοίκησης και διαχείρισης της επιχείρησης Σελ. 199
ΣΤ. Αναγκαστική εκτέλεση σε επιχείρηση Σελ. 199
Ζ. Επιδίκαση επιχείρησης Σελ. 200
Η. Η επιχείρηση στην πτώχευση και άλλες συλλογικές διαδικασίες Σελ. 201
Θ. Η διακοπή της επιχείρησης Σελ. 201
§ 51. Προστασία της επιχείρησης
Α. Τρόποι προστασίας Σελ. 202
Β. Η ιδέα διατήρησης της επιχείρησης Σελ. 203
ΚΕΦΑΛΑIΟ ΕΝΑΤΟ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
§ 52. Το προσωπικό της επιχείρησης – Η ανάθεση λειτουργιών της επιχείρησης σε τρίτους
A. Οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση Σελ. 204
Β. Η παροχή υπηρεσιών από τρίτους – Υπηρεσίες «φασόν» – Το «οutsourcing» και το «offshoring» Σελ. 206
Γ. Συστήματα διανoμής Σελ. 208
§ 53. Ο εμπορικός αντιπρόσωπος
Α. Γενικά – Το π.δ. 219/1991 – Έννοια εμπορικού αντιπροσώπου Σελ. 209
Β. Η νομική φύση της σύμβασης εμπορικής αντιπροσωπείας Σελ. 213
Γ. Τύπος της σύμβασης Σελ. 213
Δ. Υποχρεώσεις του εμπορικού αντιπροσώπου Σελ. 214
Ε. Υποχρεώσεις του αντιπροσωπευομένου Σελ. 217
ΣΤ. Η αμοιβή (προμήθεια) του εμπορικού αντιπροσώπου Σελ. 217
Ζ. Η λύση της σύμβασης εμπορικής αντιπροσωπείας Σελ. 219
Η. Η αποζημίωση του εμπορικού αντιπροσώπου Σελ. 221
Θ. Φύση των διατάξεων του π.δ. 219/1991 Σελ. 227
§ 54. Ο παραγγελιοδοχικός αντιπρόσωπος Σελ. 227
§ 55. Ο διανομέας
Α. Γενικά Σελ. 230
Β. Υποχρεώσεις των μερών Σελ. 232
Γ. Λύση της σύμβασης – Η αναλογική εφαρμογή των διατάξεων για την εμπορική αντιπροσωπεία Σελ. 234
§ 56. Η σύμβαση δικαιόχρησης (franchising) Σελ. 239
§ 57. Η προβληματική των «δικτύων» διανομής Σελ. 241
§ 58. Άλλοι βοηθητικοί διαμεσολαβητές Σελ. 245
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ
Η ΛΟΓIΣΤIΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ («ΒΙΒΛΙΑ», «ΑΡΧΕΙΑ» και «ΣΤΟΙΧΕΙΑ»)
§ 59. Τα βιβλία των εμπόρων, ο ΚΒΣ, ο ΚΦΑΣ και ο ν. 4308/2014 Σελ. 247
§ 59Α. Τα λογιστικά αρχεία και στοιχεία βιβλία σύμφωνα με το ν. 4308/2014
Α. Το «λογιστικό σύστημα» Σελ. 249
Β. Τα «αρχεία» της οντότητας Σελ. 250
§ 60. Τα επιμέρους «αρχεία» του Ν. 4308/2014 Σελ. 251
§ 61. Κανόνες τήρησης των αρχείων Σελ. 253
§ 62. Τρόπος λογιστικής καταχώρησης των εγγραφών
Α. Το απλογραφικό λογιστικό σύστημα Σελ. 255
Β. Το διπλογραφικό σύστημα Σελ. 255
Γ. Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις Σελ. 257
Δ. Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) Σελ. 257
Ε. Η λογιστική τυποποίηση Σελ. 258
§ 63. Η αποδεικτική δύναμη των βιβλίων
Α. Η υπέρ του εμπόρου αυξημένη αποδεικτική δύναμη – το «απόσπασμα» από τα βιβλία Σελ. 259
Β. Η κατά του εμπόρου αποδεικτική δύναμη Σελ. 264
§ 64. Εμφάνιση και ανακοίνωση των βιβλίων Σελ. 265
Α. Ανακοίνωση Σελ. 266
Β. Εμφάνιση Σελ. 267
(1) Η επίδειξη των βιβλίων κατά τις κοινές διατάξεις Σελ. 267
(2) Η εμφάνιση των βιβλίων κατά τον ΕμπΝ Σελ. 268
§ 65. Τα βιβλία ως πράγματα Σελ. 270
ΚΕΦΑΛΑIΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ
H ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡIΟΥ – ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ – ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
§ 66. Το «οικονομικό σύνταγμα» Σελ. 271
A. Γενικά Σελ. 272
Β. Προστασία της ιδιοκτησίας και της οικονομικής ελευθερίας Σελ. 273
§ 67. Η διοικητική οργάνωση και ρύθμιση του εμπορίου και της εμπορικής δράσης
Α. Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, οι ΟΤΑ και άλλοι ανεξάρτητοι φορείς Σελ. 276
Β. Ρύθμιση και περιορισμοί στην άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων Σελ. 276
§ 68. Τα επιμελητήρια
A. Η νομική φύση των επιμελητηρίων Σελ. 277
Β. Η σημερινή οργάνωση των εμπορικών επιμελητηρίων Σελ. 278
Γ. Μέλη του επιμελητηρίου ‑ Συνδρομή Σελ. 279
Δ. Άλλοι επιμελητηριακοί οργανισμοί Σελ. 280
§ 69. Η εμπορική δημοσιότητα – Το σύστημα του Εμπορικού Μητρώου
A. Γενικά Σελ. 281
Β. Το σύστημα του εμπορικού μητρώου Σελ. 282
Γ. Το εμπορικό μητρώο στην Ελλάδα – Ο ν. 3419/2005 («Γ.Ε.ΜΗ.») Σελ. 283
Δ. Δημοσιότητα και αρχή του φαινομένου δικαίου Σελ. 292
§ 70. Υπηρεσίες Μιας Στάσης (ΥΜΣ) Σελ. 292
§ 71. Κέντρα Υποστήριξης Επιχειρήσεων (ΚΥΕ) Σελ. 294
§ 72. Εμπορικό δίκαιο και φορολογικό δίκαιο Σελ. 295
ΚΕΦΑΛΑIΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ
H «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»
§ 73. Η αλληλέγγυα οικονομία Σελ. 296
ΒIΒΛIΟΓΡΑΦIΑ (επιλογή)
I. ΗΜΕΔΑΠΗ Σελ. 301
II. ΑΛΛΟΔΑΠΗ Σελ. 303
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 309
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.