ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

  • Έκδοση: 2011
  • Σελίδες: 1456
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€55.00 Φυσικά πρόσωπα
€65.00 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Η παρούσα συλλογή παρουσιάζει για πρώτη φορά σε επίτομη έκδοση το σύνολο των νομοθετημάτων εκείνων που σχετίζονται με το χώρο της οικονομικής εγκληματικότητας, σε μια προσπάθεια κωδικοποίησης αυτών προς την κατεύθυνση της απομείωσης της ανασφάλειας δικαίου που επικρατεί σχετικά, ένεκα της ευκαιριακής τυποποίησης συμπεριφορών που ανάγονται στο χώρο των οικονομικών εγκλημάτων σε διάσπαρτους ειδικούς ποινικούς νόμους, γεγονός που ελάχιστα υπηρετεί εν τέλει τόσο την προστατευτική όσο και την εγγυητική λειτουργία του ποινικού δικαίου.

Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει 104 νομοθετήματα που αφορούν στο οικονομικό έγκλημα. Στην αρχή του έργου υπάρχει μία εκτενέστατη εισαγωγή με τίτλο «Η έννοια του οικονομικού εγκλήματος και η δικονομική του αντιμετώπιση. Η διενέργεια προληπτικών/διοικητικών-ελεγκτικών και κατασταλτικών/ανακριτικών-διωκτικών πράξεων», την οποία επιμελήθηκε η Π. Παπανδρέου.

Στη συνέχεια, στην ενότητα «Θεσμικά νομοθετήματα», περιλαμβάνονται τα σχετικά άρθρα του Συντ. και του ΠΚ, ενώ ακολούθως παρατίθενται οι ειδικοί ποινικοί νόμοι που αφορούν στο οικονομικό έγκλημα. Ειδικότερα, περιλαμβάνονται νομοθετήματα αναφορικά με τα αγορανομικά αδικήματα, τον ανταγωνισμό, το απόρρητο, τη διαφθορά, τη δωροδοκία, την επιταγή, τις εταιρίες, την κοινοτική απάτη, τους καταχραστές του Δημοσίου, τη λαθρεμπορία, τους μεσάζοντες, τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, το περιβάλλον, την πνευματική ιδιοκτησία, το πόθεν έσχες, τα προσωπικά δεδομένα, την ποινική ευθύνη Υπουργών, τα φορολογικά αδικήματα, τα χρέη προς το Δημόσιο και τις χρηματιστηριακές συναλλαγές. Ακολούθως, περιλαμβάνονται νομοθετήματα σχετικά με τις αρχές καταπολέμησης του οικονομικού εγκλήματος (εθνικές και ευρωπαϊκές-διεθνείς), π.χ. τις ΔΟΥ, τον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, τους  Οικονομικούς Επιθεωρητές, τα Ελεγκτικά Κέντρα, το ΣΔΟΕ, το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, τις Ελεγκτικές Υπηρεσίες Τελωνείων, την Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, την Αστυνομία, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), τη EUROPOL, τη EUROJUST κ.λπ.

Το έργο συμπληρώνεται με ενιαίο αλφαβητικό ευρετήριο. Αποτελεί ένα χρηστικό και λειτουργικό βοήθημα για κάθε ενασχολούμενο με το οικονομικό έγκλημα, π.χ. νομικούς, δικαστές, αστυνομικούς, δημοσίους υπαλλήλους κ.ά.

Αγοράζονται συχνά μαζί

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ
Τιμή: 35.00€ φ.π. 45.00€ ν.π.
ΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ
ΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ
Τιμή: 30€ φ.π. 40€ ν.π.

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα


ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  
Η έννοια του οικονομικού εγκλήματος και η δικονομική του αντιμετώπιση. Η διενέργεια προληπτικών/διοικητικών- ελεγκτικών και κατασταλτικών/ανακριτικών-διωκτικών πράξεωνΣελ. 1
Ι. ΘΕΣΜΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ  
[1] Σύνταγμα της Ελλάδος  
[Άρθρα 4 παρ. 5, 5 παρ. 1, 17 παρ. 1, 22 παρ. 1, 2, 4, 24 παρ. 1, 25 παρ. 3, 106 παρ. 1-2]Σελ. 83
[2] Ποινικός Κώδικας  
[Άρθρα 191, 207-209, 215, 235, 236, 242, 258, 259, 261, 265, 266, 279, 280, 282, 283, 285, 370Β, 370Γ, 386, 386Α, 388, 390, 396, 398, 404-406]Σελ. 86
ΙI. ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ  
Α. ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ  
[3] ΝΔ 136/1946  
Περί κυρώσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 10-11.5.1946 ΝΔ «Περί Αγορανομικού Κώδικος»  
[Άρθρα 1, 2, 2α, 3-7, 26-42, 48, 50-56, 58-66]Σελ. 99
[4] Ν 3668/2008  
Αναθεώρηση των διατάξεων περί κυρώσεων του ΝΔ 136/1946 «Περί Αγορανομικού Κώδικα» και άλλες διατάξεις  
[Άρθρα 1 παρ. 5, 2 παρ. 9, 3-8, 9 παρ. 1-3, 10-15]Σελ. 134
B. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  
[5] Ν 146/1914  
Περί αθεμίτου ανταγωνισμούΣελ. 142
[6] ΝΔ της 16/18.9.1926  
Περί απαγορεύσεως εν ταις συναλλαγαίς της συνάψεως συμβάσεως κατά το καλούμενον σύστημα «Boule de neige»  
[Άρθρο 5]Σελ. 152
[7] N 2239/1994  
Περί σημάτων  
[Άρθρα 28-31, 39]Σελ. 153
[8] Ν 3959/2011  
Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού  
[Άρθρα 1, 2, 25, 39, 41, 43, 44]Σελ. 155
Γ. ΑΠΟΡΡΗΤΟ  
[9] Ν 146/1914  
Περί αθεμίτου ανταγωνισμού  
[Άρθρα 16-18]Σελ. 168
[10] ΝΔ 1059/1971  
Περί του απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεωνΣελ. 169
[11] Ν 1806/1988  
Τροποποίηση της νομοθεσίας για τα χρηματιστήρια αξιών και άλλες διατάξεις  
[Άρθρο 40]Σελ. 172
[12] Ν 2225/1994  
Για την προστασία της ελευθερίας της ανταπόκρισης και επικοινωνίας και άλλες διατάξεις  
[Άρθρα 1-7, 12]Σελ. 176
[13] Ν 2396/1996  
Επενδυτικές υπηρεσίες στον τομέα των κινητών αξιών, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυμάτων και άυλες μετοχές  
[Άρθρα 55, 61]Σελ. 184
[14] Ν 2609/1998  
Κύρωση ορισμένων διατάξεων του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδας και άλλες διατάξεις  
[Άρθρα 55Α, 55Β, 55Γ]Σελ. 186
[15] Ν 2859/2000  
Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας  
[Άρθρo 58]Σελ. 190
[16] Ν 2915/2001  
Επιτάχυνση της τακτικής διαδικασίας ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων και λοιπές δικονομικές και συναφείς ρυθμίσεις  
[Άρθρα 24, 38]Σελ. 191
[17] Ν 2935/2001  
Προσωπικό Λιμενικού Σώματος και άλλες διατάξεις  
[Άρθρα 52, 64]Σελ. 192
[18] Ν 2961/2001  
Κύρωση του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών Προικών και Κερδών από Λαχεία  
[Άρθρο 103]Σελ. 194
[19] ΠΔ 47/2005  
Διαδικασίες καθώς και τεχνικές και οργανωτικές εγγυήσεις για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών και για τη διασφάλισή τουΣελ. 195
 
[20] Ν 3601/2007  
Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύματα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις  
[Άρθρα 60, 64, 80, 93]Σελ. 210
Δ. ΔΙΑΦΘΟΡΑ  
[21] Ν 3021/2002  
Περιορισμοί στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων με πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συμμετέχουν σε επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης και άλλες διατάξεις  
[Άρθρα 7 παρ. 1, 4-5, 8, 10-12]Σελ. 218
[22] Ν 3310/2005  
Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων  
[Άρθρα 1-7]Σελ. 224
[23] Ν 3560/2007  
Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ' αυτήν Πρωτοκόλλου  
[Άρθρα πρώτο, 1, 26, 37, 1 Προσθ. Πρωτ., δεύτερο-έκτο, όγδοο-δέκατο τέταρτο]Σελ. 243
[24] Ν 3666/2008  
Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς και αντικατάσταση συναφών διατάξεων του ΠΚ  
[Άρθρα πρώτο, 1-13, 43, 44, 46, τρίτο-πέμπτο, έβδομο-δέκατο]Σελ. 252
[25] ΠΔ 120/2008  
Πειθαρχικό Δίκαιο Αστυνομικού ΠροσωπικούΣελ. 277
Ε. ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ  
[26] Ν 2656/1998  
Κύρωση της Σύμβασης για την καταπολέμηση της δωροδοκίας αλλοδαπών δημόσιων λειτουργών σε διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγέςΣελ. 334
[27] Ν 2802/2000  
Κύρωση της Σύμβασης περί καταπολεμήσεως της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΣελ. 343
ΣΤ. ΕΠΙΤΑΓΗ  
[28] Ν 5960/1933  
Περί επιταγής  
[Άρθρα 1-3, 79-81]Σελ. 354
[29] Ν 454/1976  
Περί επιβολής κυρώσεων κατά παραβατών των περί διγράμμων επιταγών διατάξεων  
[Άρθρα 1-3, 5, 6]Σελ. 357
Ζ. ΕΤΑΙΡΙΕΣ  
[30] ΚΝ 2190/1920  
Περί Ανωνύμων Εταιριών  
[Άρθρα 54-63γ΄]Σελ. 359
[31] Ν 3190/1955  
Περί Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης  
[Άρθρα 1, 60]Σελ. 366
[32] ΝΔ 400/1970  
Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως  
[Άρθρα 43, 44, 47, 49, 50]Σελ. 368
[33] Ν 1569/1985  
Διαμεσολάβηση στις συμβάσεις ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση σώματος ειδικών πραγματογνωμόνων τροχαίων ατυχημάτων, λειτουργία γραφείου διεθνούς αοφάλισης και άλλες διατάξεις  
[Άρθρα 1-21Β]Σελ. 371
[34] Ν 2992/2002  
Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις  
[Άρθρο 1]Σελ. 390
[35] Ν 3182/2003  
Ναυτιλιακή Εταιρία Πλοίων Αναψυχής και άλλες διατάξεις  
[Άρθρα 1, 39]Σελ. 393
[36] Ν 3283/2004  
Ανώνυμες εταιρίες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις  
[Άρθρα 2-4, 9, 10, 21-26, 46]Σελ. 395
Η. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΠΑΤΗ  
[37] Ν 2803/2000  
Κύρωση της Σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών με αυτήν ΠρωτοκόλλωνΣελ. 415
[38] Ν 3946/2011  
Κύρωση της Συμφωνίας Συνεργασίας και της Τελικής Πράξης που τη συνοδεύει μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών-μελών της, αφ' ενός, και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, αφ' ετέρου, για την καταπολέμηση της απάτης και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας εις βάρος των οικονομικών τους συμφερόντωνΣελ. 426
Θ. ΚΑΤΑΧΡΑΣΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  
[39] Ν 1608/1950  
Περί αυξήσεως των ποινών των προβλεπομένων διά τους καταχραστάς του ΔημοσίουΣελ. 452
Ι. ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ  
[40] Ν 2960/2001  
Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας  
[Άρθρα 1 παρ. 1, 4, 10, 11, 129, 130, 133, 136, 137, 142 παρ. 1-4, 150, 155-178, 181, 184, 185]Σελ. 455
ΙΑ. ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ  
[41] Ν 5227/1931  
Περί μεσαζόντωνΣελ. 498
ΙΒ. ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
[42] Ν 2331/1995  
Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και άλλες ποινικές διατάξεις - Ολομέλεια Αρείου Πάγου - Διαιτησίες και άλλες διατάξεις  
[Άρθρα 1-9, 25]Σελ. 503
[43] Ν 3691/2008  
Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις  
[Άρθρα 2, 3, 5, 12-14, 16, 26-35, 39, 45-49, 50-52, 54, 55] Σελ. 529
ΙΓ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  
[44] Ν 1650/1986  
Για την προστασία του περιβάλλοντος  
[Άρθρα 1, 2, 6-8, 18-20, 28-30, 33]Σελ. 562
[45] ΠΔ 55/1998  
Προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος  
[Άρθρα πρώτο, 1-3, 12, 13 ΚΝ 743/1977]Σελ. 586
[46] Ν 3199/2003  
Προστασία και διαχείριση των υδάτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000Σελ. 593
[Άρθρα 2, 10, 11, 13, 14, 17]Σελ. 593
ΙΔ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ  
[47] Ν 988/1943  
Περί συμπληρώσεως διατάξεως του νόμου ΓΥΠΓ΄ του έτους 1909 περί συγγραφικών δικαιωμάτων των θεατρικών έργων  
[Άρθρα 2-7]Σελ. 601
[48] Ν 2121/1993  
Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα  
[Άρθρα 1-5, 18-29, 64-68Α, 71, 77]Σελ. 603
ΙΕ. ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ  
[49] Ν 3213/2003  
Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπωνΣελ. 634
ΙΣΤ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ  
[50] Ν 2472/1997  
Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήραΣελ. 651
[51] Ν 3235/2004  
Πρωτοβάθμια Φροντίδα ΥγείαςΣελ. 686
[52] Ν 3471/2006  
Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του Ν 2472/1997  
[Άρθρα 1-17, 31]Σελ. 697
[53] Ν 3917/2011  
Διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημόσιων δικτύων επικοινωνιών, χρήση συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δημόσιους χώρους και συναφείς διατάξεις  
[Άρθρα 1-14, 17, 20]Σελ. 713
ΙΖ. ΥΠΟΥΡΓΟΙ  
[54] Ν 3126/2003  
Ποινική ευθύνη των ΥπουργώνΣελ. 725
ΙΗ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ  
[55] N 2065/1992  
Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις  
[Άρθρα 46, 47, 54, 56, 58, 77]Σελ. 738
[56] Ν 2523/1997  
Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία και άλλες διατάξεις  
[Άρθρα 17-21, 24, 25, 38]Σελ. 744
[57] N 2648/1998  
Pυθμίσεις δασμολογικού και φορολογικού περιεχομένου, τροποποίηση του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις  
[Άρθρα 32 παρ. 7-13, 36, 37, 48]Σελ. 761
[58] Ν 3220/2004  
Μέτρα αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής - Αντικειμενικοποίηση του φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις  
[Άρθρα 34 παρ. 4, 40 παρ. 3-4, 56]Σελ. 770
[59] Ν 3842/2010  
Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις  
[Άρθρα 88 παρ. 1, 5-7, 89]Σελ. 772
[60] Ν 3943/2011  
Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών  
[Άρθρα 1, 4, 5, 9]Σελ. 775
ΙΘ. ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ  
[61] Ν 1882/1990  
Μέτρα για την περιστολή της φοροδιαφυγής, διαρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις  
[Άρθρα 25, 27, 41, 52]Σελ. 787
Κ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ  
[62] Ν 1806/1988  
Τροποποίηση της νομοθεσίας για τα χρηματιστήρια αξιών και άλλες διατάξεις  
[Άρθρα 30, 41]Σελ. 795
[63] Ν 1960/1991  
Διατάξεις για τις χρηματιστηριακές συναλλαγές και τη διαχείριση προγραμμάτων της ΕΟΚ  
[Άρθρα 1, 2, 5]Σελ. 797
[64] Ν 3340/2005  
Για την προστασία της Κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς  
[Άρθρα 29-31, 36]Σελ. 799
ΙII. ΑΡΧΕΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ  
Α. ΕΘΝΙΚΕΣ α) Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος  
[65] Ν 2523/1997  
Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία και άλλες διατάξεις  
[Άρθρο 17Α]Σελ. 805
 
β) Αρχή Kαταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και λοιποί φορείς  
[66] Ν 3691/2008  
Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις  
[Άρθρα 4 παρ. 5, 6-11, 26-34, 40, 44, 49Α]Σελ. 808
γ) Οικονομικοί Επιθεωρητές  
[67] Ν 2238/1994  
Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος  
[Άρθρo 66 παρ. 1, 4, 5]Σελ. 845
[68] Ν 2343/1995  
Αναδιοργάνωση υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις  
[Άρθρο 2]Σελ. 848
[69] ΠΔ 211/1996  
Σύσταση Οικονομικών ΕπιθεωρήσεωνΣελ. 857
[70] ΠΔ 156/2001  
Οργανισμός της Οικονομικής Επιθεώρησης του Υπουργείου Οικονομικών και αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών αυτήςΣελ. 873
 
δ) Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος  
[71] Ν 3296/2004  
Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις  
[Άρθρο 30]Σελ. 903
[72] ΠΔ 85/2005  
Οργάνωση της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων (ΥΠΕΕ) του Υπουργείου Οικονομίας και ΟικονομικώνΣελ. 913
ε) Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες - Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα - Διαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα  
[73] ΠΔ 16/1989  
Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (ΔΟΥ) και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών  
[Άρθρα 1-5, 15-22, 51-62, 65-67, 74-75, 106, 139-140]Σελ. 978
[74] Ν 2343/1995  
Αναδιοργάνωση υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις  
[Άρθρα 3, 14]Σελ. 1016
[75] Ν 2362/1995  
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις  
[Άρθρα 66-68, 86-95]Σελ. 1023
[76] Ν 2771/1999  
Περί Ειδικών Λογαριασμών και άλλες διατάξεις  
[Άρθρα 10 παρ. 5-6, 16]Σελ. 1036
 
[77] Ν 3259/2004  
Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών και άλλες διατάξεις  
[Άρθρα 23, 41]Σελ. 1038
[78] Ν 3283/2004  
Ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις  
[Άρθρο 60]Σελ. 1041
[79] ΑΥΟικΟικ 1085068/4794/ΔΕ-Β΄/2007  
Ανακαθορισμός της καθ' ύλην αρμοδιότητας μεταξύ των ΔΟΥ, ΠΕΚ και ΔΕΚ σε θέματα φορολογικού ελέγχουΣελ. 1044
στ) Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών  
[80] ΠΔ 226/1992  
Περί συστάσεως, οργανώσεως και λειτουργίας του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς και περί των όρων εγγραφής σε Ειδικό Μητρώο και ασκήσεως του επαγγέλματος του Ορκωτού ΕλεγκτήΣελ. 1054
[81] Ν 3693/2008  
Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις  
[Άρθρα 1-44]Σελ. 1092
ζ) Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών  
[82] Ν 820/1978  
Περί λήψεως μέτρων διά την περιστολήν της φοροδιαφυγής και άλλων τινών συναφών διατάξεων  
[Άρθρο 15]Σελ. 1124
η) Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ)  
[83] Ν 3074/2002  
Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, Αναβάθμιση του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου και άλλες διατάξεις  
[Άρθρα 1-10]Σελ. 1129
θ) Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ)  
[84] Ν 2920/2001  
Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ) και άλλες διατάξεις  
[Άρθρα 1-10]Σελ. 1158
ι) Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς  
[85] Ν 1969/1991  
Εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, αμοιβαία κεφάλαια, διατάξεις εκσυγχρονισμού και εξυγιάνσεως της κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις  
[Άρθρα 76, 77, 92]Σελ. 1177
[86] Ν 3601/2007  
Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύματα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις  
[Άρθρο 80]Σελ. 1185
 
ια) Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ)  
[87] Ν 3115/2003  
Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών  
[Άρθρα 1, 3, 6, 9-11, 13, 14]Σελ. 1187
ιβ) Ελεγκτικές Υπηρεσίες Τελωνείων (ΕΛΥΤ)  
[88] ΠΔ 203/2000  
Κατάργηση Διεύθυνσης Ελέγχου Τελωνειακών Αρχών (ΔΙΕΤΑ) και σύσταση Ελεγκτικών Υπηρεσιών Τελωνείων (ΕΛΥΤ)Σελ. 1193
ιγ) Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ)  
[89] Ν 2741/1999  
Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις  
[Άρθρα 1, 5]Σελ. 1206
ιδ) Αστυνομία  
[90] Ν 2713/1999  
Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις  
[Άρθρα 1-9]Σελ. 1217
[91] ΠΔ 9/2011  
Σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού ΕγκλήματοςΣελ. 1227
 
Β. ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ  
α) Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)  
[92] Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
[Άρθρο 325]Σελ. 1239
[93] Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) 2988/1995 του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 1995  
Σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών ΚοινοτήτωνΣελ. 1241
[94] Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) 2185/1996 του Συμβουλίου της 11ης Νοεμβρίου 1996  
Σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίεςΣελ. 1247
[95] Κανονισμός (ΕΚ) 515/1997 του Συμβουλίου της 13ης Μαρτίου 1997  
Περί της αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ των διοικητικών αρχών των κρατών μελών και της συνεργασίας των αρχών αυτών με την Επιτροπή με σκοπό τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των τελωνειακών και γεωργικών ρυθμίσεωνΣελ. 1253
[96] Κανονισμός (ΕΚ) 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαΐου 1999  
Σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)Σελ. 1285
[97] Κανονισμός (Ευρατόμ) 1074/1999 του Συμβουλίου της 25ης Μαΐου 1999  
Σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)Σελ. 1295
[98] Απόφαση της Επιτροπής 1999/352/ΕΚ, ΕΚΑΧ, Ευρατόμ της 28ης Απριλίου 1999  
Για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό SEC(1999) 802]Σελ. 1306
[99] Απόφαση του Συμβουλίου 1999/394/ΕΚ, Ευρατόμ της 25ης Μαΐου 1999  
Σχετικά με τους όρους και τις λεπτομέρειες των εσωτερικών ερευνών στον τομέα της καταπολέμησης της απάτης, της δωροδοκίας και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας επιζήμιας για τα συμφέροντα των ΚοινοτήτωνΣελ. 1310
[100] Διοργανική Συμφωνία της 25ης Μαΐου 1999 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων  
Σχετικά με τις εσωτερικές έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)Σελ. 1313
[101] Απόφαση της Επιτροπής 1999/396/ΕΚ, ΕΚΑΧ, Ευρατόμ της 2ας Ιουνίου 1999  
Σχετικά με τους όρους και τις λεπτομέρειες των εσωτερικών ερευνών στον τομέα της καταπολέμησης της απάτης,  
της δωροδοκίας και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας επιζήμιας για τα συμφέροντα των Κοινοτήτων [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(1999) 802]Σελ. 1316
 
[102] Απόφαση 2007/845/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 6ης Δεκεμβρίου 2007  
Σχετικά με τη συνεργασία των υπηρεσιών ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων στα κράτη μέλη προς ανίχνευση και εντοπισμό προϊόντων εγκλήματος ή άλλων συναφών περιουσιακών στοιχείωνΣελ. 1319
β) EUROJUST  
[103] Ν 3663/2008  
Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (EUROJUST), Κοινές Ομάδες Έρευνας και λοιπές διατάξεις  
(Άρθρα 1-24, 26)Σελ. 1324
γ) ΕUROPOL  
[104] Ν 2605/1998  
Κύρωση της Σύμβασης για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Σύμβαση EUROPOL) δυνάμει του άρθρου Κ.3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση  
[Άρθρα πρώτο, 1-25, 31-32, 38-39]Σελ. 1336
 
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 1375
 
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.