ΕΤΑΙΡΙΕΣ

Εισαγωγή στο Δίκαιο των Εταιριών του Εμπορικού Δικαίου
  • Συγγραφέας: Ι. Ρόκας
  • Έκδοση: 5η 2017
  • Σελίδες: 240
  • Σχήμα:17 x 24
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟ + ΕΝΤΥΠΟ
Για ψηφιακή έκδοση επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€40 Φυσικά πρόσωπα
€50 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ";
Για την έντυπη έκδοση επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€30.00 Φυσικά πρόσωπα
€40.00 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
Για ψηφιακό και έντυπο επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€34 Φυσικά πρόσωπα
€45 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Οι βασικές αλλαγές που επήλθαν στο δίκαιο των εμπορικών εταιριών τα τελευταία χρόνια από την 4η έκδοση του παρόντος μπορούν να χαρακτηρισθούν ριζικές σε βαθμό που επιβάλλουν την ενημέρωση ακόμα και μιας «εισαγωγής στο εταιρικό δίκαιο», όπως είναι το έργο αυτό.

Ο Ν 4072/2012, με τις επιτυχείς του διατάξεις που περιέχει το 7ο μέρος του σχετικά με τις προσωπικές εμπορικές εταιρίες, για πρώτη φορά εισάγει ένα ολοκληρωμένο και σύγχρονο δίκαιο για τις εν λόγω εταιρίες καθόσον, μέχρι την έκδοσή του, το ελληνικό δίκαιο είχε ανεπαρκείς διατάξεις που βρίσκονταν κυρίως στον Εμπορικό Νόμο του 1835. Επίσης, ο ίδιος νόμος (Ν 4072/2012) εισάγει το νέο θεσμό της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας (ΙΚΕ) που έχει βρει θετική ανταπόκριση από την αγορά, αν κρίνουμε από τον μεγάλο αριθμό των εταιριών ΙΚΕ που έχουν συσταθεί.

Ακολουθεί μια σειρά νόμων που έχουν ανανεώσει τη βασική νομοθεσία με επιτυχείς και λιγότερο επιτυχείς διατάξεις, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας για τις κοινές και ορισμένες ειδικές ανώνυμες εταιρίες, όπως κυρίως ο Ν 3873/2010 για τους ετήσιους και ενοποιημένους λογαριασμούς ορισμένων μορφών εταιριών, ο Ν 4308/2014 για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, ο Ν 4403/2016 για τις ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις κατ’ εναρμόνιση του ευρωπαϊκού δικαίου, ο Ν 4449/2017 για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Όλη αυτή η παραγωγή νέων βασικών νομοθετικών διατάξεων επέβαλαν την 5η έκδοση του παρόντος έργου «Εταιρίες».

Το βιβλίο αποτελεί ένα εύχρηστο, πλήρες και ενημερωμένο βοήθημα εργασίας για τους δικηγόρους, νομικούς συμβούλους, συμβούλους επιχειρήσεων και γενικότερα τις εταιρίες και εμπλουτίζεται με πλούσια βιβλιογραφία κι ενιαίο αλφαβητικό ευρετήριο, που βοηθά τον αναγνώστη στην αναζήτηση του ζητήματος που τον ενδιαφέρει.

Αγοράζονται συχνά μαζί

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Τιμή: 60.00€ φ.π. 70.00€ ν.π.

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα


Προλεγόμενα 5ης έκδοσης Σελ. VII
Προλεγόμενα 4ης έκδοσης Σελ. VIII
Προλεγόμενα 3ης έκδοσης Σελ. IX
Συντομογραφίες Σελ. XI
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. Επιχείρηση - φορέας επιχείρησης - εταιρία
α. Φορείς επιχειρήσεων Σελ. 1
β. Δίκαιο των φορέων επιχειρήσεων (φυσικά-νομικά πρόσωπα) Σελ. 2
γ. Σε ευρεία και σε στενή έννοια φορείς επιχειρήσεων Σελ. 3
δ. Κανόνες οργάνωσης των επιχειρήσεων Σελ. 4
ε. Εταιρίες σε ευρεία και σε στενή έννοια Σελ. 5
2. Προσωποπαγείς και σωματειακές ενώσεις προσώπων
α. Έννοια του προσωποπαγούς χαρακτήρα Σελ. 6
β. Οριοθέτηση μεταξύ του προσωποπαγούς και του σωματειακού χαρακτήρα ενώσεων προσώπων Σελ. 8
γ. Έννοια του σωματειακού/κεφαλαιουχικού χαρακτήρα των εμπορικών εταιριών Σελ. 10
δ. Συνέπειες του σωματειακού/κεφαλαιουχικού χαρακτήρα Σελ. 11
ε. Σχετικοποίηση του προσωποπαγούς και κεφαλαιουχικού χαρακτήρα Σελ. 13
3. Μορφές και διακρίσεις εταιριών Σελ. 15
4. Εταιρίες και εμπορικό δίκαιο
α. Συμπληρωματική εφαρμογή του αστικού δικαίου στις εμπορικές εταιρίες Σελ. 16
β. Εμπορικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε μη εμπορικές εργασίες Σελ. 18
5. Εμπορική ιδιότητα και είδη των εμπορικών εταιριών Σελ. 19
6. Εταιρίες με νομική προσωπικότητα και εταιρίες χωρίς νομική προσωπικότητα
α. Γενικά Σελ. 20
β. Η φύση των εταιριών χωρίς νομική προσωπικότητα Σελ. 21
γ. Η κτήση νομικής προσωπικότητας κατά τον Αστικό Κώδικα Σελ. 22
δ. Ομόρρυθμη εταιρία χωρίς νομική προσωπικότητα Σελ. 24
7. Πηγές του δικαίου των εμπορικών εταιριών Σελ. 25
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
Τμήμα Α΄
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
1. Σύσταση της εταιρίας
α. Προϋποθέσεις Σελ. 26
β. Εμπορική ικανότητα Σελ. 27
γ. Εταιρική σύμβαση
αα. Φύση, χαρακτήρας & εταίροι της προσωπικής εταιρίας Σελ. 28
ββ. Ακυρότητα και ακυρωσία Σελ. 30
δ. Σκοπός Σελ. 33
ε. Κοινός σκοπός Σελ. 35
στ. Εισφορές Σελ. 36
ζ. Οριοθέτηση της εταιρίας από άλλες συμβάσεις Σελ. 39
η. Επιδίωξη του κοινού σκοπού και η καταβολή των εισφορών Σελ. 41
2. Διαμόρφωση των σχέσεων εταίρων μεταξύ τους και προς την εταιρία
α. Υποχρέωση πίστης Σελ. 42
β. Ευθύνη εταίρων Σελ. 43
γ. Διοίκηση της προσωπικής εταιρίας
αα. Έννοια Σελ. 45
ββ. Συμβατικό πλαίσιο διαμόρφωσης της διαχειριστικής εξουσίας Σελ. 47
γγ. Η εκ του νόμου οριοθέτηση της εξουσίας διοίκησης Σελ. 48
δδ. Ειδικότερα: Η εκπροσώπηση Σελ. 49
εε. Εταίρος εκπρόσωπος - διαχειριστής προσωπικής εταιρίας Σελ. 50
δ. Οι διαχειριστές της προσωπικής εταιρίας
αα. Νόμιμη και καταστατική διαχείριση Σελ. 51
ββ. Συλλογική και ατομική διαχείριση Σελ. 52
γγ. Υποκατάσταση, ευθύνη, αμοιβή διαχειριστών Σελ. 54
δδ. Λήξη διαχειριστικής εξουσίας Σελ. 55
3. Έλεγχος και συμμετοχή στα κέρδη Σελ. 56
4. Δημοσιότητα της προσωπικής εταιρίας
α. Αρχή της δημοσιότητας στα νομικά πρόσωπα Σελ. 58
β. Έλλειψη δημοσιότητας Σελ. 60
5. Αποφάσεις των εταίρων Σελ. 62
6. Είσοδος και έξοδος εταίρων
α. Είσοδος νέου εταίρου με μεταβίβαση της εταιρικής συμμετοχής Σελ. 63
β. Είσοδος νέου εταίρου χωρίς μεταβίβαση εταιρικής συμμετοχής Σελ. 64
γ. Οι επιμέρους συμβατικές παρεκκλίσεις της αρχής του αμετάβλητου του προσώπου του εταίρου Σελ. 65
δ. Αποκλεισμός εταίρου Σελ. 66
7. Περιουσία της εταιρίας Σελ. 67
8. Λύση της προσωπικής εταιρίας
α. Εισαγωγικά Σελ. 68
β. Πέρας του χρόνου διαρκείας της εταιρίας Σελ. 69
γ. Απόφαση των εταίρων Σελ. 70
δ. Κήρυξη της εταιρίας σε πτώχευση Σελ. 71
ε. Αν μείνει ένας εταίρος Σελ. 72
στ. Με δικαστική απόφαση Σελ. 73
ζ. Συνήθεις λόγοι λύσης που προβλέπουν τα καταστατικά Σελ. 74
η. Αναβίωση εταιρίας που λύθηκε Σελ. 75
9. Εκκαθάριση
α. Ο σκοπός της εκκαθάρισης και παραγραφή Σελ. 76
β. Οι εκκαθαριστές Σελ. 77
γ. Διαδικασία εκκαθάρισης Σελ. 78
Τμήμα Β΄
ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
1. Έννοια - επωνυμία
α. Έννοια, χαρακτηριστικά, οικονομική σκοπιμότητα Σελ. 80
β. Επωνυμία Σελ. 83
2. Σύσταση της εταιρίας Σελ. 84
3. Η σε ολόκληρο και απεριόριστη ευθύνη των ομόρρυθμων εταίρων
α. Διαμόρφωση της ευθύνης Σελ. 88
β. Παραγραφή Σελ. 91
4. Διοίκηση της εταιρίας Σελ. 92
Τμήμα Γ΄
ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
1. Έννοια Σελ. 94
2. Επωνυμία Σελ. 96
3. Ευθύνη ετερόρρυθμου εταίρου Σελ. 97
4. Διαχείριση και εκπροσώπηση Σελ. 98
5. Λύση, μετατροπή σε οε, εκκαθάριση Σελ. 99
6. Μετατροπή εταιρίας περιορισμένης ευθύνης σε ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρία Σελ. 99α
7. Ετερόρρυθμη εταιρία κατά μετοχές Σελ. 100
Τμήμα Δ’
ΑΦΑΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ & ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
1. Αφανής εταιρία Σελ. 101
2. Κοινοπραξία Σελ. 104
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΚΟΙΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
Τμήμα Α΄
Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις
α. Χαρακτηριστικά Σελ. 105
β. Ιστορικά Σελ. 109
γ. Η αε ως επιχειρηματικός φορέας Σελ. 110
2. Ίδρυση
α. Τα βήματα της ίδρυσης Σελ. 111
β. Το καταστατικό Σελ. 114
γ. Ο εταιρικός σκοπός Σελ. 117
δ. Διάρκεια, έδρα Σελ. 118
ε. Διαδικασία Σελ. 121
στ. Ελαττωματικότητα καταστατικού Σελ. 122
ζ. Κήρυξη της ακυρότητας της εταιρίας λόγω ελαττωματικότητας Σελ. 124
η. Το ιδρυτικό στάδιο Σελ. 125
θ. Η κρατική εποπτεία Σελ. 127
3. Διατυπώσεις δημοσιότητας
α. Πράξεις που υποβάλλονται σε δημοσιότητα Σελ. 128
β. Συνέπεια της δημοσίευσης Σελ. 129
γ. Η δημοσίευση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Σελ. 130
δ. Απλοποίηση διαδικασιών Σελ. 131
4. Το μετοχικό (εταιρικό) κεφάλαιο της αε
α. Οι ιδιαιτερότητες του εταιρικού κεφαλαίου της αε Σελ. 132
β. Η μέριμνα για τη διατήρηση του κεφαλαίου - Μερική / ολοσχερής καταβολή Σελ. 136
γ. Κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου Σελ. 141
δ. Περιουσιακά στοιχεία που απαρτίζουν το εταιρικό κεφάλαιο Σελ. 142
5. Αύξηση και μείωση κεφαλαίου
α. Έννοια αύξησης Σελ. 143
β. Πραγματική αύξηση Σελ. 144
γ. Ονομαστική αύξηση Σελ. 145
δ. Ειδικές περιπτώσεις αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου Σελ. 147
ε. Δικαίωμα προτίμησης Σελ. 149
στ. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου Σελ. 150
6. Μετοχές, ιδρυτικοί τίτλοι, ομολογίες
α. Η μετοχή ως αξιόγραφο Σελ. 152
β. Εμπράγματα δικαιώματα επί των μετοχών Σελ. 156
γ. Η αξία της μετοχής Σελ. 159
δ. Η χρηματιστηριακή αξία της μετοχής Σελ. 161
ε. Ακύρωση μετοχών Σελ. 162
στ. Απόκτηση ίδιων μετοχών από την αε Σελ. 163
ζ. Μετοχές επικαρπίας Σελ. 170
η. Προνομιούχες μετοχές Σελ. 172
θ. Ιδρυτικοί τίτλοι Σελ. 174
ι. Ομολογίες - Ομολογιακό δάνειο Σελ. 176
7. Η γενική συνέλευση
α. Έννοια Σελ. 179
β. Θέματα για τα οποία η γσ είναι υποχρεωτικά αρμόδια Σελ. 180
γ. Είδη γσ Σελ. 182
δ. Πρόσκληση για συμμετοχή στη συνέλευση της γσ Σελ. 184
ε. Διαδικασία μέχρι τη σύγκληση της γσ Σελ. 187
στ. Διαδικασία κατά τη διάρκεια των εργασιών της γενικής συνέλευσης Σελ. 191
ζ. Η απαρτία Σελ. 193
η. Η πλειοψηφία Σελ. 195
θ. Αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία Σελ. 196
ι. Βιβλίο πρακτικών γσ Σελ. 198
ια. Παθολογία των αποφάσεων της γσ Σελ. 200
αα. Άκυρη απόφαση Σελ. 201
ββ. Υλοποίηση της ακυρότητας Σελ. 203
γγ. Ακυρώσιμη απόφαση της γσ γενικά Σελ. 204
δδ. Υλοποίηση της ακυρωσίας Σελ. 205
εε. Ανυπόστατη απόφαση γσ Σελ. 208
8. Το διοικητικό συμβούλιο
α. Εισαγωγικά Σελ. 209
β. Διορισμός των μελών δσ Σελ. 213
γ. Οι εργασίες του δσ Σελ. 216
δ. Νομική σχέση που συνδέει τα μέλη του δσ με την αε Σελ. 219
ε. Η εκπροσωπευτική εξουσία του δσ Σελ. 220
στ. Η ευθύνη/καθήκοντα του δσ Σελ. 224
ζ. Η δικαστική επιδίωξη της αξίωσης κατά μελών του δσ προς αποζημίωση Σελ. 228
9. Μέτοχοι - δικαιώματα μειοψηφίας
α. Εισαγωγικά Σελ. 230
β. Το δικαίωμα διοίκησης Σελ. 231
γ. Περιουσιακά δικαιώματα Σελ. 234
δ. Δικαιώματα μειοψηφίας
αα. Γενικά Σελ. 236
ββ. Παροχή πληροφοριών Σελ. 238
γγ. Ονομαστική ψηφοφορία Σελ. 239
δδ. Αναβολή λήψης απόφασης Σελ. 240
εε. Δικαίωμα διαχειριστικού ελέγχου Σελ. 241
στστ. Δικαίωμα να ζητηθεί η ακύρωση της γσ και σύγκληση έκτακτης γσ Σελ. 242
ζζ. Δικαίωμα αρνησικυρίας και εναντίωσης στη χορήγηση αμοιβής στα μέλη δσ Σελ. 243
10. Δικαίωμα προαίρεσης επί μετοχών Σελ. 245
11. Η εισηγμένη σε χρηματιστήριο αε και οι αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης Σελ. 246
12. Τακτικός έλεγχος
α. Διενέργεια ελέγχου Σελ. 250
β. Καθήκοντα ελεγκτών Σελ. 252
γ. Ευθύνη ελεγκτών Σελ. 253
δ. Έλεγχος και κρατική εποπτεία Σελ. 254
13. Αποθεματικά
α. Τακτικά αποθεματικά Σελ. 255
β. Έκτακτα αποθεματικά Σελ. 256
γ. Ελεύθερα αποθεματικά Σελ. 257
δ. Αφανή αποθεματικά Σελ. 258
14. Ετήσιοι λογαριασμοί
α. Περιεχόμενο Σελ. 259
β. Ισολογισμός Σελ. 262
γ. Αρχές σύνταξης των ετήσιων λογαριασμών Σελ. 264
δ. Κατάρτιση του ισολογισμού-Τι περιλαμβάνει το ενεργητικό σκέλος Σελ. 270
αα. Πάγια & κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Σελ. 271
ββ. Κανόνες αποτίμησης Σελ. 273
γγ. Απόσβεση παγίων Σελ. 274
δδ. Υποτίμηση παγίων Σελ. 275
εε. Συμμετοχές Σελ. 276
στστ. Τρέχουσα τιμή Σελ. 277
ζζ. Καταχωρήσεις αποσβέσεων παγίου Σελ. 278
ε. Κατάρτιση ισολογισμού - Τι περιλαμβάνει το παθητικό σκέλος Σελ. 279
στ. Κατάρτιση ισολογισμού - Λογαριασμός τάξεως και άλλοι λογαριασμοί του παθητικού σκέλους Σελ. 280
ζ. Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις - Συμμετοχές - Συνδεδεμένες επιχειρήσεις Σελ. 281
αα. Ενοποίηση - Έννοια συνδεδεμένων επιχειρήσεων Σελ. 283
ββ. Ενοποίηση - Έκταση εφαρμογής Σελ. 284
γγ. Ενοποίηση - Διαδικασία - Εφαρμογή Σελ. 285
δδ. Ενοποίηση - Ενοποιημένο προσάρτημα Σελ. 287
εε. Υπόχρεα πρόσωπα - Δικαιώματα μετόχων Σελ. 288
στστ. Έκθεση των ελεγκτών της αε Σελ. 290
ζζ. Ετήσιοι λογαριασμοί και απόληψη μερισμάτων Σελ. 292
ηη. Ακυρότητα και ακυρωσία της απόφασης της γσ που εγκρίνει τους λογαριασμούς Σελ. 294
15. Μετατροπή εταιριών Σελ. 295
16. Συγχώνευση ανωνύμων εταιριών (άρθ. 68 κ.ν. 2190/20)
α. Γενικά Σελ. 299
β. Συγχώνευση με απορρόφηση Σελ. 300
αα. Υλοποίηση της συγχώνευσης με απορρόφηση
i. Σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης (άρθ. 69 κ.ν. 2190/20) Σελ. 301
ii. Εγγυήσεις στους πιστωτές (άρθ. 70 κ.ν. 2190/20) Σελ. 302
iii. Εκτίμηση περιουσιακών στοιχείων (άρθ. 71 κ.ν. 2190/20) Σελ. 303
iv. Αποφάσεις των γσ (άρθ. 72 κ.ν. 2190/20) και έγκριση της Αρχής Σελ. 304
v. Ολοκλήρωση και παθολογία της συγχώνευσης Σελ. 305
γ. Άλλοι τρόποι συγχώνευσης
αα. Με σύσταση νέας εταιρίας Σελ. 306
ββ. Καταχρηστικές συγχωνεύσεις Σελ. 307
γγ. Συγχώνευση με απορρόφηση θυγατρικής κατά 100% της απορροφώσας Σελ. 308
17. Διάσπαση ανωνύμων εταιριών
α. Γενικά Σελ. 309
β. Διάσπαση με απορρόφηση Σελ. 310
γ. Υλοποίηση της διάσπασης με απορρόφηση
αα. Σχέδιο διάσπασης Σελ. 311
ββ. Διατυπώσεις σχεδίου διάσπασης Σελ. 312
γγ. Αποφάσεις των γσ και έγκριση της Αρχής Σελ. 313
δδ. Ακυρότητα Σελ. 314
δ. Άλλοι τρόποι διάσπασης Σελ. 315
18. Αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες Σελ. 316
19. Λύση και εκκαθάριση
α. Λύση
αα. Λύση χωρίς δικαστική απόφαση Σελ. 317
ββ. Λύση με δικαστική απόφαση Σελ. 318
γγ. Αναβίωση Σελ. 319
β. Εκκαθάριση
αα. Γενικά Σελ. 320
ββ. Εκκαθαριστές Σελ. 321
γγ. Δημοσιότητα Σελ. 322
δδ. Περάτωση της εκκαθάρισης Σελ. 323
Τμήμα Β΄
Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις
α. Γενικά χαρακτηριστικά Σελ. 324
β. Διαφορές από αε Σελ. 325
γ. Τα προσωπικά και κεφαλαιουχικά στοιχεία Σελ. 326
2. Ίδρυση
α. Το καταστατικό Σελ. 327
β. Παθολογία της εταιρικής σύμβασης
αα. Λόγοι ακυρότητας της εταιρίας Σελ. 328
ββ. Συνέπειες Σελ. 329
γγ. Ακυρότητα διατάξεων του καταστατικού Σελ. 330
γ. Υλοποίηση της ίδρυσης Σελ. 331
δ. Δημοσιότητα Σελ. 332
ε. Επε υπό ίδρυση - Ευθύνη ιδρυτών Σελ. 333
στ. Υποκαταστήματα ημεδαπής επε σε περιφέρεια άλλου Πρωτοδικείου απ’ αυτό της έδρας της και υποκατάστημα με το οποίο εγκαθίσταται στην Ελλάδα αλλοδαπή επε Σελ. 334
3. Εταιρικό κεφάλαιο, διαίρεση, αύξηση και μείωση
α. Το εταιρικό κεφάλαιο Σελ. 335
β. Διαίρεση του εταιρικού κεφαλαίου
αα. Γενικά Σελ. 337
ββ. Μεταβίβαση μεριδίων Σελ. 339
γγ. Αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου Σελ. 341
δδ. Μείωση του εταιρικού κεφαλαίου Σελ. 342
4. Οι εταίροι
α. Είσοδος και έξοδος εταίρων Σελ. 343
β. Δικαιώματα από την κατοχή μεριδίου επε
αα. Γενικά Σελ. 345
ββ. Δικαίωμα ψήφου Σελ. 346
γγ. Δικαίωμα πληροφοριών επί των εταιρικών υποθέσεων και δικαίωμα προτίμησης Σελ. 347
δδ. Περιουσιακά δικαιώματα γενικά Σελ. 348
εε. Περιουσιακά δικαιώματα - Το δικαίωμα στα κέρδη Σελ. 349
γ. Υποχρεώσεις των εταίρων Σελ. 350
δ. Ευθύνη των εταίρων
αα. Γενικά Σελ. 351
ββ. Στην μονοπρόσωπη επε Σελ. 352
γγ. Ευθύνη εταίρων έναντι των δανειστών της εταιρίας και μέτρα προστασίας τους Σελ. 353
5. Η συνέλευση των εταίρων
α. Γενικά Σελ. 354
β. Είδη συνελεύσεων και σύγκληση αυτών Σελ. 355
γ. Λήψη αποφάσεων Σελ. 357
δ. Παθολογία των αποφάσεων της συνέλευσης των εταίρων
αα. Γενικά Σελ. 358
ββ. Προσβολή της ακυρότητας Σελ. 359
γγ. Λόγοι ακυρότητας Σελ. 360
6. Οι διαχειριστές
α. Είδη διαχείρισης και διορισμός διαχειριστή Σελ. 361
β. Ανάκληση διαχειριστών Σελ. 362
γ. Εκπροσωπευτική και διαχειριστική εξουσία των διαχειριστών Σελ. 363
δ. Λοιπές υποχρεώσεις των διαχειριστών Σελ. 365
ε. Ευθύνη διαχειριστών Σελ. 366
7. Οι ελεγκτές Σελ. 367
8. Ετήσιοι Λογαριασμοί - Κέρδη
α. Ετήσιοι Λογαριασμοί Σελ. 368
β. Διανομή κερδών Σελ. 370
9. Μετατροπή - Συγχώνευση
α. Μετατροπή άλλων εταιρικών τύπων σε επε και επε σε αε Σελ. 371
β. Συγχώνευση με σύσταση νέας επε ή με απορρόφηση Σελ. 372
10. Λύση και εκκαθάριση
α. Λόγοι λύσης Σελ. 373
β. Προαιρετικοί λόγοι Σελ. 374
γ. Εκκαθάριση
αα. Κανόνες εκκαθάρισης Σελ. 375
ββ. Οι εκκαθαριστές Σελ. 376
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
Τμήμα Α΄
ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
1. Έννοια - χαρακτηριστικά
α. Γενικά Σελ. 379
β. Δραστηριότητες του συνεταιρισμού Σελ. 384
γ. Σύσταση Σελ. 385
δ. Συνενώσεις συνεταιρισμών Σελ. 387
2. Οι συνέταιροι
α. Είσοδος και έξοδος συνεταίρων Σελ. 388
β. Η συνεταιριστική μερίδα - Υποχρεώσεις και δικαιώματα συνεταίρων Σελ. 390
γ. Ευθύνη συνεταίρων Σελ. 394
3. Τα όργανα
α. Η γενική συνέλευση
αα. Σύγκληση Σελ. 395
ββ. Λήψη απόφασης. Απαρτία Σελ. 396
γγ. Λήψη απόφασης. Πλειοψηφία Σελ. 397
δδ. Αρμοδιότητα της γσ Σελ. 398
εε. Ακυρότητα αποφάσεων Σελ. 399
β. Το διοικητικό συμβούλιο Σελ. 400
γ. Το εποπτικό συμβούλιο Σελ. 401
4. Τήρηση βιβλίων - Διανομή κερδών
α. Τήρηση βιβλίων Σελ. 402
β. Διανομή κερδών Σελ. 403
5. Λύση - Εκκαθάριση - Αναβίωση
α. Λύση Σελ. 404
β. Εκκαθάριση Σελ. 405
γ. Αναβίωση Σελ. 406
Τμήμα Β΄
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
1. Αγροτικός συνεταιρισμός
α. Σκοπός, διακρίσεις Σελ. 407
β. Σύσταση - Μέλη - Όργανα Σελ. 408
2. Οικοδομικός συνεταιρισμός
α. Σκοπός - Σύσταση Σελ. 409
β. Μέλη - Συνεταιριστική μερίδα - Όργανα Σελ. 410
3. Ευρωπαϊκή συνεταιριστική εταιρία Σελ. 411
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
1. Τραπεζικές και ασφαλιστικές ανώνυμες εταιρίες
α. Τραπεζική αε
αα. Έννοια - Άδεια σύστασης Σελ. 412
ββ. Εποπτεία Σελ. 413
β. Παροχή πιστώσεων / ανώνυμες εταιρίες παροχής πιστώσεων Σελ. 414
γ. Ανώνυμη εταιρία ηλεκτρονικού χρήματος Σελ. 415
δ. Ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία
αα. Αντικείμενο εργασίας Σελ. 416
ββ. Αδειοδότηση Σελ. 417
γγ. Χρηματοοικονομικές απαιτήσεις Σελ. 418
δδ. Άλλες παρεκκλίσεις από τις κοινές αε Σελ. 419
εε. Ευρωπαϊκό διαβατήριο Σελ. 419α
2. Εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου
α. Αντικείμενο εργασίας Σελ. 420
β. Παρεκκλίσεις από τις κοινές αε Σελ. 421
γ. Ανώνυμη εταιρία διαχείρισης χαρτοφυλακίων αναδυόμενων αγορών Σελ. 422
δ. Ανώνυμη εταιρία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία
αα. Αντικείμενο εργασίας Σελ. 425
ββ. Άδεια λειτουργίας Σελ. 426
γγ. Μετοχές Σελ. 427
3. Aνώνυμες εταιρίες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων
α. Αμοιβαίο κεφάλαιο
αα. Έννοια Σελ. 428
ββ. Τα μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου Σελ. 429
β. Η ανώνυμη εταιρία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ)
αα. Αντικείμενο εργασίας - Μετοχές - Άδεια λειτουργίας Σελ. 430
ββ. Κανόνες λειτουργίας Σελ. 431
γ. Ανώνυμη εταιρία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων ακίνητης περιουσίας
αα. Αντικείμενο εργασίας Σελ. 432
ββ. Χρηματοοικονομικές απαιτήσεις Σελ. 433
γγ. Άδεια σύστασης Σελ. 434
δδ. Τα μερίδια Σελ. 435
4. Εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης - παροχής επενδυτικών υπηρεσιών - χρηματιστηριακές εταιρίες - εταιρίες factoring - εταιρίες ανταλλακτηρίων συναλλάγματος
α. Ανώνυμη εταιρία χρηματοδοτικής μίσθωσης Σελ. 436
β. Ανώνυμη εταιρία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών Σελ. 437
γ. Ανώνυμη εταιρία επενδυτικής διαμεσολάβησης Σελ. 438
δ. Ανώνυμη εταιρία πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων Σελ. 439
ε. Ανώνυμη εταιρία ανταλλακτηρίων συναλλάγματος Σελ. 440
5. Εταιρίες της ναυτιλίας
α. Η ναυτική εταιρία
αα. Αντικείμενο εργασίας Σελ. 441
ββ. Σύσταση Σελ. 442
γγ. Μετοχικό κεφάλαιο - Μετοχές Σελ. 443
δδ. Όργανα: Η γενική συνέλευση των μετόχων Σελ. 444
εε. Όργανα: Το διοικητικό συμβούλιο Σελ. 445
στστ. Ελεγκτές Σελ. 446
ζζ. Λύση Σελ. 447
β. Η ειδική ανώνυμη εταιρία επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία
αα. Αντικείμενο εργασίας Σελ. 448
ββ. Μετοχικό κεφάλαιο Σελ. 449
γγ. Εισαγωγή στο Χ.Α.Α. Σελ. 450
δδ. Πλοία που ελέγχει η Ε.Ε.Π.Ν. Σελ. 451
6. Αθλητική ανώνυμη εταιρία
α. Αντικείμενο εργασίας - Σύσταση - Εισφορές Σελ. 452
β. Σήμα Σελ. 453
γ. Μετοχικό κεφάλαιο - Μέτοχος Σελ. 454
δ. Εποπτεία Σελ. 457
7. Άλλα εταιρικά μορφώματα
α. Μεταφορική εταιρία Σελ. 458
β. Εταιρία Επιχειρηματικού Κεφαλαίου ή Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΕΚΕΣ) Σελ. 459
γ. Εταιρία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών
αα. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επιχειρηματικών συμμετοχών Σελ. 460
ββ. Μερίδια Σελ. 461
γγ. Ανώνυμη εταιρία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών Σελ. 462
δ. Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού
αα. Σκοπός - Σύσταση Σελ. 465
ββ. Μέλη Σελ. 466
γγ. Καταχώριση στο μητρώο Σελ. 467
δδ. Εφαρμοστέο δίκαιο Σελ. 469
εε. Όργανα Σελ. 470
στστ. Αποκλεισμός - Αποχώρηση μέλους Σελ. 472
ζζ. Λύση Σελ. 473
ηη. Διαχείριση Σελ. 474
ε. Ευρωπαϊκή εταιρία Σελ. 475
στ. Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία
αα. Χαρακτηριστικά / Ίδρυση Σελ. 476
ββ. Εταιρικό κεφάλαιο / εταιρική περιουσία, εταιρικά μερίδια και εισφορές εταίρων Σελ. 479
γγ. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις Σελ. 481
δδ. Διοίκηση (Διαχείριση - Εκπροσώπηση) Σελ. 482
εε. Αποφάσεις των εταίρων Σελ. 484
στστ. Εταιρική διαφάνεια - Δημοσιότητα Σελ. 485
ζζ. Λύση και Εκκαθάριση Σελ. 486
Κυριότερη Βασική Βιβλιογραφία Σελ. 215
Ενιαίο Αλφαβητικό Ευρετήριο Σελ. 217
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.