ΦΠΑ & ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

Οδηγίες συμπλήρωσης περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ
  • Συγγραφέας: Ν. Σγουρινάκης, Β. Μιχελινάκης
  • Έκδοση: 2η 2010
  • Σελίδες: 112
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€15 Φυσικά πρόσωπα
€20 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Το παρόν βοήθημα «ΦΠΑ & Δικηγόροι» αποτελεί τη δεύτερη εμπλουτισμένη έκδοση της Νομικής Βιβλιοθήκης στην υπηρεσία των δικηγόρων, οι οποίοι εντάσσονται υποχρεωτικά από την 1.7.2010 στο σύστημα του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) μετά και την τροποποίηση του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ, αλλά και των λογιστών φοροτεχνικών που τους εξυπηρετούν.

Το πρώτο κεφάλαιο της έκδοσης «ΦΠΑ & Δικηγόροι» παρουσιάζει το πεδίο εφαρμογής του ΦΠΑ στις υπηρεσίες που παρέχονται από τους δικηγόρους, τους συμβολαιογράφους, τους δικαστικούς επιμελητές και τους άμισθους Υποθηκοφύλακες. Αντιμετωπίζονται με κατανοητό τρόπο οι νέες λογιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις των δικηγόρων, ως ασκουμένων, ελεύθερων επαγγελματιών, μελών δικηγορικών εταιρειών και των παρεχόντων τις υπηρεσίες τους με πάγια αντιμισθία και τίθενται τα θέματα που αφορούν τις ελάχιστες αμοιβές, τις προεισπράξεις, τις παρακρατήσεις αλλά και την ακαθάριστη αμοιβή, την έκδοση στοιχείου και την ενημέρωση του βιβλίου εσόδων – εξόδων με τις επαγγελματικές δαπάνες των δικηγόρων που επιβαρύνονται με ΦΠΑ.

Το δεύτερο κεφάλαιο του «ΦΠΑ & Δικηγόροι» περιλαμβάνει ολοκληρωμένα παραδείγματα συμπλήρωσης δηλώσεων ΦΠΑ δικηγόρου και δικηγορικής εταιρείας και ενημέρωσης των βιβλίων, καθώς και συμπληρωμένες δηλώσεις (περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ και εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ). Περαιτέρω, υπάρχουν κατανοητές εφαρμογές για τη συμπλήρωση δηλώσεων δικηγόρων με ενδοκοινοτικές συναλλαγές και σχετικά έντυπα.

Το τρίτο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στον ΦΠΑ των ενδοκοινοτικών συναλλαγών και περιέχει συμπληρωμένα τα σχετικά έντυπα ΦΠΑ και ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και παρεχόμενων υπηρεσιών. Επίσης, περιέχει τον τρόπο που ο δικηγόρος θα προβεί σε αυτοέλεγχο (πρώην αυτοπεραίωση) από το οικ. έτος 2011, αλλά και ενημερώνει με πρακτικά παραδείγματα και εφαρμογές για τον ΦΠΑ των επενδυτικών αγαθών και τον διακανονισμό των παγίων λόγω μεταβολής ποσοστού prorata.

Περαιτέρω, στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται όλες εκείνες οι ερωτήσεις και απαντήσεις που ενδέχεται να υποβάλλει ένας δικηγόρος σχετικά με το νέο καθεστώς ΦΠΑ, στο οποίο εντάσσεται υποχρεωτικά από 1.7.2010.

Τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο του βοηθήματος «ΦΠΑ & Δικηγόροι» παρατίθεται κωδικοποιημένη η σχετική νομοθεσία, του ΦΠΑ, της Φορολογίας Εισοδήματος, του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, του ΠΔ 299/2003 για τους συντελεστές απόσβεσης πάγιων περιουσιακών στοιχείων καθώς και οι ερμηνευτικές εγκύκλιοι που έχουν δοθεί από τη Διοίκηση, ώστε να τεκμηριώνονται τα παραδείγματα και οι εφαρμογές που παρουσιάζονται στην παρούσα έκδοση, αλλά και για άμεση πρόσβαση στη σχετική διάταξη για την κατανόηση του σχετικού θέματος.

Αγοράζονται συχνά μαζί

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 2010
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 2010
Τιμή: 90€ φ.π. 110€ ν.π.
ΦΠΑ 2008
ΦΠΑ 2008
Τιμή: 80€ φ.π. 100€ ν.π.

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα [Άνοιγμα όλων]


Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.