Η ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

Transfer Pricing
  • Διεύθυνση Σειράς: Θ. Φορτσάκης
  • Συγγραφέας: Α. Τσουρουφλής
  • Έκδοση: 2010
  • Σελίδες: 296
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟ + ΕΝΤΥΠΟ
Για ψηφιακή έκδοση επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€40 Φυσικά πρόσωπα
€50 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ";
Για την έντυπη έκδοση επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€40.00 Φυσικά πρόσωπα
€50.00 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
Για ψηφιακό και έντυπο επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€44 Φυσικά πρόσωπα
€55 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Η Ενδοομιλική Τιμολόγηση αποτελεί το πρώτο έργο της νέας σειράς του Δημοσίου οικονομικού, Δημοσιονομικού και Φορολογικού Δικαίου της Νομικής Βιβλιοθήκης υπό τη Διεύθυνση του Καθηγητή κ. Θ. Φορτσάκη.

Ο όρος «transfer pricing» (ενδοομιλική τιμολόγηση) εμφανίστηκε στην ελληνική φορολογική πρακτική πολύ πρόσφατα. Στην ουσία, η τιμολόγηση των ενδοομιλικών συναλλαγών παρέμενε μέχρι τώρα άγνωστο έδαφος για τους φορολογουμένους και τις φορολογικές αρχές, καθόσον η σχετική προβληματική περιοριζόταν στην «υπερτιμολόγηση» υποτιμολόγηση» και σε απόπειρες προληπτικού ελέγχου συγκεκριμένων ενδοομιλικών δαπανών που σημείωσαν παταγώδη αποτυχία.

Η προκείμενη μελέτη πραγματεύεται την τιμολόγηση των ενδοομιλικών συναλλαγών και επιδιώκει να συστηματοποιήσει τη σχετική ύλη, αναδεικνύοντας τα ιδιαίτερα στοιχεία του ελληνικού δικαίου εντός του ευρύτερου πλαισίου που διαμορφώνεται από τις σχετικές ρυθμίσεις του διεθνούς και του ευρωπαϊκού φορολογικού δικαίου.

Γιʼ αυτό το λόγο επιχειρείται αρχικά η εισαγωγή στην προβληματική της τιμολόγησης των ενδοομιλικών συναλλαγών, στην οποία εντάσσεται η χρήση της για σκοπούς φορολογικού σχεδιασμού και η αντιμετώπισή της από τις φορολογικές αρχές καθώς και ο εννοιολογικός προσδιορισμός και η εφαρμογή της αρχής των ίσων αποστάσεων.

Με βάση την παραπάνω θεωρητική θεμελίωση αναλύεται στη συνέχεια το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο που διέπει την ενδοομιλική τιμολόγηση, το οποίο περιλαμβάνει ρυθμίσεις διαφορετικής τυπικής ισχύος που προέρχονται όχι μόνο από το ελληνικό αλλά και από το διεθνές και το ευρωπαϊκό φορολογικό δίκαιο. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην τεκμηρίωση των τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών, η οποία το τελευταίο διάστημα απασχολεί ιδιαίτερα την ελληνική φορολογική πρακτική.

Η έκδοση συμπληρώνεται από παράρτημα με σχετικά υποδείγματα, πλούσια ελληνική και αλλοδαπή βιβλιογραφία καθώς και χρήσιμο αλφαβητικό ευρετήριο.

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα


ΕΙΣΑΓΩΓΗΣελ. 1
ΜΕΡΟΣ 1ο  
Η προβληματική της ενδοομιλικής τιμολόγησης  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Εννοιολογική προσέγγισηΣελ. 5
I. Η έννοια της τιμολόγησης των συναλλαγών μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων (transfer pricing)Σελ. 5
II. Η έννοια της τιμής ενδοομιλικής συναλλαγής (transfer price)Σελ. 5
III. Ορολογικές διασαφήσειςΣελ. 6
Α. Διάκριση των ενδοομιλικών συναλλαγών από τις συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεωνΣελ. 6
Β. Transfer priceΣελ. 8
Γ. Controlled - uncontrolled transactionsΣελ. 8
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο Ζητήματα της ενδοομιλικής τιμολόγησηςΣελ. 10
I. Η ιδιαιτερότητα των συναλλαγών μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεωνΣελ. 10
II. Λειτουργίες της ενδοομιλικής τιμολόγησηςΣελ. 11
Α. Φορολογικές λειτουργίεςΣελ. 11
Β. Μη φορολογικές λειτουργίεςΣελ. 13
III. Αντιμετώπιση της ενδοομιλικής τιμολόγησης από τις φορολογικές αρχέςΣελ. 16
IV. Διπλή φορολογίαΣελ. 18
V. Η στρατηγική των επιχειρήσεων για την ενδοομιλική τιμολόγησηΣελ. 20
VI. Η ενδοομιλική τιμολόγηση ως εργαλείο φορολογικού σχεδιασμού, φοροαποφυγής και φοροδιαφυγήςΣελ. 21
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο Η αρχή των ίσων αποστάσεωνΣελ. 26
I. Η έννοια της αρχής των ίσων αποστάσεωνΣελ. 26
II. Δικαιολογητική βάσηΣελ. 28
III. ΚριτικήΣελ. 29
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο Η εφαρμογή της αρχής των ίσων αποστάσεωνΣελ. 32
I. Οι μέθοδοι για την εφαρμογή της αρχής των ίσων αποστάσεωνΣελ. 32
Α. ΕισαγωγήΣελ. 32
Β. Παραδοσιακές μέθοδοι (standard methods)Σελ. 34
1. Μέθοδος της συγκρίσιμης μη ελεγχόμενης τιμής (comparable uncontrolled price method)Σελ. 34
i. Περιγραφή της μεθόδουΣελ. 34
ii. ΣυγκρισιμότηταΣελ. 34
iii. Εφαρμογή της μεθόδουΣελ. 36
2. Μέθοδος της τιμής μεταπώλησης (resale price method)Σελ. 37
i. ΠεριγραφήΣελ. 37
ii. Τιμή μεταπώλησηςΣελ. 38
iii. Περιθώριο μικτού κέρδουςΣελ. 38
iv. Εφαρμογή της μεθόδουΣελ. 39
3. Μέθοδος του κόστους συν κέρδους (cost plus method)Σελ. 42
i. ΠεριγραφήΣελ. 42
ii. Κόστος κτήσηςΣελ. 42
iii. Περιθώριο κέρδουςΣελ. 43
iv. Εφαρμογή της μεθόδουΣελ. 45
Γ. Μη παραδοσιακές μέθοδοι (transactional profit methods)Σελ. 46
1. ΓενικάΣελ. 46
2. Μέθοδοι του κέρδους της συναλλαγήςΣελ. 47
i. Μέθοδος του επιμερισμού του κέρδους (profit split method)Σελ. 47
α. Περιγραφή της μεθόδουΣελ. 47
β. Ανάλυση της συνεισφοράς των συμβαλλομένων μερώνΣελ. 47
γ. Εφαρμογή της μεθόδουΣελ. 50
ii. Μέθοδος του καθαρού κέρδους συναλλαγής (transactional net margin method)Σελ. 50
α. ΠεριγραφήΣελ. 50
β. Το περιθώριο καθαρού κέρδουςΣελ. 51
γ. Εφαρμογή της μεθόδουΣελ. 52
3. Μέθοδοι του συνολικού κέρδουςΣελ. 54
i. Mέθοδος της σύγκρισης του κέρδους (comparable profit method)Σελ. 54
ii. Μέθοδος του συνολικού επιμερισμού βάσει μαθηματικού τύπου (Global formulary apportionment method)Σελ. 55
Δ. H Επιλογή μεθόδουΣελ. 56
1. Ιεραρχική σειράΣελ. 56
2. Εφαρμογή περισσότερων μεθόδωνΣελ. 58
II. Ανεύρεση συγκριτικών στοιχείωνΣελ. 59
III. Έλεγχος συγκρισιμότητας (comparability analysis)Σελ. 62
IV. Εύρος αποδεκτών τιμώνΣελ. 67
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο Συμφωνίες Προκαθορισμένης ΤιμολόγησηςΣελ. 70
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο Η τεκμηρίωση των τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγώνΣελ. 77
ΜΕΡΟΣ 2ο Το νομικό πλαίσιο της ενδοομιλικής τιμολόγησης  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Διεθνές φορολογικό δίκαιοΣελ. 85
I. 'Αρθρο 9 της Πρότυπης Σύμβασης του ΟΟΣΑΣελ. 85
Α. ΠεριεχόμενοΣελ. 85
Β. Υποκειμενικό πεδίο εφαρμογήςΣελ. 85
1. Η έννοια της επιχείρησηςΣελ. 86
2. Η έννοια της σύνδεσηςΣελ. 87
Γ. Αντικειμενικό πεδίο εφαρμογήςΣελ. 88
Δ. Έννομες συνέπειεςΣελ. 89
1. Διόρθωση των κερδώνΣελ. 89
2. Αναπροσαρμογή των κερδών (adjustment)Σελ. 90
3. Δευτερογενής αναπροσαρμογή (secondary adjustment)Σελ. 94
Ε. Αξιολόγηση - ΣυμπεράσματαΣελ. 95
II. Η διαδικασία αμοιβαίου διακανονισμού του άρθρου 25 ΠΣ-ΟΟΣΑΣελ. 96
Α. ΕισαγωγήΣελ. 96
Β. Η διαδικασία αμοιβαίου διακανονισμού υπό στενή έννοιαΣελ. 98
Γ. Υποκειμενικό πεδίο εφαρμογήςΣελ. 98
Δ. Αντικειμενικό πεδίο εφαρμογήςΣελ. 99
Ε. Η διενέργεια της διαδικασίαςΣελ. 101
ΣΤ. Έννομες συνέπειεςΣελ. 104
Ζ. Διαδικασία αμοιβαίου διακανονισμού για την επίλυση προβλημάτων ως προς την ερμηνεία ή την εφαρμογή της σύμβασηςΣελ. 106
Η. Διαβουλεύσεις για περιπτώσεις διπλής φορολογίας που δεν προβλέπονται από τη σύμβαση.Σελ. 109
Θ. Διαδικασία διαιτησίαςΣελ. 109
Ι. Αξιολόγηση της διαδικασίαςΣελ. 112
III. Κατευθυντήριες Οδηγίες του ΟΟΣΑΣελ. 113
Α. ΓενικάΣελ. 113
Β. Νομική ισχύς των Κατευθυντήριων Οδηγιών του ΟΟΣΑΣελ. 114
Γ. Δομή των Κατευθυντήριων Οδηγιών του ΟΟΣΑΣελ. 115
Δ. ΟρολογίαΣελ. 116
Ε. Η αρχή των ίσων αποστάσεωνΣελ. 116
ΣΤ. ΜέθοδοιΣελ. 118
Ζ. ΣυγκρισιμότηταΣελ. 119
Η. Η διαχείριση της ενδοομιλικής τιμολόγησηςΣελ. 120
Θ. ΤεκμηρίωσηΣελ. 121
Ι. 'Αυλα περιουσιακά στοιχείαΣελ. 122
ΙΑ. Ενδοομιλικές υπηρεσίεςΣελ. 124
ΙΒ. Συμφωνίες κατανομής κόστους (cost contribution arrangements)Σελ. 126
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο Eυρωπαϊκό κοινοτικό δίκαιοΣελ. 128
I. Η Σύμβαση ΔιαιτησίαςΣελ. 128
Α. ΕισαγωγήΣελ. 128
Β. Ιστορική αναδρομήΣελ. 128
Γ. Νομική βάσηΣελ. 132
Δ. Η ερμηνεία της Σύμβασης ΔιαιτησίαςΣελ. 135
Ε. Η ιεραρχική θέση της Σύμβασης Διαιτησίας στην κοινοτική και εθνική έννομη τάξηΣελ. 137
ΣΤ. Πεδίο εφαρμογήςΣελ. 139
Ζ. Οι ουσιαστικές ρυθμίσεις της Σύμβασης ΔιαιτησίαςΣελ. 141
Η. Η διαδικασία της Σύμβασης ΔιαιτησίαςΣελ. 142
1. Γνωστοποίηση και υποβολή ένστασηςΣελ. 143
2. Διαδικασία αμοιβαίου διακανονισμούΣελ. 145
3. Διαδικασία διαιτησίαςΣελ. 146
4. 'Αρση της διπλής φορολογίαςΣελ. 149
Θ. Σχέση της διαδικασίας της Σύμβασης Διαιτησίας με τις εθνικές διαδικασίεςΣελ. 150
1. Σχέση με την οριστική φορολογική εγγραφήΣελ. 151
2. Σχέση με την παραγραφήΣελ. 153
3. Διαδικαστικές αλληλεπιδράσειςΣελ. 154
4. Η στρατηγική των φορολογουμένωνΣελ. 158
Ι. ΣυμπεράσματαΣελ. 159
II. Κώδικας Δεοντολογίας για την Ευρωπαϊκή ΤεκμηρίωσηΣελ. 160
Α. ΕισαγωγήΣελ. 160
Β. Κοινό Φόρουμ της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ενδοομιλική ΤιμολόγησηΣελ. 161
Γ. Ο σκοπός του Ευρωπαϊκού Κώδικα ΔεοντολογίαςΣελ. 162
Δ. Η νομική ισχύς του Ευρωπαϊκού Κώδικα ΔεοντολογίαςΣελ. 163
Ε. Γενικοί κανόνεςΣελ. 164
1. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των φορολογουμένωνΣελ. 164
i. Προαιρετική και συνεπής τήρησηΣελ. 164
ii. Υποχρέωση παροχής στοιχείωνΣελ. 165
iii. Προθεσμία για την προσκόμιση των φακέλων τεκμηρίωσηςΣελ. 166
iv. Αποθήκευση της τεκμηρίωσηςΣελ. 166
v. Αναφορές σε παλαιότερη τεκμηρίωσηΣελ. 166
2. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των κρατών μελώνΣελ. 166
i. Απαιτήσεις παροχής πληροφοριώνΣελ. 166
ii. Χρόνος υποβολής της τεκμηρίωσηςΣελ. 167
iii. ΚυρώσειςΣελ. 167
iv. ΜεταφράσειςΣελ. 167
v. Διαφύλαξη της τεκμηρίωσηςΣελ. 168
vi. Συγκριτικά στοιχείαΣελ. 168
ΣΤ. Το περιεχόμενο της Ευρωπαϊκής ΤεκμηρίωσηςΣελ. 168
1. Το σύστημα των φακέλων της Ευρωπαϊκής ΤεκμηρίωσηςΣελ. 168
2. Έκταση των στοιχείων της τεκμηρίωσηςΣελ. 170
3. Βασικός φάκελοςΣελ. 171
4. Εθνικός φάκελοςΣελ. 172
ΙII. Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρ. Ένωσης για τις Συμφωνίες Προκαθορισμένης ΤιμολόγησηςΣελ. 174
Α. ΕισαγωγήΣελ. 174
Β. Νομική ισχύς των Κατευθυντηρίων Οδηγιών της Ευρ. ΈνωσηςΣελ. 174
Γ. Το σύστημα των Κατευθυντηρίων Οδηγιών της Ευρ. ΈνωσηςΣελ. 175
1. Γενικά χαρακτηριστικά των Συμφωνιών Προκαθορισμένης ΤιμολόγησηςΣελ. 175
2. Mονομερείς, διμερείς και πολυμερείς συμφωνίεςΣελ. 175
3. Δεσμευτικότητα των Συμφωνιών Προκαθορισμένης ΤιμολόγησηςΣελ. 176
Δ. Προϋποθέσεις για τη σύναψη των Συμφωνιών Προκαθορισμένης ΤιμολόγησηςΣελ. 177
1. ΤέληΣελ. 177
2. Όρια πολυπλοκότηταςΣελ. 177
Ε. Η διαδικασία για τη σύναψη των Συμφωνιών Προκαθορισμένης ΤιμολόγησηςΣελ. 178
1. Προκαταρκτικό στάδιο (διαβουλεύσεις, ανεπίσημη αίτηση)Σελ. 178
2. Επίσημη αίτησηΣελ. 179
3. Αξιολόγηση και διαπραγματεύσειςΣελ. 181
i. ΧρονοδιάγραμμαΣελ. 181
ii. ΑξιολόγησηΣελ. 181
iii. Παροχή πληροφοριώνΣελ. 182
iv. Έγγραφα διατύπωσης θέσεωνΣελ. 182
v. ΔιαπραγματεύσειςΣελ. 183
vi. Συμμετοχή του φορολογουμένουΣελ. 183
4. Επίσημη σύναψη των Συμφωνιών Προκαθορισμένης ΤιμολόγησηςΣελ. 183
i. ΥπογραφήΣελ. 183
ii. Πεδίο εφαρμογήςΣελ. 183
iii. ΠεριεχόμενοΣελ. 184
iv. Κρίσιμες παραδοχέςΣελ. 184
v. ΑναδρομικότηταΣελ. 186
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο Ελληνική νομοθεσίαΣελ. 187
I. 'Αρθρο 39 του Ν 2238/1994Σελ. 187
A. ΓενικάΣελ. 187
B. Πεδίο εφαρμογήςΣελ. 188
1. Υποκειμενικό πεδίο εφαρμογήςΣελ. 188
i. Νομική μορφήΣελ. 188
ii. Σχέση σύνδεσηςΣελ. 189
2. Αντικειμενικό πεδίο εφαρμογήςΣελ. 190
i. Μορφή συναλλαγώνΣελ. 190
ii. Παραβίαση της αρχής των ίσων αποστάσεωνΣελ. 192
iii. Απώλεια φορολογικών εσόδων για το ελληνικό δημόσιοΣελ. 193
Γ. Οι έννομες συνέπειες του άρθρου 39 του Ν 2238/1994Σελ. 195
1. Προσαύξηση των κερδών της επιχείρησηςΣελ. 195
2. Κύρος βιβλίων και στοιχείωνΣελ. 196
3. Λοιποί φόροιΣελ. 197
4. Φορολογικές κυρώσειςΣελ. 197
i. Πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσειςΣελ. 197
ii. Διοικητικές κυρώσειςΣελ. 198
iii. Χρηματικό πρόστιμοΣελ. 198
Δ. Η διαδικασία εφαρμογής του άρθρου 39 του Ν 2238/1994Σελ. 199
1. Ο φορολογικός έλεγχοςΣελ. 199
2. Η βεβαιωτική διαδικασίαΣελ. 201
II. Η τεκμηρίωση των ενδοομιλικών συναλλαγώνΣελ. 201
Α. Το νομικό πλαίσιο της τεκμηρίωσης στην ΕλλάδαΣελ. 201
Β. Η τεκμηρίωση με βάση το Ν 3728/2008Σελ. 203
1. Η Γενική Γραμματεία ΕμπορίουΣελ. 204
2. Υποκειμενικό πεδίο εφαρμογήςΣελ. 204
3. Το αντικειμενικό πεδίο εφαρμογήςΣελ. 207
i. Η έννοια της συναλλαγήςΣελ. 207
ii. Η έννοια των συνδεδεμένων επιχειρήσεωνΣελ. 208
iii. ΑπαλλαγέςΣελ. 213
4. Το κανονιστικό περιεχόμενο του Ν 3728/2008Σελ. 215
i. Εφαρμογή της αρχής των ίσων αποστάσεωνΣελ. 215
α. Η έννοια της αρχής των ίσων αποστάσεωνΣελ. 215
β. Μέθοδοι υπολογισμού των τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγώνΣελ. 216
γ. Επιλογή της μεθόδουΣελ. 218
δ. Συγκριτικά στοιχείαΣελ. 221
ε. Έλεγχος συγκρισιμότηταςΣελ. 223
στ. Εύρος αποδεκτών τιμώνΣελ. 224
ii. Τεκμηρίωση τιμών ενδοομιλικών συναλλαγώνΣελ. 226
α. Φάκελοι τεκμηρίωσηςΣελ. 226
β. Περιεχόμενο των φακέλων τεκμηρίωσηςΣελ. 229
γ. Κατάρτιση των φακέλων τεκμηρίωσηςΣελ. 234
δ. Τήρηση και διαφύλαξη των φακέλων τεκμηρίωσηςΣελ. 234
iii. Ετήσια υποβολή κατάστασης ενδοομιλικών συναλλαγώνΣελ. 235
5. ΈλεγχοςΣελ. 236
i. Αντικείμενο και έκταση του ελέγχουΣελ. 236
ii. Διαδικασία του ελέγχουΣελ. 238
iii. ΑπόρρητοΣελ. 240
iv. ΚυρώσειςΣελ. 241
v. Διαδικασία επιβολής κυρώσεωνΣελ. 242
vi. Ένδικα βοηθήματαΣελ. 242
vii. Είσπραξη των προστίμωνΣελ. 243
viii. ΠαραγραφήΣελ. 244
Γ. Η τεκμηρίωση με βάση το άρθρο 39Α του Ν 2238/1994Σελ. 244
1. Υποκειμενικό πεδίο εφαρμογήςΣελ. 244
2. Αντικειμενικό πεδίο εφαρμογήςΣελ. 246
3. Υποχρέωση τεκμηρίωσηςΣελ. 247
4. Φάκελοι τεκμηρίωσηςΣελ. 248
5. ΈλεγχοςΣελ. 250
6. ΚυρώσειςΣελ. 251
7. Διαφύλαξη των στοιχείων τεκμηρίωσηςΣελ. 251
Δ. Συμπεράσματα - αξιολογικές παρατηρήσειςΣελ. 251
III. Εταιρείες του ΑΝ 89/1967Σελ. 255
Α. ΓενικάΣελ. 255
Β. Πεδίο εφαρμογήςΣελ. 257
Γ. Προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματοςΣελ. 257
Δ. Υποχρέωση τεκμηρίωσηςΣελ. 258
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΣελ. 261
Ι. Υπόδειγμα αίτησης για την προσκόμιση των φακέλων τεκμηρίωσηςΣελ. 261
II. Υπόδειγμα κατάστασης ενδοομιλικών συναλλαγώνΣελ. 262
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 263
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 269
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.