ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Περιλαμβάνει συμπλήρωμα με τα τροποποιηθέντα άρθρα του ΠτΚ, μετά τον Ν 4491/2017, και σημειώματα
  • Συγγραφέας: Ευ. Περάκης
  • Έκδοση: 3η 2017
  • Σχήμα:17 x 24
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€68.00 Φυσικά πρόσωπα
€78.00 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Η οικονομική κρίση, αλλά και η γενικότερη εξέλιξη του δικαίου τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, έχουν βαθύτατα επηρεάσει, όπως είναι φυσικό, το Πτωχευτικό Δίκαιο.

 Έτσι, η πρόσφατη αναμόρφωση του Πτωχευτικού Κώδικα (περιλαμβανομένης της εκ βάθρων αναμόρφωσης της διαδικασίας εξυγίανσης) με διαδοχικούς νόμους (N 4336/2015, 4446/2016 και 4472/2017), η επανειλημμένη τροποποίηση του νόμου για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα, η εισαγωγή νέων συλλογικών διαδικασιών, όπως η ειδική διαχείριση  και η διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων (N 4469/2017), η αντικατάσταση του Κανονισμού 1346/2000 για τις διαδικασίες αφερεγγυότητας από τον νεότερο Κανονισμό 2015/848, οι μαζικές αναμορφώσεις της νομοθεσίας της αφερεγγυότητας στην Ευρώπη, αλλά και η νεότερη επιστημονική και νομολογιακή εξέλιξη στο πτωχευτικό δίκαιο κατέστησαν αναγκαία την αναθεώρηση του παρόντος βιβλίου.

 Στην παρούσα 3η έκδοση του έργου προσεγγίζονται ερμηνευτικά το δίκαιο της πτώχευσης, η διαδικασία εξυγίανσης, ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, τα εξωπτωχευτικά μέτρα μη εξυπηρετούμενων δανείων, η υπερχρέωση φυσικών προσώπων και το διεθνές πτωχευτικό δίκαιο.

Στο δε συμπλήρωμα που κυκλοφορεί περιέχονται οι αλλαγές που επέφερε ο Ν 4472/2017 στα άρθρα 162-163γ (και αφορούν στην Απλοποιημένη διαδικασία πτωχεύσεων μικρών επιχειρήσεων) και ο Ν  4491/2017  στα άρθρα 4, 8, 85-88 (που αφορούν στην αναδρομική κατάργηση της Επιτροπής πιστωτών από 22.12.2016), 101, 105, 106α, 106γ, 106ε, 171

Αγοράζονται συχνά μαζί

ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Τιμή: 35.00€ φ.π. 45.00€ ν.π.
Ο ΝΕΟΣ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
Ο ΝΕΟΣ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
Τιμή: 35€ φ.π. 45€ ν.π.

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
§ 1. Ο «μελαγχολικός» κλάδος του εμπορικού δικαίου – «Πτώχευση» και «συλλογικές διαδικασίες» – Οι αισιόδοξες πλευρές του ΠτΔ Σελ. 1
§ 2. Η «πρώτη γενιά» των πτωχευτικών νομοθεσιών: Κύρωση και εκκαθάριση – Κριτική Σελ. 6
§ 3. Η «δεύτερη γενιά» των πτωχευτικών νομοθεσιών: Η στροφή προς την εξυγίανση Σελ. 11
A. Η διεθνής νομοθετική κίνηση προς τη διατήρηση και διάσωση της επιχείρησης Σελ. 11
B. Η ελληνική εξυγιαντική νομοθεσία του 1983 Σελ. 13
§ 4. Η επιστροφή στην προστασία των πιστωτών – Το σημερινό ΠτΔ «τρίτης γενιάς» Σελ. 13
§ 5. Ο νέος Πτωχευτικός Κώδικας, ν. 3588/2007 (ΠτΚ) Σελ. 17
Α. Η ιστορία και οι φιλοδοξίες του νέου νομοθετήματος Σελ. 17
Β. Το άρθρο 1 του ΠτΚ – Τα υπηρετούμενα συμφέροντα Σελ. 23
Γ. Νεώτερη νομοθεσία για το δίκαιο της αφερεγγυότητας – ιδίως ο ν. 4446/2016 και το π.δ. 133/2016 Σελ. 26
Δ. Νεώτερη ενωσιακή νομοθεσία Σελ. 29
Ε. Πτωχευτικό έθιμο; Σελ. 29
§ 6. Η οικονομική κρίση – H εκκολαπτόμενη «τέταρτη γενιά» Σελ. 29
§ 7. Ορισμένα αλλοδαπά δίκαια Σελ. 33
Α. Το γαλλικό δίκαιο Σελ. 33
Β. Το γερμανικό και το αυστριακό δίκαιο Σελ. 34
Γ. Το ιταλικό δίκαιο Σελ. 36
Δ. Το ελβετικό δίκαιο Σελ. 37
Ε. Το ισπανικό και το πορτογαλικό δίκαιο Σελ. 37
ΣΤ. Το αγγλικό και το κυπριακό δίκαιο Σελ. 38
Ζ. Το αμερικανικό δίκαιο Σελ. 39
Η. Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 40
§ 8. Η θέση του ΠτΔ στο δίκαιο – Ιδίως η σχέση του με την πολιτική δικονομία Σελ. 41
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΠΡΟΠΤΩΧΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ (ΘΕΣΜΙΚΕΣ Η ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ)
§ 9. Η πρόληψη της πτώχευσης και η διάγνωση της αφερεγγυότητας Σελ. 45
§ 10. Εξωπτωχευτικές συμφωνίες για την αποτροπή της πτώχευσης Σελ. 47
§ 11. Ο προπτωχευτικός συμβιβασμός – Τα (καταργηθέντα) άρθρα 44 και 45 ν. 1892/1990 Σελ. 49
§ 12. Η (καταργηθείσα) προπτωχευτική «διαδικασία συνδιαλλαγής» (άρθρα 99-106 ΠτΚ) Σελ. 53
§ 12Α. Η προπτωχευτική «διαδικασία εξυγίανσης» (άρθρα 99-106στ ΠτΚ) Σελ. 54
A. Γενικά Σελ. 55
Β. Προϋποθέσεις της διαδικασίας – η αίτηση επικύρωσης (ΠτΚ 104) Σελ. 58
Γ. Η νόμιμη («αυτοδίκαιη») προληπτική αναστολή (ΠτΚ 106) Σελ. 63
Δ. Τα δικαστικά προληπτικά μέτρα (ΠτΚ 106α) Σελ. 65
Ε. Η συμφωνία εξυγίανσης – Το περιεχόμενό της – Η σύναψή της – Η μετοχική κωλυσιεργία και το άρθρο 101 ΠτΚ Σελ. 68
ΣΤ. H επικύρωση της συμφωνίας από το «πτωχευτικό» δικαστήριο (ΠτΚ 106β) Σελ. 77
Ζ. Τροποποίηση της συμφωνίας (ΠτΚ 106β § 11) Σελ. 82
Η. Αποτελέσματα της επικύρωσης (ΠτΚ 106γ) Σελ. 83
Θ. Ειδικά: Η μεταβίβαση της επιχείρησης του οφειλέτη (ΠτΚ 106δ) Σελ. 86
Ι. Καθήκοντα και αμοιβές των οργάνων της διαδικασίας (ΠτΚ 106στ) Σελ. 88
ΙΑ. Ακύρωση και ματαίωση της συμφωνίας εξυγίανσης μετά την επικύρωση (ΠτΚ 106ε) Σελ. 88
ΙΒ. Χρέη προς το Δημόσιο και ΦΚΑ Σελ. 89
ΙΓ. Συνθετική παρουσίαση της συμφωνίας των πιστωτών χωρίς τη σύμπραξη του οφειλέτη Σελ. 90
§ 13. Η προπτωχευτική διαδικασία της «ειδικής διαχείρισης», άρθρα 68-77 ν. 4307/2014 Σελ. 91
§ 13Α. Eξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων (ν. 4469/2017) Σελ. 99
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ Η ΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ
§ 14. Υποκειμενική προϋπόθεση: Πτωχευτική ικανότητα φυσικών και νομικών προσώπων Σελ. 108
§ 15. Αντικειμενικές προϋποθέσεις: Λόγοι κήρυξης της πτώχευσης και επάρκεια ενεργητικού Σελ. 115
A. Γενικά: Αίτια και συμπτώματα της κρίσης Σελ. 115
B. Η «παύση πληρωμών» (ΠτΚ 3 § 1) Σελ. 122
Γ. Η «επαπειλούμενη» αδυναμία εκπλήρωσης (ΠτΚ 3 § 2) Σελ. 129
Δ. Η «πιθανότητα αφερεγγυότητας» (ΠτΚ 3 § 3) Σελ. 132
Ε. Η ύπαρξη ικανού ενεργητικού (ΠτΚ 3 § 4) Σελ. 135
§ 16. Ποιος μπορεί να ζητήσει την κήρυξη της πτώχευσης – Η αίτηση πτώχευσης (ΠτΚ 5 §§ 1-2) Σελ. 138
A. Οι πιστωτές με έννομο συμφέρον Σελ. 139
B. Ο οφειλέτης Σελ. 145
Γ. Ο εισαγγελέας πρωτοδικών για λόγους δημόσιου συμφέροντος Σελ. 147
Δ. Άλλα πρόσωπα Σελ. 149
Ε. Περιεχόμενο και κοινοποίηση της αίτησης πτώχευσης (ΠτΚ 5 §§ 3-4) Σελ. 149
§ 16Α. Τα προπτωχευτικά «προληπτικά» μέτρα του άρθρου 10 ΠτΚ Σελ. 152
§ 17. Ποιος κηρύσσει την πτώχευση – Το «κέντρο των κύριων συμφερόντων» του οφειλέτη (ΠτΚ 4) Σελ. 156
§ 18. Οι λόγοι απόρριψης της αίτησης πτώχευσης Σελ. 160
A. Καταχρηστική αίτηση πτώχευσης (νέο άρθρο 6 § 2 ΠτΚ) Σελ. 161
B. Έλλειψη ενεργητικού (τέως ΠτΚ 6 § 2 – κατάργηση με ν. 4446/2016) Σελ. 164
Γ. Άλλοι λόγοι Σελ. 164
§ 19. Η απόφαση που κηρύσσει την πτώχευση (ΠτΚ 7) Σελ. 165
§ 20. Η δημοσιότητα της πτώχευσης και οι αντίκλητοι Σελ. 167
§ 21. Ένδικα μέσα και βοηθήματα Σελ. 169
A. Τα ένδικα μέσα Σελ. 170
B. Αίτηση για μεταβολή του χρόνου παύσης πληρωμών Σελ. 170
Γ. Πτωχευτική ανακοπή (ΠτΚ 56) Σελ. 171
Δ. Αίτηση ανάκλησης (ΠτΚ 57) Σελ. 172
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ DRAMATIS PERSONAE (ΤΑ «ΟΡΓΑΝΑ» ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ)
§ 22. Γενικά Σελ. 175
§ 23. Το πτωχευτικό δικαστήριο Σελ. 176
A. Γενικά Σελ. 176
B. Οι ειδικότερες αρμοδιότητες του πτωχευτικού δικαστηρίου Σελ. 177
Γ. Οι «πτωχευτικές δίκες» Σελ. 178
§ 24. Ο εισηγητής δικαστής Σελ. 181
Α. Διορισμός και αντικατάσταση του εισηγητή δικαστή Σελ. 181
Β. Αρμοδιότητες και καθήκοντα Σελ. 182
§ 25. Ο σύνδικος (πριν και μετά το π.δ. 133/2016) Σελ. 183
A. Γενικά: Το «δημόσιο λειτούργημα» του συνδίκου Σελ. 184
B. Ο διορισμός του συνδίκου – Ποιος ορίζεται σύνδικος – Βοηθητικά πρόσωπα – Αντικατάσταση συνδίκου – Λήξη της συνδικίας – π.δ. 133/2016 Σελ. 186
Γ. Καθήκοντα (και δικαιώματα) του συνδίκου Σελ. 191
Δ. Ευθύνη του συνδίκου Σελ. 194
E. Λογοδοσία και αμοιβή του συνδίκου Σελ. 200
§ 26. Η συνέλευση των πιστωτών Σελ. 202
§ 27. Το νέο (και ήδη καταργηθέν με το ν. 4446/2016) όργανο: Η επιτροπή πιστωτών Σελ. 204
§ 28. Το φάντασμα της πτωχευτικής διαδικασίας: Η «ομάδα των πιστωτών» Σελ. 205
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ
§ 29. Γενικά Σελ. 209
§ 30. Συνέπειες ως προς τον οφειλέτη Σελ. 211
A. Γενικά Σελ. 211
B. Προσωπικές συνέπειες, στερήσεις του οφειλέτη και υποχρέωση εμφάνισης και συνεργασίας του Σελ. 212
Γ. Περιουσιακές συνέπειες: Η πτωχευτική απαλλοτρίωση (ΠτΚ 17) Σελ. 218
Δ. Η ανάθεση της διοίκησης της πτωχευτικής περιουσίας στον οφειλέτη (ΠτΚ 18) Σελ. 225
Ε. Ποινική ευθύνη του οφειλέτη που πτώχευσε Σελ. 229
§ 31. Συνέπειες ως προς τους πιστωτές: Τα είδη των πιστωτών Σελ. 230
Α. Πτωχευτικοί, μεταπτωχευτικοί, εξωπτωχευτικοί, ομαδικοί πιστωτές Σελ. 230
Β. Ειδικά για τους πτωχευτικούς πιστωτές (ΠτΚ 21) Σελ. 231
Γ. Οι ανέγγυοι (εγχειρόγραφοι) πιστωτές Σελ. 235
Δ. Οι γενικοί προνομιούχοι πιστωτές Σελ. 236
E. Οι ασφαλισμένοι με ειδικό προνόμιο ή εμπράγματη ασφάλεια («ενέγγυοι») πιστωτές Σελ. 240
ΣΤ. Οι πιστωτές «τελευταίας σειράς» Σελ. 244
Ζ. Η ισότιμη μεταχείριση των πτωχευτικών πιστωτών («par condicio creditorum») Σελ. 245
Η. Οι ομαδικοί πιστωτές Σελ. 250
§ 32. Οι κατιδίαν συνέπειες ως προς τους πτωχευτικούς πιστωτές Σελ. 253
A. Η αναστολή των ατομικών διώξεων (ΠτΚ 25) Σελ. 253
B. Το ληξιπρόθεσμο των απαιτήσεων (ΠτΚ 23) Σελ. 261
Γ. Η παύση της τοκογονίας (ΠτΚ 24) Σελ. 262
Δ. Η εγγραφή υποθήκης (ΠτΚ 66 § 2) Σελ. 263
§ 33. Συνέπειες επί των εις ολόκληρον συνοφειλετών και εγγυητών (ΠτΚ 27) Σελ. 264
§ 34. Συνέπειες επί των εταιριών Σελ. 267
§ 35. Συνέπειες επί του συζύγου και των τέκνων Σελ. 267
§ 36. Συνέπειες ως προς τους εργαζομένους Σελ. 268
§ 37. Ορισμένες πρόσθετες παρατηρήσεις για τις συνέπειες της πτώχευσης Σελ. 269
A. Αυτοματισμός των συνεπειών Σελ. 269
B. Συνέπειες της πτώχευσης ή πτωχευτικές συνέπειες; Σελ. 270
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ ΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ
§ 38. H πτωχευτική περιουσία (ΠτΚ 16) Σελ. 274
Α. Η έννοια της πτωχευτικής περιουσίας Σελ. 274
B. Μεταπτωχευτική περιουσία Σελ. 277
Γ. Ειδικά ζητήματα Σελ. 280
§ 39. «Αποχωρισμός» και «πτωχευτική διεκδίκηση» Σελ. 287
A. Τα ζητήματα Σελ. 287
B. Ο αποχωρισμός (ΠτΚ 37) Σελ. 287
Γ. Η πτωχευτική διεκδίκηση (ΠτΚ 38 επ.) Σελ. 293
§ 40. Η πτωχευτική ανάκληση (ΠτΚ 41 επ.) Σελ. 299
A. Το ζήτημα Σελ. 299
B. Γενικές προϋποθέσεις της ανάκλησης Σελ. 303
Γ. Μη ανακλητές πράξεις και ειδικές ρυθμίσεις (ΠτΚ 45 και 46) Σελ. 308
Δ. «Πράξεις υποχρεωτικής ανάκλησης» (ΠτΚ 42) Σελ. 312
E. «Πράξεις δυνητικής ανάκλησης» (ΠτΚ 43) Σελ. 316
ΣΤ. Η ανάκληση λόγω «δόλιας βλάβης των πιστωτών» (ΠτΚ 44) Σελ. 320
Ζ. Η ανακλητική αγωγή – Δικονομικά ζητήματα – Παραγραφή Σελ. 322
H. Αποτελέσματα της ανάκλησης (ΠτΚ 49, 50) Σελ. 326
Θ. Ποινικές διατάξεις Σελ. 329
§ 41. Οι εκκρεμείς αμφοτεροβαρείς συμβάσεις (ΠτΚ 28 επ.) Σελ. 330
Α. Το ζήτημα Σελ. 330
Β. Ο κανόνας της διατήρησης της ισχύος των αμφοτεροβαρών συμβάσεων Σελ. 332
Γ. Εξαιρέσεις στον κανόνα της διατήρησης της ισχύος των συμβάσεων Σελ. 340
Δ. Ειδικά οι συμβάσεις εργασίας (ΠτΚ 34) Σελ. 346
E. Η μεταβίβαση της συμβατικής σχέσης (ΠτΚ 33) Σελ. 351
ΣΤ. Η επιφύλαξη της κυριότητας (ΠτΚ 35) Σελ. 353
Ζ. Το ζήτημα του συμψηφισμού (ΠτΚ 36) Σελ. 356
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗ
§ 42. Γενικά: Πτωχευτικό και εταιρικό δίκαιο Σελ. 361
§ 43. Ειδικές διατάξεις που αφορούν την υπόσταση και τη λειτουργία του νομικού προσώπου που έχει πτωχεύσει Σελ. 366
§ 44. Αποτελέσματα της πτώχευσης της εταιρίας στους ομόρρυθμους εταίρους Σελ. 371
§ 45. Οι ευθύνες των διοικούντων – Γενικά: Τα μοντέλα ευθύνης Σελ. 376
§ 46. Οι μορφές ευθύνης κατά τον ΠτΚ Σελ. 380
A. Γενικά για το ζήτημα – Το άρθρο 98 ΠτΚ (ως έχει μετά τον ν. 4446/2016) Σελ. 380
B. Η παρέλκυση της πτώχευσης (ΠτΚ 98 § 1, ως έχει μετά το ν. 4446/2016) Σελ. 382
Γ. Η πρόκληση της παύσης πληρωμών (ΠτΚ 98 § 2, ως έχει μετά το ν. 4446/2016) Σελ. 390
§ 47. Ποινικά πτωχευτικά αδικήματα επί εταιριών Σελ. 395
§ 48. Η πτώχευση των ομίλων επιχειρήσεων Σελ. 395
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ
§ 49. Οι πρώτες εργασίες της πτώχευσης – Ιδίως η σφράγιση της περιουσίας του οφειλέτη Σελ. 400
§ 50. Η αποσφράγιση και η απογραφή του ενεργητικού (ΠτΚ 68, όπως ισχύει μετά το ν. 4055/2012) Σελ. 401
§ 51. Η παραλαβή, διαφύλαξη και διοίκηση της πτωχευτικής περιουσίας από το σύνδικο – Χρηματική διαχείριση – Συμβιβασμός Σελ. 402
§ 52. Η απογραφή του παθητικού: Η «εξέλεγξη των πιστώσεων» (ΠτΚ 89 επ.) Σελ. 406
A. Γενικά Σελ. 406
B. Η αναγγελία των πιστώσεων Σελ. 406
Γ. Η επαλήθευση των πιστώσεων Σελ. 411
Δ. Οι αναγγελίες και η επαλήθευση στις «πτωχεύσεις μικρών επιχειρήσεων» Σελ. 415
§ 53. Η συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας του οφειλέτη κατ’ άρθρο 78 ΠτΚ Σελ. 415
§ 54. Οι εκθέσεις του συνδίκου κατά τα άρθρα 69 και 70 ΠτΚ Σελ. 418
§ 55. Η απόφαση της συνέλευσης των πιστωτών κατ’ άρθρο 84 ΠτΚ Σελ. 419
§ 56. Εκποιήσεις πριν από την ένωση Σελ. 422
Α. Κατά ΠτΚ 19 (εκποίηση στοιχείων του ενεργητικού ή και της επιχείρησης σε εξαιρετικές περιπτώσεις) Σελ. 423
B. Κατά ΠτΚ 67 (εκποίηση κινητών υποκείμενων σε φθορά) Σελ. 423
Γ. Κατά ΠτΚ 77 (εκποίηση κινητών για αντιμετώπιση τρεχουσών αναγκών) Σελ. 424
Δ. Κατά ΠτΚ 78 (εκποίηση εμπορευμάτων κατά τη διάρκεια της συνέχισης της επιχείρησης) Σελ. 424
Ε. Εκποίηση και ακινήτων πριν από την ένωση; Σελ. 425
ΣΤ. Εκποιήσεις με βάση απόφαση της γ.σ. κατά το άρθρο 84 ΠτΚ Σελ. 425
§ 57. Τα επόμενα στάδια της διαδικασίας Σελ. 425
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
§ 58. Το γενικό νόημα και η καταγωγή του σχεδίου αναδιοργάνωσης - Η σύγκριση με τον πτωχευτικό συμβιβασμό του ΕμπΝ Σελ. 427
§ 59. Η υποβολή (πρότασης) σχεδίου (ΠτΚ 108, ως έχει μετά το ν. 4446/2016) Σελ. 432
§ 60. Το περιεχόμενο της πρότασης σχεδίου και οι περιορισμοί του Σελ. 433
§ 61. Οι ομάδες και υποομάδες των πιστωτών (ΠτΚ 111-113) Σελ. 438
§ 62. Παραδείγματα ρυθμίσεων με το σχέδιο Σελ. 441
§ 63. Καθορισμός προθεσμίας και ημερομηνίας για την αποδοχή του σχεδίου – πρόσκληση των πιστωτών Σελ. 443
§ 64. Η αποδοχή της πρότασης σχεδίου (ΠτΚ 115-121) Σελ. 444
§ 65. Η δικαστική επικύρωση του σχεδίου (ΠτΚ 122-124) Σελ. 448
§ 66. Αποτελέσματα της επικύρωσης του σχεδίου – Η εκπλήρωση των όρων του σχεδίου και η εποπτεία της εκπλήρωσης (ΠτΚ 125, 126) Σελ. 452
A. Γενικά Σελ. 452
B. Αποτελέσματα με βάση το περιεχόμενο του σχεδίου Σελ. 452
Γ. Αποτελέσματα λόγω της περάτωσης της πτώχευσης (ΠτΚ 125) Σελ. 456
Δ. Η εκπλήρωση του σχεδίου και η εποπτεία της (ΠτΚ 131) Σελ. 457
§ 67. Νομική φύση του σχεδίου αναδιοργάνωσης Σελ. 458
§ 68. Ανατροπή του σχεδίου Σελ. 460
A. Γενικά Σελ. 460
B. Ακύρωση του σχεδίου (ΠτΚ 127, 128) Σελ. 461
Γ. Ατομική ανατροπή του σχεδίου (ΠτΚ 129) Σελ. 464
Δ. Νέα πτώχευση του οφειλέτη – «Ματαίωση» του σχεδίου (ΠτΚ 130) Σελ. 465
§ 69. Εκτίμηση – Αποτυχία του θεσμού; Σελ. 466
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’ Η ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΩΝ ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ
§ 70. Πότε επέρχεται η «ένωση των πιστωτών» Σελ. 467
§ 71. H ρευστοποίηση της περιουσίας του οφειλέτη κατά τον ΠτΚ Σελ. 469
A. Οι δύο τρόποι ρευστοποίησης: Εκποίηση της επιχείρησης και εκποίηση των κατιδίαν περιουσιακών στοιχείων Σελ. 469
B. Η απλουστευμένη ρευστοποίηση του άρθρου 135 § 2 ΠτΚ Σελ. 470
§ 72. Η γενική ρευστοποίηση (εκποίηση της επιχείρησης ως συνόλου ή κατά κλάδους) Σελ. 471
A. Το πρόδρομο νομοθέτημα: Το άρθρο 46α ν. 1892/1990 (διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης) Σελ. 471
B. Η εκποίηση της επιχείρησης (ΠτΚ 135 επ.) Σελ. 472
Γ. Η διαδικασία μέχρι τη μεταβίβαση Σελ. 474
Δ. Η μεταβίβαση Σελ. 479
E. Η καταβολή του τιμήματος και η εκπλήρωση των λοιπών όρων της πώλησης Σελ. 482
ΣΤ. Ο δεύτερος δημόσιος πλειστηριασμός Σελ. 484
Ζ. Επόμενες εκποιήσεις Σελ. 484
Η. Νομική φύση, ελαττώματα Σελ. 485
Θ. Το ύστερο νομοθέτημα: Το άρθρο 106ια ΠτΚ (διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης) Σελ. 485
§ 73. Η εκποίηση των κατ’ ιδίαν στοιχείων της περιουσίας του οφειλέτη Σελ. 485
Α. Η εκποίηση των κινητών (ΠτΚ 146) Σελ. 486
B. Η εκποίηση των ακινήτων (ΠτΚ 147 επ.) Σελ. 488
§ 74. Ανακοπές κατά των πράξεων εκποίησης (ΠτΚ 151 επ.) Σελ. 491
§ 75. Οι διανομές (ΠτΚ 153 επ.) Σελ. 493
A. Γενικά – Ο πίνακας διανομής Σελ. 493
B. Τα ομαδικά πιστώματα Σελ. 495
Γ. Τα γενικά προνόμια του ΠτΚ Σελ. 497
Δ. Ενέγγυοι πιστωτές (με ειδικά προνόμια και εμπράγματες ασφάλειες) Σελ. 501
Ε. Λοιποί πιστωτές, περίσσευμα Σελ. 503
ΣΤ. Άλλες ρυθμίσεις για την κατάταξη των απαιτήσεων Σελ. 504
§ 76. Ανακοπή κατά του πίνακα διανομής (ΠτΚ 161 § 1) Σελ. 505
§ 77. Πληρωμές στους πιστωτές (ΠτΚ 161 § 3) Σελ. 506
§ 78. Πλειστηριασμός διενεργούμενος με βάση ατομική αναγκαστική εκτέλεση Σελ. 507
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’ ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ
§ 79. Οι περιπτώσεις περάτωσης της πτώχευσης Σελ. 509
§ 80. Η παύση των εργασιών της πτώχευσης ως λόγος περάτωσης Σελ. 511
Α. Γενικά Σελ. 511
Β. Η παλιά «παύση των εργασιών» (ΕμπΝ 637) Σελ. 512
Γ. Η νέα «παύση των εργασιών» (ΠτΚ 166 §§ 1 και 2) Σελ. 513
Δ. Αποτελέσματα της παύσης των εργασιών Σελ. 515
§ 81. Η πάροδος 10ετίας ή 15ετίας (ΠτΚ 166 § 3) Σελ. 516
§ 82. Τα αποτελέσματα της περάτωσης και τα τελικά βήματα της πτώχευσης Σελ. 517
Α. Τα αποτελέσματα της περάτωσης Σελ. 517
Β. Η λογοδοσία του συνδίκου (ΠτΚ 165) Σελ. 519
Γ. Η κήρυξη του οφειλέτη συγγνωστού (ΠτΚ 167) Σελ. 519
Δ. Η (καταργηθείσα) αποκατάσταση του οφειλέτη (παλαιά άρθρα 168-170 ΠτΚ) Σελ. 521
Ε. Η απαλλαγή («discharge») του οφειλέτη-φυσικού προσώπου από τα χρέη (νέα άρθρα 168 και 169 ΠτΚ) Σελ. 522
§ 83. Η δυνατότητα δεύτερης πτώχευσης πριν από την περάτωση της πρώτης – «Συντρέχουσες πτωχεύσεις» Σελ. 525
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ’ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ «ΜΙΚΡΩΝ» ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΝ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ «ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» – ΤΑ ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΑ ΔΑΝΕΙΑ (ΜΕΔ) – ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ
§ 84. Οι «μικρές» πτωχεύσεις και η απλοποιημένη διαδικασία Σελ. 527
§ 85. Η διαδικασία των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων («καταναλωτών», «νοικοκυριών») και ο ν. 3869/2010 (όπως έχει τροποποιηθεί) Σελ. 531
Α. Γενικά Σελ. 532
B. Ο ν. 3869/2010 και η συλλογική διαδικασία που εισάγει Σελ. 535
Γ. Πεδίο εφαρμογής του ν. 3869/2010 (άρθρο 1) – Μη πτωχευτική ικανότητα – Αδυναμία πληρωμής – Χωρίς δόλο – Ρυθμίσιμες οφειλές – Οι τρεις φάσεις της διαδικασίας Σελ. 538
Δ. Αρχική φάση (προαιρετική και σπάνια): Η προσπάθεια συμβιβασμού Σελ. 545
Ε. Δεύτερη φάση: Η αίτηση του άρθρου 4, η προετοιμασία του φακέλου, η πρώτη συζήτηση: «Η ημέρα επικύρωσης» Σελ. 549
ΣΤ. Τρίτη φάση: Η δεύτερη συζήτηση: Δικαστική ρύθμιση χρεών (άρθρα 8-10 ν. 3869/2010) Σελ. 558
Ζ. Η ρευστοποίηση της περιουσίας και το ζήτημα της κατοικίας (άρθρο 9 ν. 3869/2010) Σελ. 564
Η. Αποτελέσματα της εκπλήρωσης (ή μη εκπλήρωσης) από τον οφειλέτη των υποχρεώσεών του – Η «απαλλαγή» (άρθρο 11 ν. 3869/2010) Σελ. 569
Θ. Η εφαρμογή του ΠτΚ (άρθρο 15 ν. 3869/2010) Σελ. 572
Ι. Η διαδικασία της ταχείας διευθέτησης μικροοφειλών (άρθρο 5α ν. 3869/2010) Σελ. 572
ΙΑ. Ειδικά ζητήματα του ν. 3869/2010 Σελ. 574
§ 85Α. Eξωπτωχευτικά μέτρα για τα μη εξυπηρετούμενα («κόκκινα») δάνεια (ΜΕΔ) – Ο ν. 4354/2015, όπως τροποποιήθηκε, και ο «Κώδικας Δεοντολογίας» Σελ. 574
§ 86. Το ποινικό δίκαιο της πτώχευσης Σελ. 580
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ’ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
§ 87. Βασικές πηγές και αρχές του Διεθνούς Πτωχευτικού Δικαίου Σελ. 585
Α. Τα μεγάλα ζητήματα του διεθνούς πτωχευτικού δικαίου και οι βασικές μέθοδοι επίλυσής τους Σελ. 585
Β. Το ελληνικό ιδιωτικό και δικονομικό διεθνές δίκαιο στα παραπάνω ζητήματα Σελ. 587
Γ. Ο αρχικός κανονισμός (Καν. 1346/2000) της ΕΕ και ο διάδοχός του (Καν. 2015/848) περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας Σελ. 590
Δ. «Κλαδικές» ενωσιακές ρυθμίσεις Σελ. 607
Ε. Άλλες ευρωπαϊκές ρυθμίσεις για το πτωχευτικό δίκαιο Σελ. 608
ΣΤ. Ο Πρότυπος Νόμος (Model Law) της Uncitral του 1997 για τη διασυνοριακή πτώχευση – Ο ν. 3858/2010 Σελ. 611
Z. Παραπέρα εργασίες της Uncitral Σελ. 616
§ 88. Η κρατική πτώχευση Σελ. 616
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 619
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 629
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.