ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

  • Επιμέλεια: Ι. Ληξουριώτης
  • Συνεργασία: Ε. Αγγελόπουλος, Π. Δαβερώνας, Π. Μπουμπουχερόπουλος, Δ. Σιδέρης
  • Έκδοση: 2010
  • Σελίδες: 226
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€19.00 Φυσικά πρόσωπα
€24.00 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Η άμυνα του εναγομένου στις εργατικές διαφορές και ειδικότερα η προβολή των σχετικών Ενστάσεων αποτελεί το αντικείμενο πραγμάτευσης του συλλογικού έργου «Ενστάσεις Εργατικού Δικαίου». Στο Εργατικό Δίκαιο και ειδικότερα στην διαδικασία των Εργατικών Διαφορών ο αμυνόμενος, συνήθως ο εργοδότης αμύνεται όχι μόνο παίρνοντας θέση επί των αγωγικών πραγματικών ισχυρισμών αλλά και προβάλλοντας Ενστάσεις, δηλαδή ισχυρισμούς που πληρούν το πραγματικό νομικών κανόνων.

Το έργο διαρθρώνεται σε έντεκα ενότητες, κάθε μια εκ των οποίων αναλύει τις σχετικές Ενστάσεις και τις ταξινομεί στα επιμέρους είδη. Οι θεματικές ενότητες είναι οι εξής: α) Εισαγωγή-Γενικό μέρος περί Ενστάσεων, όπου δίδεται στον αναγνώστη μια απλή, περιεκτική απόδοση της θεωρίας των Ενστάσεων και της θέσης τους στο Εργατικό Δίκαιο, β) Οι Ενστάσεις σχετικές με το κύρος της σύμβασης Εργασίας, όπου αναλύονται όλες οι σχετικές με τη Σύμβαση Εργασίας Ενστάσεις, γ) Οι Ενστάσεις σχετικές με την αξίωση δεδουλευμένων αποδοχών από έγκυρη σύμβαση Εργασίας, δ) Οι Ενστάσεις επί αξιώσεων από την υπερημερία του εργοδότη, ε) Η Ένσταση παραίτησης, στ) Οι Ενστάσεις επί αξιώσεων σχετικών με το χρόνο εργασίας, με αναφορά στις επιμέρους Ενστάσεις: i) Η Ένσταση αοριστίας, iv) Η Ένσταση παραγραφής, v) Η Ένσταση καταχρηστικής άσκησης και αποδυνάμωσης δικαιώματος, ζ) Οι Ενστάσεις επί αξιώσεων από μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων Εργασίας η) Οι Ενστάσεις επί αξιώσεων από παράλειψη προαγωγής θ) Οι Ενστάσεις επί αξιώσεων από εργατικό ατύχημα ι) Οι Ενστάσεις επί αξιώσεων από τη λύση της σύμβασης Εργασίας αορίστου χρόνου, και ια) Ενστάσεις από την καταγγελία της σύμβασης Εργασίας ορισμένου χρόνου.

Η παράθεση της σχετικής βιβλιογραφίας, ενός πίνακα περιεχομένων και ενός αλφαβητικού ευρετηρίου πριν από κάθε θεματική ενότητα και ενός ενιαίου αλφαβητικού ευρετηρίου διευκολύνει τον αναγνώστη στην αναζήτηση του θέματος που τον ενδιαφέρει. Το έργο «Ενστάσεις Εργατικού Δικαίου» αναλύοντας διεξοδικά τις διάφορες Ενστάσεις, αποτελεί ένα αποτελεσματικό εργαλείο για όποιον ασχολείται με οποιαδήποτε ιδιότητα με το Εργατικό Δίκαιο, είτε ενδιαφέρεται θεωρητικά για το θέμα, είτε συμμετέχει άμεσα και ενεργά σε δίκες σχετικά με τις Εργατικές Διαφορές.

Αγοράζονται συχνά μαζί

ΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Τιμή: 50€ φ.π. 60€ ν.π.
ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 2009
ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 2009
Τιμή: 70€ φ.π. 80€ ν.π.

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα


[A] ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕΡΙ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ /td> 
I. Διάκριση άρνησης και ένστασης - Η έννοια της ένστασηςΣελ. 3
ΙΙ. Είδη και μορφές ενστάσεωνΣελ. 4
ΙΙΙ. Αντένσταση και επαντένστασηΣελ. 4
IV. Περιεχόμενο ένστασηςΣελ. 5
V. Το αίτημα ως απαραίτητο στοιχείο της ένστασηςΣελ. 5
VI. Χρόνος προβολής των ενστάσεωνΣελ. 6
VII. Ανεπίτρεπτο πρότασης αντιφατικών ενστάσεωνΣελ. 6
VIII. Χρόνος παραγραφής των ενστάσεωνΣελ. 6
IX. Εκκρεμοδικία και δεδικασμένο  
1. ΕκκρεμοδίκιαΣελ. 6
2. ΔεδικασμένοΣελ. 7
X. Ενστάσεις και έφεσηΣελ. 7
XI. Ενστάσεις και αναίρεσηΣελ. 8
XII. Ενστάσεις και εργατικό δίκαιοΣελ. 8
XIII. Ενστάσεις και εργατικές διαφορέςΣελ. 8
[Β] ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΚΥΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ /td> 
I. Εισαγωγικά. Η συμβατική ελευθερία ως παράγοντας διαμόρφωσης των εργασιακών σχέσεωνΣελ. 14
II. Η λειτουργία της ένστασης της ακυρότητας της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας στη θεωρία και τη νομολογίαΣελ. 19
Α. Την ακυρότητα προβάλλει κατ' ένσταση ο εργοδότης  
1. Αξιώσεις δεδουλευμένων αποδοχών. Συμβατικές αξιώσεις  
i. Η θέση της θεωρίας Σελ. 20
ii. Η κρατούσα στη νομολογία άποψηΣελ. 22
2. Αξιώσεις δεδουλευμένων αποδοχών: Εκ του νόμου αξιώσειςΣελ. 28
3. Αξιώσεις από την υποχρέωση πρόνοιας του εργοδότηΣελ. 32
4. Το δικαίωμα επί της θέσης εργασίας. Αποζημίωση απόλυσης. Υπερημερία εργοδότη: κανόνας και εξαιρέσειςΣελ. 34
5. Δικονομικά ζητήματαΣελ. 38
Β. Την ακυρότητα προβάλλει κατ' ένσταση ο μισθωτόςΣελ. 41
Γ. Την ακυρότητα προβάλλει κατ' ένσταση τρίτος που δικαιολογεί έννομο συμφέρονΣελ. 43
IΙΙ. Παρέκταση: Η «άκυρη απασχόληση» στο πλαίσιο έγκυρης σύμβασης εξαρτημένης εργασίαςΣελ. 44
IV. Ένσταση ακυρωσίας της σύμβασηςΣελ. 46
V. Αντένσταση επικύρωσης της άκυρης σύμβασηςΣελ. 47
VI. Ένσταση ή αντένσταση καταχρηστικής επίκλησης της ακυρότηταςΣελ. 49
[Γ] ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΩΣΗ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΥΡΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ /td> 
Ι. Ένσταση αοριστίας  
Α) Αναζήτηση αποδοχών με βάση την ατομική σύμβαση εργασίαςΣελ. 52
Β) Αναζήτηση αποδοχών με βάση τη συλλογική σύμβαση εργασίαςΣελ. 52
Γ) Διπλασιασμός των αποδοχών αδείας αναψυχής λόγω της μη χορήγησής τηςΣελ. 54
Δ) Αξίωση αμοιβής για πρόσθετη απασχόλησηΣελ. 54
Ε) Απασχόληση κατά τις Κυριακές και τις αργίεςΣελ. 55
ΣΤ) Ίση μεταχείρισηΣελ. 56
ΙΙ. Ένσταση περί δόσης χάριν καταβολής Σελ. 56
ΙΙΙ. Ένσταση παραίτησης, άφεσης χρέους, συμβιβασμούΣελ. 57
IV. Ένσταση εξόφλησης με αντένσταση ότι η καταβολή αφορούσε άλλο χρέοςΣελ. 58
V. Ένσταση συμψηφισμούΣελ. 59
VI. Ένσταση καταλογισμού (συμψηφισμού) μισθολογικών προσαυξήσεων σε υπέρτερες των νομίμων καταβαλλόμενες αποδοχέςΣελ. 59
A) ΕισαγωγικάΣελ. 60
B) Στοιχεία της ένστασης-ΔικονομικάΣελ. 64
VII. Ένσταση καταχρηστικής άσκησης της αξίωσης - αποδυνάμωσηΣελ. 65
VIII. Ένσταση παραγραφήςΣελ. 68
IX. Ένσταση δεδικασμένουΣελ. 70
[Δ] ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ /td> 
Ι. Ένσταση κακόβουλης παράλειψης εύρεσης εργασίαςΣελ. 74
ΙΙ. Ένσταση έκπτωσης των αλλαχού κερδηθέντωνΣελ. 74
[Ε] ΕΝΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ /td> 
I. ΕισαγωγικάΣελ. 78
II. Στοιχεία της ένστασηςΣελ. 81
III. ΔικονομικάΣελ. 82
[ΣΤ] ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ /td> 
Ι. Ένσταση αοριστίαςΣελ. 86
Α. ΕισαγωγικάΣελ. 86
Β. Στοιχεία των αγωγών για αξιώσεις σχετικές με το χρόνο εργασίαςΣελ. 87
ΙΙ. Ένσταση περί παροχής της εργασίας ως διευθύνοντος υπαλλήλουΣελ. 90
Α. ΕισαγωγικάΣελ. 90
Β. Στοιχεία της ένστασηςΣελ. 92
ΙΙΙ. Ένσταση συμψηφισμού ωρών εργασίας λόγω διευθέτησης του χρόνου εργασίαςΣελ. 93
Α. ΕισαγωγικάΣελ. 93
Β. Στοιχεία της ένστασης-ΔικονομικάΣελ. 94
ΙV. Ένσταση παραγραφήςΣελ. 95
A. ΕισαγωγικάΣελ. 95
B. Στοιχεία της ένστασης -Αντενστάσεις μισθωτού-ΔικονομικάΣελ. 96
V. Ένσταση καταχρηστικής άσκησης και αποδυνάμωσης δικαιώματοςΣελ. 99
A. ΕισαγωγικάΣελ. 99
B. Στοιχεία της ένστασης-ΔικονομικάΣελ. 103
[Ζ] ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΜΟΝΟΜΕΡΗ ΒΛΑΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ /td> 
I. ΟρισμοίΣελ. 107
II. Αξιώσεις από μονομερή βλαπτική μεταβολήΣελ. 113
III. Η άμυνα του εναγομένουΣελ. 116
Α. Ένσταση ακυρότητας της σύμβασης εξαρτημένης εργασίαςΣελ. 116
Β. Ένσταση αοριστίαςΣελ. 117
Γ. Ένσταση αποδοχής της μεταβολήςΣελ. 119
Δ. Ένσταση καταχρηστικής άσκησης δικαιώματοςΣελ. 120
[Η] ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ /td> 
I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις - Αγωγή για παράλειψη προαγωγήςΣελ. 126
ΙΙ. Ένσταση αοριστίαςΣελ. 136
ΙΙΙ. Ένσταση ύπαρξης υπερεχόντων του παραλειφθέντος μισθωτών (διακωλυτική ένσταση)Σελ. 137
Αντένσταση περί αοριστίας της διακωλυτικής ένστασηςΣελ. 140
Αντένσταση περί καταχρηστικής άσκησης της διακωλυτικής ένστασηςΣελ. 140
'Αρνηση της δικαιοκωλυτικής ένστασηςΣελ. 140
IV. Ένσταση παραγραφήςΣελ. 141
V. Ένσταση αποδυνάμωσης δικαιώματοςΣελ. 142
VI. Ένσταση δεδικασμένουΣελ. 144
[Θ] ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ /td> 
I. Βασικές έννοιες της ευθύνης από εργατικό ατύχημαΣελ. 149
Α. ΟρισμοίΣελ. 150
Β. Αστική ευθύνη του εργοδότη από εργατικό ατύχημαΣελ. 154
i. Ευθύνη κατά τον Ν 551/1915. Προϋποθέσεις ευθύνης κατά το κοινό δίκαιο. Απαλλαγή εργοδότηΣελ. 154
ii. Αποκατάσταση ηθικής βλάβης και ψυχικής οδύνηςΣελ. 160
Γ. Αστική ευθύνη τρίτων από εργατικό ατύχημαΣελ. 162
II. Η άμυνα του εναγομένουΣελ. 165
Α. Το διαδικαστικό πλαίσιο εκδίκασης των διαφορών από εργατικό ατύχημα γενικά Σελ. 165
Β. ΕνστάσειςΣελ. 167
i. Ένσταση αοριστίαςΣελ. 167
α. Νομική και ποσοτική ή ποιοτική αοριστίαΣελ. 167
β. Περιουσιακή ζημίαΣελ. 168
γ. Ηθική βλάβηΣελ. 169
δ. Ευθύνη από σχέση πρόστησηςΣελ. 173
ii. Ένστασης υπαγωγής του εργαζομένου στην ασφάλιση του ΙΚΑΣελ. 174
iii. Ένσταση συντρέχοντος πταίσματοςΣελ. 174
v. Ένσταση συμβιβασμούΣελ. 176
α. Η ρύθμιση του Ν 551/1915Σελ. 176
β. Ο κατά το κοινό δίκαιο συμβιβασμόςΣελ. 177
vi. Ένσταση παραγραφήςΣελ. 179
α. Η ρύθμιση του Ν 551/1915Σελ. 179
β. Η παραγραφή των εκ του κοινού δικαίου αξιώσεωνΣελ. 181
vii. Ένσταση καταχρηστικής άσκησης δικαιώματοςΣελ. 181
[Ι] ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ /td> 
Ι. Ένσταση ακυρότητας της καταγγελίας της σύμβασης εργασίαςΣελ. 184
Περιπτωσιολογία λόγων ακυρότητας της καταγγελίας  
Α. Λόγω έλλειψης εξουσίας αντιπροσώπευσηςΣελ. 185
Β. Λόγω έλλειψης ή πλαστότητας του εγγράφου τύπουΣελ. 186
Γ. Λόγω ολοσχερούς μη καταβολής ή ελλιπούς καταβολής της αποζημίωσης απόλυσηςΣελ. 186
Δ. Λόγω καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος καταγγελίαςΣελ. 188
Ε. Ένσταση παραίτησης από το δικαίωμα προσβολής του κύρους της καταγγελίαςΣελ. 188
ΣΤ. Ένσταση παρέλευσης της τρίμηνης αποκλειστικής προθεσμίαςΣελ. 189
Ζ. Αντένσταση διακοπής - αναστολής της τρίμηνης προθεσμίαςΣελ. 190
[ΙΑ] ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ /td> 
Ι. Ένσταση αοριστίαςΣελ. 192
ΙΙ. Ένσταση συνδρομής σπουδαίου λόγουΣελ. 192
ΙΙΙ. Ένσταση ότι η σύμβαση εργασίας ήταν αόριστης διάρκειαςΣελ. 194
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 197
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.