Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Η διαχείριση της ομιλοποιημένης ΑΕ
  • Συγγραφέας: Μ. Βαρελά
  • Διεύθυνση Σειράς: Ευ. Περάκης
  • Έκδοση: 2007
  • Σελίδες: 376
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€40.00 Φυσικά πρόσωπα
€50.00 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Το παρόν έργο ασχολείται με τους ομίλους επιχειρήσεων και συγκεκριμένα με τη διαμόρφωση της εσωτερικής ευθύνης των μελών τους.

Το έναυσμα για την παρούσα μελέτη δόθηκε από το υπό διαμόρφωση κοινοτικό εταιρικό δίκαιο, αλλά και από τη συγκριτική μελέτη της νομολογίας ξένων δικαιικών τάξεων. Ειδικότερα στο πρώτο μέρος επεξηγούνται τα συστατικά στοιχεία του ομίλου και η ειδικότερη προσέγγιση της οικονομικής έννοιάς του, ενώ παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που επιφέρει η ομιλοποίηση.

Στο δεύτερο μέρος προσδιορίζεται η έννοια του εταιρικού συμφέροντος και τα συστατικά του στοιχεία και στο τρίτο και τελευταίο μέρος, ακολουθεί η αναζήτηση των διαχειριστικών καθηκόντων των ΔΣ των ενταγμένων σε όμιλο εταιριών και οι συνιστώσες της ορθής διαχείρισης.

Έμφαση δίνεται, περαιτέρω, στην εξέταση των θεσμών της ημεδαπής ΑΕ, αφενός λόγω της συχνότητας εμπλοκής των κεφαλαιουχικών εταιριών στους ομίλους, αφετέρου λόγω του ανελαστικού χαρακτήρα των διατάξεών της όσον αφορά στην προστασία της μειοψηφίας. Το έργο συμπληρώνεται με πλούσια βιβλιογραφία, ελληνική και ξένη.

Αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για τον μελετητή του δικαίου των εταιριών και για τον νομικό της πράξης, αλλά και έναυσμα για περαιτέρω έρευνα.

Αγοράζονται συχνά μαζί

ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Τιμή: 80.00€ φ.π. 100.00€ ν.π.

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα


ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ι. ΓενικάΣελ. 1
ΙΙ. Η προβληματική της παρούσας μελέτηςΣελ. 2
ΙΙΙ. Μέθοδος έρευναςΣελ. 4
ΙV. Η διάταξη της παρούσας μελέτηςΣελ. 5
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Το Δίκαιο των Ομίλων και των Συνδεδεμένων Επιχειρήσεων 
Κεφάλαιο πρώτο Oι συνδεδεμένες επιχειρήσειςΣελ. 11
Ι. ΓενικάΣελ. 11
ΙΙ. Το ελληνικό δίκαιο των συνδεδεμένων επιχειρήσεωνΣελ. 13
Α. Οι περιπτώσεις σύνδεσης του άρθρου 42ε παρ. 5 εδάφ. γ ???? του ν. 2190/1920Σελ. 14
Β. Οι περιπτώσεις σύνδεσης του άρθρου 96 παρ. 1 του ν. 2190/1920Σελ. 23
Γ. Ο οργανωτικός χαρακτήρας των λογιστικών διατάξεωνΣελ. 29
Κεφάλαιο δεύτερο Ο όμιλος επιχειρήσεων και η οργάνωσή τουΣελ. 33
Ι. Η έννοια των ομίλωνΣελ. 33
ΙΙ. Τα χαρακτηριστικά των ομίλωνΣελ. 38
A. Η έννοια της επιχείρησης ως συστατικό στοιχείο των ομίλωνΣελ. 43
1. Η πρώτη νομολογιακή διάπλαση της έννοιας του φυσικού προσώπου ως επιχείρησης στο ελληνικό δίκαιοΣελ. 47
2. Η θέση του γερμανικού δικαίουΣελ. 48
Β. Η έλλειψη νομικής προσωπικότητας ως κυρίαρχο φυσιογνωμικό χαρακτηριστικό των ομίλων Σελ. 52
ΙΙΙ. Η οργάνωση των ομίλων Σελ. 57
ΙV. Τα είδη των ομίλων επιχειρήσεωνΣελ. 63
V. Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της οργάνωσης σε όμιλοΣελ. 69
Α. Τα πλεονεκτήματα της ομιλοποίησηςΣελ. 69
Β. Οι κίνδυνοι της ομιλοποίησηςΣελ. 72
Γ. Οι συγκρούσεις συμφερόντων ως έκφανση της θεωρίας της αντιπροσώπευσης (agency) στους ομίλουςΣελ. 75
Κεφάλαιο τρίτο Συγκριτικό δίκαιοΣελ. 81
Ι. Το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο των σχέσεων και της λειτουργίας των εταιριών του ομίλουΣελ. 81
ΙΙ. Το παράδειγμα του αγγλικού δικαίουΣελ. 87
Α. Η έννοια των συνδεδεμένων εταιριών και του ομίλου στο αγγλικό δίκαιοΣελ. 87
Β. Το ουσιαστικό αγγλικό δίκαιο της σύνδεσηςΣελ. 90
ΙΙΙ. Η γερμανική έννομη τάξηΣελ. 91
Α. Οι κρίσιμοι ορισμοί του γερμανικού δικαίου.Σελ. 91
Β. Το συμφέρον των ομίλων επιχειρήσεων στο γερμανικό δίκαιο Σελ. 94
ΙV. Το γαλλικό δίκαιο των συνδεδεμένων εταιριώνΣελ. 96
Α. Η έννοια της σύνδεσης και των ομίλων εταιριών Σελ. 96
Β. Το ουσιαστικό δίκαιο των συνδεδεμένων εταιριώνΣελ. 99
V. Οι τάσεις και προτάσεις μελλοντικής ρύθμισης των ομίλωνΣελ. 102
Α. ΓενικάΣελ. 102
Β. Η ελληνική πρόταση μεταρρύθμισηςΣελ. 103
Γ. Προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις του αγγλικού δικαίου Σελ. 104
Δ. Η πρόταση της ένατης κοινοτικής ΟδηγίαςΣελ. 106
Ε. Η πρόταση Ευρωπαϊκής ΕταιρίαςΣελ. 110
ΣΤ. Forum Europ?um Σελ. 111
Ζ. Η πρόταση της ομάδας ευρωπαίων ειδικών του 2002Σελ. 114
Η. Η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις προτάσεις των ευρωπαίων νομικών Σελ. 116
Συμπέρασμα πρώτου μέρουςΣελ. 117
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ Το Εταιρικό Συμφέρον των Ομιλοποιημένων Εταιριών 
Κεφάλαιο πρώτο Η έννοια του εταιρικού συμφέροντοςΣελ. 121
Ι. Ο προσδιορισμός του «συμφέροντος»Σελ. 121
ΙI. Η λειτουργία του εταιρικού συμφέροντος στην ανώνυμη εταιρίαΣελ. 122
Α. Η συσχέτιση του εταιρικού συμφέροντος με τον εταιρικό σκοπόΣελ. 124
Β. Τα μέσα προσδιορισμού της αόριστης έννοιας Σελ. 126
ΙII. Η εξέλιξη της κρατούσας αντίληψης περί εταιρικού συμφέροντοςΣελ. 127
Κεφάλαιο δεύτερο Η έννοια της επιχείρησης του ομίλου Σελ. 141
Ι. Το δίκαιο της επιχείρησης ως συνδετικό στοιχείο του δικαίου των ομίλων και του εταιρικού δικαίου Σελ. 141
ΙΙ. Η απόδοση της έννοιας της επιχείρησης στο σύνολο του ομίλουΣελ. 146
Α. Το παραδοσιακό δίκαιο της επιχείρησης.Σελ. 147
Β. Η νομολογία του ελεύθερου ανταγωνισμούΣελ. 147
Γ. Το εργατικό δίκαιοΣελ. 150
Δ. Η θεωρία και νομολογία του εταιρικού δικαίουΣελ. 151
ΙΙΙ. Η σύνδεση του συμφέροντος της επιχείρησης του ομίλου με το οικονομικό περιβάλλον της ομιλοποιημένης ανώνυμης εταιρίαςΣελ. 153
Κεφάλαιο τρίτο Οι γενικές αρχές του εταιρικού δικαίουΣελ. 159
Ι. Οι γενικές αρχές της απλής ανώνυμης εταιρίαςΣελ. 159
ΙΙ. Η προσαρμογή τους στους ομίλους επιχειρήσεωνΣελ. 160
Κεφάλαιο τέταρτο Το συμφέρον των εταιριών του ομίλουΣελ. 165
Ι. Η παραδοσιακή θέση Σελ. 165
Α. Η παραδοσιακή αντίληψη του αγγλικού δικαίουΣελ. 166
Β. Η συντηρητική θέση του γαλλικού δικαίουΣελ. 167
ΙΙ. Οι θεωρίες για τους εταιρικούς λογαριασμούς ως αποτύπωση της συντηρητικής και προοδευτικής προσέγγισης των ομίλωνΣελ. 168
ΙΙΙ. Η αναγνώριση του συμφέροντος του ομίλουΣελ. 171
Α. Νομοθετική αναγνώριση του κοινού συμφέροντος των ομιλοποιημένων εταιριώνΣελ. 171
Β. Η άσκηση ενιαίας διοίκησης ως λόγος παρέκκλισης των εταιρικών κανόνων και η αλλαγή του εταιρικού συμφέροντος με την ένταξη στον όμιλο Σελ. 172
1. Η απόκλιση των γενικών αρχών του εταιρικού δικαίου ως βάση υποδοχής του συμφέροντος του ομίλουΣελ. 172
2. Η διεύρυνση του εταιρικού συμφέροντος με την ένταξη της εταιρίας στον όμιλοΣελ. 175
Γ. Η κατοχύρωση της μειοψηφίας και των δανειστώνΣελ. 180
1. Η εξυπηρέτηση της πολιτικής και του συμφέροντος του ομίλουΣελ. 180
Οι ειδικότερες παράμετροι του συμφέροντος του ομίλουΣελ. 183
2. Η απαγόρευση υπέρβασης των οικονομικών δυνάμεων της εταιρίαςΣελ. 187
3. Η παροχή αντισταθμίσματος στην εταιρία μέσα από τη δομή και λειτουργία του ομίλουΣελ. 188
Η έννοια του ζημιογόνου μέτρουΣελ. 195
Συμπέρασμα δεύτερου μέρουςΣελ. 199
ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Τα Καθήκοντα και η Ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου των ενταγμένων σε Όμιλο Εταιριών 
Κεφάλαιο πρώτο Η διαχείριση του ομίλουΣελ. 205
Ι. Προσδιορισμός των προσώπων που απαρτίζουν τη διοίκηση του ομίλουΣελ. 205
ΙΙ. Οι διαχειριστικές αρμοδιότητες των ενταγμένων σε όμιλο επιχειρήσεωνΣελ. 206
ΙΙΙ. Το πλαίσιο ορθής διαχείρισης των εταιριών του ομίλουΣελ. 216
Α. Η υποχρέωση πίστης του διοικητικού συμβουλίουΣελ. 219
1. Η εφαρμογή της στους ομίλους επιχειρήσεωνΣελ. 220
2. Η εκμετάλλευση επιχειρηματικών ευκαιριών από τη μητρικήΣελ. 225
Β. Η υποχρέωση επιμέλειαςΣελ. 229
1. Η υποχρέωση επιμέλειας στους ομίλους επιχειρήσεωνΣελ. 234
2. Ο κανόνας της επιχειρηματικής κρίσηςΣελ. 239
Η ειδικότερη εφαρμογή του στους ομίλους επιχειρήσεωνΣελ. 243
Κεφάλαιο δεύτερο Η προστασία της εξωτερικής μειοψηφίαςΣελ. 249
Ι. Η μητρική εταιρία και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ως εν τοις πράγμασιν διοικητές της θυγατρικής εταιρίαςΣελ. 249
Α. ΓενικάΣελ. 249
Β. Οι εν τοις πράγμασιν διοικούντεςΣελ. 250
Γ. Εταιρική ευθύνη διοικούντωνΣελ. 258
Δ. Αδικοπρακτική ευθύνηΣελ. 260
1. Ζητήματα συλλογικής ευθύνηςΣελ. 267
2. Το πρόβλημα αποκατάστασης της έμμεσης ζημίας των μετόχωνΣελ. 270
α. ΓενικάΣελ. 270
β. H (φιλική) άρση της αυτοτέλειας του νομικού προσώπουΣελ. 272
i. ΓενικάΣελ. 272
ii. Τα νομολογιακά κριτήρια για την ενεργοποίηση του μηχανισμού της άρσηςΣελ. 276
ΙΙ. Οι υποχρεώσεις και η ευθύνη της μητρικής εταιρίας ως κυρίαρχου μετόχουΣελ. 280
Α. ΓενικάΣελ. 280
1. H θεμελίωση της υποχρέωσης πίστης στην ανώνυμη εταιρίαΣελ. 282
2. Συνέπειες παράβασης της υποχρέωσηςΣελ. 286
3. Περιεχόμενο της υποχρέωσηςΣελ. 288
B. Η ειδικότερη αποτύπωση της υποχρέωσης πίστης στους ομίλους Σελ. 290
Γ. Η υποχρέωση πίστης της απώτερης μητρικής στους πολυβαθμικούς ομίλουςΣελ. 298
Τελικό συμπέρασμαΣελ. 305
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
ΞενόγλωσσηΣελ. 307
ΕλληνικήΣελ. 330
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.