Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Societas Europaea
  • Συγγραφέας: Ευ. Περάκης
  • Διεύθυνση Σειράς: Ευ. Περάκης
  • Έκδοση: 2006
  • Σελίδες: 192
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€30.00 Φυσικά πρόσωπα
€40.00 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Θέμα της παρούσας μονογραφίας αποτελεί ο νέος θεσμός της ευρωπαϊκής εταιρίας (Societas Europaea, SE), όπως θεσπίσθηκε με τον Κανονισμό 2157/2001 και την Οδηγία 2001/86/ΕΚ και διαμορφώθηκε στην Ελλάδα με τον Ν 3412/2005 και το ΠΔ 91/2006.

Η μελέτη αφορά στην «ελληνική» ευρωπαϊκή εταιρία, η οποία αποτελεί μια νέα εθνική εταιρική μορφή, εισαχθείσα και ρυθμιζόμενη κατά ένα μεγάλο μέρος από το κοινοτικό δίκαιο. Παρουσιάζεται η νομική ρύθμιση και τα βασικά χαρακτηριστικά της SE, η διαδικασία και οι τρόποι ίδρυσής της, ο προσδιορισμός και η μεταφορά της έδρας της, τα όργανά της, η λογιστική και φορολογική της μεταχείριση, οι μετασχηματισμοί της, η λύση και η εκκαθάρισή της, ενώ σε ιδιαίτερο κεφάλαιο αναπτύσσεται το καίριο ζήτημα του ρόλου των εργαζομένων στην SE.

Η ανάλυση ολοκληρώνεται με την εξέταση των προοπτικών της SE.

Την έκδοση συμπληρώνει η εξαντλητική ελληνική και αλλοδαπή βιβλιογραφία, καθώς και το παράρτημα με τις εθνικές νομοθετικές πηγές των κρατών μελών, τον πίνακα αντιστοιχιών του Κανονισμού (ΕΚ) 2157/2001 και του Ν 3412/2005 και την πλήρη εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

Πρόκειται για ένα εύχρηστο θεωρητικό και πρακτικό εργαλείο για δικηγόρους, νομικούς, λογιστές, αλλά και φορολογικούς συμβούλους, που συμβάλλει στην κατανόηση του θεσμού της SE, αλλά αποτελεί και αφορμή για προβληματισμό, όσον αφορά στα νέα δεδομένα του εταιρικού δικαίου σε εσωτερικό και ταυτόχρονα ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ KAI ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ SOCIETAS EUROPAEA 
Ι. Γενικά: Ο Κανονισμός 2157/2001 και η Οδηγία 2001/86/ΕΚΣελ. 1
Α. ΙστορικάΣελ. 2
Β. Η εθνική εναρμόνισηΣελ. 4
Γ. Ο ν. 3412/2005 και το π.δ. 91/2006Σελ. 5
Δ. Οι πηγές του δικαίου της SE και η ιεράρχησή τουςΣελ. 5
ΙΙ. Βασικά χαρακτηριστικά της SEΣελ. 14
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ SOCIETAS EUROPAEA 
I. Διαδικασία ίδρυσης της SEΣελ. 17
ΙI. Οι τρόποι ίδρυσης της SEΣελ. 20
Α. Η συγχώνευσηΣελ. 21
Β. Σύσταση SE χαρτοφυλακίου («Holding SE»)Σελ. 32
Γ. Σύσταση κοινής θυγατρικής SEΣελ. 39
Δ. Μετατροπή ανώνυμης εταιρίας σε SEΣελ. 40
Ε. Ίδρυση θυγατρικής SE από άλλη SEΣελ. 42
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ': Η ΕΔΡΑ ΤΗΣ Societas europaea 
Ι. Ο προσδιορισμός της έδρας - Οι κυρώσεις σε περίπτωση διάστασης καταστατικής και πραγματικής έδραςΣελ. 43
ΙΙ. Η μεταφορά της έδραςΣελ. 47
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ': ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ Societas europaea 
I. Το διοικητικό όργανοΣελ. 54
Α. Το δυαδικό σύστημαΣελ. 56
(α) Το διευθυντικό όργανοΣελ. 56
(β) Το εποπτικό όργανοΣελ. 57
Β. Το μονιστικό σύστημαΣελ. 60
Γ. Κοινοί κανόνες των δύο συστημάτωνΣελ. 63
Δ. Το ζήτημα της εταιρικής διακυβέρνησηςΣελ. 66
II. Η γενική συνέλευσηΣελ. 66
III. Οι ελεγκτέςΣελ. 69
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε': ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ SE 
I. Η προστασία της μειοψηφίας στην SEΣελ. 70
IΙ. Η τροποποίηση του καταστατικού της SEΣελ. 71
IΙΙ. Οι ετήσιες και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της SEΣελ. 72
IV. Μετασχηματισμοί της SEΣελ. 72
V. H SE και οι όμιλοι επιχειρήσεωνΣελ. 77
VI. Η SE με εισηγμένες κινητές αξίες σε χρηματιστήριοΣελ. 78
VII. Η λύση και η εκκαθάριση της SEΣελ. 78
VIII. Συλλογικές διαδικασίες επί SEΣελ. 79
IX. Ποινικές διατάξειςΣελ. 80
X. Φορολογικό καθεστώςΣελ. 80
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ': Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
Ι. ΓενικάΣελ. 83
ΙΙ. Η διαπραγμάτευση και η συμφωνίαΣελ. 85
ΙΙΙ. Απόφαση εφαρμογής του εθνικού δικαίουΣελ. 86
IV. Οι «διατάξεις αναφοράς» (standard rules, Auffangregelung, dispositions de r?f?rence)Σελ. 86
V. Ρήτρες διαφυγήςΣελ. 88
VI. Το π.δ. 91/2006Σελ. 89
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ': ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 
I. Είναι η Societas Europaea εταιρία ευρωπαϊκή;Σελ. 93
IΙ. Οι προσδοκίες επιτυχίας της SEΣελ. 96
ΙII. Περαιτέρω προοπτικέςΣελ. 102
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Ι. ΕλληνικήΣελ. 105
ΙΙ. ΑλλοδαπήΣελ. 106
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
Εθνικές νομοθετικές πηγές για την ευρωπαϊκή εταιρίαΣελ. 113
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
Πίνακες αντιστοιχιών Κανονισμού και ελληνικού νόμου 3412/2005Σελ. 116
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
Κανονισμός (ΕΚ) 2157/2001 (ΕΕ L 294/10.11.2001)Σελ. 120
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 
Ν. 3412/2005: «Πλαίσιο Ρυθμίσεων για τη Σύσταση και τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εταιρίας» (ΦΕΚ Α' 276/4.11.2005)Σελ. 149
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 
Π.Δ. 91/2006: «Για το ρόλο των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Εταιρία» (ΦΕΚ Α' 92/4.5.2006)Σελ. 157
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 169
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.