14 Μαϊου 2012

Υπηρεσίες ιχθυοκαλλιέργειας προς επιχείρηση εντός Ε.Ε.

Ελεύθερος επαγγελματίας-παροχη υπηρεσιών ιχθυοκαλλιέργειας -με έδρα την Ελλάδα προσφέρει υπηρεσίες και αμείβεται από άλλη ευρωπαϊκή χωρά πχ Πορτογαλία. Θα πρέπει στην ΤΠΥ που εκδίδει να προσθέτει και τον αναλογούντα ΦΠΑ 23%; Η απαλλάσσεται του ΦΠΑ; Εάν υπάγεται στο ΦΠΑ που το αποδίδει ,στην Ελλάδα η την Πορτογαλία; Οτιδήποτε επιπλέον στοιχείο για αυτό το θέμα θα είναι χρήσιμο. Όπως τι γίνεται με την φορολογία εισοδηματος. Ποιος είναι ο συντελεστής φορολογησης. Επίσης εάν χρειάζεται να γίνεται παρακράτηση φόρου 20%,για αμοιβές άνω των 300 €.
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Παρόλο που δεν προσδιορίζεται με σαφήνεια στο ερώτημα, υποθέτουμε ότι η υπηρεσία ασκείται στην Ελλάδα, καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα προέκυπταν πολλαπλά ζητήματα για τα οποία ο ενδιαφερόμενος θα έπρεπε να απευθυνθεί πρωτίστως στις Πορτογαλικές φορολογικές αρχές. Προφανώς επίσης ο όρος ελεύθερος επαγγελματίας χρησιμοποιείται προκειμένου να προσδιορίσει τον τρόπο δραστηριοποίησης του επιτηδευματία (ατομικά και όχι εταιρικά). Τα ελευθέρια επαγγέλματα είναι συγκεκριμένα και κατονομάζονται στο άρθρο 48 του ΚΦΕ. Η παροχή υπηρεσιών ιχθυοκαλλιέργειας δεν υπάγεται στις δραστηριότητες που χαρακτηρίζονται ως ελευθέριο επάγγελμα στον παραπάνω νόμο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα αφενός το εκδιδόμενο στοιχείο για την υπηρεσία που παρέχεται να είναι Τ.Π.Υ. εάν ο πελάτης είναι επιτηδευματίας και όχι Α.Π.Υ. και αφετέρου να μην ετίθετο ζήτημα παρακράτησης φόρου, ακόμα και εάν η υπηρεσία παρείχετο σε Έλληνα επιτηδευματία. Όσον αφορά τη φορολογία εισοδήματος δεν προκύπτει κάποια ιδιαιτερότητα από το γεγονός ότι η υπηρεσία παρέχεται προς επιτηδευματία άλλης χώρας της Ε.Ε. Τα ποσά των σχετικών τιμολογίων θα καταχωρισθούν στα βιβλία του επιτηδευματία και θα ληφθούν κανονικά υπόψη για τον προσδιορισμό των ακαθάριστων εσόδων και του καθαρού εισοδήματος το οποίο θα φορολογηθεί με την κλίμακα του άρθρου 9 του ΚΦΕ.
 
Ο τόπος φορολόγησης μίας υπηρεσίας όσον αφορά τον ΦΠΑ ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 14 του κώδικα ΦΠΑ. Σύμφωνα με τον γενικό κανόνα που τίθεται στην παρ.2 του εν λόγω άρθρου τόπος παροχής της υπηρεσίας (για τον ΦΠΑ) θεωρείται εκείνος στον οποίο είναι εγκατεστημένος ο λήπτης της υπηρεσίας, εφόσον αυτός είναι υποκείμενος στο φόρο στη χώρα του. Εάν ο λήπτης της υπηρεσίας είναι μη υποκείμενος στο φόρο- ιδιώτης, θεωρείται ως τόπος παροχής της υπηρεσίας ο τόπος εγκατάστασης του παρέχοντος την υπηρεσία. Σε αυτή τη δεύτερη περίπτωση η υπηρεσία εξομοιώνεται όσον αφορά τον ΦΠΑ με τις υπηρεσίες που παρέχονται σε Έλληνες ιδιώτες. Δηλαδή εκδίδεται ΑΠΥ αντί ΤΠΥ στην οποία χρεώνεται και ΦΠΑ 23%.
 
Εάν αντίθετα ο λήπτης της υπηρεσίας είναι επιτηδευματίας- υποκείμενος στο φόρο, θεωρείται ως τόπος φορολογίας (για τον ΦΠΑ) η Πορτογαλία και υπόχρεος στο φόρο ο λήπτης. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι στο εκδιδόμενο στοιχείο (ΤΠΥ σε αυτή την περίπτωση) δεν θα χρεωθεί ΦΠΑ. Πέρα τούτου όμως ο επιτηδευματίας υποχρεούται:
 
α) να εγγραφεί στο σύστημα VIES (εάν δεν είναι ήδη εγγεγραμμένος) υποβάλλοντας δήλωση μεταβολής στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. όπου θα δηλώνει την πραγματοποίηση ενδοκοινοτικής παροχής υπηρεσιών. Σημειώνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση είναι να είναι και ο λήπτης της υπηρεσίας εγγεγραμμένος στο VIES στη χώρα του. Σε περίπτωση αμφιβολίας στο site της ΓΓΠΣ www.gsis.gr μπορεί ο ενδιαφερόμενος να ελέγξει την εγκυρότητα του κοινοτικού ΑΦΜ του συναλλασσόμενου. Σε περίπτωση μη εγγραφής του θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ιδιώτης.
 
β) να υποβάλλει για κάθε μήνα εντός του οποίου θα πραγματοποιείται συναλλαγή με την Πορτογαλική εταιρεία στο δίκτυο www.gsis.gr ανακεφαλαιωτικό πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων και παροχών υπηρεσιών, όπου θα δηλώνονται οι συναλλαγές του μήνα αυτού.
14.5.2012

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.