Σεμινάρια rss feed

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018
Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας
DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 11o ΤΜΗΜΑ, 18 Σεπτεμβρίου έως 11 Οκτωβρίου  2018

DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 11o ΤΜΗΜΑ, 18 Σεπτεμβρίου έως 11 Οκτωβρίου 2018

18 Σεπτεμβρίου 2018
Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας , I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, Founding Member
DPO Academy, K. Παπαδάτος Information Security Executive, MSC Infosec, CISSP-ISSMP, CISM, ISO27001 LA, ISO27005 RM, PMP, MBCI, N. Γεωργόπουλος MBA cyRM, Cyber Privacy Risks Advisor / Cromar, Coverholder at Lloyd’s, Founding Member DPO Academy, Δ. Γεωργόπουλος Co-Founder - Managing Partner at Rethink Business Lab, Founding Member DPO Academy, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ROADMAP TO GDPR COMPLIANCE (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

ROADMAP TO GDPR COMPLIANCE (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

Τρίτη & Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2018
I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, Founding Member
DPO Academy, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΑΤΟ Ν 4548/2018 (ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ)

ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΑΤΟ Ν 4548/2018 (ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ)

Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018
Ε. Δρυλλεράκης Δικηγόρος, Κ. Γιαννίκας Δικηγόρος, Ι. Δρυλλεράκης Δικηγόρος
ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ - ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ -    ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν 3869/2010 ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ Ν 4336/2015 ΚΑΙ Ν 4346/2015
ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΥΝΝΟΜΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

10 Μαϊου 2012

Αποζημιώσεις από πελάτες

Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης εισέπραξε προκαταβολή από πελάτη της για  LEASING αυτοκινήτου. Ο εν λόγω πελάτης άλλαξε γνώμη , η δε εταιρεία είχε ήδη προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την αγορά του αυτοκινήτου. Ο πελάτης έχασε την προκαταβολή που έδωσε. Η αρχική λογιστική εγγραφή που καταχωρίσθηκε στα βιβλία ήταν: Χρέωση του λογαριασμού  Ταμείο  (38.00)  και πίστωση του λογαριασμού Προκαταβολές πελατών (30.05). 
Το ποσό της προκαταβολής κρατήθηκε ως αποζημίωση από την Εταιρεία. Το ποσό αυτό λογιστικά μεταφέρεται σε πίστωση του λογαριασμού: Αποζημιώσεις από πελάτες (74.98.00) σε χρέωση  του λογαριασμού: Προκαταβολές πελατών (30.05), και εάν είναι έτσι, πρέπει να υπολογισθεί και ο ΦΠΑ που αναλογεί?
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Αποζημίωση θεωρείται η αποκατάσταση της ζημιάς ενός άλλου, ή επαναφορά ενός αγαθού ή πράγματος στην προηγούμενη θέση του, στη θέση δηλαδή που ήταν το αγαθό πριν επέλθει το γεγονός.
 
Για την είσπραξη της αποζημίωσης ή την πίστωση αυτής, μόλις ο δικαιούχος λάβει εγκαίρως γνώση αυτής, εκδίδει αθεώρητο τιμολόγιο αποζημιώσεων  της παραγράφου.3 του άρθρου 12 του Π.Δ. 186/1992 (ΚΒΣ) . Τιμολόγιο εκδίδεται ακόμα και στην περίπτωση που η αποζημίωση καταβάλλεται από ιδιώτη.
Οι αποζημιώσεις κατά κανόνα επιβαρύνονται με χαρτόσημο και ΟΓΑ 3,6% (άρθρο 13 παρ.3 ΚΝ.Τ.Χ.) όταν βρίσκονται εκτός πεδίου εφαρμογής του ΦΠΑ. Δεν εντάσσεται στη φορολογητέα αξία η αποζημίωση που καταβάλλεται για τη ζημία που υπέστη κάποιος επιχειρηματίας από άλλον, λόγω αθέμιτου ανταγωνισμού και γενικότερα οι αποζημιώσεις από τις οποίες λείπει το στοιχείο της αντιπαροχής. 
 
Στις περιπτώσεις αυτές  υπάγονται και οι καταβαλλόμενες αποζημιώσεις λόγω μη εκπλήρωσης προϋπάρχουσας εκ συμβάσεως ενοχής. Δηλαδή  καταβάλλονται όταν ο εκ  συμβάσεως οφειλέτης περιέλθει υπαιτίως σε αδυναμία εκπλήρωσης της παροχής ή όταν ο οφειλέτης καθυστερήσει υπαιτίως την παροχή ή εκτέλεσε κακώς την παροχή. Ως τέτοια,  η αποζημίωση δεν υπάγεται σε  ΦΠΑ, αλλά  υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% ή 2% ανάλογα με την ιδιότητα των συμβαλλόμενων.
 
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση καταβολής αποζημίωσης λόγω αδικοπραξίας, δηλαδή, αποζημίωσης, που, από τη φύση της, δεν απορρέει από καταρτισθείσα σύμβαση, εκδίδεται από τον λήπτη αυτής:
 - Απλή απόδειξη, εάν λήπτης αυτής είναι πρόσωπο φυσικό μη επιτηδευματίας.
 - Τιμολόγιο αποζημιώσεων με πλήρη αιτιολόγηση, σύμφωνα με την παρ.3  του άρθρου 12 (ΚΒΣ), εάν λήπτης αυτής είναι επιτηδευματίας φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
 
H ανωτέρω απόδειξη ή το τιμολόγιο, κατά περίπτωση, υπόκεινται πάντοτε σε τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον εισφορά 20% υπέρ OΓA), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 13 παρ. 3 του Kώδικα Xαρτοσήμου, ανεξάρτητα από την ιδιότητα του καταβάλλοντος ή του λαμβάνοντος την αποζημίωση. 
Το ποσό του χαρτοσήμου αποδίδεται με σχετική δήλωση στην αρμόδια ΔΟΥ της επιχείρησης (παρ. 9 του άρθρου 39, του ΚΒΣ) μέχρι την 20η ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από τη λήξη του ημερολογιακού τριμήνου εντός του οποίου εισπράχθηκε η αποζημίωση. Δηλαδή για το τρίμηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου μέχρι τις 20 Μαΐου, για το τρίμηνο Απριλίου – Ιουνίου μέχρι τις 20 Αυγούστου κ.ο.κ. 
 
Όσο αφορά την λογιστική απεικόνιση του εσόδου στα λογιστικά βιβλία , για την  περίπτωση αυτή,  χαρακτηρίζεται ως ανόργανο  έσοδο και μεταφέρεται σε υπολογαριασμό του 81 (81.01.99 Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα). 
 
Ο λογαριασμός  (74.98.00)  που αναφέρετε δεν είναι ο κατάλληλος , επειδή  αφορά πρόσθετα έσοδα πωλήσεων, δηλαδή έσοδα που προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από τις πωλήσεις της οικονομικής μονάδας μετά την έκδοση των σχετικών παραστατικών πωλήσεως και τη διενέργεια των σχετικών εγγραφών. 
 
Επομένως, η έκδοση του τιμολογίου αποζημιώσεων, δεν αφορά σε κάποια πώληση αγαθού ή σε παροχή κάποιας υπηρεσίας, αλλά εισπράττεται   αποκλειστικά για την αποκατάσταση της ζημιάς που υπέστη η επιχείρηση λόγω αθέτησης συμφωνίας.
10.5.2012

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.