Σεμινάρια rss feed

DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 10o ΤΜΗΜΑ, 28 Ιουνίου έως 24 Ιουλίου 2018

DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 10o ΤΜΗΜΑ, 28 Ιουνίου έως 24 Ιουλίου 2018

17 Ιουλίου 2018
Δ. Γεωργόπουλος Co-Founder - Managing Partner at Rethink Business Lab, Founding Member DPO Academy, N. Γεωργόπουλος MBA cyRM, Cyber Privacy Risks Advisor / Cromar, Coverholder at Lloyd’s, Founding Member DPO Academy, I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, Founding Member
DPO Academy, Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας , K. Παπαδάτος Information Security Executive, MSC Infosec, CISSP-ISSMP, CISM, ISO27001 LA, ISO27005 RM, PMP, MBCI, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΑΤΟ Ν 4548/2018

ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΑΤΟ Ν 4548/2018

Τετάρτη 18 Ιουλίου 2018
Ε. Δρυλλεράκης Δικηγόρος, Κ. Γιαννίκας Δικηγόρος, Ι. Δρυλλεράκης Δικηγόρος
ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΑΤΟ Ν 4548/2018 (ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ)

ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΑΤΟ Ν 4548/2018 (ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ)

Πέμπτη 19 Ιουλίου 2018
Ε. Δρυλλεράκης Δικηγόρος, Κ. Γιαννίκας Δικηγόρος
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018
Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας
DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 11o ΤΜΗΜΑ, 18 Σεπτεμβρίου έως 11 Οκτωβρίου  2018

DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 11o ΤΜΗΜΑ, 18 Σεπτεμβρίου έως 11 Οκτωβρίου 2018

18 Σεπτεμβρίου 2018
Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας , I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, Founding Member
DPO Academy, K. Παπαδάτος Information Security Executive, MSC Infosec, CISSP-ISSMP, CISM, ISO27001 LA, ISO27005 RM, PMP, MBCI, N. Γεωργόπουλος MBA cyRM, Cyber Privacy Risks Advisor / Cromar, Coverholder at Lloyd’s, Founding Member DPO Academy, Δ. Γεωργόπουλος Co-Founder - Managing Partner at Rethink Business Lab, Founding Member DPO Academy, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ROADMAP TO GDPR COMPLIANCE (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

ROADMAP TO GDPR COMPLIANCE (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

Τρίτη & Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2018
I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, Founding Member
DPO Academy, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ - ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ -    ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν 3869/2010 ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ Ν 4336/2015 ΚΑΙ Ν 4346/2015
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

7 Μαϊου 2012

Απαλλαγή ΦΠΑ

Εταιρεία που τοποθετεί Ηλεκτρονικά Συστήματα σε πλοία εκδίδει τιμολόγια άνευ ΦΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 27  (Ειδικές Απαλλαγές του Ν 2859/2000 ΦΠΑ). 
1) Υφίσταται Νόμος – Διάταξη με την οποία επιτρέπεται στην εταιρεία να αγοράζει εμπορεύματα από το Εσωτερικό ή Εξωτερικό με απαλλαγή  του ΦΠΑ; 
2) Σε περίπτωση που υφίσταται τέτοια περίπτωση, υπάρχει δυνατότητα αγοράς εμπορευμάτων με απαλλαγή ΦΠΑ και περαιτέρω μεταπώληση σε ομοειδή επιχείρηση στο Εσωτερικό με απαλλαγή πάλι του ΦΠΑ;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 2859/2000  φορολογητέες πράξεις στον ΦΠΑ θεωρούνται όσες γίνονται με βάση την επαγγελματική δραστηριότητα του υποκειμένου, στο φόρο, στο πλαίσιο του επαγγέλματος του, είτε αυτές αφορούν εμπορικές πράξεις, είτε παροχή υπηρεσιών (Πολ. 1282 / 1992). Επίσης, σύμφωνα   με το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 2859/2000, στο φόρο υπόκειται εκτός των άλλων, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό ή ένωση προσώπων, εφόσον ασκεί κατά τρόπο ανεξάρτητο οικονομική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασης, τον επιδιωκόμενο σκοπό ή το αποτέλεσμα της δραστηριότητας αυτής,
 
ʼρα, η αγορά ή η πώληση εμπορευμάτων στο εσωτερικό της χώρας βαρύνεται  με τον  ΦΠΑ που αναλογεί, εκτός αν πρόκειται για εξαγωγή ή ενδοκοινοτική παράδοση. Στην περίπτωση εξαγωγής, οι  Ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις μπορούν να τύχουν απαλλαγής από τον Φ.Π.Α. για τα αγαθά που αγοράζουν από το εσωτερικό της χώρας με σκοπό να τα εξάγουν σε τρίτες χώρες ή να τα πωλήσουν σε άλλες Κοινοτικές χώρες αυτούσια ή μεταποιημένα με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που ορίζονται με την 1103551/8478/Α 0014/ΠΟΛ. 1262/2.8.93 Α.Υ.Ο., όπως αυτή έχει συμπληρωθεί με τις ΠΟΛ. 1075/95, ΠΟΛ. 1155/95 και ΠΟΛ. 1198/95 όμοιες.
 
Οι παραπάνω επιχειρήσεις μπορούν να τύχουν απαλλαγής από τον Φ.Π.Α. και για τα αγαθά που εισάγουν στη χώρα μας από τρίτες προς χώρες της ΕΕ, με σκοπό να τα εξάγουν σε τρίτες χώρες ή να τα πωλήσουν σε άλλες Κοινοτικές χώρες αυτούσια ή μεταποιημένα με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που ορίζονται με την Δ. 1163/678/Ε 0017/30.8.2001 Α.Υ.Ο. η οποία κοινοποιήθηκε με την Δ. 1612/928/Ε 0017/20.12.2001 Δ.Υ.Ο. Εννοείται ότι η πώληση  στο εσωτερικό της χώρας των ανωτέρων αγαθών που εισάγονται υπόκειται σε ΦΠΑ.
 
Στη περίπτωση Ενδοκοινοτικής  απόκτησης αγαθών απαλλάσσονται από το φόρο: a) η απόκτηση αγαθών των οποίων η εισαγωγή ή η παράδοση απαλλάσσεται από το φόρο στο εσωτερικό της χώρας και β)  η απόκτηση αγαθών για τα οποία ο αποκτών (αγοραστής) τα αγαθά στο εσωτερικό της χώρας δικαιούται, σε κάθε περίπτωση, ολικής επιστροφής του ΦΠΑ (άρθρο 29 και 27 του Ν. 2859/2000 ΦΠΑ). Δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών από νομικά πρόσωπα μη υποκείμενα στον φόρο και από ορισμένες κατηγορίες απαλλασσομένων υποκειμένων, εφόσον δεν υπερβαίνουν ένα κατώτατο όριο 10 000 ευρώ ετησίως, εκτός αν ο αγοραστής επιλέξει να υπαχθεί στον φόρο. Όσοι διενεργούν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις είναι απαραίτητο να απεικονίζουν τις συναλλαγές αυτές στους σχετικούς κωδικούς της Περιοδικής Δήλωσης ΦΠΑ. Η πράξη ενδοκοινοτικής απόκτησης φορολογείται στο εσωτερικό της χώρας και επομένως ΦΠΑ οφείλεται στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που ο υποκείμενος στο φόρο αγοραστής ενεργεί πράξεις με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου, αποδίδεται με χρεοπίστωση στη περιοδική δήλωση ΦΠΑ.
 
Προκειμένου για την εταιρεία σας,  η συναλλαγή της παράδοσης αγαθών σε πλοία,  εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται από το ανωτέρω άρθρο 27 του Ν. 2859/2000, ο λήπτης των αγαθών έχει την δυνατότητα να εκδώσει το ειδικό  «Δελτίο Απαλλαγής  ΦΠΑ» που αφορά αποκλειστικά τα πλοία. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι γενικά ή αγορά ή η πώληση αγαθών (εμπορευμάτων) στο εσωτερικό η εξωτερικό της  χώρας απαλλάσσεται ως προς το ΦΠΑ, αλλά η απαλλαγή δίνεται υπό προϋποθέσεις σύμφωνα με τις ανωτέρω περιπτώσεις α και β (εξαγωγές, ενδοκοινοτικές παραδόσεις και αποκτήσεις).
7.5.2012

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.