Σεμινάρια rss feed

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019
Π. Γιώτης Λογιστής, MBA, Εισηγητής σεμιναρίων
BLOCKCHAIN - DISTRIBUTED LEDGER TECHNOLOGY (DLT): ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

BLOCKCHAIN - DISTRIBUTED LEDGER TECHNOLOGY (DLT): ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

Πέμπτη 4 Απριλίου 2019
Κ. Λογαράς Δικηγόρος, LL.M., Senior Associate στη Δικηγορική Εταιρία Ζέπος & Γιαννόπουλος
DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 14o ΤΜΗΜΑ, 8 έως 23 Απριλίου 2019

DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 14o ΤΜΗΜΑ, 8 έως 23 Απριλίου 2019

8 Απριλίου 2019
Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας , I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, K. Παπαδάτος Information Security Executive, MSC Infosec, CISSP-ISSMP, CISM, ISO27001 LA, ISO27005 RM, PMP, MBCI, Δ. Γεωργόπουλος Co-Founder - Managing Partner at Rethink Business Lab, Founding Member DPO Academy, N. Γεωργόπουλος MBA cyRM, Cyber Privacy Risks Advisor / Cromar, Coverholder at Lloyd’s, Founding Member DPO Academy, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ «GDPR»

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ «GDPR»

Δευτέρα 8 Απριλίου 2019
Α. Βενέρης ΔΝ, Νομικός σύμβουλος για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας
ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ - ΈΞΟΔΟΣ / ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ - ΈΞΟΔΟΣ / ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Τετάρτη 10 Απριλίου 2019
Γ. Πανίτσας Δικηγόρος, ΜΔΕ, Συντονιστής Ν 4469/2017, Ι. Γεροντίδης Δικηγόρος, ΜΔΕ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2019

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2019

Πέμπτη 11 Απριλίου 2019
Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός – Σύμβουλος Επιχειρήσεων
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ: ΠΤΩΧΕΥΣΗ  ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ: ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

Παρασκευή 12 Απριλίου 2019
Μ. Ορφανίδου Δικηγόρος, LLM, εταίρος της δικηγορικής εταιρίας «Δ.Κ. Αυγητίδης & Συνεργάτες»
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

3 Φεβρουαρίου 2012

Ζημία από επισφαλείς απαιτήσεις

Εταιρεία έχει στα χέρια της επιταγές από συναλλαγή της με πελάτη, οι οποίες δεν έχουν εισπραχθεί και βεβαίως έχουν λήξει. Μπορεί η εταιρεία για την χρήση του 2011 να αφαιρέσει από τα κέρδη της τα ποσά των επιταγών αυτών ως ζημία από επισφαλείς πελάτες; Ο δικηγόρος της εταιρείας εντός του 2012 έβγαλε τις επιταγές σε διαταγή πληρωμής. Αυτό και μόνο αρκεί για να προβεί η εταιρεία στην μείωση των κερδών της ώστε να μην υπάρξει φορολογικό πρόβλημα στον έλεγχο; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ΚΦΕ (περίπτωση θ, παρ. 1, άρθρο 31), η επιχείρηση έχει την δυνατότητα να σχηματίζει πρόβλεψη για τις μελλοντικές επισφαλείς απαιτήσεις της (0,5% επί των τιμολογίων χονδρικής πώλησης, μη λαμβανομένου υπόψη του ΦΠΑ και εκτός των τιμολογίων που αφορούν πωλήσεις προς τον ευρύτερο δημόσιο τομέα), με συγκεκριμένο περιορισμό, ήτοι μέχρι  του ποσού που αντιστοιχεί στο 30% του χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού «Πελάτες», το οποίο υφίσταται στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης. Για τον υπολογισμό του περιοριστικού αυτού ποσού, δεν λαμβάνονται υπόψη τυχόν απαιτήσεις κατά του Ελληνικού Δημοσίου (με την ευρεία έννοια), που υπάρχουν κατά την ως άνω ημερομηνία (δηλαδή, κατά το τέλος της διαχειριστικής χρήσης). 
 
Η ίδια η επιχείρηση, στη συνέχεια,  θα εκτιμήσει ποιες από τις απαιτήσεις της δεν είναι εισπράξιμες, προκειμένου να αφαιρεθούν από τις σχηματισθείσες προβλέψεις.  Δηλαδή, μια απαίτηση θα αφαιρεθεί από το ποσό των προβλέψεων, όταν η επιχείρηση εκτιμήσει οριστικά ότι έχει καταστεί  ανεπίδεκτη είσπραξης. Εάν μεν δεν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα για αυτήν την απαίτηση και περαιτέρω, η επιχείρηση προβαίνει σε διαγραφή, οφείλει να ενημερώσει τους διαγραφέντες, για αυτό το γεγονός (όταν το ποσό υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ).  Αν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα και αυτά έχουν εξαντληθεί, δεν χρειάζεται να γνωστοποιήσει στον (υπό διαγραφή) πελάτη, τις ενέργειές της.
 
Ωστόσο, όλα αυτά είναι στο πλαίσιο της σχηματιζόμενης πρόβλεψης. Αυτό σημαίνει ότι εφόσον υφίσταται υπόλοιπο στον λογαριασμό 44.11 «Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις», θα πρέπει η διαγραφή ανεπίδεκτων είσπραξης απαιτήσεων, να λαμβάνεται μέσα από αυτό. Αν σε κάποια διαχειριστική χρήση, εξαντλήθηκε αυτό το υπόλοιπο (γιατί υπήρχε σχετικά, μεγάλος αριθμός επισφαλειών που έπρεπε να διαγραφούν), αλλά η επιχείρηση πρέπει να προβεί στην διαγραφή και άλλων, τότε για αυτούς τους άλλους, θα πρέπει να έχουν πράγματι εξαντληθεί τα ένδικα μέσα, ώστε με ασφάλεια και δικαιολογημένα, να μεταφερθούν στις ζημιές.
 
Κατά την γνώμη μας, η έκδοση διαταγών πληρωμής δεν συνεπάγεται εξάντληση των ένδικων μέσων. Ως «ένδικα μέσα», ορίζεται μια σειρά δικαστικών ενεργειών διεκδίκησης των απαιτήσεων. «Εξάντληση» σημαίνει, ότι όλες αυτές οι ενάργειες που γίνονται προοδευτικά, αποδεικνύουν την δυσκολία τελεσφόρησης της υπόθεσης και τελικώς, την μη ικανοποίηση του αρχικού στόχου της είσπραξης. Ο νομικός σύμβουλος της εταιρείας, γνωρίζει το σημείο που σε μια τέτοια διεκδίκηση, καλύπτει το κριτήριο της «εξάντλησης των ένδικων μέσων» (βλ. και Πολ. 1133/2003).  Σε κάθε περίπτωση, αξίζει να αναφέρουμε ως παράδειγμα την διάταξη που προστέθηκε στο άρθρο 31 του ΚΦΕ, με τον Ν. 4013/2011, ότι η απαίτηση που υφίσταται κατά μίας επιχείρησης που ζητά και το επιτυγχάνει, να ενταχθεί στην διαδικασία της συνδιαλλαγής του άρθρου 99 του Πτωχευτικού Κώδικα, να εξομοιώνεται με «εξάντληση των ένδικων μέσων», με την προϋπόθεση  ότι εμπίπτει στην συμφωνία εξυγίανσης.
 
Συνεπώς, αν η εταιρεία σας δεν έχει προβεί σε σχηματισμό προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις (44.11), ή αν το έχει μεν κάνει, αλλά δεν επαρκεί το πιστωτικό υπόλοιπο του ως άνω λογαριασμού, για την διαγραφή της συγκεκριμένης  απαίτησης, θα αντιμετωπίσει δυσκολία στην, κατά παρέκκλιση, μεταφορά της σε ζημιές, εφόσον για την διεκδίκησή της δεν έχουν εξαντληθεί τα ένδικα μέσα.
3.2.2012

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.