18 Νοεμβρίου 2011

Έκδοση παραστατικού προμήθειας σε ιδιώτη του εξωτερικού

Επιχείρηση εξάγει λάδι προς τρίτες χώρες (Ινδία). Στην Ινδία απασχολεί πωλητή με τον οποίο έχει υπογραφεί σύμβαση σύμφωνα με την οποία η επιχείρηση πληρώνει προμήθεια, ποσοστό επί των πωλήσεων. Για το διάστημα από 1/1/2011 έως 30/09/2011 πρέπει να λάβει ποσό περίπου 30.000 ευρώ.
1. Τι παραστατικό πρέπει να έχει η επιχείρηση για να δικαιούται έκπτωση της παραπάνω δαπάνης, δεδομένου ότι ο Ινδός δεν έχει βιβλία και στοιχεία για να εκδώσει τιμολόγιο. Εκδίδουμε εμείς απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης;
2. Στο ποσό που θα του δώσουμε πρέπει να γίνει παρακράτηση φόρου εισοδήματος, διότι η προμήθεια του δεν θα φορολογηθεί στην Ελλάδα και λογικά δεν πρέπει να γίνει καμία παρακράτηση φόρου εισοδήματος.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 15 του ΚΒΣ, ο επιτηδευματίας εκδίδει απόδειξη δαπανών για τις υπηρεσίες που λαμβάνει από ιδιώτη ή τρίτο πρόσωπο που δεν υποχρεούται σε έκδοση στοιχείων. Η περίπτωση που αναφέρετε εμπίπτει στην ανωτέρω διάταξη και συνεπώς η επιχείρηση θα πρέπει να εκδώσει το ανωτέρω φορολογικό στοιχείο προς τον Ινδό ιδιώτη.
Επιπλέον, βάσει των όσων ορίζονται στη ΣΑΔΦ μεταξύ Ελλάδας – Ινδίας (ΝΔ 4580/1966, άρθρο XΙV), οι οποιεσδήποτε αμοιβές για παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών φορολογούνται στη χώρα εντός της οποίας παρέχονται οι συγκεκριμένες υπηρεσίες. Επομένως, το εν λόγω πρόσωπο φορολογείται για τις αμοιβές αυτές στην Ινδία και άρα η επιχείρηση δεν υποχρεούται σε οποιαδήποτε παρακράτηση φόρου εισοδήματος στην Ελλάδα. Ωστόσο, το σχετικό ποσό θα επιβαρυνθεί με χαρτόσημο 3,6% (άρθρο 15 του ΚΤΧ). Το αναλογούν χαρτόσημο θα πρέπει να αποδοθεί στο ελληνικό δημόσιο με την υποβολή σχετικής δήλωσης με βάση τις διατάξεις του άρθρου 59 του ΚΦΕ.
Η έκδοση της απόδειξης δαπάνης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση αλλά όχι δεσμευτική για τη φορολογική αρχή όσον αφορά την αναγνώριση της δαπάνης. Τόσο η ιδιότητα του συναλλασσόμενου (ιδιώτης) όσο και οι διατάξεις του άρθρων 51Α και 51Β του ΚΦΕ (περί πληρωμών σε συνεργάσιμα κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς), μπορεί να αποτελέσουν τη βάση αμφισβήτησης από την φορολογική αρχή της ειλικρίνειας ή της σκοπιμότητας της συναλλαγής. Σε κάθε περίπτωση ο έλεγχος θα κρίνει βάσει των πραγματικών περιστατικών την αποδοχή της έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά σας της δαπάνης αυτής. Για αυτό το λόγο σας επισημαίνουμε πέρα από την έκδοση της απόδειξης, τη σκοπιμότητα δημιουργίας ενός φακέλου τεκμηρίωσης της συγκεκριμένης δαπάνης, με τη συγκέντρωση οποιωνδήποτε πρόσφορων δικαιολογητικών, όπως: σύμβαση με τον Ινδό πωλητή, αλληλογραφία, καταστάσεις πωλήσεων στην ξένη χώρα, παραστατικό εμβάσματος κ.λπ. Η ως άνω ενέργεια θα ενισχύσει τη θέση της επιχείρησης σε ενδεχόμενο φορολογικό έλεγχο, αναφορικά με την αναγνώριση της εν λόγω αμοιβής.
18.11.2011

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.