14 Νοεμβρίου 2011

Απασχόληση συγγενούς σε ατομική επιχείρηση

Η μητέρα επιχειρηματία ατομικής επιχείρησης (κέντρο λογοθεραπείας - εργοθεραπείας), είναι συνταξιούχος του Δημοσίου, η οποία κατέχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος εργοθεραπευτή. Μπορεί να απασχολείται στην επιχείρηση ως εργοθεραπεύτρια χωρίς αμοιβή; Απαιτείται η κατάρτιση σύμβασης εργασίας και όλες οι τυπικές ενέργειες αναγγελίας κλπ; Υπάρχει υποχρέωση ασφάλισής της, ενώ είναι ήδη συνταξιούχος; Αν αντί για υπηρεσίες εργοθεραπείας παρέχει υπηρεσίες γραμματείας, υπάρχει διαφοροποίηση στο καθεστώς απασχόλησής της;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Σύμφωνα με την υπάρχουσα νομολογία (ΣτΕ 749/1966, αλλά και Εφετείο Αθηνών, Απόφαση: 3435/1975), η εργασία που παρέχεται σε συγγενικά πρόσωπα, κυρίως από ηθική υποχρέωση και χωρίς αμοιβή, δεν θεωρείται εξαρτημένη εργασία και συνεπώς δεν είναι ασφαλιστέα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Σημειώνεται ότι με βάση τα ισχύοντα, ως εξαρτημένη εργασία, χαρακτηρίζεται αυτή κατά την οποία, ο εργαζόμενος ευρίσκεται υπό τις εντολές και την καθοδήγηση του εργοδότη, ο οποίος καθορίζει τον τόπο εκτέλεσης της εργασίας, καθώς και τον χρόνο απασχόλησής του, στο πλαίσιο των προβλεπομένων, στον τομέα αυτόν, από την Εργατική Νομοθεσία. Υπογραμμίζεται ότι κατά την ίδια έννοια, δεν θεωρείται ασφαλιστέα εργασία στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, η προσφορά υπηρεσιών για φιλανθρωπικούς ή επιστημονικούς- ερευνητικούς σκοπούς.
Περαιτέρω, η ασφάλιση μελών της οικογένειας (του εργοδότη) στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καλύπτεται νομοθετικά (Ν. 1759/1988, βλέπε και Εγκύκλιο ΙΚΑ 23/1989), για τους εξ αίματος συγγενείς Α και Β βαθμού [1], ως προς τον εργοδότη (όχι συγγένεια εξ αγχιστείας). Η σχετική διάταξη έχει ως εξής: «Υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΙΚΑ για όλους τους κλάδους αυτού (δηλαδή: Κλάδο σύνταξης και Κλάδο Ασθένειας), καθώς και στην ασφάλιση του ΕΤΕΑΜ, τα πρόσωπα που παρέχουν εργασία μέσα στα όρια της χώρας κατά κύριο επάγγελμα, σε εργοδότες με τους οποίους είναι σύζυγοι, ή συγγενείς Α’ και Β’ βαθμού συγγένειας, εφόσον για την εργασία τους αυτή δεν υπάγονται υποχρεωτικά ή προαιρετικά στην ασφάλιση άλλου φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης».Συνεπώς, σε αυτές τις περιπτώσεις και εφόσον υπάρχει όντως, η κατά κύριο επάγγελμα απασχόληση των ως άνω συγγενών, στοιχειοθετείται δικαίωμα ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Γίνεται σαφές ότι κατά την έννοια αυτή, θα τηρηθούν όλες οι τυπικές διαδικασίες για την πρόσληψη (αναγγελία κ.λπ.).
Σε ότι αφορά την δυνατότητα απασχόλησής της μητέρας, ως συνταξιούχου, μετά το πλήθος των αλλαγών που έγιναν στον τομέα αυτό τα δύο τελευταία χρόνια, θα παρακαλούσαμε να απευθύνετε σχετικό ερώτημα στον Φορέα που χορηγεί την σύνταξη, για την διασφάλιση της ενέργειάς σας.
[1] Πρώτου Βαθμού εξ αίματος, είναι οι γονείς προς τα παιδιά τους και τα παιδιά προς τους γονείς. Δευτέρου βαθμού εξ αίματος, είναι ο παππούς ή η γιαγιά προς τα εγγόνια (κατ ευθείαν) και τα αδέλφια μεταξύ τους (εκ του πλαγίου).
Ωστόσο, κατά την γνώμη μας, εφόσον δεν υφίσταται ασφαλιστέα αμοιβή, με βάση τα αναφερόμενα στην πρώτη ως άνω παράγραφο της απάντησής μας , είναι προφανές ότι δεν θα υπάρχουν περιορισμοί στο ποσό της σύνταξης.
Τέλος, η ειδικότητα με την οποία θα απασχοληθεί η μητέρα (είτε ως εργοθεραπεύτρια, είτε ως γραμματέας), από την στιγμή που δεν θα αμείβεται, αλλά θα προσφέρει τις υπηρεσίες της στο πλαίσιο της «ηθικής της υποχρέωσης», χωρίς αμοιβή, δεν επηρεάζει τα ως άνω αναφερόμενα. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας τυχόν υποχρεώσεις , που ενδεχομένως απορρέουν από άλλες αρμόδιες Διευθύνσεις (πχ Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης), ως προς την νόμιμη άσκηση της συγκεκριμένης ειδικότητας.
14.11.2011

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.