9 Νοεμβρίου 2011

Φορολόγηση κερδών ΕΠΕ χρήσης 2010

ΚΕΡΔΗ ΕΠΕ ΧΡΗΣΗΣ 2010 (31-12-2010) ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΦΟΡΟ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ. ΜΕΧΡΙ 31-03-2011 ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2011 ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΦΟΡΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 14 ΤΟΥ Ν.3963/2011 ΝΑΙ Η ΟΧΙ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΝΑΙ.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Σημ.: Στο ερώτημα αναγράφεται άρθρο 14 του Ν 3963/2011, προφανώς νοείται ο Ν. 3943/2011.
Με τον Ν. 3943/2011 εξομοιώθηκε στην ουσία ο τρόπος φορολογίας των ΕΠΕ με αυτόν των ΑΕ. Ειδικότερα, με το άρθρο 14 του παραπάνω νόμου προβλέφθηκε ότι τα διανεμόμενα κέρδη ΕΠΕ, μεταξύ άλλων, που εγκρίνονται από τη συνέλευση των εταίρων της ΕΠΕ από 1.1.2012 και μετά υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου με συντελεστή 25%, ενώ ειδικά για τα κέρδη που διανέμονται εντός του 2011 ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή φόρου 21%. Σύμφωνα, εξάλλου, με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 14 του Ν. 3943/2011 (=τελευταίο εδάφιο της νέας περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 55 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος), η παραπάνω ρύθμιση εφαρμόζεται ανάλογα και στα διανεμόμενα κέρδη παλαιοτέρων χρήσεων.
Για το τελευταίο αυτό ζήτημα, το Υπ. Οικονομικών με την σχετική Πολ. 1129/2011 διευκρίνισε ότι ειδικά για τα κέρδη παρελθουσών χρήσεων ΕΠΕ που έχουν σχηματισθεί μέχρι 31.12.2010 (κέρδη ισολογισμών 31.12.2009, σε ομαλή διαχειριστική περίοδο), όταν αυτά διανέμονται μετά την 1.1.2011 δεν ενεργείται παρακράτηση φόρου, καθόσον δεν νοείται παρακράτηση φόρου σε εισοδήματα που έχουν ήδη αποκτηθεί κατά τις προϊσχύσασες διατάξεις (δηλ. κατά το χρόνο έγκρισης του εκάστοτε ισολογισμού, βλ. άρθρο 28 παρ. 4 ΚΦΕ, ως είχε πριν το άρθρο 14 παρ. 15 του Ν. 3943/2011), αλλά μόνο σε αυτά που σχηματίζονται μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 3943/2011 σχετικά με το χρόνο κτήσης των εισοδημάτων από συμμετοχή σε ΕΠΕ, δηλ. μετά την 31.12.2010. Έτσι, εισοδήματα χρήσης 2010 (που αποκτώνται από το χρόνο έγκρισης της διανομής, αντί του χρόνου έγκρισης του ισολογισμού), τα οποία εγκρίνονται και διανέμονται με απόφαση από 1.1.2011 και μετά υπόκεινται σε φόρο παρακράτησης με συντελεστή 21%.
9.11.2011

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.