Σεμινάρια rss feed

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018
Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας
DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 11o ΤΜΗΜΑ, 18 Σεπτεμβρίου έως 11 Οκτωβρίου  2018

DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 11o ΤΜΗΜΑ, 18 Σεπτεμβρίου έως 11 Οκτωβρίου 2018

18 Σεπτεμβρίου 2018
Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας , I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, Founding Member
DPO Academy, K. Παπαδάτος Information Security Executive, MSC Infosec, CISSP-ISSMP, CISM, ISO27001 LA, ISO27005 RM, PMP, MBCI, N. Γεωργόπουλος MBA cyRM, Cyber Privacy Risks Advisor / Cromar, Coverholder at Lloyd’s, Founding Member DPO Academy, Δ. Γεωργόπουλος Co-Founder - Managing Partner at Rethink Business Lab, Founding Member DPO Academy, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ROADMAP TO GDPR COMPLIANCE (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

ROADMAP TO GDPR COMPLIANCE (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

Τρίτη & Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2018
I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, Founding Member
DPO Academy, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΑΤΟ Ν 4548/2018 (ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ)

ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΑΤΟ Ν 4548/2018 (ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ)

Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018
Ε. Δρυλλεράκης Δικηγόρος, Κ. Γιαννίκας Δικηγόρος, Ι. Δρυλλεράκης Δικηγόρος
ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ - ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ -    ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν 3869/2010 ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ Ν 4336/2015 ΚΑΙ Ν 4346/2015
ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΥΝΝΟΜΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

5 Σεπτεμβρίου 2011

ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 11)

Επιχείρηση που δημοσιεύει οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ έχει συμμετοχή με ποσοστό 25% σε άλλη επιχείρηση. Η συμμετοχή εμφανίζεται με ποσό 250.000 στον ισολογισμό (άξια κτήσης - απομειώσεις). Η συγγενής έχει ζημίες οι οποίες δημιουργούν αρνητική καθαρή θέση. Σύμφωνα με το ΔΛΠ 28 η συμμετέχουσα θα μηδενίσει τη συμμετοχή. Δεν υπάρχουν εγγυήσεις της συμμετέχουσας υπέρ της συγγενούς. Υπάρχει κάποια επιπλέον υποχρέωση από την συμμετέχουσα πέραν του ποσού της αξίας συμμετοχής μετά τις τελευταίες τροποποιήσεις του ΔΛΠ 28 και αν υπάρχει τέτοια υποχρέωση σε ποια ημερομηνία ξεκινά η υποχρέωση;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΔΛΠ 28 και συγκεκριμένα στην παρ. 31: «Μετά την εφαρμογή της μεθόδου της καθαρής θέσης, συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης των ζημιών της συγγενούς σύμφωνα με την παράγραφο 29, ο επενδυτής εφαρμόζει τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 39 για να προσδιορίσει αν πρέπει να αναγνωρίσει οποιαδήποτε επιπλέον ζημία απομείωσης αναφορικά με την καθαρή επένδυση του στη συγγενή εταιρεία.»
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι πέραν της συνολικής μείωσης της συμμετοχής λόγω της ύπαρξης ζημιών στην συγγενή επιχείρηση, η συμμετέχουσα οφείλει να προβεί, μεταξύ άλλων, και σε τυχόν απομείωση της αξίας της επένδυσης εφόσον τίθεται τέτοιο θέμα βάσει των οδηγιών του ΔΛΠ 39. Τονίζεται ότι ο υπολογισμός του ύψους της απομείωσης γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΔΛΠ 36.
Περαιτέρω στο ΔΛΠ 28 αναφέρεται ότι η συμμετέχουσα εταιρεία θα πρέπει να προβεί, μεταξύ άλλων, και στις ακόλουθες γνωστοποιήσεις:
1) Να παρέχει περιληπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση σχετικά με τις συγγενείς επιχειρήσεις, (ποσά περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων, εσόδων και του κέρδους ή της ζημίας).
2) Να παρέχει πληροφόρηση σχετικά με ποσοστό συμμετοχής στα κέρδη ή τις ζημίες της κάθε συγγενούς επιχείρησης χωριστά, καθώς και της λογιστικής αξίας των επενδύσεων αυτών. Επίσης, θα πρέπει να δίνεται η πληροφόρηση του ποσοστού συμμετοχής σε συγγενείς επιχειρήσεις, οι οποίες διακόπτουν μέρος ή σύνολο των δραστηριοτήτων τους.
3) Να παρέχει πληροφορίες αναφορικά με τον βαθμό συμμετοχής της σε υπάρχουσες ή ενδεχόμενες υποχρεώσεις της συγγενούς (ΔΛΠ 37). Στην περίπτωση αυτή ανήκει και η παροχή εγγυήσεων από την συμμετέχουσα εταιρεία προς πιστωτές της συγγενούς.
Πέραν των ανωτέρω δεν υφίσταται άλλη υποχρέωση εκτός από την περίπτωση που λόγω της ύπαρξης σωρευμένων ζημιών από την πλευρά της συγγενούς, η συμμετέχουσα εταιρεία έχει προβεί εξ ολοκλήρου σε μείωση της αξίας της επένδυσης.
Σημειώνουμε δε ότι το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) υπ. αριθμ. 11 δημοσιεύτηκε στις 12/5/2011, με ημερομηνία εφαρμογής την 1/1/2013. Οι κανονισμοί στο πρότυπο αυτό αναφέρονται στις από κοινού επενδύσεις και συμφωνίες όπως λ.χ. στα μέλη κοινοπραξίας (joint venture) κ.λπ. και όχι στις περιπτώσεις που απλά μια εταιρεία συμμετέχει στο κεφάλαιο μιας άλλης. Επομένως, σε καμιά περίπτωση το ως άνω πρότυπο δεν τροποποιεί το ΔΛΠ 28 που αναφέρεται σε επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις.
Υπενθυμίζουμε ότι συγγενής επιχείρηση, στο πλαίσιο του ΔΛΠ 28, είναι μια οικονομική οντότητα, η οποία ενδέχεται να μην έχει κάποια εταιρική μορφή, επί της οποίας ο επενδυτής ασκεί σημαντική επιρροή. Διευκρινίζεται δε ότι η συγγενής επιχείρηση δεν είναι θυγατρική, ούτε συμμετοχή σε κοινοπραξία, ωστόσο, η διαδικασία ενοποίησης μιας συγγενούς επιχείρησης, είναι όμοια με εκείνη που εφαρμόζεται για την ενοποίηση θυγατρικής.
Τέλος να επισημάνουμε ότι όταν γίνεται μια επένδυση σε συγγενή επιχείρηση, τότε η επένδυση αυτή μπορεί να εμφανισθεί στις οικονομικές καταστάσεις του επενδυτή, είτε με την μέθοδο της καθαρής θέσης, είτε με την μέθοδο του κόστους κτήσης.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα οριζόμενο στο ΔΠΧΑ 11 σας προτείνουμε να ανατρέξετε στη ηλεκτρονική δ/νση: http://www.iasplus.com/standard/ifrs11.htm
5.9.2011

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.