25 Ιουλίου 2011

Ε9 κατασκευαστή οικοδομών

Ο.Ε. με αντικείμενο εργασιών ανέγερση και πώληση κτισμάτων επί αντιπαροχή υποχρεούται σε υποβολή Ε9 για τα ακίνητα που κτίζει δεδομένου ότι δεν έχουν περατωθεί οι εργασίες κατασκευής; Υποχρεούται να δηλώσει και το ποσοστό κτισμάτων που αναλογεί στον οικοπεδούχο;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Από το 2011 και μετά, υπόχρεοι στην υποβολή δήλωσης ακινήτων (Ε9) και βεβαίως καταβολής του Φ.Α.Π. εφόσον προκύπτει, καθίστανται στις περιπτώσεις ανέγερσης κτίσματος με τη μέθοδο της αντιπαροχής οι εργολάβοι - κατασκευαστές και όχι οι οικοπεδούχοι όπως συνέβαινε τα προηγούμενα έτη. Συγκεκριμένα οι κατασκευαστές θα περιλάβουν στη δήλωση Ε9 ακίνητα τα οποία δεν είχαν μεταβιβαστεί έως την 1/1/2011 και εφόσον στην ημερομηνία αυτή έχουν συμπληρωθεί τρία έτη από την ημερομηνία έκδοσης της άδειάς τους. Έτσι φέτος θα υποβληθούν δηλώσεις σύμφωνα με τα ανωτέρω, για όλα τα ακίνητα των οποίων η άδεια εκδόθηκε μέχρι και το έτος 2007.
Οι υπόχρεοι θα συνυποβάλλουν με το Ε9 (ή θα διαφυλάξουν και θα προσκομίσουν στη Δ.Ο.Υ. εφόσον τους ζητηθεί, στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής) φωτοαντίγραφο της οικοδομικής άδειας και του εργολαβικού προσυμφώνου.
Εάν το ακίνητο το οποίο πρέπει να δηλωθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, είναι ημιτελές θα συμπληρωθεί η ένδειξη «99» στη στήλη 10 (ειδικών συνθηκών) του εντύπου, στη γραμμή που αφορά το συγκεκριμένο ακίνητο.
Σημειώνεται ότι δήλωση Ε9 για τα εν λόγω ακίνητα, προκειμένου να τα διαγράψουν, θα πρέπει να υποβάλλουν και οι οικοπεδούχοι για τα ποσοστά που είχαν δηλωθεί από αυτούς στις δηλώσεις Ε9 των προηγουμένων ετών.
25.7.2011

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.