20 Απριλίου 2011

Ακαθάριστα έσοδα περιπτέρου

Σας παρακαλώ πολύ να μου απαντήσετε αν σε περίπτερο όπου από 01/07/2010 τηρείται ΦΤΜ πρέπει να εκδίδονται αποδείξεις για τις πωλήσεις τηλεκαρτών -εισιτηρίων – εφημερίδων - τσιγάρων, και με ποιο τρόπο φορολογούνται τα έσοδα αυτά; Ακολουθούν και αυτά την ίδια διαδικασία με όλα τα υπόλοιπα είδη ζαχαρώδη -ψιλικά κλπ; και εάν λόγω του τζίρου ξεπεράσει το όριο των 150.0000,00 ευρώ αλλάζει η κατηγορία βιβλίων; Για την χρήση 2010 πως θα φορολογηθεί ένα περίπτερο από 01/01/2010 έως 30/06/2010;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Πωλήσεις τηλεκαρτών, εισιτηρίων, εφημερίδων
1) Οι εκμεταλλευτές περιπτέρου τηρούν από 1.7.2010 βιβλία Β΄ κατηγορίας δηλ. Εσόδων – Εξόδων και ως εκ τούτου το καθαρό τους εισόδημα για το διάστημα αυτό προσδιορίζεται με λογιστικό τρόπο βάσει των διατάξεων των άρθρων 30 και 31 του ΚΦΕ.
2) Σύμφωνα με την παράγραφο 1 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1068/18-05-2010 από 1ης Ιουλίου 2010 οι επιτηδευματίες που διαθέτουν λιανικώς στο κοινό εφημερίδες, περιοδικά, κάρτες σταθερής τηλεφωνίας και κάρτες ανανέωσης χρόνου κινητής τηλεφωνίας (εκμεταλλευτής περιπτέρου, εφημεριδοπώλης, καταστήματα ψιλικών κ.λπ.) υποχρεούνται να εκδίδουν αποδείξεις λιανικής πώλησης αγαθών ή αποδείξεις παροχής υπηρεσιών κατά περίπτωση με τη χρήση φορολογικού μηχανισμού του Ν. 1809/1988 και σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις των άρθρων 13 και 18 του Κ.Β.Σ. (ΠΔ186/92).
3) Στο τηρούμενο βιβλίο Εσόδων – Εξόδων από τους εν λόγω επιτηδευματίες και γενικά από όλους όσους εμπορεύονται εφημερίδες και περιοδικά καταχωρίζεται η αξία των πωλούμενων εφημερίδων και περιοδικών σε ιδιαίτερη στήλη ως Πωλήσεις αγαθών για λογαριασμό και σε ιδιαίτερη στήλη η προμήθεια τους – έσοδο, βάσει της λαμβανόμενης εκκαθάρισης (ΠΟΛ 1091/2010). Επομένως, η προμήθεια – έσοδο θα λαμβάνεται υπόψη στον λογιστικό προσδιορισμό του αποτελέσματος, ενώ η καταχώριση των πωλήσεων, που θα γίνεται με το ημερήσιο, θα έχει πληροφοριακό χαρακτήρα.
4) Περαιτέρω, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 61, του Ν.3842/2010, αλλάζει ο τρόπος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας, για σκοπούς ΦΠΑ στην παράδοση εφημερίδων και περιοδικών από 1.7.2010. Συγκεκριμένα, καταργείται η απαλλαγή από τον Φ.Π.Α. του μέρους της αξίας των εφημερίδων και περιοδικών που εισπράττεται ως προμήθεια από τα πρακτορεία, εφημεριδοπώλες και λοιπούς λιανοπωλητές, εφόσον αυτά διακινούνται μέσω πρακτορείων διανομής. Έτσι, παύει να ισχύει η περίπτωση (λβ), της παραγράφου 1, του άρθρου 22, του Κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000), ενώ αντικαταστάθηκε η παράγραφος 8, του άρθρου 19, του ίδιου Κώδικα, με ενσωμάτωση της αλλαγής ως προς την φορολογητέα αξία στην παράδοση εφημερίδων και περιοδικών που ενεργούν οι εκδοτικές και εισαγωγικές επιχειρήσεις. Συνεπώς, ο Φ.Π.Α. στην παράδοση των εφημερίδων και περιοδικών αποδίδεται από τις εκδοτικές και εισαγωγικές επιχειρήσεις ή από τις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν ενδοκοινοτική απόκτηση αυτών και ως φορολογητέα αξία λαμβάνεται η τιμή λιανικής πώλησης των εν λόγω εντύπων χωρίς φόρο προστιθέμενης αξίας. Ο φόρος υπολογίζεται με εσωτερική υφαίρεση στην τιμή λιανικής πώλησης. Δεν αφαιρείται, δηλαδή πλέον, η προμήθεια που χορηγείται στα πρακτορεία διανομής.
Οι επιχειρήσεις (υποκείμενοι) που μεσολαβούν στη διάθεση των εφημερίδων και περιοδικών στο κοινό δεν επιβαρύνουν με Φ.Π.Α. την παράδοσή τους και κατά συνέπεια οι προμήθειες αυτών δεν επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. Ωστόσο, έχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών που επιβαρύνει τα γενικά τους έξοδα και τα αγαθά επένδυσής τους (ΠΟΛ 1100/2010) και συνεπώς, βάσει του δεύτερου εδαφίου, της παραγράφου 8, του άρθρου 19, του Κ.ΦΠΑ, δεν θα γίνεται πλέον pro-rata. Σημειώνουμε, ότι τα ίδια ως άνω ισχύουν και για τους πωλητές τηλεκαρτών και εισιτηρίων μεταφοράς προσώπων, η ακύρωση των οποίων προβλέπεται σε ειδικά μηχανήματα, διάταξη που ισχύει από 1/1/2003, μετά την τροποποίηση του ως άνω άρθρου 19, από τον Ν.3091/2002 (βλέπε ΠΟΛ 1006/2003).
Πωλήσεις τσιγάρων
Τα βιομηχανοποιημένα καπνά, όπως ορίζονται στο άρθρο 94 του Ν.2960/2001 (Τελωνειακός Κώδικας και επιβολή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης), αντιμετωπίζονται από πλευράς του ΦΠΑ, ως ειδικό καθεστώς (άρθρο 44, Ν. 2859/2000). Η ένταξη αυτή σε ειδικό καθεστώς, δημιουργεί ορισμένες διαφοροποιήσεις σε ότι αφορά την παρακολούθηση των συναλλαγών για τα είδη αυτά, στα λογιστικά βιβλία. Σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω άρθρου, ο ΦΠΑ καταβάλλεται μαζί με τον ΕΦΚ από την εταιρεία που παράγει ή εισάγει τα προϊόντα αυτά, με την προμήθεια των ενσήμων αυτοκόλλητων ταινιών, ενσωματώνεται στην αξία του προϊόντος και δεν διαχωρίζεται περαιτέρω. Συνεπώς, στα τιμολόγια παράδοσης βιομηχανοποιημένων καπνών, ο ΦΠΑ ενσωματώνεται στην τιμή και αναγράφεται σε αυτά η ένδειξη «ΦΠΑ μη εκπιπτόμενος» (παράγραφος 4, άρθρο 44, Ν.2859/2000).
Οι πρατηριούχοι και οι λιανοπωλητές, υποχρεούνται να καταχωρίζουν τις αγορές των βιομηχανοποιημένων καπνών σε ιδιαίτερη στήλη των βιβλίων τους, χωρίς να διαχωρίζουν την αξία από τον ΦΠΑ. Για  τις πωλήσεις των προϊόντων αυτών, οι ως άνω επιτηδευματίες δεν έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν περιοδική ή εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ, εφόσον έχουν έσοδα αποκλειστικά από αυτή τη δραστηριότητα. Φυσικά, δεν μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα έκπτωσης του φόρου, για αυτά τα προϊόντα. Αν όμως (πράγμα το οποίο είναι σύνηθες), αποκτούν έσοδα και από άλλες φορολογητέες δραστηριότητες, τότε το ποσό του κύκλου εργασιών που προέρχεται από τις πωλήσεις καπνοβιομηχανικών προϊόντων, προστίθεται στον παρανομαστή του κλάσματος, που ορίζεται στο άρθρο 31 του Κώδικα ΦΠΑ, για τις ανάγκες της αναλογικής έκπτωσης (pro-rata). Συνεπώς, για τα ακαθάριστα έσοδα τα προερχόμενα από τις πωλήσεις αυτών των προϊόντων, οι ως άνω επιτηδευματίες θεωρείται ότι ασκούν απαλλασσόμενη από τον ΦΠΑ δραστηριότητα, για την οποία δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου. Τονίζεται ότι από 1.7.2010 για τις λιανικές πωλήσεις βιομηχανοποιημένων καπνών θα πρέπει να εκδίδονται αντίστοιχες αποδείξεις όπως και στην περίπτωση των εφημερίδων και των καρτών.
Ένταξη σε κατηγορία τήρησης βιβλίων – υποχρέωση απογραφής
Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. γ, της παρ. 3, του άρθρου 4 του ΚΒΣ, ορίζεται ειδική ένταξη του εκμεταλλευτή περιπτέρου στη Β΄ κατηγορία τήρησης βιβλίων, ανεξαρτήτως ύψους ακαθάριστών εσόδων (υπό την προϋπόθεση ο εκμεταλλευτής δεν έχει τη μορφή ΕΠΕ ή ΑΕ). Επιπρόσθετα, ο εκμεταλλευτής απαλλάσσεται από την υποχρέωση σύνταξης απογραφής για τα εμπορεύσιμα περιουσιακά του στοιχεία, εφόσον τηρεί βιβλία Β΄ κατηγορίας (Πολ. 1198/2010 & 1134/2004).
20.4.2011

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.