29 Δεκεμβρίου 2010

Εξόφληση μισθοδοσίας μέσω τραπεζικού λογαριασμού

Στο ν.3842/10 και συγκεκριμένα στο άρθρο 11 παρ.2 αναφέρεται ότι: Οι δαπάνες μισθοδοσίας δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση αν δεν έχουν εξοφληθεί μέσω επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών ή επιταγών που εξοφλούνται μέσω των ίδιων λογαριασμών. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται η σταδιακή εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων εδαφίων, η διαδικασία της εξόφλησης των δαπανών μισθοδοσίας, και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του τελευταίου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου.  Παρακαλώ, να με πληροφορήσετε, αν έχει εκδοθεί σχετική Υπουργική απόφαση ή αν προκύπτει από άλλη διάταξη η ημερομηνία έναρξης ισχύος και η διαδικασία εφαρμογής των αναφερομένων στις παραπάνω παραγράφους.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Η παράγραφος 2 του άρθρου 11 του Ν.3842/2010 ισχύει από τη δημοσίευση του νόμου στο ΦΕΚ. Ωστόσο επειδή σε αυτή ορίζεται ότι με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται η σταδιακή εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων εδαφίων, η διαδικασία της εξόφλησης των δαπανών μισθοδοσίας, και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του τελευταίου εδαφίου της προηγούμενης η υποχρέωση εξόφλησης της μισθοδοσίας μέσω τραπεζικών λογαριασμών ή επιταγών δεν θα ισχύει μέχρι την έκδοση της υπουργικής αυτής απόφασης. Προς άρση κάθε αμφισβήτησης ως προς αυτό στην ερμηνευτική εγκύκλιο ΠΟΛ. 1135/2010 αποσαφηνίζεται ότι παρά το γεγονός ότι τυπικά όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω για τον τρόπο εξόφλησης της δαπάνης μισθοδοσίας έχουν εφαρμογή από 23.04.2010 και μετά, ουσιαστικά θα ισχύσουν από το χρόνο κατά τον οποίο θα εκδοθεί η καθεμιά απόφαση (κανονιστική πράξη). Η απόφαση αυτή δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα. Μόλις εκδοθεί η σχετική απόφαση, όπως και όλες οι αποφάσεις, εγκύκλιοι κλπ. του Υπουργείου Οικονομικών, θα αναρτηθεί στο site μας www.epixeirisi.gr
29.12.2010

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.