Σεμινάρια rss feed

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018
Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας
DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 11o ΤΜΗΜΑ, 18 Σεπτεμβρίου έως 11 Οκτωβρίου  2018

DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 11o ΤΜΗΜΑ, 18 Σεπτεμβρίου έως 11 Οκτωβρίου 2018

18 Σεπτεμβρίου 2018
Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας , I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, Founding Member
DPO Academy, K. Παπαδάτος Information Security Executive, MSC Infosec, CISSP-ISSMP, CISM, ISO27001 LA, ISO27005 RM, PMP, MBCI, N. Γεωργόπουλος MBA cyRM, Cyber Privacy Risks Advisor / Cromar, Coverholder at Lloyd’s, Founding Member DPO Academy, Δ. Γεωργόπουλος Co-Founder - Managing Partner at Rethink Business Lab, Founding Member DPO Academy, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ROADMAP TO GDPR COMPLIANCE (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

ROADMAP TO GDPR COMPLIANCE (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

Τρίτη & Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2018
I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, Founding Member
DPO Academy, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΑΤΟ Ν 4548/2018 (ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ)

ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΑΤΟ Ν 4548/2018 (ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ)

Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018
Ε. Δρυλλεράκης Δικηγόρος, Κ. Γιαννίκας Δικηγόρος, Ι. Δρυλλεράκης Δικηγόρος
ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ - ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ -    ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν 3869/2010 ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ Ν 4336/2015 ΚΑΙ Ν 4346/2015
ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΥΝΝΟΜΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

26 Νοεμβρίου 2010

Μετάταξη συμβολαιογράφου από το απαλασσόμενο στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ

Μετάταξη συμβολαιογράφου σε κανονικό καθεστώς ΦΠΑ. Πρέπει να γίνει δήλωση μετάταξης στη ΔΟΥ για τα πάγια που έχει 30-06-2010; Πρέπει να κάνει απογραφή και να εκτυπώσει την απογραφή σε θεωρημένο έγγραφο; Ποια είναι προθεσμία; Τα πάγια που έχουν αποσβεστεί 100% στις 30-06-2010 και αποκτηθεί εντός 5ετιας συμμετέχουν στον 5ετη διακανονισμό; Τι γίνεται με τον ΦΠΑ,  που έχει εκπέσει ως έξοδο στη φορολογία εισοδήματος;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33, του Κ.ΦΠΑ (Ν 2859/2000), καθώς και τις οδηγίες της Διοίκησης που δόθηκαν με τις Πολ. 1032/2010 και 1100/2010, ο υποκείμενος στον φόρο που μετατάσσεται στο κανονικό καθεστώς έχει δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ που επιβάρυνε την αγορά επενδυτικών αγαθών, τα οποία αποκτήθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν, εντός της τελευταίας πενταετίας, πριν την ένταξή του στο κανονικό καθεστώς. Απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση του δικαιώματος της έκπτωσης είναι η υποβολή δήλωσης Αποθεμάτων Μετάταξης (έντυπο ΦΠΑ 012), εντός δύο μηνών από την ημερομηνία της μετάταξης στο κανονικό καθεστώς. Εν συνεχεία, η έκπτωση του ΦΠΑ που αναλογεί στα εναπομείναντα έτη μέχρι τη συμπλήρωση της πενταετίας, διενεργείται με την συμπλήρωση του σχετικού ποσού του φόρου στον κωδ. 402 του εντύπου της πρώτης περιοδικής δήλωσης που υποβάλλεται μετά την ένταξη της επιχείρησης στο κανονικό καθεστώς (τελευταία εδάφια της ΠΟΛ 1100/24-6-2010).
Πέραν της υποβολής της δήλωσης αποθεμάτων μετάταξης, ο συμβολαιογράφος υποχρεούται να προβεί και σε σχετική απογραφή πάγιων στοιχείων (π.χ. επίπλων, Η/Υ, λογισμικού κ.λπ.) που κατέχει την τελευταία, προ της μετάταξης ημέρα (30/6/2010) και για τα οποία πρόκειται να ασκήσει δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ που επιβάρυνε την αγορά τους (βλ. ανωτέρω). Η απογραφή αυτή, θα πρέπει να καταχωρίζεται το αργότερο μέχρι την 20ή του μεθεπόμενου μήνα από τη μετάταξη, ήτοι μέχρι τις 20.09.2010, σε ιδιαίτερο χώρο του βιβλίου εσόδων - εξόδων. Η ως άνω απογραφή καταχωρίζεται σε χωριστές σελίδες στο τέλος του τηρούμενου βιβλίου εσόδων - εξόδων (μηχανογραφικού ή μη) και δεν απαγορεύεται η χειρόγραφη καταχώριση αυτής σε τηρούμενο μηχανογραφικά βιβλίο.
Η αποτίμηση των επενδυτικών αγαθών θα πρέπει να περιλαμβάνει τη συνολική αξία (με ΦΠΑ), μείον το μέρος αξίας του ΦΠΑ που αντιστοιχεί στα εναπομείναντα έτη μέχρι την συμπλήρωση της πενταετίας, καθώς για την αξία αυτή η επιχείρηση ασκεί το δικαίωμα έκπτωσης.
Αναφέρεται δε τέλος ότι, σε κάθε περίπτωση, τα πάγια στοιχεία που βρίσκονται στην κατοχή του συμβολαιογράφου και χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της άσκησης του επαγγέλματός του, καταχωρίζονται σε ιδιαίτερο χώρο του βιβλίου εσόδων - εξόδων, με μνεία της ημερομηνίας αγοράς τους, των αποσβέσεων που αναλογούν στο προηγούμενο διάστημα και της αναπόσβεστης αξίας τους, για τους σκοπούς της φορολογίας εισοδήματος (διενέργειας αποσβέσεων, παρ. 4γ, του άρθρου 6, του ΚΒΣ). Στην περίπτωση που τα εν λόγω πάγια έχουν αποσβεσθεί πλήρως θα εμφανίζουν αναπόσβεστη αξία ίση με ένα λεπτό (0,01 ).
Η καταχώριση αυτή των παγίων που γίνεται για τους σκοπούς της φορολογίας εισοδήματος και εφαρμόζεται από όλους τους επιτηδευματίες των οποίων το εισόδημα προσδιορίζεται με λογιστικό τρόπο (άρθρο 31 του ΚΦΕ), δε θα πρέπει να συγχέεται με την απογραφή μετάταξης (βλ. ανωτέρω) που διενεργείται για τους σκοπούς της φορολογίας του ΦΠΑ. λλωστε η τελευταία αυτή απογραφή, αφορά μόνο τα πάγια εκείνα για τα οποία ο υποκείμενος στο φόρος πρόκειται να ασκήσει το δικαίωμα της έκπτωσης του ΦΠΑ που επιβάρυνε την αγορά τους.
26.11.2010

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.