29 Ιουνίου 2010

Παρακράτηση φόρου στις προμήθειες των ασφαλιστικών συμβούλων κ.λπ.

Οι ασφαλιστικές εταιρείες παρακρατούν φόρο για προμήθειες σε πράκτορες ασφαλειών; Στο άρθρο 58 του 2238/1994 έμεινε η εξαίρεση για τις προμήθειες αυτές. Οι προμήθειες αυτές δεν είναι από Δ’ πηγή; Γιατί υπάρχει αυτή η διάταξη για παρακράτηση φόρου στις παρακρατήσεις από ελευθέρια επαγγέλματα;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Στην περίπτωση ε’ της παραγράφου 1, του άρθρου 55, του ΚΦΕ (Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από Εμπορικές επιχειρήσεις), υπήρχε η διάταξη (πριν από την ψήφιση του 3842/2010) της εξαίρεσης από την παρακράτηση φόρου στις προμήθειες που καταβάλλονταν από ασφαλιστικές εταιρείες στους νόμιμους αντιπροσώπους ή εξουσιοδοτημένους γενικούς ή απλούς πράκτορές τους. Ωστόσο, η ίδια αυτή διάταξη υπάρχει και ως προτελευταίο εδάφιο, της παραγράφου 1, του άρθρου 58, του ΚΦΕ (Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από αμοιβές ελευθερίων επαγγελμάτων).
Στη συνέχεια τα δύο πρώτα εδάφια της ως άνω περίπτωσης ε’, της παραγράφου 1, του άρθρου 55, αντικαταστάθηκαν από την παράγραφο 10, του άρθρου 6, του νέου Φορολογικού Νόμου 3842/2010 (ισχύς από την δημοσίευση του νόμου στο ΦΕΚ) και απαλείφθηκε  η σχετική εξαίρεση. Ο λόγος της αλλαγής αυτής, αναφέρεται στο γεγονός ότι το Υπουργείο Οικονομικών, από το 1998 με έγγραφό του προς τον Σύνδεσμο Μεσιτικών Ασφαλίσεων (Έγγραφο 1016313/5-2-1998), έκανε δεκτά τα παρακάτω: « Οι αμοιβές που καταβάλλονται σε πράκτορες ή μεσίτες κ.λπ. θεωρούνται ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις (άρθρο 28, παράγραφος 1, του ΚΦΕ). Στις προμήθειες που καταβάλλονται στους μεσίτες ασφαλίσεων, ασφαλιστικούς συμβούλους, καθώς και σε συντονιστές ασφαλιστικών συμβούλων, διενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 20%, ο οποίος υπολογίζεται στο ακαθάριστο ποσό της προμήθειας. Τούτο επειδή, οι εν λόγω προμήθειες δεν περιλαμβάνονται σε εκείνες οι οποίες κατά τις παραπάνω διατάξεις εξαιρούνται από την παρακράτηση φόρου. Κατά συνέπεια και με δεδομένο ότι οι διατάξεις αυτές δεν εξαρτούν την εφαρμογή τους από την μορφή του φορέα, ο οποίος ασκεί αυτές τις δραστηριότητες (μεσίτης ασφαλειών, ασφαλιστικός σύμβουλος), προκύπτει ότι, όταν ασφαλιστική εταιρεία καταβάλλει σε οποιοδήποτε πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) προμήθειες, συνεπεία της άσκησης από μέρους του, τέτοιων δραστηριοτήτων, υποχρεούνται να διενεργούν την κατά τα πιο πάνω παρακράτηση φόρου».
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, απαλείφεται η διάταξη  της εξαίρεσης από την παρακράτηση φόρου, σε ότι αφορά το εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις, με συνέπεια η σχετική εξαίρεση που αφορά όμως στους νόμιμους αντιπροσώπους, ή εξουσιοδοτημένους γενικούς ή απλούς πράκτορες των ασφαλιστικών εταιρειών, να παραμένει στο άρθρο 58 (των ελευθερίων επαγγελμάτων), προφανώς ως έχουσα σχέση με τις προμήθειες που αναφέρονται  στα προηγούμενα εδάφια της ίδιας παραγράφου (του άρθρου 58), καταγράφοντας την επιθυμία του νομοθέτη να τις διαχωρίσει και να τις εξαιρέσει.
Επισημαίνουμε όμως και πάλι, ότι η εξαίρεση καταλαμβάνει τους νόμιμους αντιπροσώπους των ασφαλιστικών εταιρειών και όχι τους πράκτορες ή μεσίτες κ.λπ., στις προμήθειες των οποίων διενεργείται παρακράτηση φόρου 20%.
29.6.2010

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.