31 Μαϊου 2010

Επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών

Μια εταιρεία με βιβλία Γ κατηγορίας συμμετέχει σε πρόγραμμα του ΟΑΕΔ σύμφωνα με το οποίο επιχορηγείται το 100% των εισφορών ΙΚΑ του εργοδότη και του εργαζόμενου. α) Ποίο θα είναι το λογιστικό άρθρο της μισθοδοσίας μετά την επιχορήγηση; β) Αν επιχορηγείται η εισφορά του εργαζόμενου σημαίνει ότι θα παίρνει καθαρό μισθό μεγαλύτερο αφού δεν θα του κάνω παρακράτηση για ΙΚΑ; γ) Γενικότερα πώς θα παρακολουθώ την απαίτηση από τον ΟΑΕΔ;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Οι επιχορηγήσεις που λαμβάνονται από την επιχείρηση με σκοπό την κάλυψη λειτουργικών εξόδων της, όπως π.χ. είναι η εκπαίδευση προσωπικού, ή η πρόσληψη μακροχρόνια ανέργων και άλλων ευπαθών ομάδων κ.λπ., καταχωρίζονται σε αναλυτικούς λογαριασμούς του 74.03 «Ειδικές επιχορηγήσεις-επιδοτήσεις» (Γνωμ.ΕΣΥΛ50/1245/1989).

Σημειώνουμε, ότι οι ανωτέρω λογαριασμοί πιστώνονται, σε χρέωση των χρηματικών διαθεσίμων, κατά την παραλαβή της σχετικής δίγραμμης επιταγής με το ποσό τηςεπιχορήγησης, ενώ δεν αποκλείεται να χρησιμοποιηθεί ο λογαριασμός 33.14.00 «Απαιτήσεις από ειδικές επιχορηγήσεις», χρεούμενος αντί των χρηματικών διαθεσίμων, για τυχόν απεικόνιση της απαίτησης (ιδιαίτερα δε, όταν βρισκόμαστε σε περίοδο κλεισίματος ισολογισμού), εφόσον το δικαίωμα της επιχείρησης για την είσπραξη του ποσού τηςεπιχορήγησης είναι οριστικό και βέβαιο.

Περαιτέρω, τα σχετικά έξοδα μισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών που προορίζεται να καλύψει η επιδότηση, καταχωρίζονται κανονικά στους οικείους λογαριασμούς του ΕΓΛΣ, ήτοι: 60.00 «Αμοιβές έμμισθου προσωπικού» και 60.03 «Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις έμμισθου προσωπικού» κ.λπ.

Συγκεκριμένα, με την υπόθεση ότι η περίπτωση που αναφέρετε εμπίπτει στο πρόσφατο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για την προώθηση της απασχόλησης σε ανέργους, το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή με τη υπ. αριθμ. 6251/245 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης («Ειδικό τετραετές πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη 40.000 ανέργων»), κατά τη γνώμη μας, η επιδότηση του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών (100% για το 1ο ή τα δύο πρώτα έτη, κατά περίπτωση βλ. άρθρο 7, της ως άνω απόφασης) δεν ισοδυναμεί με αύξηση των καθαρών, πληρωτέων αποδοχών του εργαζομένου. Η άποψή μας αυτή βασίζεται στη διάταξη του άρθρου 1 της εν λόγω υπουργικής απόφασης, σύμφωνα με την οποία σκοπός του προγράμματος είναι: «η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με την επιχορήγηση μέρους του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, που αντιστοιχεί στο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών, που ως βάση υπολογισμού λαμβάνονται οι αποδοχές που αντιστοιχούν μέχρι του ύψους του κατώτατου βασικού μισθού, όπως ορίζεται κάθε φορά από την ΕΓΣΣΕ, σε

ιδιωτικές επιχειρήσεις..»

Επομένως, ας υποθέσουμε ότι, μία επιχείρηση στο πλαίσιο του ανωτέρω προγράμματος του ΟΑΕΔ, απασχολεί τον υπάλληλο Α, με μηνιαίες ακαθάριστες αποδοχές 1.200,00 €, κρατήσεις εργοδότη υπέρ ΙΚΑ (ενδεικτικά): 336,72€, εργαζομένου 192,00 € και ΦΜΥ: 30,00 €.

Για τον εργαζόμενο αυτό, η επιχείρηση λαμβάνει μηνιαία επιδότηση ύψους 528,72€, με σκοπό να καλύψει εξολοκλήρου το κόστος των ασφαλιστικών εισφορών, δηλαδή και την εργατική και την εργοδοτική εισφορά.

Την 1/1 η επιχείρηση εισπράττει την πρώτη μηναία δόση της επιδότησης, για τον μήνα Ιανουάριο. Η σχετική ημερολογιακή εγγραφή θα έχει ως εξής:

38

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

38.00

Ταμείο

528,72

74

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦ. ΕΣΟΔΑ ΠΩΛΉΣΕΩΝ

74.03

Ειδικές επιχορηγήσεις - επιδοτήσεις

74.03.00

Επιδοτήσεις ΟΑΕΔ

528,72

Έκδοση του σχετικού τιμολογίου από την επιχείρηση κατά την είσπραξη της επιδότησης

Η σχετική εγγραφή της μισθοδοσίας στις 31.1 θα έχει ως εξής:

60

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

60.00

Αμοιβές έμμισθου προσωπικού

60.00.00

Τακτικές αποδοχές

1.200,00

60.03

Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις έμμισθου προσωπικού

60.03.00

Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ

336,72

53

ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ

53.00

Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες

978,00

55

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

55.00

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ)

528,72

54

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΦΌΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ

54.03

Φόροι - Τέλη αμοιβών προσωπικού

54.03.00

Φόρος μισθωτών υπηρεσιών

30,00

Βάσει της μισθοδοτικής κατάστασης

Έτσι, η τελική επιδότηση των συνολικών ασφαλιστικών εισφορών, ύψους 528,72 € καλύπτει το σύνολο των εργοδοτικών εισφορών (336,72 €) και μέρος του κόστους εργασίας της επιχείρησης, ίσο με το ποσό της εργατικής εισθοράς, που βαρύνουν τον εργαζόμενο (192,00€).

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.