21 Δεκεμβρίου 2009

Απαλλαγή τεκμηρίου για την αγορά πρώτης κατοικίας

Ιδιώτης έχει στην κατοχή του 2 (δύο) κατοικίες σε περιοχή με πληθυσμό κάτω από 3.000 κατοίκους, μη τουριστική (η πρώτη ανεγέρθηκε το1985 επιφάνειας 82τ.μ. και η δεύτερη το 1996 επιφάνειας 194τ.μ.). Αγόρασε μία καινούρια κατοικία (επιφάνειας 100τ.μ.) και η συμβολαιογράφος έκανε χρήση του δικαιώματος της απαλλαγής για αγορά Α΄ κατοικίας το οποίο ανέφερε και στο συμβόλαιο. Η ερώτησή μου είναι αν υπολογίζεται τεκμήριο για την αγορά του ακινήτου που αγοράσθηκε με απαλλαγή για Α΄ κατοικία αντικειμενικής αξίας 130.000,00 ευρώ;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπερ. ββ, της περ. γ, του άρθρου 17, του Ν 2238/1994, απαλλάσσεται από το τεκμήριο απόκτησης περιουσιακών στοιχείων:
 
«η δαπάνη για την αγορά από ενήλικο, με δικαίωμα πλήρους κυριότητας, καθώς και η ανέγερση από αυτόν οικοδομής, ως πρώτης κατοικίας, εφόσον η επιφάνειά της δεν υπερβαίνει τα εκατόν είκοσι (120) τ.μ. Αν η επιφάνεια της οικοδομής υπερβαίνει τα εκατόν είκοσι (120) τ.μ., λαμβάνεται υπόψη η δαπάνη που αντιστοιχεί στην επιφάνεια πάνω από τα εκατόν είκοσι (120) τ.μ. Κατά την εφαρμογή των δύο προηγούμενων εδαφίων δεν θεωρείται ότι αποκτάται πρώτη κατοικία, αν ο υπόχρεος, ο άλλος σύζυγος και τα τέκνα που τους βαρύνουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, έχουν δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή ισόβιας επικαρπίας ή οίκησης, εξ ολοκλήρου ή επί ιδανικού μεριδίου, σε άλλη οικία ή οικίες, εφόσον το άθροισμα της συνολικής επιφάνειας που τους αντιστοιχεί υπερβαίνει τα εβδομήντα (70) τ.μ. Η επιφάνεια αυτή προσαυξάνεται κατά είκοσι (20) τ.μ. για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και κατά είκοσι πέντε (25) τ.μ. για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα που βαρύνουν τον υπόχρεο ή τον άλλο σύζυγο.»
 
Συνεπώς, η απαλλαγή από το τεκμήριο απόκτησης  πρώτης κατοικίας δεν ισχύει εφόσον ο φορολογούμενος της προκειμένης περίπτωσης διαθέτει ήδη εμπράγματο δικαίωμα (πλήρης κυριότητα, ισόβια επικαρπία ή οίκηση) επί οικιών, με συνολική επιφάνεια: 82 + 194 = 276 τ.μ.
 
Τονίζεται δε ότι το κριτήριο απαλλαγής από τον φόρο μεταβίβασης (ή ΦΠΑ, αναλόγως, βλέπε υποπερίπτωση β, της περίπτωσης λα, της παραγράφου 1, του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ) που αφορά τη θέση του ακινήτου σε δήμο ή κοινότητα μέχρι και τρεις χιλιάδες (3.000) κατοίκους εφαρμόζεται μόνο στη φορολογία κεφαλαίου (άρθρο 1 και 14, του Ν.1078/1980) και όχι στον υπολογισμό των τεκμηρίων.
 
21.12.2009

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.