5 Οκτωβρίου 2009

Απασχόληση μέλους ΔΣ ΑΕ ως τεχνικού ασφαλείας

Μπορεί ένα μέλος διοικητικού συμβουλίου μιας Α.Ε. που τελείωσε μηχανικός παραγωγής και διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, να διορισθεί από την Ανώνυμη Εταιρεία ως Τεχνικός Ασφαλείας, ενώ τα προσωπικό της εταιρείας υπερβαίνει τα 50 άτομα και με βάση ποιες διατάξεις εάν επιτρέπεται αυτό;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Οι διατάξεις που διέπουν το καθεστώς απασχόλησης από τις επιχειρήσεις τεχνικού ασφαλείας και γενικότερα τα θέματα περί υγιεινής και ασφαλείας της εργασίας, είναι το ΠΔ 294/1988 όπως συμπληρώθηκε με το ΠΔ 17/1996, ο Ν. 1568/1985 και ο Ν. 3144/2003.
 
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραπάνω διατάξεις τα τυπικά προσόντα που πρέπει να διαθέτει ο τεχνικός ασφαλείας εξαρτώνται από την κατηγορία επικινδυνότητας της εταιρείας στην οποία ασκεί τα καθήκοντά του. Στις εταιρείες που βρίσκονται στην μεγαλύτερη (Α) κατηγορία επικινδυνότητας, όπως ορυχεία, μεταλλεία, λατομεία, χημικές βιομηχανίες, βιομηχανίες παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα κλπ. θα πρέπει ο τεχνικός ασφαλείας να διαθέτει τα προσόντα που προβλέπονται στην παρ.1, του άρθρου 5, του Ν.1568/1985 η οποία συγκεκριμένα αναφέρει:
 
Ν.1568/1985 ΑΡΘΡΟ 5 ΠΑΡ.1
 
«1. Ο τεχνικός ασφάλειας πρέπει να έχει τα παρακάτω προσόντα, ανάλογα με το είδος της επιχείρησης και τον αριθμό των εργαζομένων σε αυτή:
 
α. Πτυχίο πολυτεχνείου ή πολυτεχνικής σχολής ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος του εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού, που το αντικείμενο σπουδών έχει σχέση με τις εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασία και άδεια άσκησης επαγγέλματος, που χορηγείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.).
β. Πτυχίο πανεπιστημιακής σχολής εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού, που το αντικείμενο σπουδών έχει σχέση με τις εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασία και άδεια άσκησης επαγγέλματος, όταν αυτή προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.
γ. Πτυχίο τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού ή πτυχίο των πρώην σχολών υπομηχανικών και των Κ.Α.Τ.Ε.Ε.
δ. Απολυτήριο τεχνικού λυκείου ή μέσης τεχνικής σχολής ή άλλης αναγνωρισμένης τεχνικής επαγγελματικής σχολής του εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού ή άδεια άσκησης επαγγέλματος εμπειροτέχνη.
 
2. Προϋπηρεσία, που υπολογίζεται από την απόκτηση απολυτηρίου ή πτυχίου για τους τεχνικούς των εδαφίων α΄ και β΄ της παραγρ. 1 αυτού του άρθρου τουλάχιστο διετή, για τους τεχνικούς του εδαφ. γ΄ της παραγρ. 1 τουλάχιστον πενταετή και για τους τεχνικούς του εδαφ. δ΄ της παραγρ. 1 τουλάχιστον οκταετή».
 
Ευνόητο είναι ότι σε περίπτωση που διαθέτει τα παραπάνω προσόντα μπορεί να απασχοληθεί ως τεχνικός ασφαλείας και σε επιχείρηση που ανήκει στις χαμηλότερες κατηγορίες επικινδυνότητας (Β ή Γ).
 
Ειδικότερα οι ειδικότητες επιστημόνων οι οποίοι μπορούν να απασχοληθούν ως τεχνικοί ασφαλείας ανά δραστηριότητα της επιχείρησης ορίζονται στο άρθρο 5, του ΠΔ 294/1988.
 
Καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας μπορεί να ασκήσει εξωτερικός συνεργάτης ή μισθωτός της επιχείρησης εφ’ όσον διαθέτει τα τυπικά προσόντα που ο Νόμος ορίζει. Αυτό προβλέπεται από το άρθρο 4, του Π.Δ. 17/1996 το οποίο μεταξύ άλλων αναφέρει:
 
Π.Δ. 17/1996 ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡ.1,2
 
«1.Στις επιχειρήσεις που απασχολούν 50 και άνω εργαζόμενους, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας και γιατρού εργασίας σύμφωνα με το κεφ. Α του Ν. 1568/85, το παρόν διάταγμα και τους ειδικότερους όρους που ορίζονται στο Π.Δ. 294/88 "Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφάλειας για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν. 1568/85 Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων" (138/Α).
 
2. Με την επιφύλαξη ειδικότερων ή πλέον δεσμευτικών διατάξεων, στις επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας σύμφωνα με το κεφ. Α του Ν. 1568/85, το παρόν διάταγμα, τους ειδικότερους όρους που ορίζονται στο Π.Δ. 294/88 και σύμφωνα με τα οριζόμενα στα παρακάτω εδάφια:
 
α) Στις επιχειρήσεις που υπάγονται στην κατηγορία Α όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 του Π.Δ. 294/88, ο εργοδότης έχει υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας που έχει τα προσόντα των εδαφίων α ή β ή γ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Ν. 1568/85. (σ.σ. Βλέπε παραπάνω)
ΠΑΡ.4,5
 
4. Ο εργοδότης προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του Ν. 1568/85 και του παρόντος διατάγματος για υποχρέωση χρησιμοποίησης υπηρεσιών τεχνικού ασφάλειας και γιατρού εργασίας ή/και σε ιδιαίτερα προβλήματα υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, δύναται να επιλέξει μεταξύ των περιπτώσεων ανάθεσης των καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας ή/και γιατρού εργασίας σε εργαζόμενους στην επιχείρηση ή σε άτομα εκτός της επιχείρησης ή σύναψης σύμβασης με τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ) του άρθρου 5 του παρόντος διατάγματος ή συνδυασμό μεταξύ αυτών των δυνατοτήτων.
 
5. Στην περίπτωση που παρέχονται υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας και γιατρού εργασίας συνδυασμένα από εργαζόμενους στην επιχείρηση, ή/και από άτομα εκτός της επιχ/σης ή/και από ΕΞΥΠΠ, αυτοί οφείλουν να συνεργάζονται αναλόγως των αναγκών».
 
Η ανάθεση των καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας εάν αυτός είναι μισθωτός της επιχείρησης γίνεται εγγράφως από τον εργοδότη και συνοδεύεται απαραίτητα από αντίστοιχη δήλωση αποδοχής από τον εργαζόμενο. Εάν είναι εξωτερικός συνεργάτης απαιτείται η υπογραφή σύμβασης ανεξάρτητων υπηρεσιών. Κατά συνέπεια το μέλος του Δ.Σ. που αναφέρετε στο ερώτημά σας, θα μπορούσε να αναλάβει (εάν διαθέτει όλα τα απαιτούμενα προσόντα) καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας ως εξωτερικός συνεργάτης υπογράφοντας «σύμβαση παροχής υπηρεσιών» τεχνικού ασφαλείας, η οποία υπηρεσία δεν συνδέεται με την ιδιότητά του ως μέλους του Δ.Σ. της εταιρείας. Ευνόητο είναι ότι σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να έχει κάνει έναρξη επαγγέλματος στην αρμόδια για τη φορολογία του Δ.Ο.Υ. και να εκδίδει προς την επιχείρηση το προβλεπόμενο φορολογικό στοιχείο για τις υπηρεσίες που παρέχει σε αυτή ως τεχνικός ασφαλείας.
 
Σημειώνεται τέλος ότι μετά την ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας η επιχείρηση υποχρεούται να καταθέσει στο Κέντρο Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου (ΚΕΠΕΚ):
 
- Αντίγραφο της σύμβασης ανεξάρτητων υπηρεσιών, όσον αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες τεχνικούς ασφαλείας ή ανάθεσης και αποδοχής καθηκόντων για μισθωτούς που εκτελούν χρέη τεχνικού ασφαλείας.
- ʼδεια Τεχνικού Επιμελητηρίου, όσον αφορά τους μηχανικούς.
- Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας (φυλλομετρημένο απλό, που φυλάσσεται στην επιχείρηση).
- Επικυρωμένα αντίγραφα πτυχίου και άδειας τεχνικού ασφαλείας.
- Προγράμματα επισκέψεων (ακριβείς ημέρες και ώρες επισκέψεων του τεχνικού ασφαλείας).
 
Βλ. σχετικά και:
1. Π. Ραπανάκης, «Τεχνικός ασφαλείας», Νοεμβρίου 2006, σελ.1375.
2.Βήμα λογιστών στο site στο σύνδεσμο: http://www.epixeirisi.gr/?pgtp=1&aid=1192438922
 
5.10.2009

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.