31 Ιουλίου 2009

Εταιρεία κατασκευής ανελκυστήρων

Αναλαμβάνουμε σαν εταιρεία την κατασκευή και προμήθεια κεκλιμένου ανελκυστήρα (τελεφερίκ) και ανελκυστήρα. Οι ερωτήσεις είναι:
1) Είναι τεχνικό έργο;
2) Αν ναι τιμολογούμε στο τέλος του έργου όλο το ποσό και όχι εντός μήνα από το δ.α. Πως αποδεικνύεται το τέλος του έργου ή δεν υπάρχει υποχρέωση απόδειξης αυτού.
3) Στο τέλος της χρήσης και αν το έργο συνεχίζει και στην επόμενη με ποιο κριτήριο θα τιμολογήσουμε αφού δεν μπορεί να γίνει επιμέτρηση
4) Χρειάζεται έναρξη εργοταξίου; Σημειωτέον ότι οι καμπίνες κατασκευάζονται στον χώρο της εταιρείας
5) Αν χρειάζεται έναρξη εργοταξίου η έναρξη πρέπει να γίνει σε πραγματικό χρόνο. Πραγματικός χρόνος είναι ο χρόνος υπογραφής του συμφωνητικού ή η ημερομηνία του πρώτου δ.α.
6) Για την τιμολόγηση χρησιμοποιώ απλό τιμολόγιο; Χρειάζεται κάποιο πρόσθετο βιβλίο;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 • Η κατασκευή και η εγκατάσταση ανελκυστήρα είναι τεχνικό έργο όταν περιλαμβάνεται σε οικοδομικές κυρίως εργασίες, δηλαδή όταν εκτελείται σε οικοδομή που ανεγείρεται. Αντίθετα, αν οι εργασίες αυτές εκτελούνται με σκοπό τη συντήρηση και επισκευή ήδη υφιστάμενων εγκαταστάσεων, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι εκτελείται τεχνικό έργο. Τα προαναφερόμενα, ως θέμα πραγματικό, ανάγονται στην ελεγκτική εξουσία της αρμόδιας φορολογικής αρχής, η οποία και κρίνει σχετικά (π.χ. περίπτωση εκτέλεσης εργασίας που θεωρείται επισκευή και όχι εγκατάσταση κλπ.). (Έγγραφο Υπ.Οικ. 1053117/1045/Α0012/19.07.2007).
 • Ο χρόνος έκδοσης των φορολογικών στοιχείων αξίας των τεχνικών έργων ή εγκαταστάσεων (όταν σύμφωνα με τα προαναφερόμενα θεωρείται ότι εκτελείται τεχνικό έργο), δε συνδέεται με το χρόνο έκδοσης των δελτίων αποστολής με τα οποία διακινήθηκαν υλικά προς το έργο, αλλά με την ολοκλήρωση, παράδοση ή επιμέτρηση του έργου. Συγκεκριμένα το φορολογικό στοιχείο αξίας εκδίδεται :
  • Εάν γίνεται προσωρινή επιμέτρηση σε ένα μήνα από αυτή και εντός της ίδιας φορολογικής περιόδου (Φ.Π.Α.) που έγινε η επιμέτρηση.
  • Eάν δεν έχει γίνει επιμέτρηση, εκδίδεται κατά την παράδοση του έργου. Εάν όμως δεν παραδοθεί το έργο μέχρι το τέλος της χρήσης, τιμολογείται το τμήμα του έργου που έχει εκτελεστεί. Δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του ΚΒΣ υποχρέωση ύπαρξης αποδεικτικού στοιχείου ολοκλήρωσης της εκτέλεσης του έργου.
 • Δεν υπάρχει υποχρέωση έναρξης υποκαταστήματος στο χώρο εγκατάστασης αφού θεωρείται πρόσκαιρη εγκατάσταση, σύμφωνα με την περ.β, παρ.4 του άρθρου 9 του ΚΒΣ. (ΥΠΕΕ, οδηγός ελέγχου τεχνικών επιχειρήσεων, Α.Π. 105712/19.05.2003, παρ.2.3).
 • Όσον αφορά το φορολογικό στοιχείο αξίας που εκδίδεται είναι κατά περίπτωση το εξής:
  • α) Όταν εκτελείται ένα νέο τεχνικό έργο με υλικά δικά σας, πρέπει να εκδίδεται τιμολόγιο πώλησης ή Α.Λ.Π., γιατί πρόκειται για παραγωγή και πώληση αγαθού (τεχνικού έργου).
  • β) Όταν εκτελείται ένα τεχνικό έργο με υλικά του κύριου του έργου, δηλαδή του ιδιοκτήτη, εκδίδεται τιμολόγιο ή απόδειξη παροχής υπηρεσιών, γιατί πρόκειται για προσφορά υπηρεσιών κατασκευής τεχνικού έργου.
  • γ) Όταν πραγματοποιούνται επισκευές, συντηρήσεις ή βελτιώσεις ανελκυστήρων, λαμβάνει χώρα παροχή υπηρεσιών, εφόσον χρησιμοποιούνται υλικά δικά σας και η αξία τους δεν υπερβαίνει το 1/3 της συνολικής αμοιβής, οπότε εκδίδονται τιμολόγια ή αποδείξεις παροχής υπηρεσιών.
 • Τέλος για τους κατασκευαστές ανελκυστήρων δεν προβλέπει ο ΚΒΣ την ύπαρξη πρόσθετου βιβλίου.

31.7.2009

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.