Σεμινάρια rss feed

ΒΑΣΙΚΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗ ΝΟΜΙΚΟΥΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗ ΝΟΜΙΚΟΥΣ

Τρίτη & Πέμπτη 26 Μαρτίου 2019
Κ. Σαϊτάκης Δικηγόρος, Δ.Ν.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019
Π. Γιώτης Λογιστής, MBA, Εισηγητής σεμιναρίων
BLOCKCHAIN - DISTRIBUTED LEDGER TECHNOLOGY (DLT): ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

BLOCKCHAIN - DISTRIBUTED LEDGER TECHNOLOGY (DLT): ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

Πέμπτη 4 Απριλίου 2019
Κ. Λογαράς Δικηγόρος, LL.M., Senior Associate στη Δικηγορική Εταιρία Ζέπος & Γιαννόπουλος
DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 14o ΤΜΗΜΑ, 8 έως 23 Απριλίου 2019

DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 14o ΤΜΗΜΑ, 8 έως 23 Απριλίου 2019

8 Απριλίου 2019
Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας , I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, K. Παπαδάτος Information Security Executive, MSC Infosec, CISSP-ISSMP, CISM, ISO27001 LA, ISO27005 RM, PMP, MBCI, Δ. Γεωργόπουλος Co-Founder - Managing Partner at Rethink Business Lab, Founding Member DPO Academy, N. Γεωργόπουλος MBA cyRM, Cyber Privacy Risks Advisor / Cromar, Coverholder at Lloyd’s, Founding Member DPO Academy, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ «GDPR»

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ «GDPR»

Δευτέρα 8 Απριλίου 2019
Α. Βενέρης ΔΝ, Νομικός σύμβουλος για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας
ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ - ΈΞΟΔΟΣ / ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ - ΈΞΟΔΟΣ / ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Τετάρτη 10 Απριλίου 2019
Γ. Πανίτσας Δικηγόρος, ΜΔΕ, Συντονιστής Ν 4469/2017, Ι. Γεροντίδης Δικηγόρος, ΜΔΕ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2019

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2019

Πέμπτη 11 Απριλίου 2019
Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός – Σύμβουλος Επιχειρήσεων
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

12 Ιουνίου 2009

Εκχώρηση απαιτήσεων από πελάτη

Κύριοι, Θα ήθελα τις γνώσεις σας στο εξής θέμα το οποίο έχει προκύψει στην εταιρεία που εργάζομαι. Είμαστε στο στάδιο υπογραφής σύμβασης εκχώρησης απαιτήσεων με ένα πελάτη μας. Δηλαδή συμφωνούμε ο πελάτης μας να μας εκχωρήσει τις απαιτήσεις που έχει από πελάτη του, ο οποίος θα κάνει καταθέσεις στο λογαριασμό μας. Είναι λοιπόν α) δυνατό να γίνει κάτι τέτοιο ή μας μετατρέπει σε εταιρεία factoring όπου θα υπάρχει πρόβλημα νομοθετικό και β) αν μπορεί να γίνει αυτό πώς παρακολουθείται λογιστικά;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 4, του Ν. Ν 1905/1990 «Για τη σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 147/15.11.1990) η δραστηριότητα της πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων τρίτων, μπορεί να ασκηθεί μόνο από:
 
α) Τράπεζες, που έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και
 
β) Ανώνυμες Εταιρείες, με αποκλειστικό σκοπό την άσκηση της δραστηριότητας αυτής. Για τη σύσταση τέτοιων Ανωνύμων Εταιρειών, απαιτείται ειδική άδεια της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Όμοια άδεια απαιτείται και για τη μετατροπή υφιστάμενης Εταιρείας σε Ανώνυμη Εταιρεία με αποκλειστικό σκοπό την πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων τρίτων. Κατά συνέπεια δεν μπορεί η εταιρεία σας να ασκήσει τέτοια δραστηριότητα.
 
Το ζήτημα που τίθεται ωστόσο είναι εάν η εκχώρηση που περιγράφετε, μπορεί να θεωρηθεί εκχώρηση επιχειρηματικής απαίτησης κατά την έννοια του Ν. 1905/1990 ο οποίος στο άρθρο 1, παρ.1 αναφέρει ότι ορίζεται ως σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων, η σύμβαση με την οποία ο προμηθευτής αγαθών ή υπηρεσιών αναθέτει στον πράκτορα επιχειρηματικών απαιτήσεων, για το διάστημα που συμφωνείται, έναντι αμοιβής, υπηρεσίες σχετικές με την παρακολούθηση και είσπραξη μιας ή μέρους ή του συνόλου των απαιτήσεων του προμηθευτή, ιδίως από συμβάσεις πώλησης αγαθών, παροχής υπηρεσιών σε τρίτους ή εκτέλεση έργων. Περιεχόμενο της πρακτορείας αποτελεί ιδίως η εκχώρηση απαιτήσεων στον πράκτορα με ή χωρίς δικαίωμα αναγωγής, η εξουσιοδότηση για την είσπραξη τους, η χρηματοδότηση του προμηθευτή με προεξόφληση των απαιτήσεων, η λογιστική ή νομική παρακολούθηση των απαιτήσεων, η διαχείρισή τους, η ολική ή μερική κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου του προμηθευτή.
 
Σε θεωρητικό επίπεδο το θέμα αν η επιφύλαξη, κατά το άρθρο 4 παρ. 1, της άσκησης της πρακτορείας επιχειρηματικών μόνον από τράπεζες και εταιρίες factoring ισχύει ως προς όλες τις απαριθμούμενες στο άρθρο 1 παρ. 1 του Ν.1905/1990 εκφάνσεις της σύμβασης factoring έχει απασχολήσει έγκριτους νομικούς και έχει υποστηριχθεί, εύλογα κατά τη γνώμη μας, η άποψη ότι «η τελεολογία της διάταξης οδηγεί στο συμπέρασμα ότι απαιτείται η ύπαρξη του στοιχείου της χρηματοδότησης μέσω παροχής πιστώσεως ή της κάλυψης κινδύνου, για να ισχύει ο κατά το άρθρο 4 παρ. 1 περιορισμός της άσκησης των δραστηριοτήτων του άρθρου 1 παρ. 1 μόνον από τις τράπεζες και τις εταιρίες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων. Τυχόν ερμηνευτική εκδοχή για την επιφύλαξη της άσκησης της δραστηριότητας της λογιστικής παρακολούθησης απαιτήσεων μόνον από τις παραπάνω επιχειρήσεις, ακόμη και αν αυτή η δραστηριότητα συνδέεται με την είσπραξη απαιτήσεων στο πλαίσιο συμβάσεως άμεσης αντιπροσώπευσης, υπερακοντίζει το σκοπό της διάταξης του άρθρου 4 παρ. 1. Πάντως, σε περίπτωση είσπραξης των απαιτήσεων από τρίτο πρόσωπο, αν η παρασχεθείσα σ’ αυτό εξουσιοδότηση του δίδει το δικαίωμα να διακρατεί τα χρηματικά ποσά που εισπράττει για μεγάλο χρονικό διάστημα πριν τα αποδώσει στον δικαιούχο, θα μπορούσε να δικαιολογηθεί η υπαγωγή της δραστηριότητας αυτής σε καθεστώς προληπτικής εποπτείας». ( Περάκης Ευάγγελος, «Το δίκαιο της ΑΕ» Ν.Β. 2002). Ωστόσο, επισημαίνουμε πως δεν υπάρχει επίσημη θέση – ερμηνεία της Διοίκησης ή των δικαστηρίων για το ζήτημα αυτό και κατά συνέπεια, υπάρχει ο κίνδυνος, η υπογραφή μίας σύμβασης όπως αυτή που περιγράφετε, να χαρακτηρισθεί από τις αρχές ως εμπίπτουσα στις διατάξεις του ως άνω Νόμου και περαιτέρω, να θεωρηθεί ότι η επιχείρηση παράνομα ασκεί  την δραστηριότητα της πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων.
 
Σημειώνεται τέλος, ότι το θέμα του λογιστικού χειρισμού των διαφόρων μορφών factoring, για το οποίο επίσης ρωτάτε, έχει αναπτυχθεί στο τρίτο μέρος του άρθρου του κ. Β.Λουμιώτη στο τεύχος Οκτωβρίου 2006 του περιοδικού (σελ.1186).
 
12.6.2009

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.