30 Μαρτίου 2009

ΑΛΠ αυτόματων πωλητών

Δεν μπόρεσα πουθενά να εντοπίσω κάποιο διευκρινιστικό κείμενο για τον τρόπο διαχείρισης των αυτόματων πωλητών και συγκεκριμένα με ποιόν τρόπο εκδίδεται το παραστατικό λιανικής πώλησης; Υπάρχει υποχρέωση ενσωμάτωσης φορολογικού μηχανισμού στον αυτόματο πωλητή;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Το ζήτημα του εκδιδόμενου στοιχείου για τις πωλήσεις ειδών από αυτόματα μηχανήματα που λειτουργούν με κέρματα (αναψυκτικά, σάντουιτς κ.λπ.) είχε επιλυθεί με την εγκύκλιο 3/1992 (αρχική του ΚΒΣ, ΠΔ 186/92), άρθρο 13 ως εξής :
 
Από την εταιρεία που εκμεταλλεύεται το μηχάνημα αυτό κατά την τροφοδοσία του, εκδίδεται συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής για τη συνολική ποσότητα αγαθών που προορίζεται για τον εφοδιασμό του ή για τον εφοδιασμό γενικά των μηχανημάτων που εκμεταλλεύεται η εταιρεία, εφόσον δεν είναι γνωστά εκ των προτέρων τα είδη και οι ποσότητες των αγαθών που θα τοποθετηθούν σε κάθε μηχάνημα.
 
Μετά την τοποθέτηση συγκεκριμένων αγαθών σε κάθε μηχάνημα εκδίδεται αμέσως, για τα συγκεκριμένα είδη, ιδιαίτερο κατά μηχάνημα δελτίο αποστολής. Τα είδη και οι ποσότητες του δελτίου αποστολής αυτού, πρέπει να συμπίπτουν με τα είδη και τις ποσότητες αυτών που πωλήθηκαν, εφόσον κάθε φορά συμπληρώνονται, σε κάθε μηχάνημα, οι ποσότητες των ειδών που λείπουν. Στα εκδιδόμενα δελτία αποστολής αναγράφονται, εκτός των άλλων και τα πλήρη στοιχεία του προσώπου, στις εγκαταστάσεις του οποίου είναι τοποθετημένα τα μηχανήματα, καθώς και τα στοιχεία ταυτότητας κάθε μηχανήματος (τύπος, αριθμός μητρώου κ.λπ.).
 
Μετά την τροφοδοσία κάθε μηχανήματος και την έκδοση του δελτίου αποστολής εκδίδεται και απόδειξη λιανικής πώλησης κατά μηχάνημα, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 18 του Κώδικα, τα στοιχεία ταυτότητας του μηχανήματος, τα στοιχεία του προσώπου στις εγκαταστάσεις του οποίου είναι τοποθετημένο το μηχάνημα, η αξία των κερμάτων που θα βρεθούν στον κερματοδέκτη, αριθμητικώς και ολογράφως, καθώς και τα είδη και οι ποσότητες των πωληθέντων αγαθών που πρέπει να συμπίπτουν με τις ποσότητες των ειδών που αναφέρονται στο πιο πάνω δελτίο αποστολής. Αν το μηχάνημα διαθέτει μετρητή αναγράφονται και οι σχετικές ενδείξεις του μετρητή.
 
Στον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. γνωστοποιούνται οι χώροι που εγκαθίστανται οι αυτόματοι πωλητές, το πλήθος αυτών, τα στοιχεία ταυτότητας κάθε μηχανήματος (τύπος, είδος, αριθμός εργοστασίου κ.λπ.) και η χωρητικότητα σε ποσότητες κάθε είδους για καθένα αυτόματο πωλητή.
 
Οι ως άνω αυτόματοι πωλητές δεν μπορεί να θεωρηθούν υποκαταστήματα, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 του Κώδικα, και συνεπώς δεν έχουν υποχρέωση τήρησης βιβλίων υποκαταστήματος. Στα βιβλία του κεντρικού η κίνηση των αυτόματων πωλητών (στη γενική λογιστική και στην τήρηση βιβλίου αποθήκης σε μερίδες κατ΄ αυτόματο πωλητή), παρακολουθείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα. Επίσης, η απογραφή τέλους χρήσης, ενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 και 28 του Κώδικα.
 
Παρ’ όλο που έχει εξεταστεί κατά καιρούς δεν έχει καθιερωθεί μέχρι στιγμής διαφορετικός τρόπος έκδοσης των στοιχείων των πωλήσεων αυτών και κατά συνέπεια δεν υπάρχει υποχρέωση σύνδεσης φορολογικού μηχανισμού με τον αυτόματο πωλητή.
 
30.3.2009

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.