30 Μαρτίου 2009

Περαίωση παραβάσεων ΚΒΣ

Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με αντικείμενο εργασιών χονδρικό & λιανικό εμπόριο αποδέχτηκε το εκκαθαριστικό σημείωμα περαίωσης υπόθεσης βάσει ν.3697/2008 και πλήρωσε το 20%. Το οικονομικό έτος 2006 είχε δυο ΥΣΕ (παραβάσεις) από την ΥΠΕΕ. Ένα από την ΥΠΕΕ της Μυτιλήνης και ένα από την ΥΠΕΕ της Αθήνας (για το οικονομικό έτος 2006 υπολογίστηκαν προσαυξημένοι φόροι περίπου το διπλάσιο από το μέσο όρο που αναλογούσε κάθε χρονιά ). Έως την 27/02/2009 ημέρα που αποδέχτηκε και πλήρωσε το 20% της περαίωσης το ΥΣΕ της Αθήνας δεν είχε εμφανιστεί στην τοπική ΔΟΥ. Σήμερα 13-03-2009 μας ειδοποίησαν από την τοπική ΔΟΥ ότι τους έστειλαν το ΥΣΕ για να μας καταλογίσουν τις παραβάσεις και να μας βγάλουν τα πρόστιμα. Ερώτηση:
1) Αφού έχουμε περαιώσει το οικονομικό έτος 2006 και όλα τα προηγούμενα έτη, έχουν την δυνατότητα να μας βγάλουν παραβάσεις; (το εκκαθαριστικό σημείωμα περαίωσης το υπολόγισε ο υπάλληλος της Δ.Ο.Υ και όχι ο λογιστής. Επίσης σε ερώτηση μας προς τον υπάλληλο της Δ.Ο.Υ. μας είπαν ότι έχουν υπολογιστεί όλα τα ΥΣΕ).
2) Η τοπική Δ.Ο.Υ. δεν είχε υποχρέωση να το ελέγξει αυτό πριν την 27/02/2009;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Η άποψή μας είναι ότι το εκκαθαριστικό σημείωμα της περαίωσης είναι λανθασμένο δεδομένου ότι η τοπική ΔΟΥ ασφαλώς έπρεπε να ελέγξει την ύπαρξη παραβάσεων του ΚΒΣ πριν τη σύνταξη του απογραφικού δελτίου και του εκκαθαριστικού σημειώματος αφού:
 
1. Σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 6 του Ν.3259/2004 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 3697/2008 για την εφαρμογή της περαίωσης λαμβάνονται υπόψη μεταξύ άλλων οι παραβάσεις του Κ.Β.Σ. οι οποίες προκύπτουν από Έκθεση Ελέγχου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ή άλλης Δ.Ο.Υ. ή του Σ.Δ.Ο.Ε. και δεν έχει εκδοθεί ή έχει εκδοθεί και δεν έχει κοινοποιηθεί η σχετική απόφαση επιβολής προστίμου.
 
2. Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.1 του ιδίου Νόμου «η περαίωση καθεμιάς ανέλεγκτης υπόθεσης φορολογίας εισοδήματος συνεπάγεται αυτοδίκαια και την περαίωση ως ειλικρινών των ανέλεγκτων υποθέσεων των λοιπών φορολογικών αντικειμένων με την επιφύλαξη των οριζομένων στις επόμενες παραγράφους» ενώ σύμφωνα επίσης με την παρ.1 του άρθρου 8 «απαραίτητη προϋπόθεση για την περαίωση κάθε υπόθεσης είναι η ταυτόχρονη περαίωση και των πράξεων επιβολής προστίμου Κ.Β.Σ. που αφορούν την υπόθεση αυτή και εκκρεμούν στη Δ.Ο.Υ. ή ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων Α΄ ή Β΄ Βαθμού δικαιοδοσίας και δεν έχουν συζητηθεί στο ακροατήριο του δευτεροβάθμιου Δικαστηρίου».
 
3. Σύμφωνα με την περ. ε, της παρ.1 του άρθρου 9 το εκκαθαριστικό σημείωμα περαίωσης υποχρεωτικά περιλαμβάνει «την αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη ή άλλη παράβαση Κ.Β.Σ. από τις αναφερόμενες στην περίπτωση 5 του άρθρου 2»
 
Περαιτέρω μετά την υπογραφή και την αποδοχή από τον επιτηδευματία του εκκαθαριστικού σημειώματος επέρχεται αυτόματη περαίωση όλων των δηλώσεων εισοδήματος και λοιπών φόρων που αφορούν τις χρήσεις αυτές και επιφέρει όλα τα αποτελέσματα της Διοικητικής Επίλυσης της Διαφοράς. Η μόνη περίπτωση που η ΔΟΥ νομιμοποιείται να εκδώσει συμπληρωματικό φύλλο ελέγχου είναι «σε περίπτωση που μετά την υπογραφή από τον επιτηδευματία της πράξης αποδοχής του Εκκαθαριστικού Σημειώματος περιέλθουν σε γνώση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. νέα στοιχεία σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 68 του ν. 2238/1994». Μάλιστα και σε αυτή την περίπτωση ο Νόμος προβλέπει ότι μπορεί να  «εκδίδεται σύμφωνα με αυτά συμπληρωματικό φύλλο ελέγχου και να συμψηφίζεται ο καταβληθείς φόρος εισοδήματος και Φ.Π.Α.» αλλά όχι και πράξη επιβολής προστίμου ΚΒΣ. ʼλλωστε η παράλειψη της μίας φορολογικής αρχής (ΥΠΕΕ) να ενημερώσει την άλλη (την αρμόδια ΔΟΥ) για την έκδοση ΥΣΕ με παράβαση, προφανώς δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις της παρ.2, του άρθρου 68 του ΚΦΕ.
 
Με βάση τα παραπάνω η άποψή μας είναι ότι η εκ των υστέρων έκδοση του προστίμου του ΚΒΣ για την περαιωμένη χρήση δεν είναι ορθή.
 
30.3.2009

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.