Σεμινάρια rss feed

DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 11o ΤΜΗΜΑ, 18 Σεπτεμβρίου έως 11 Οκτωβρίου  2018

DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 11o ΤΜΗΜΑ, 18 Σεπτεμβρίου έως 11 Οκτωβρίου 2018

18 Σεπτεμβρίου 2018
Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας , I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, Founding Member
DPO Academy, K. Παπαδάτος Information Security Executive, MSC Infosec, CISSP-ISSMP, CISM, ISO27001 LA, ISO27005 RM, PMP, MBCI, N. Γεωργόπουλος MBA cyRM, Cyber Privacy Risks Advisor / Cromar, Coverholder at Lloyd’s, Founding Member DPO Academy, Δ. Γεωργόπουλος Co-Founder - Managing Partner at Rethink Business Lab, Founding Member DPO Academy, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2018
Ι. Βενιέρης Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής Αθηνών, Δικηγόρος
ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΑΤΟ Ν 4548/2018 (ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ)

ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΑΤΟ Ν 4548/2018 (ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ)

Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018
Ε. Δρυλλεράκης Δικηγόρος, Κ. Γιαννίκας Δικηγόρος, Ι. Δρυλλεράκης Δικηγόρος
ROADMAP TO GDPR COMPLIANCE (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

ROADMAP TO GDPR COMPLIANCE (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

Παρασκευή & Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου 2018
I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, Founding Member
DPO Academy, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
Ο ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ (Ν 4469/2017) ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΦΕΡΕ Ο Ν 4549/2018

Ο ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ (Ν 4469/2017) ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΦΕΡΕ Ο Ν 4549/2018

Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018
Γ. Πανίτσας Δικηγόρος, ΜΔΕ, Συντονιστής Ν 4469/2017, Ι. Γεροντίδης Δικηγόρος, ΜΔΕ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018
Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας
ΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν 4549/2018

ΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν 4549/2018

Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2018
Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός – Σύμβουλος Επιχειρήσεων
GDPR & ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

GDPR & ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018
Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

10 Φεβρουαρίου 2009

Σχηματισμός τακτικού αποθεματικού σε περίπτωση ζημιάς μετά τους φόρους

Παρακαλούμε να μας γνωστοποιήσετε αν είμαστε υποχρεωμένοι να σχηματίσουμε τακτικό αποθεματικό 5% επί των κερδών μας τα οποία όμως δεν καλύπτουν τις διαφορές φορολογικού ελέγχου παρελθουσών χρήσεων, δηλαδή καθαρά κέρδη χρήσεως 24.000,00 euro και διαφορές φορολογικού ελέγχου 40.000,00 euro.
 
Απάντηση
 
Με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 44 και 45 του ΚΝ 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών, το Τακτικό Αποθεματικό υπολογίζεται σε ποσοστό 5% τουλάχιστον, επί των πραγματικών καθαρών κερδών (δηλαδή των λογιστικών κερδών) μετά την αφαίρεση: “παντός εξόδου, πάσης ζημίας, των κατά νόμο αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους”. Στην έννοια του “εταιρικού βάρους” συμπεριλαμβάνεται και ο φόρος εισοδήματος της εταιρείας.
 
Συνεπώς, προκειμένου να υπολογισθεί το Τακτικό Αποθεματικό, αφαιρούνται από τα καθαρά λογιστικά κέρδη (ΠΡΟΣΟΧΗ: όχι από τα φορολογητέα κέρδη!) σταδιακά τα εξής ποσά:
 
α) Το υπόλοιπο ζημιών προηγούμενης χρήσης, εφόσον υπάρχει, ή προηγουμένων χρήσεων, αν υφίσταται τέτοιο ποσό.
 
β) Το χρεωστικό υπόλοιπο του  λογαριασμού 42.04 «Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουμένων χρήσεων» (ή του 88.06).
 
γ) Το ποσό του φόρου εισοδήματος, ο οποίος υπολογίζεται επί του συνόλου των λογιστικών κερδών και όχι των φορολογητέων, και παρουσιάζεται ως το αναλογούν ποσό ( Βλέπε και ερμηνευτική εγκύκλιο Υπουργείου Οικονομικών για το Ν 2065/1992, Πολ. 1248/12.11.1992 καθώς και την Πολ.  1120/30.3.1993. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, αποφεύγεται η δημιουργία μαθηματικών εξισώσεων με πολλούς αγνώστους, προκειμένου να υπολογισθούν τα σχετικά κονδύλια της διάθεσης).
 
δ) Το ποσό των λοιπών, μη ενσωματωμένων στο λειτουργικό κόστος, φόρων.
 
Επί του υπολοίπου, εάν απομένει, υπολογίζεται το 5% ως Τακτικό Αποθεματικό (υποχρεωτικά μέχρι να φθάσει το 1/3 του Μετοχικού Κεφαλαίου).
 
Με τα ανωτέρω, συμβαδίζει το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, οι διατάξεις του οποίου προβλέπουν την διάθεση των κερδών, με βάση τον παρακάτω πίνακα:
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσης……………………..
(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγουμένων χρήσεων…
(+) ή (-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουμένων χρήσεων…..
(+) Αποθεματικά προς διάθεση………………………………………………..
ΜΕΙΟΝ:  1. Φόρος εισοδήματος……………………………………………….
                2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι………….
ΙΣΟΝ: Κέρδη προς διάθεση (ή Ζημιές σε νέο)
 
Συνεπώς, με βάση τα δεδομένα του ερωτήματος, δεν είναι δυνατόν να κρατηθεί τακτικό αποθεματικό. Να σημειώσουμε επίσης, ότι σε καμία περίπτωση, η Γενική Συνέλευση των μετόχων δεν μπορεί να αποφασίσει διαφορετικά, δεδομένου ότι ο ανωτέρω υπολογισμός με την διαμορφωθείσα βάση προσδιορισμού του Τ.Α., προβλέπεται από διατάξεις νόμων.
 
10.2.2009

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.