10 Φεβρουαρίου 2009

Φορολογικό πλεονέκτημα επί μεταβίβασης ακινήτων σε εταιρεία

Είμαι ελεύθερος επαγγελματίας με δηλούμενα εισοδήματα από την εργασία μου αρκετά υψηλά, ώστε να φορολογούμαι με τον ανώτερο συντελεστή γι’ αυτά.
Έχω και δύο ακίνητα, τα οποία στο 2008  άρχισα να ενοικιάζω, με τα παρακάτω ποσοστά συμμετοχής σ’ αυτά.
Στο Α΄ ακίνητο:  Εγώ 70% και η αδελφή μου 30%
Στο Β΄ ακίνητο:  Εγώ 50% και η σύζυγός μου 50%.
Ερωτάται αν σε περίπτωση εισφοράς των χρήσεων των ακινήτων σε προσωπικές εταιρείες, για την χαμηλότερη φορολόγηση των ενοικίων, θα φορολογηθεί η εισφορά αυτή ως εκχώρηση επικαρπίας από τα φυσικά πρόσωπα ή είναι αφορολόγητη.
 
Απάντηση
 
Καταρχήν πρέπει να  διευκρινίσουμε, ότι η εισφορά της χρήσης (και όχι της κυριότητας), ενός ακινήτου σε προσωπική εταιρεία (ΟΕ-ΕΕ), δεν σημαίνει την αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος αυτού, και συνεπώς, θα εξακολουθεί να δηλώνει, το όποιο εισόδημα προκύπτει από την χρήση αυτή, ο εταίρος ως φυσικό πρόσωπο.
 
Η μεταφορά του εισοδήματος των ακινήτων, σε εταιρεία, μπορεί να γίνει μόνο με την μεταβίβαση της κυριότητας, ή του εμπράγματος δικαιώματος της επικαρπίας, προς το νομικό πρόσωπο, οπότε απομένει να αποφασισθεί η νομική μορφή αυτού, σε συνδυασμό με το ισχύον φορολογικό καθεστώς.
 
Επί πλέον πρέπει να επισημάνουμε ότι για το δεύτερο ακίνητο του ερωτήματος, έχουμε ήδη διάσπαση του (οικογενειακού) εισοδήματος (50% ο υπόχρεος και 50% η σύζυγος). Επομένως, σημαντική παράμετρος που θα συνυπολογισθεί για την περαιτέρω απόφαση της διανομής των ακινήτων, είναι και το μέγεθος του συνολικού εισοδήματος της συζύγου. Αν δηλαδή, έχει νόημα να περιορισθεί και το δηλούμενο εισόδημα της συζύγου, όπως πρέπει να γίνει για το εισόδημα του υπόχρεου (δικό σας).
 
Θα πρέπει να τονισθεί ότι η σύσταση εταιρείας, εκτός από τα έξοδα ίδρυσης και τους φόρους μεταβίβασης των ακινήτων, θα είναι και μία επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία, εν δυνάμει, ελέγχεται από την φορολογική αρχή (αλλά ενδεχομένως και από άλλους φορείς), τόσο για την σωστή τήρηση των βιβλίων και στοιχείων της, όσο και για την ορθότητα του δηλούμενου καθαρού εισοδήματος στο τέλος κάθε χρήσης. Υπογραμμίζουμε, ότι διαφορετική αντιμετώπιση έχει ένα εισόδημα που αποκτάται από φυσικό πρόσωπο μη επιτηδευματία, σε σχέση με αυτό που προκύπτει από επιχείρηση (ή επάγγελμα). Το εισόδημα αυτό παραμένει σε εκκρεμότητα, μέχρι τον οριστικό φορολογικό έλεγχο (ή την φορολογική του περαίωση). Αυτό δε, σημαίνει κατά κανόνα, πρόσθετη καταβολή φόρων.
 
Περαιτέρω, με βάση το άρθρο 369 του Α.Κ., κάθε σύμβαση (συνεπώς, και το καταστατικό προσωπικής εταιρείας), η οποία έχει ως αντικείμενο την σύσταση, την μετάθεση, την αλλοίωση ή κατάργηση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων, απαιτείται να γίνεται ενώπιον συμβολαιογράφου. Κατά την κατάρτιση του συμβολαίου, το οποίο θα είναι ταυτόχρονα και συστατικό έγγραφο της προσωπικής εταιρείας, και τίτλος μεταβίβασης ή διανομής των ακινήτων, θα καταβληθεί ο σχετικός φόρος στην ΔΟΥ.
 
Κατά την άποψή μας, η μορφή της Ομόρρυθμης, ή της Ετερόρρυθμης εταιρείας, δεν συνιστά συμφέρουσα επιλογή, για την περίπτωση των εισοδημάτων σας. Η διάσπαση του εισοδήματος που επέρχεται, μεταξύ εταιρείας και εταίρων, δεν θα βοηθήσει ώστε να υπάρξει σημαντική μείωση της τελικής φορολογίας σας, παρόλο που ένα τμήμα των κερδών (αυτό που αφορά την Εταιρεία), θα φορολογηθεί με συντελεστή 20% (άρθρο 10 του Ν.2238/94).
 
Στη συνέχεια, η Ανώνυμη Εταιρεία, εκτός από το γεγονός ότι ως νομική μορφή, έχει αρκετά μεγάλο κόστος λειτουργίας (λογιστήριο με βιβλία Γ’ κατηγορίας, δημοσιεύσεις σε ΦΕΚ κ.λπ.), ο συντελεστής φορολογίας της ουσιαστικά, μετά την ψήφιση του 3697/2008, είναι 35% (25% και 10% κατά την διανομή των μερισμάτων).
 
Η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, παρουσιάζεται, ως η πλέον συμφέρουσα επιλογή, με το δεδομένο και της αναμονής της απλοποίησης των διαδικασιών σύστασης, όπως έχει αρμοδίως εξαγγελθεί. Η ΕΠΕ φορολογείται με συντελεστή 25% στο σύνολο των καθαρών της κερδών, τα οποία στη συνέχεια αποδίδονται στους εταίρους (αφού κρατηθεί το ποσοστό του τακτικού αποθεματικού), ελεύθερα φόρου. Να σημειώσουμε όμως, ότι ο συμπληρωματικός φόρος επί των ακινήτων, στο νομικό πρόσωπο, θα είναι 3% (για όλα τα ακίνητα).
 
10.2.2009

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.