Σεμινάρια rss feed

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΕ (Ν 4548/2018)

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΕ (Ν 4548/2018)

Τετάρτη 29 Μαϊου 2019
Ε. Δημητροπούλου Δικηγόρος, LL.M., DEA, Εταίρος Δικηγορικής Εταιρίας «Κυριακίδης – Γεωργόπουλος» , Γ. Τζίφας Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Εισηγητής, Συγγραφέας
ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
GDPR AUDITORS EXECUTIVE COURSE - ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

GDPR AUDITORS EXECUTIVE COURSE - ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

4 Ιουνίου 2019
I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, Β. Καλαμποκίδου Σύμβουλος Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας
ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΔΣ ΑΕ

ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΔΣ ΑΕ

Τετάρτη & Πέμπτη 5 Ιουνίου 2019
Κ. Αλεπάκος Δικηγόρος, LL.M., Κ. Καλλιντέρης Δικηγόρος, Εταίρος Δικηγορικής Εταιρίας «Ζέπος & Γιαννόπουλος» , Π. Κουρελέας Δικηγόρος, LLM, Εταίρος, Giannidis Law Firm
ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ - ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ Airbnb (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ - ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ Airbnb (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019
Α. Σπυρίδωνος Δ.Ν., LL.M. (L.S.E.), Δικηγόρος, Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός – Σύμβουλος Επιχειρήσεων
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)

10, 12, 18 & 19 Ιουνίου 2019 10 Ιουνίου 2019
Γ. Αρτίκης Ομ. Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Πανεπιστημίου Πειραιώς, Π. Αρτίκης Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Πανεπιστημίου Πειραιώς, Στ. Δρίτσας Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Αναπλ. Δ/νων Σύμβουλος ΣΟΛ Συμβουλευτική, CroweSOL, Ι. Δρυλλεράκης Δικηγόρος
ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ - ΈΞΟΔΟΣ / ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ - ΈΞΟΔΟΣ / ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Τρίτη 11 Ιουνίου 2019
Γ. Πανίτσας Δικηγόρος, ΜΔΕ, Συντονιστής Ν 4469/2017, Ι. Γεροντίδης Δικηγόρος, ΜΔΕ
ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Τετάρτη & Πέμπτη 19 Ιουνίου 2019
Α. Νιφόρου Προϊσταμένη Αυτοτελούς τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου - Εισηγήτρια στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, Α. Σαρακινιώτη Προϊσταμένη Αυτοτελούς τμήματος Ασφάλισης & Παροχών ΕΤΕΑΕΠ - Εισηγήτρια στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

29 Δεκεμβρίου 2008

Λογιστική αντιμετώπιση σύμβασης δανείου με εγγυητή ΝΠ

Το νομικό πρόσωπο Α συνάπτει σύμβαση δανείου με την τράπεζα Β και εγγυητή το νομικό πρόσωπο Γ. Ο εγγυητής νομικό πρόσωπο Γ αναγκάζεται να αποπληρώσει το δάνειο στην τράπεζα Β. Ερωτάται : 1) Ποιος ο λογιστικός χειρισμός για τον εγγυητή των πράξεων αποπληρωμής; 2) Πώς θα αντιμετωπισθεί φορολογικά η εκταμίευση για τον εγγυητή; 3) Μπορεί να θεωρηθούν οι εκταμιεύσεις του εγγυητή δανεισμός προς το νομικό πρόσωπο Α;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Με την σύμβαση της εγγύησης, ο εγγυητής αναλαμβάνει απέναντι στον δανειστή την ευθύνη ότι θα καταβληθεί η οφειλή. Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι η εγγύηση είναι άκυρη, αν δεν δηλωθεί εγγράφως. Τυχόν έλλειψη του εγγράφου καλύπτεται, μόνο εφόσον ο εγγυητής εκπλήρωσε την οφειλή. Η εγγύηση είναι δυνατόν να δοθεί για ορισμένο ή για αόριστο χρόνο ( βλέπε: Αστικός Κώδικας, κεφάλαιο 32ο, άρθρα  847 μέχρι  870).
 
Η παροχή εγγύησης σε δανειολήπτη, καταρχήν δεν συνιστά λογιστικό γεγονός, εκ του γεγονότος ότι δεν δημιουργεί μεταβολές σε περιουσιακά στοιχεία. Είναι δυνατόν όμως, και ενδεχομένως σκόπιμο από την άποψη της πληροφορίας, να απεικονισθεί η συγκεκριμένη πράξη της εγγύησης, με λογαριασμούς τάξης. Αυτό θα βοηθήσει στο να εμφανίζεται με την μορφή της υπενθύμισης, μια θεωρητική και εν δυνάμει μελλοντική υποχρέωση της επιχείρησης, προς τον λαμβάνοντα την παροχή εγγύησης.
 
Η λογιστική εγγραφή, με βάση τα δεδομένα του ερωτήματος, του νομικού προσώπου Γ, δηλαδή του παρέχοντος την εγγύηση (έστω για 10.000€), είναι η παρακάτω:
 

-----------------------------------------------------‘------------------------------------------------------

04. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

04.90 Παροχή εγγυήσεων σε τρίτους

04.90.00 Παροχή εγγύησης σε «Α», λόγω λήψης δανείου από Τράπεζα «Β»…10.000

               08. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

               08.90 Δικαιούχοι παροχής εγγυήσεων σε τρίτους

               08.90.00 Δικαιούχος παροχής εγγύησης, δανειολήπτης «Α»……………10.000

Αποδοχή σύμβασης εγγύησης κ.λπ.

-----------------------------------------------------‘------------------------------------------------------

 
Στη συνέχεια, όπως αναφέρεται στο ερώτημα, το νομικό πρόσωπο «Γ», υποχρεούται σε ικανοποίηση της απαίτησης που έχει η τράπεζα «Β», κατά του «Α». Συνεπώς, καταβάλλεται, από τον παρέχοντα την εγγύηση «Γ» το σχετικό χρηματικό ποσό, που θα έπρεπε υπό φυσιολογικές συνθήκες, να κατέβαλε ο «Α». Επομένως, ο «Γ», θα καταχωρίσει στα λογιστικά του βιβλία εκροή χρηματικού ποσού και ταυτόχρονα, απαίτηση κατά του «Α». ʼρα, ο αρχικός δανειολήπτης «Α», καθίσταται πλέον οφειλέτης του «Γ». Η σχετική λογιστική εγγραφή είναι η εξής:
 

-----------------------------------------------------‘------------------------------------------------------

18.13 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις σε €……………………………10.000

ή

33.95 Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις σε €…………………………….10.000

          38. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

          38.00 ή 38.03………………………………………………………………10.000

Εκτέλεση σύμβασης εγγύησης κ.λπ.

-----------------------------------------------------‘------------------------------------------------------

 
Επομένως, η απαίτηση μπορεί να είναι μακροπρόθεσμη, εφόσον αναφέρεται σε χρονική περίοδο πέραν της λήξης της επόμενης χρήσης (18.13), ή βραχυπρόθεσμη, εφόσον αφορά σε χρονική περίοδο, μέχρι το τέλος της επόμενης χρήσης (33.95).
 
Ο χειρισμός του ποσού αυτού της απαίτησης, στη συνέχεια, εξαρτάται από την πραγματική εξέλιξη των γεγονότων. Σε περίπτωση είσπραξής του, θα διενεργηθεί η αντίστροφη εγγραφή. Σε περίπτωση παρέλευσης εύλογου χρονικού διαστήματος και μη είσπραξης, θα πρέπει να άσκηθούν ένδικα μέσα για την επανάκτησή του, οπότε θεωρείται σκόπιμο να παρακολουθείται σε υπολογαριασμό του «33.99 Λοιποί χρεώστες επίδικοι». Με το δεδομένο, ότι η αρχική πράξη της παροχής εγγύησης, αφορούσε την δραστηριότητα της επιχείρησης και όχι σκοπούς ξένους προς αυτήν (π.χ. θα μπορούσε να εγγυηθεί ο ίδιος ο επιχειρηματίας και όχι η επιχείρηση, εφόσον ο λαμβάνων την παροχή εγγύησης είναι άσχετο πρόσωπο με τις ενεργούμενες εμπορικές πράξεις αυτής), είναι δυνατόν να χαρακτηρισθεί ως εκπεστέα ζημιά. Θα πρέπει δηλαδή να συγκεντρώνει τα χαρακτηριστικά της παραγωγικής δαπάνης, ώστε το ποσό της απαίτησης αυτής να μεταφερθεί σε ζημιές χρήσης.
 
Λογιστικά πάντως, είναι δυνατός ο σχηματισμός προβλέψεων για πιθανή ζημιά (άρθρο 42ε, παρ.14 του ΚΝ 2190/1920, όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 1, παρ. 4 του Ν.3487/2006), με την μεταφορά των σχετικών ποσών στη χρέωση του «83.11 Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις», με πίστωση του 44.11.
 
29.12.2008

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.