23 Δεκεμβρίου 2008

Αναπτυξιακός Ν 3299/2004

Μια ομόρρυθμη εταιρεία  με βιβλία Γ΄  κατηγόριας, εντάχθηκε στον αναπτυξιακό νόμο 3299/2004, πήρε έγκριση το Μάιο του 2008 για ανέγερση κτιρίου και αγορά μηχανημάτων. Η αξία της επένδυσης είναι 1.500.000,00 ευρώ, ενώ η επιδότηση ανέρχεται στο 55%, η ίδια συμμετοχή στο 25% και το δάνειο 20%. Τα ερωτήματα μου είναι τα εξής:
α) Με δεδομένο ότι η έγκριση από την περιφέρεια αναφέρει ότι το ποσό της επιδότησης που θα πάρει η επιχείρηση θα πρέπει να εμφανισθεί σε λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού και να παραμείνει εκεί για 10 χρόνια , εγώ θα πρέπει να σχηματίσω αφορολόγητο αποθεματικό από τα κέρδη που θα βγάλει η ΟΕ; Αν ναι σε ποιο πόσο και ποιο ποσοστό θα πρέπει να ανέλθει αυτό; Σε ποιο λογαριασμό θα εμφανισθεί  και ποια η τύχη του στη συνέχεια;
β) Πώς θα γίνουν οι αποσβέσεις των επιδοτούμενων πάγιων στην περίπτωση που δεν σχηματίσω αφορολόγητο αποθεματικό και πώς αν σχηματίσω;
γ) Σε ποια περίπτωση θα πρέπει να τηρήσω βιβλίο επενδύσεων;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Σχετικά με τη λογιστική αντιμετώπιση των επιχορηγούμενων επενδύσεων του Ν. 3299/2004, παρακαλούμε να ανατρέξετε σε παλαιότερη απάντησή μας στην ηλεκτρονική δνση:
 
 
καθώς και στην:
 
 
Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι για την υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του Ν 3299/2004 απαιτείται η ίδια συμμετοχή, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 25% του συνολικού ύψους της επένδυσης (παρ. 3, του άρθρου 5, του Ν 3299/2004). Το ποσό αυτό της ίδιας συμμετοχής θα πρέπει υποχρεωτικά να εμφανίζεται σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού (41.04) αναλυτικά κατ’ έτος σχηματισμού και σκοπό, π.χ λογ. 41.04.00.00 – Αποθεματικό συμμετοχής στο επενδ. σχέδιο υπ. αριθμ. ΧΧ 2008του Ν. 3299/2004. Επίσης, το ποσό αυτό, ήτοι 1.500.000Χ25% = 375.000€ στην προκειμένη περίπτωση, μπορεί να προέρχεται είτε από φορολογηθέντα αποθεματικά (εκτός του τακτικού αποθεματικού), είτε από αφορολόγητα αποθεματικά, είτε από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (περ. Α΄, παρ. παρ. 3, του άρθρου 5, του Ν 3299/2004). Αν για παράδειγμα υποθέσουμε ότι η ίδια συμμετοχή προέρχεται από φορολογηθέντα αποθεματικά, τότε κατά την έγκριση της παροχής της ενίσχυσης, θα χρεωθεί ο λογ. 42.00.00.00 – Κέρδη εις νέο χρήσης 2005, σε πίστωση του ανωτέρω 41.04.00.00, με το ποσό των 375.000€. Τέλος, τονίζεται ότι η ίδια συμμετοχή θα παραμείνει στον λμο 41.04 τουλάχιστο για μία πενταετία από την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.
 
Ακόμη αναφέρουμε ότι, η επιχείρηση που θα υπαχθεί στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου, έχει τη δυνατότητα να σχηματίζει στο τέλος κάθε χρήσης από την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης και για μία δεκαετία αφορολόγητο αποθεματικό. Το ποσό αυτό των κερδών που θα διατεθεί για το σχηματισμό αποθεματικού δεν θα υπαχθεί σε φόρο εισοδήματος και θα εμφανιστεί με χρέωση του 88.99 (Κέρδη προς διάθεση) σε πίστωση αναλυτικού λογαριασμού του δευτεροβαθμίου 41.08 – Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων, λ.χ 41.08.00.00 - Αφορολόγητα αποθεματικά του Ν 3299/2004. Τονίζεται ότι ο σχηματισμός αφορολόγητου αποθεματικού δεν είναι υποχρεωτικός, αλλά παρέχει τη δυνατότητα αναστολής της φορολόγησης μη διανεμηθέντων κερδών, για όσο διάστημα παραμένουν στην εταιρεία.
 
Εφόσον η επιχείρηση πραγματοποιεί επενδύσεις που υπάγονται στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου 3299/2004, έχει την υποχρέωση να τηρεί πρόσθετο βιβλίο επενδύσεων βάσει των διατάξεων της παρ. 3, του άρθρου 10, του ΚΒΣ. Οδηγίες σχετικά με τον τρόπο τήρησης και ενημέρωσης του παραπάνω βιβλίου παρέχονται στην Εγκ. της ΥΠΕΕ υπ. αριθ. 11667/20.09.2007, η οποία βρίσκεται στην ακόλουθη ηλεκτρονική δνση:
 
 
Επίσης, η ανωτέρω εγκύκλιος αναφέρεται και στη σελ. 721 του βιβλίου «ΠΛΗΡΗΣ ΟΔΗΓΟΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 2008», Εκδόσεις Οικονομική Βιβλιοθήκη, 2008.
 
23.12.2008

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.