10 Δεκεμβρίου 2008

Κάρτα δώρου σε πελάτες

Θα σας παρακαλούσα να μου απαντήσετε στην εξής ερώτηση. Επιχείρηση με βιβλία Β’ κατηγορίας του ΚΒΣ, θέλει να εκδώσει κάρτα δώρου προς τους πελάτες της .Η επιχείρηση έχει αντικείμενο κομμωτήριο, μανικιούρ, πεντικιούρ και γενικά περιποίηση προσώπου και σώματος. Με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει αυτό, ώστε η επιχείρηση να ενεργήσει νόμιμα; Τι στοιχεία θα εκδώσει σύμφωνα με τον ΚΒΣ;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Η δωρεάν παροχή υπηρεσιών από επιτηδευματία σε πελάτες του, στο πλαίσιο της προώθησης των πωλήσεών του, εφόσον  ασκείται δραστηριότητα υπαγόμενη στον ΦΠΑ, εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 9, του κώδικα ΦΠΑ. Σύμφωνα με την διάταξη αυτή, θεωρείται ως παροχή υπηρεσιών και η, από υποκείμενο στο φόρο, παροχή υπηρεσιών για τις ανάγκες του ή για τις ανάγκες του προσωπικού του ή για σκοπούς ξένους προς την επιχείρησή του. Σύμφωνα με πάγια θέση της Διοίκησης η δωρεάν παροχή υπηρεσιών της επιχείρησης προς τους πελάτες της, (όπως ακριβώς ισχύει και για τη δωρεάν παράδοση αγαθών), θεωρείται φορολογητέα πράξη παρόλο ότι δεν εισπράττεται αντάλλαγμα για τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Τούτο συμβαίνει, επειδή για όλες τις υπηρεσίες που η επιχείρηση πα¬ρέχει δωρεάν, έχει εκπέσει τον αντίστοιχο φό¬ρο των εισροών που επιβαρύνουν την εκμετάλλευσή της  (Ερμηνευτική Εγκύκλιος ΦΠΑ 10/10.7.1987).
 
Για το σκοπό αυτό, πρέπει η επιχείρηση κατά τη δωρεάν διάθεση των υπηρεσιών της, να εκδώσει το προβλεπόμενο στοιχείο από τις διατάξεις του άρθρου 14 του ΚΒΣ, δηλαδή απόδειξη αυτοπαράδοσης,  για την ιδιοχρησιμοποίηση υπηρεσιών. Υπενθυμίζεται ότι αντί της απόδειξης αυτής μπορεί να εκδίδεται άλλο στοιχείο αξίας του Κ.Β.Σ (π.χ. ΑΠΥ), εφόσον κατά την έκδοσή του αναγράφεται η ένδειξη «απόδειξη αυτοπαράδοσης».
 
Ως φορολογητέα αξία για την έκδοση του στοιχείου αυτού της αυτοπαράδοσης δεν λαμβάνεται η τιμή με την οποία διατίθεται η υπηρεσία αυτή κάτω από φυσιολογικές συνθήκες στους πελάτες, αλλά το σύνολο των εξόδων που αναλογούν στην εκτέλεση της παροχής της υπηρεσίας αυτής (περ.β, παρ. 1, άρθρου 19, του Κ.Ν.2859/2000). Δηλαδή η αξία των δωρεάν υπηρεσιών αυτών επί της οποίας θα υπολογισθεί ο ΦΠΑ, προσδιορίζεται με βάση το κόστος αυτών, το οποίο εξευρίσκεται, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες της λογιστικής επιστήμης (ΠΟΛ.1091/1999).
 
Στην προκειμένη περίπτωση το παραστατικό αυτοπαράδοσης δεν θα εκδοθεί κατά την παράδοση της κάρτας δώρου στους πελάτες, αλλά κατά την εξαργύρωση αυτής, αφού η παράδοση της κάρτας δώρου στον πελάτη, δεν καθιστά βέβαιη την χρησιμοποίησή της από αυτόν. Σημειώνεται επίσης ότι στην περίπτωση της ιδιοχρησιμοποίησης υπηρεσιών δεν έχει ισχύ η προβλεπόμενη από το άρθρο 7 του Κώδικα ΦΠΑ, απαλλαγή δώρων αξίας έως 10 €.
 
Τέλος τα παραπάνω ισχύουν στην περίπτωση που η κάρτα δώρου αφορά τη δυνατότητα δωρεάν χρησιμοποίησης υπηρεσιών, από τους πελάτες  του κομμωτηρίου. Εάν αυτή αφορά τη δυνατότητα δωρεάν παραλαβής αγαθών από τρίτο (από άλλη επιχείρηση), τότε η δική σας επιχείρηση, δεν έχει δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ επί του τιμολογίου που θα της εκδώσει ο τρίτος και ως εκ τούτου δεν συντρέχει λόγος έκδοσης στοιχείου αυτοπαράδοσης. Η αξία των δώρων αυτών εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης, μόνον όταν αυτά φέρουν την επωνυμία αυτής και επιπλέον, έχει καταβληθεί το αναλογούν δημοτικό τέλος διαφήμισης για τη συνολική αξία των δώρων αυτών (άρθρο 31 του ΚΦΕ, Ν 2238/94) Το ποσό της δαπάνης που αναγνωρίζεται προς έκπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15 € για κάθε δώρο χωριστά. Επειδή στην πράξη συνηθίζεται η χορήγηση δώρων και μεγαλύτερης αξίας, έχει γίνει δεκτό ότι και στην περίπτωση αυτή θα αναγνωρίζεται η δαπάνη μέχρι 15 € για κάθε δώρο χωριστά, με την προϋπόθεση όμως, ότι το δημοτικό τέλος διαφήμισης θα έχει καταβληθεί για ολόκληρο το ποσό, δηλαδή και για το μη αναγνωριζόμενο. Επισημαίνεται, ότι το σχετικό δημοτικό τέλος πρέπει να έχει καταβληθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να υποβληθεί η δήλωση φορολογίας εισοδήματος (περ.φ, παρ.1, άρθρου 31, ΚΝ 2238/1994, σχετική ΠΟΛ 1036/2006).
 
10.12.2008

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.