18 Νοεμβρίου 2008

Ελάχιστο κόστος κατασκευής οικοδομής

ʼδεια οικοδομής εκδόθηκε σε ιδιώτη την 23.12.2004. Έγινε αναθεώρηση την 15η  Μαρτίου 2005. Σχετικά με την κατάθεση δικαιολογητικών στη ΔΟΥ,  πότε πρέπει να υποβάλει προσωρινό πίνακα Κ.Κ.Ο και δήλωση εργασιών (ημερομηνία-έτος), ώστε να μην θεωρηθεί εκπρόθεσμος και να κατοχυρώσει την αρχική τιμή κόστους εκκίνησης, υπολογίζοντας πάλι Κ.Κ.Ο ( με τιμές 2008);
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Οδηγίες της ΠΟΛ 1277/5.12.1994
 
1.Ο προσδιορισμός του ελάχιστου κόστους κατασκευής οικοδομής (ΚΚΟ), για  τις άδειες που θα εκδοθούν μετά την 31.12.1994, πραγματοποιείται κατά την έκδοση της άδειας οικοδομής, με την υποβολή των σχετικών εντύπων του μηχανικού. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο, που συνυποβάλλεται και ο Αρχικός Πίνακας Ποσοστών, από τον οποίο προκύπτει η συμμετοχή, στο συνολικό κόστος, των επί μέρους εργασιών. Με την κατανομή αυτή της συμμετοχής, γίνεται ο προσδιορισμός των ελαχίστων εισοδημάτων των εργολάβων, υπεργολάβων κ.λπ., που εκτελούν οποιαδήποτε εργασία στην εν λόγω οικοδομή. Στη περίπτωση του ιδιώτη του ερωτήματός σας, αυτό έγινε την 23.12.2004.
 
2.Αν, περαιτέρω, κατά την διάρκεια του έργου πραγματοποιηθεί αναθεώρηση της (αρχικής) άδειας οικοδομής, ο υπόχρεος οφείλει να υποβάλει το σχετικό έντυπο, με τροποποίηση του υπολογισμού του ελάχιστου κόστους οικοδομής (ΚΚΟ) και του Αρχικού Πίνακα Ποσοστών. Η ως άνω υποβολή των σχετικών εντύπων, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκριση της αναθεώρησης.
 
3.Στη συνέχεια, εάν η οικοδομή δεν έχει αποπερατωθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους, εντός του οποίου συμπληρώνεται τριετία από την έκδοση της άδειας οικοδομής, ο υπόχρεος οφείλει να υποβάλει εντός διμήνου, από το τέλος του έτους αυτού, Προσωρινό Πίνακα με το ελάχιστο κόστος οικοδομής (ΚΚΟ) και τα ποσοστά των επί μέρους εργασιών  του Αρχικού Πίνακα. Στον Προσωρινό αυτόν Πίνακα, θα περιλάβει τα στοιχεία των παραστατικών που εκδόθηκαν, για όλες τις εργασίες που έγιναν, εντός του χρονικού αυτού διαστήματος. Οίκοθεν, νοείται ότι με αυτή την διαδικασία, κατοχυρώνεται το κόστος των ως άνω εργασιών, με βάση το αρχικό ΚΚΟ. Στη περίπτωση του ερωτήματος, αυτό έπρεπε να είχε γίνει μέχρι την 29.2.2008.
 
4.Κατά την ίδια έννοια, θα επαναληφθεί η υποβολή των σχετικών, ως άνω, εντύπων, εντός διμήνου, από το τέλος της δεύτερης τριετίας, αν η οικοδομή δεν έχει αποπερατωθεί, μέχρι την ημερομηνία που συμπληρώνεται η δεύτερη τριετία, από την έκδοση της άδειας οικοδομής.
 
5.Τέλος, εάν ο υπόχρεος δεν υποβάλει τους παραπάνω πίνακες (στο τέλος της τριετίας), στον ΤΕΛΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ το ΚΚΟ, υπολογίζεται με βάση το ισχύον κατά τον χρόνο της υποβολής ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ.
 
18.11.2008

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.