6 Μαϊου 2008

Επωνυμία ΕΠΕ

Μονοπρόσωπη ΕΠΕ μπορεί να χρησιμοποιήσει ως επωνυμία και διακριτικό τίτλο μία οποιαδήποτε λέξη, εκτός από το επώνυμο του μοναδικού εταίρου;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Με βάση το άρθρο 43α, παρ.1,του Ν. 3190/1955 (όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον Ν.3460/2006), σε συνδυασμό με το άρθρο 2 του ίδιου νόμου, στην επωνυμία της μονοπρόσωπης ΕΠΕ πρέπει να συμπεριλαμβάνονται ολογράφως οι λέξεις: «ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ». Η επωνυμία της ΕΠΕ σχηματίζεται είτε εκ του ονόματος του μοναδικού εταίρου, είτε προσδιορίζεται εκ του αντικειμένου με το οποίο ασχολείται.Είναι αυτονόητο ότι μπορεί να υπάρξει και συνδυασμός του ονόματος και του αντικειμένου, για την δημιουργία της επωνυμίας. Σκόπιμο θεωρείται, η λέξη ή η φράση, η οποία θα δηλωθεί ως επωνυμία της ΕΠΕ, να μην παραπλανά τους συναλλασσόμενους με αυτήν, ούτε να δημιουργεί διαφορετική εντύπωση, σχετικώς με το αντικείμενο δραστηριότητάς της.
 
Να σημειώσουμε, ότι ο διακριτικός τίτλος ή το σήμα, δεν αντικαθιστά την επωνυμία, δεν είναι υποχρεωτική η ύπαρξή τους, ενώ η διαδικασία κατοχύρωσης ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Ν.2239/1994.
 
Τέλος, με βάση τις διατάξεις του Ν.2081/1992, άρθρο7, επιβάλλεται να διενεργείται προέγκριση από το οικείο Επιμελητήριο (στο οποίο ανήκει η ΕΠΕ), για να δοθεί το δικαίωμα χρήσης της επωνυμίας.
 
6.5.2008

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.