2 Μαϊου 2008

Δυνατότητα ελέγχου περαιωμένης χρήσης

Πελάτης μου, ο οποίος είναι Μηχανολόγος Μηχανικός και δήλωνε εισοδήματα από αμοιβές από μελέτες επίβλεψης και ελέγχου ανέγερσης και ολοκλήρωσης κατασκευής κτιρίων πελατών του, αμοιβές τεχνικού ασφαλείας, αμοιβές για μελέτες    ελέγχου και οργάνωσης του οικονομικού κυκλώματος πελατών του, αμοιβές από μελέτες οργάνωσης συνεργείων και φανοβαφείων.
Έως και σήμερα τις αμοιβές αυτές τις δήλωνε στο Ε3 της χρήσης που αφορούσαν και χρησιμοποιούσε εξωλογιστικό  προσδιορισμό για τον υπολογισμό των καθαρών κερδών του κάνοντας χρήση την παράγραφο 5 του άρθρου 49 του ΚΦΕ  και ειδικότερα την παραγράφο 5 περίπτωση Β’ υποπερίπτωση «δδ» που αναφέρει «ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ»
Μετά από έλεγχο που πραγματοποίησε η αρμόδια Δ.Ο.Υ. από το έτος 2001 έως και σήμερα του απέρριψε τον εξωλογιστικό  προσδιορισμό και υπολόγισε τα καθαρά κέρδη για κάθε χρήση που ελέγχθηκε με το λογιστικό προσδιορισμό αυτών, διότι δεν αποδέχθηκε την ένταξη των αμοιβών αυτών στην παραγράφο 5, περίπτωση β, υποπερίπτωση «δδ», του άρθρου 49 του ΚΦΕ, η οποία αναφέρει «ΜΕΛΕΤΕΣ  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ».
Να επισημάνω ότι κατά την υποβολή της Δήλωσης εισοδήματος από το 2001 μέχρι και σήμερα, έκανε χρήση του δικαιώματος της αυτοπεραίωσης και η  αρμόδια Δ.Ο.Υ. πραγματοποιούσε έλεγχο της δήλωσης του, κατά τον οποίο γινόταν πρόσκληση του πελάτη μου για την παροχή εξηγήσεων ( γιατί δηλαδή, έκανε χρήση του εξωλογιστικού προσδιορισμού), και μετά τον  έλεγχο που έκανε η αρμόδια Δ.Ο.Υ και την παροχή εξηγήσεων από τον πελάτη μου, αποδεχόταν τον εξωλογιστικό τρόπο προσδιορισμού των  καθαρών κερδών.
Τα ερωτήματα που προκύπτουν από εμάς είναι τα κάτωθι και περιμένουμε την απάντηση σας:
1. Ο πελάτης μου έκανε σωστά τη χρήση του εξωλογιστικού προσδιορισμού των καθαρών κερδών;
2. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. μπορούσε να απορρίψει τον εξωλογιστικό προσδιορισμό από τη στιγμή που ο πελάτης μου έκανε χρήση του δικαιώματος της αυτοπεραίωσης και δεδομένου ότι κατά τον έλεγχο της φορολογικής δήλωσης του, για κάθε χρήση που ελέγχθηκε και μέχρι την τελική εκκαθάριση της, η δήλωση υπόκειτο σε έλεγχο και μετά το πέρας του οποίου γινόταν αποδεκτός ο τρόπος υπολογισμού των καθαρών κερδών (εξωλογιστικός προσδιορισμός) του πελάτη μου;
3. Στην παραγράφο 5 περίπτωση Β’ υποπερίπτωση «δδ» που αναφέρει «ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ  ΕΡΕΥΝΑΣ» του ΚΦΕ, μπορείτε να μου διευκρινίσετε ποιες κατηγορίες μελετών εντάσσονται;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Ο εξωλογιστικός προσδιορισμός του καθαρού εισοδήματος των μηχανικών, ελευθέρων επαγγελματιών, ισχύει για συγκεκριμένες δραστηριότητες οι οποίες περιλαμβάνονται στην παρ.5, του άρθρου 49 του Κ.Φ.Ε. Η συγκεκριμένη περίπτωση β-εε που αναφέρετε δεν σχετίζεται με μελέτες οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας μηχανικών γενικά, αλλά με μελέτες οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας που αφορούν έργα χωροταξικά, πολεοδομικά, συγκοινωνιακά και υδραυλικά που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρ.5-β, του άρθρου 49. Τα έργα που αναφέρετε στο ερώτημα δεν φαίνεται να μπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τα συγκεκριμένα έργα για τα οποία προβλέπεται ο εξωλογιστικός προσδιορισμός των κερδών.  Έτσι, κατά την άποψή μας, είναι σαφές, ότι για τις συγκεκριμένες εργασίες έπρεπε να γίνει λογιστικός προσδιορισμός των κερδών.

Σχετικά με το θέμα της αυτοπεραίωσης πρέπει να σημειώσουμε ότι αυτή καθιερώθηκε με το Ν.3296/2004 και ισχύει για διαχειριστικές περιόδους που λήγουν από 31/12/2004 και μετά ή από 1/1/2003 εφ’ όσον ο υπαγόμενος και ενδιαφερόμενος επιτηδευματίας, είχε υποβάλλει συμπληρωματική δήλωση, όπως προέβλεπαν οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 17, του Ν.3296/2004.

Σύμφωνα με τις οδηγίες που είχαν δοθεί με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1027/2005 για να έχει ισχύ η διαδικασία της περαίωσης θα πρέπει να δηλωθούν τόσο τα εξωλογιστικώς όσο και τα λογιστικώς προσδιορισθέντα κέρδη, ώστε να φορολογηθούν τα μεγαλύτερα από αυτά. Ειδικά για τους αρχιτέκτονες – μηχανικούς κλπ., η ίδια ΠΟΛ.1027/2005 ανέφερε:

«Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω ισχύουν και για τους ελεύθερους επαγγελματίες των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 49 του Ν. 2238/94 (αρχιτέκτονες, μηχανικοί, γεωλόγοι μελετητές), καθόσον από το νόμο δεν γίνεται σχετική διάκριση.

Συνεπώς και επί των επιτηδευματιών αυτών προσδιορίζονται οι καθαρές αμοιβές τόσο λογιστικώς, όπως και επί των λοιπών ελεύθερων επαγγελματιών, με αφαίρεση από τις αμοιβές τους των εκπιπτόμενων κατά το άρθρο 49 του Ν. 2238/94 δαπανών, όσο και εξωλογιστικώς, κατά τις διατάξεις του ίδιου άρθρου, και λαμβάνεται τελικώς υπόψη το μεγαλύτερο ποσό. Βεβαίως, σε κάθε περίπτωση, η περαίωση είναι προαιρετική και συνεπώς εφόσον το ποσό που προκύπτει λογιστικώς είναι μεγαλύτερο, εναπόκειται στην κρίση του ίδιου του φορολογούμενου να δηλώσει το μεγαλύτερο αυτό ποσό για την περαίωση της δήλωσής του ή το εξωλογιστικώς μικρότερο ποσό που προκύπτει κατά τις γενικές διατάξεις, οπότε η οικεία δήλωση παραμένει σε εκκρεμότητα, υποκείμενη σε έλεγχο κατά τις κείμενες διατάξεις». (Παρ. Β-δ, ερμηνείας άρθρου 15).

Επειδή, όπως αντιλαμβανόμαστε από το ερώτημα, τα λογιστικώς προσδιορισθέντα κέρδη είναι μεγαλύτερα από τα εξωλογιστικώς και αυτό στη συνέχεια, απετέλεσε σημείο τριβής με τον έλεγχο της ΔΟΥ, η περαίωση του Ν.3296/2004 δεν εφαρμόστηκε ορθά, από την πλευρά σας. Τούτο γιατί, δεν υπολογίστηκαν τα κέρδη με τους δύο ως άνω τρόπους , ώστε να φορολογηθούν τα μεγαλύτερα από αυτά Συνεπώς, για αυτό το λόγο, η αρμόδια Δ.Ο.Υ. θεώρησε τη χρήση μη περαιωμένη και προέβη σε έλεγχο.
 
2.5.2008

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.