12 Φεβρουαρίου 2008

Περαίωση χρήσης με ζημιά ( Β’ κατηγορία του ΚΒΣ )

Επιχείρηση με βιβλία Β’ κατηγορίας του ΚΒΣ, μπορεί να προχωρήσει σε αυτοπεραίωση του Ν.3296/2004 για το 2007, κατά το οποίο παρουσιάζει ζημιές;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Τυχόν, βάσει βιβλίων και στοιχείων, ζημιές που προκύπτουν σε χρήσεις για τις οποίες οι οικείες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ περαιώνονται κατά την διαδικασία του Ν. 3296/2004 (άρθρα 13 έως και 17), δεν λαμβάνονται υπ’όψη και δεν μεταφέρονται για συμψηφισμό στις επόμενες χρήσεις, δεδομένου ότι στις χρήσεις αυτές, για τις οποίες οι δηλώσεις περαιώνονται, δεν είναι δυνατόν σε καμιά περίπτωση να προκύπτει τελικώς ζημιά, στα πλαίσια της περαίωσης. Συνεπώς, εφ’όσον η επιχείρηση δεχθεί  και προχωρήσει στη διαδικασία της περαίωσης, δεν θα ληφθούν υπ’όψη οι ζημιές (λογιστικές), οι οποίες κατά αυτήν την έννοια θα μηδενισθούν.
 
(Βλέπε: «ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ» 2008, θέμα 63 και ΠΟΛ 1027/2005)
 
12.2.2008

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.