5 Δεκεμβρίου 2007

Ελεύθεροι Επαγγελματίες του άρθρου 48

Έχω κάνει έναρξη επιτηδεύματος με αντικείμενο εργασιών "Σκηνογράφος". Εκδίδω για τις υπηρεσίες που προσφέρω θεωρημένη Α.Π.Υ. Μπορώ να παιρνάω στο βιβλίο εσόδων - εξόδων τα έξοδα τα οποία κάνω για το στήσιμο των σκηνικών με δεδομένο οτι αναλαμβάνω όλη την παραγωγή; Τα έξοδα είναι π.χ. ελαιοχρωματιστές, ηλεκτρολόγοι, ξυλουργοί, γυψαδόροι, υλικά όπως υφάσματα, τασάκια, βάζα, βιβλία, πάγια όπως καναπέδες, καρέκλες, βιβλιοθήκες. Μήπως πρέπει να γίνει μεταβολή στο μητρώο με νέο κωδικό. Γνωρίζω οτι εάν τα έξοδα δεν ξεπερνούν το 1/3 της Α.Π.Υ. θεωρείται παροχή υπηρεσιών και εκδίδω Α.Π.Υ., ισχύει και για αυτή την περίπτωση αυτό; Μήπως θεωρείται εμπορία και είμαι μικτή επιχειρηση;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Ο σκηνογράφος κατονομάζεται στα επαγγέλματα της παραγράφου1 του άρθρου 48 του ΚΦΕ (Ν.2238/94) και συνεπώς το εισόδημα που αποκτά κάποιος που ασκεί τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, εντάσσεται στη Ζ’ πηγή, «εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα». Οι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν χαρακτηρίζονται έμποροι, ούτε λαμβάνουν την εμπορική ιδιότητα εξ αιτίας  αυτών των συναλλαγών τους. Οι υπηρεσίες που προσφέρουν δεν έχουν τα στοιχεία της εμπορικής πράξης και επομένως, δεν αποτελούν επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών. Ετσι, δεν ισχύει για αυτούς η διάταξη του ΚΒΣ (άρθρο 3, παρ.2, περ.δ), κατά την οποία γίνεται διάκριση, μεταξύ της πώλησης αγαθού και της παροχής υπηρεσίας (η αξία των χρησιμοποιουμένων υλικών να υπερβαίνει ή όχι το 1/3 της συνολικής αμοιβής κ.λπ.). Παραδείγματα: Ο Ηλεκτρολόγος Μηχανικός είναι ελεύθερος επαγγελματίας του άρθρου 48, ενώ ο ηλεκτρολόγος επισκευαστής ή εγκαταστάτης ηλεκτρικών καλωδίων και συσκευών, είναι επιχείρηση παροχής υπηρεσιών (ή ενδεχομένως, μικτή επιχείρηση). Ο δικηγόρος ή ο συμβολαιογράφος, είναι ελεύθεροι επαγγελματίες του άρθρου 48, ενώ ο μεσίτης ή ο εκτελωνιστής, είναι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών. Περαιτέρω, ο χορευτής, ο χορογράφος, ο σκηνοθέτης, ο σκηνογράφος, ο ενδυματολόγος είναι όλοι ελεύθεροι επαγγελματίες του άρθρου 48.
 
Οι ελεύθεροι επαγγελματίες τηρούν βιβλία Β’ κατηγορίας και ανώτερης, του ΚΒΣ, το δε ακαθάριστο εισόδημά τους προκύπτει από το σύνολο των αμοιβών που εισπράττονται από την άσκηση του επαγγέλματος, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία. Από αυτό το ακαθάριστο εισόδημα, αφαιρούνται οι δαπάνες που ανααλυτικά περιγράφονται στο άρθρο 31 του ΚΦΕ, εφ’όσον υπάρχουν τα νόμιμα παραστατικά αυτών, τα οποία έχουν καταχωρισθεί εμπρόθεσμα στα λογιστικά βιβλία.Ειδικά οι δαπάνες (συμπεριλαμβανομένων και των αποσβέσεων) των ΙΧΕ αυτοκινήτων, που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες του ελευθερίου επαγγέλματος (εφ’όσον τα νόμιμα δικαιολογητικά αυτών, υπάρχουν και έχουν αναγραφεί στα βιβλία), εκπίπτουν κατά ποσοστό 25% του συνόλου τους, με τον περιορισμό, να μην υπερβαίνει το ποσό αυτό, το 3% του δηλωθέντος ακαθαρίστου εισοδήματος από την άσκηση του επαγγέλματος.Παραδειγμα Δηλωθέν ακαθάριστο εισόδημα……150.000€. Δαπάνες ΙΧΕ που έχουν εγγραφεί στο βιβλίο……10.000€. Εκπίπτει ποσό..10.000€ Χ 25%=2.500€, αφού είναι μικρότερο από το 4.500€ (ήτοι, 150.000€ Χ 3%=4.500€). Αν οι δαπάνες αυτές ήταν 20.000€, θα μπορούσε να εκπέσει μόνο το ποσό των 4.500€.
 
Συνεπώς, θα ζητάτε και θα λαμβάνετε τα δικαιολογητικά των εξόδων που καταβάλλετε σε τρίτους, για την εξυπηρέτηση του επαγγέλματός σας τα οποία θα καταχωρίζετε στο βιβλίο ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ. Τα έξοδα αυτά θα αφαιρούνται (με τον περιορισμό που αναφέραμε παραπάνω για τα ΙΧΕ), στο τέλος της χρήσης, κατά την συμπλήρωση της φορολογικής σας δήλωσης, από τις ακαθάριστες αμοιβές που έχετε εισπράξει, εκδίδοντας τις σχετικές ΑΠΥ.Ολα τα δεδομένα αυτά θα προκύπτουν από το τηρούμενο βιβλίο ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ και θα μεταφέρονται με προσοχή και ακρίβεια, στο έντυπο Ε3, το οποίο συνυποβάλλεται με την δήλωση φορολογίας εισοδήματος.
 
5.12.2007

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.