15 Οκτωβρίου 2007

Περαίωση χωρίς έλεγχο υπερδωδεκάμηνης χρήσης ΕΠΕ

ΕΠΕ με υπερδωδεκάμηνη χρήση (1/2/2003-31/12/2004), δήλωσε ζημιές. Η επόμενη χρήση 2005, ήταν κερδοφόρα και προχώρησε σε περαίωση του  Ν.3296/2004.Πώς θα παρουσιασθεί η ζημιά και ποια θα είναι η εξέλιξή της, δεδομένου ότι και το 2006 περαιώθηκε, επίσης χωρίς έλεγχο;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Τυχόν, βάσει βιβλίων, ζημιές που προκύπτουν σε χρήσεις για τις οποίες, τόσο η δήλωση φορολογίας εισοδήματος, όσο και οι δηλώσεις ΦΠΑ, περαιώνονται, όπως ορίζουν οι διατάξεις του Ν.3296/2004 (άρθρα 13 έως και 17),δεν λαμβάνονται υπόψη και δεν μεταφέρονται για (φορολογικό) συμψηφισμό στις επόμενες χρήσεις. Τούτο διότι, κατά τις ως άνω διατάξεις, στα πλαίσια της περαίωσης, δεν είναι δυνατόν σε καμιά περίπτωση να προκύπτει τελικώς ζημία.Συνεπώς, η μεταφορά και ο συμψηφισμός (λογιστικών) ζημιών με (λογιστικά) κέρδη που προκύπτουν σε επόμενες χρήσεις, αφορά καθαρά την λογιστική μας και όχι την φορολογία. Εξ άλλου, το κέρδη που προσδιορίζονται από την διαδικασία της περαίωσης, δεν εμφανίζονται στα βιβλία της επιχείρησης, ούτε φυσικά είναι πραγματικά κέρδη (στη περίπτωση που είναι μεγαλύτερα από τα λογιστικά).
 
Τέλος, η κάθε επιχείρηση, που συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις υπαγωγής στα άρθρα 13 έως και 17 του Ν. 3296/2004, μπορεί να επιλέξει να περαιώσει την τρέχουσα-κλειόμενη χρήση της , ανεξαρτήτως αν αυτό έγινε ή όχι, σε παρελθούσες χρήσεις. Αρα, η πρώτη υπερδωδεκάμηνη χρήση, της περίπτωσης που αναφέρετε, θεωρείται ανέλεγκτη.Οι ζημιές της, αν μεταφέρθησαν λογιστικά στις επόμενες χρήσεις, πρέπει να συμψηφίζονταν μόνο με λογιστικά κέρδη.
 
15.10.2007

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.