9 Ιουλίου 2007

Ασφαλιστικές αποζημιώσεις

Επιδότηση από ΟΑΕΔ για νέους επαγγελματίες και επιδότηση από Ευρωπαϊκή Ένωση για νέους επαγγελματίες απεξαρτημένους από χρήση τοξικών ουσιών για αγορά παγίων, εμπορευμάτων και γενικά για εργασίες εγκατάστασης καθώς και η αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία για κάλυψη φθορών τροχαίου ατυχήματος Φ.Δ.Χ. Πως αντιμετωπίζονται φορολογικά (φορολογούνται); Και που εμφανίζονται στο Ε3 (Σε ποιο Κωδικό);
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
* ʼρθρο 6 παρ. 4 περ. γ΄ Ν 2238/1994 (ΚΦΕ)
 
«Από 1/1/2003 απαλλάσσεται από τον φόρο το ποσό της επιχορήγησης που καταβάλλεται στους νέους επαγγελματίες, οι οποίοι υπάγονται στα προγράμματα απασχόλησης του ΟΑΕΔ του άρθρου 29 παρ. 9 του Ν 1262/1982». Θεωρείται απαλλασσόμενο εισόδημα από εμπορικές Επιχειρήσεις. (Η διάταξη αυτή προστέθηκε με το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3156/2003).
 
* Για τις ασφαλιστικές αποζημιώσεις (κάλυψη φθορών αυτοκινήτου)
 

//
33.92 Απαιτήσεις αποζημιώσεων κατά Ασφαλιστικών Εταιρειών
38.
38.00 ή 38.03
Πληρωμή Τιμολογίων σε συνεργείο για αποκατάσταση φθοράς
 

//

38

38.00 ή 38.03

33.92 Απαιτήσεις αποζημιώσεων κ.λπ.

Είσπραξη αποζημίωσης…


//
Εάν δεν εισπραχθεί το ποσό 100%, τότε η διαφορά καταχωρίζεται σε υπολογαριασμό του 81, ως έκτακτη ζημιά. Οι αποζημιώσεις δεν θεωρούνται έσοδο της επιχείρησης, γιατί έχουν αποκλειστικό σκοπό την αποκατάσταση ζημιάς.
 
«Η αποζημίωση προς αποκατάσταση υλικής ζημιάς δεν συνιστά εισόδημα του λαβόντος, αλλά ανόρθωση προξενηθείσας σε αυτόν ζημιάς και συνεπώς δεν υπόκειται σε φόρο» (Απόφαση Δ.Π. Αθήνας 3980/2004).
 
 
5.3.2007

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.