29 Ιουνίου 2007

Φορολογία

1) Σε δύο διαφορετικές ΕΠΕ προβαίνω σε περαίωση με τον Ν 3296/2004. Η πρώτη λογιστικά παρουσιάζει κέρδη με μεγαλύτερα αυτά της περαίωσης και η δεύτερη λογιστικές ζημιές με κέρδη από την περαίωση, πως θα χειριστώ λογιστικά τις διαφορές των κερδών που προκύπτουν και τις διαφορές στο ΦΠΑ και ποιους λογαριασμούς του Ε.Γ.Λ.Σ. θα χρησιμοποιήσω;
2) Επίσης σε ΕΠΕ με ζημιές για σειρά ετών πραγματοποιήθηκε φορολογικός έλεγχος με προκύπτουσες διαφορές και τελικά με κέρδη. Οι ζημιές αυτών των ετών μετά τον έλεγχο θα εξακολουθούν να μεταφέρονται στα επόμενα έτη ή θα πρέπει να μηδενιστούν και με ποιο τρόπο;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
ΠΟΛ 1027/22-2-2005
 
Κατ’ αρχήν, επισημαίνουμε ότι εφ’ όσον οι δηλώσεις περαιώνονται με βάση τον νόμο 3296/2004, δεν είναι δυνατόν σε καμιά περίπτωση να δηλώνεται ζημιά. Βεβαίως, εννοούμε την φορολογική ζημιά. Συνεπώς, εάν η εταιρεία (η ΕΠΕ που αναφέρεσθε), παρουσιάζει λογιστικές ζημιές, ενώ ταυτόχρονα επιθυμεί να περαιώσει (εισόδημα και ΦΠΑ), οι ζημιές αυτές, φορολογικά εξαφανίζονται. Τούτο σημαίνει ότι δεν μεταφέρονται πλέον για συμψηφισμό σε επόμενες χρήσεις (5 έτη, άρθρο 4 παρ. 2 Ν. 2238/94). ΠΡΟΣΟΧΗ: Oι ζημιές αυτές λογιστικά υφίστανται. ʼρα, ο Ισολογισμός θα κλείσει με τις λογιστικές ζημιές να εμφανίζονται αφαιρετικά στο σκέλος των κεφαλαίων. Αξίζει να σημειώσουμε ότι, ο φόρος εισοδήματος της περαίωσης που θα καταβληθεί θα χρεωθεί στον λογαριασμό 42.04 με πίστωση του 54.99, αφού θεωρούμε ότι η περαίωση ισοδυναμεί με φορολογικό έλεγχο και επομένως οι φόροι που προκύπτουν επί πλέον, είναι αποτέλεσμα φορολόγησης λογιστικών διαφορών. Αντίθετα ο επιπλέον ΦΠΑ της περαίωσης θα χρεωθεί στον λογαριασμό 82.00.04 (βλέπε σελ. 661 “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ” τεύχος Μαΐου).
 
Από τα ανωτέρω, γίνεται σαφές ότι οι ζημιές μιας χρήσης, η οποία δεν περαιώνεται, μεταφέρονται για συμψηφισμό στα επόμενα χρόνια. Σε αντίθετη περίπτωση, οι ζημιές (φορολογικά) εξαλείφονται.
 
Για το δεύτερο ερώτημά σας: Οι λογιστικές ζημιές εξαλείφονται μόνο με λογιστικά κέρδη, ή με μείωση εταιρικού (μετοχικού) κεφαλαίου, εφ’ όσον υπάρχει περιθώριο πάνω από το κατώτατο όριο που ορίζει ο νόμος (ΕΠΕ:18.000 €). Το γεγονός ότι ο φορολογικός έλεγχος, διαπίστωσε λογιστικές διαφορές και συνεπώς αναμόρφωσε τα αποτελέσματα, δεν αλλάζει την λογιστική κατάσταση της περιουσίας της Εταιρείας. Αν υποθέσουμε θεωρητικά ότι η Εταιρεία έχει συνεχώς ζημίες, δεν είναι βιώσιμη.
 
Περαιτέρω, επειδή ο φορολογικός έλεγχος διαπιστώνει λογιστικές διαφορές (σε ζημιογόνες χρήσεις), με αντιστροφή των φορολογικών αποτελεσμάτων, σημαίνει ότι η Διοίκηση της Εταιρείας δεν λειτουργεί σωστά. Δηλαδή, δέχεται την πραγματοποίηση εξόδων και την εν συνέχεια καταχώριση τους στα βιβλία, χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγωγικής δαπάνης, όπως προβλέπει το άρθρο 31 του Ν. 2238/94. Συνεπώς, βαδίζει προς το κλείσιμο (ή και την πτώχευση!).
 
Τέλος, σημειώνουμε ότι τα κέρδη που προσδιορίζονται με βάση την διαδικασία της περαίωσης δεν απεικονίζονται στα λογιστικά βιβλία, δηλαδή δεν λογιστικοποιούνται. Το ποσό που λογιστικοποιείται, είναι η επί πλέον φορολογική επιβάρυνση, λόγω της διαδικασίας της περαίωσης (χρέωση 42.04, πίστωση 54.99).
 
 
2.5.2007

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.